46

46 HANS L ZETTERBERG

Man måste också vara öppen för möjligheten att en persons egentliga närstående kan vara föregripna närstående eller rena fantasifigurer. Det är nog inte bara i sagorna som den unga damen gör sig vacker för den Drömprins som en dag skall komma förbi. Den ihärdige småföretagaren föregriper i fantasin sitt möte — en gång i framtiden — med den store bankmannen eller industriledaren och anpassar redan i nuet sina handlingar till vad han tror dessa skulle förvänta. Eller tag konstnären som, ehuru missförstådd av sin samtid, framhärdar i sitt skapande arbete, styrkt av sin förvissning om att framtidens kritiker och publik kommer att uppskatta hans verk och erkänna hans storhet. Politikern föregriper likaså, om han försöker växa till statsman, de framtida historikernas bedömning. Det kan med andra ord finnas “föregripna närstående”, vilkas omdömen är synnerligen betydelsefulla för vår motivation.

Det sociala drivkraftsteoremet säger alltså att vi vill bevara den värdering våra egentligen närstående har av oss. Teoremet har två specialfall som förtjänar att särskilt diskuteras. De häng er samman med de rangordningar och skiktningar som finns i samhället. Vi kan kalla de två specialfallen för rangteoremet och skiktteorernet.

 

Rangteoremet

De yrken och positioner som finns i ett samhälle är värderade mer eller mindre högt. Begreppet “rang” fångar båda sidorna av saken, både positionen och värdesättningen av den. Så har till exempel en person som kallas “major” andra arbetsuppgifter i det militära än en som är “löjtnant”, och åtnjuter i allmänhet högre anseende än denne. Rangbegreppet fångar flera sidor hos yrket och dessa sidors uppskattning i samhället. Det är bekvämt. Vi behöver inte säga om herr Andersson i Lund att han är en lärd man, att han har gott omdöme och stor känsla för nyans och rättvisa när han uttalar sig om andras prestationer, att han talar och skriver med känsla för det väsentliga, att han är duktig på att lära ut sina kunskaper till andra. I stället säger vi att han

46

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur