29

Några teser om motivation 29

längre tid på sig att anpassa sig till industrialismens villkor än i ett yngre samhälle (Katrineholm). Undersökningen visade också — som vi ovan bekräftat att så fortfarande är fallet — att tjänstemän hade mer positiva attityder till sitt arbete än arbetare. En intressant slutsats var att både arbetare och tjänstemän föreföll att trivas bättre med sina liv i samhället utanför arbetsplatsen än på arbetsplatsen. En tänkbar förklaring till detta är att i sina lokalsamhällen var de myndiga, fria, självstyrande medborgare. På arbetsplatserna kände de sig — åtminstone på 50-talet — mer omyndiga, ofria och styrda av andra.

 

Försörjningens källor

Under århundraden dominerade självförsörjning i form av jordbruk, jakt och fiske. Ännu år 1910 levde hälften av befolkningen av modernäringen.

Lönearbete blev den dominerande formen av försörjning på 1900-talet. Det manuella lönearbetet — t ex fabriksarbete — var det vanligaste lönearbetet fram till 1960-talet. Sedan dess har kontorsarbete blivit vanligare än fabriksarbete. För 1900-talets generationer har vi alltså denna progression:

Den typiske farfadern arbetade i jordbruk.
Den typiske fadern arbetade på fabrik, 
Den typiske sonen arbetar på kontor.

De två senare försörjer sig som lönearbetare.

Men den stora förändringen slutar inte därvid. Vi upplever i våra dagar en drastisk omvandling också av källorna till vår försörjning. Lönearbetets betydelse för vår försörjning minskar och en allt större del av försörjningen kommer via bidrag. År 1976 hade de svenska hushållen enligt Konjunkturinstitutets preliminära siffror 188 miljarder i disponibel inkomst. 129 kom från löner. 59 miljarder eller 31 procent kom från transfereringar av olika slag: barnbidrag, sjukförsäkring, bostadsbidrag, studiemedel osv. Hur andelen bidrag ökats sedan 1955 visas dels i diagrammet på sid 30, dels i tabellen på sid 31.

29

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur