59

Några teser om motivation 59

tittande massorna, som fått absoluta belöningar men inte relativa.

Prestationsmotivet för absoluta belöningar är relativt oproblematiskt och alla kan delta i strävan efter dem. Sökandet efter relativa belöningar är däremot problematiskt. Om alla deltar blir flertalet besvikna. Vårt samhälle har inte löst detta dilemma.

 

Arvsvälde

En viktig sak att påpeka är att rangordningar och skiktningar når sin fulla effekt som drivkrafter endast i organisationer och samhällen där människorna fritt kan stiga i graderna, fritt kan söka mer av pengar, makt, utbildning etc och där rörlighet är regel snarare än undantag. Om alla poster är så att säga besatta på förhand, om man ärver sina föräldrars ställning i ett skikt såsom i ett kastsamhälle, slutar uppdelningen i ranger och skikt att vara en drivkraft. Man kan ju då inte ändra sin ställning genom att jobba hårt eller genom att tillgripa någon annan handling i handlingsrepertoaren. Den företeelse som vi kallar “arvsvälde” eller “askription” tenderar alltså att upphäva både rangteoremet och skiktteoremet. Där askription råder tilldelas man sin rang och sitt skikt, man förvärvar dem inte. Man befordras t ex efter tjänsteår snarare än efter duglighet.

Där hög grad av arvsvälde är för handen blir människorna inte särskilt hågade att spänna sina krafter. I kastsamhället råder fatalism. När arvs- och svågerväldet faller, ökar drivkrafterna. När den franska revolutionens arméer avskaffade sitt kastsystem och började acceptera icke-adliga som officerare, släppte den därmed fram de drivkrafter som behövdes för seger. Den amerikanska södern ger nu sin svarta befolkning möjlighet att bryta kastbarriärerna och därmed försvinner de gamla fatalistiska attityderna hos de svarta. I vårt land observerar vi hur en allt större del av kvinnorna frigörs från sin beroendeställning, dvs de roller som de tillskrivs enbart på grund av att de är av kvinnligt kön. Kvinnornas frigörelse leder till en påtaglig ökning av den samlade motivationen i det svenska samhället. Generellt gäller att

59

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur