34

34 HANS L ZETTERBERG

skattning, och därför beskriver han dem som raka motsatsen till vad de faktiskt är. Detta fenomen kallas “omvändning” (eller “reaktionsbildning”).

I kliniska fall kan hela kedjor av försvarsmekanismer påträffas. En homosexuell patient medger inte gärna att han är homosexuell, ty ett sådant medgivande skulle skada hans självkänsla eftersom det i hans kultur inte anses fint att vara homosexuell (repression). Om han trots allt får lov att medge att han har vissa impulser, så förnekar han att de kommer från honom själv. Det är “de andra” som gör sina trevare, de andra som är homosexuella (projektion). Sina känslor för motparten kan han uttrycka som “Jag hatar honom”, i stället för att medge sin homosexuella kärlek (omvändning). Han kan till yttermera visso göra en projektion till, mena att motparten hatar honom och på det viset utveckla förföljelseidéer (Sears 1951, kap 7). Så krokiga kan själslivets irrgångar vara eftersom vi styrs av drivfjädern att bevara vår självvärdering.

 

Den inre källan: utmaningsteoremen

Självvärderingen har två källor: en inre och en yttre. Den inre källan är vad psykologen Silverberg i en minnesvärd fras kallar “effektiviteten hos den egna aggressionen”: vår självvärdering beror på om våra handlingar lyckas eller misslyckas, om vi är kompetenta, potenta och har kapacitet. Den yttre källan till vår självvärdering är andra människors opinion om oss: vår själv- värdering beror på hur andra värderar oss. Båda dessa källor till självvärdering är viktiga. Den inre är dock stadigare och pålitligare, medan den yttre är mer tillfällig och kan utebli då och då. Den som endast har den yttre blir en osäker person.

Den inre källan till självvärdering är att söka i de utmaningar som livet och samhället ställer i vår väg. Vi väljer att möta vissa utmaningar och undvika andra. Vi skaffar överblick över de utmaningar vi vill möta, vi planerar åtminstone i grova drag hur

34

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur