41

Några teser om motivation 41

ensstämmelsen. På detta sätt kan motivation frigöras till fromma för organisationen.

Det som syns och hörs

En andra begränsning i det sociala drivkraftsteoremets tillämpningsområde ligger i att endast kända gärningar kan bli föremål för de närståendes gillande eller ogillande. Därför tenderar alla att helst visa upp sådant som är bra hos dem själva, och överdrifter i detta avseende är en ofrånkomlig del av samhällslivet. Och för att slippa ifrån ogillanden ser man till att ofördelaktiga handlingar och personlighetsdrag inte demonstreras för öppet. Ett visst mått av försiktighet och undanglidande är följaktligen en naturlig ingrediens i samhälls- och umgängeslivet.

Publicitet är att få sina förtjänster och fel bekantgjorda för andra. Intern publicitet inom en organisation kan vara ett verkningsfullt sätt att ändra folks beteende utan att utfärda nya på- bud eller ny arbetsordning — ett smidigt sätt alltså. En arbetsförmedling ändrade på den produktionsstatistik man förde för var och en av förmedlarna. 1 stället för att rapportera antalet intervjuer med arbetssökande per vecka började man rapportera antalet förmedlade jobb. Denna enkla ändring i vad som blev publicerat på kontoret medförde att förmedlarna tog längre tid på sig med varje fall och hjälpte en större andel av de arbetssökande till nya platser. (Blau 1955, sid 34—44.)

 

Anomi

En tredje begränsning av det sociala drivkraftsteoremet är att det gäller endast inom ett invant område av värderingsskalan. Alla belöningsskalor har en viss vidd. En skolelev kan få en 5a eller en la i betyg (eller något heltal däremellan), vi har skalan från de mycket rika till de fattiga, vi har arméns gradindelningar från general till menig. Genom erfarenheten blir vi vana vid en ganska begränsad del av sådana skalor. De flesta elever har inte en 5a i medelbetyg: de siktar mer realistiskt. Och om vi inte

41

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur