48

48 HANS L ZETTERBERG

diskussionen hämmas av rangväsendet, informationsflödet blir selektivt.

När vi träffar en arbetskamrat gör vi det som överordnad, lik- ställd eller underordnad. Vårt utbyte, rent socialt, av detta beror delvis på vår ställning. Som kompetent chef möts vi med viss hänsyn och respekt nerifrån, och den underordnade får samtidigt omsorg av sin chef. (Det är fel att tro att en underordnad bara lider av att vara underordnad.) Både respekt och omsorg bygger på en positiv värdering av den andre. Samspelet mellan överordnad och underordnad är en väl utredd fråga. Mindre utrett är vad som händer i samspelet mellan likställda.

Det är kanske så att bara jämlikar har “skoj” tillsammans. Noggrannare: endast jämlikar leker tillsammans. När en överordnad och en underordnad träffas, så arbetar de på ett eller annat sätt. Lek är bara möjlig mellan jämlikar och fungerar därför upphävande på rangstrukturen. Ibland lägger cheferna av sin värdighet och leker jämlikar med sina underordnade. På motsvarande sätt förvandlas det som skulle vara arbete lätt till lek och skoj om cheferna är frånvarande. Det ligger en del i Sigfrid Siwertz påstående att det första villkoret för trivsel i jobbet är chefens frånvaro. Leken kan dock inte pågå för alltid. Den upphör så snart någon slutar att uppföra sig som en likställd eller så snart någon genom en taktlös replik gör lekens deltagare medvetna om föreliggande skillnader i rang.

Belöningssystem

Näringsidkande, politik och förvaltning, vetenskap, religion, de sköna konsterna och moralen utgör stora samhälleliga projekt, institutioner. Vart och ett av dem förkroppsligar en viss sorts produktion eller strävan: produktion av välstånd, ordning, kunskap, helighet, skönhet och dygd.

Detta är samhällskroppens delar, vad de producerar och hur de är skiktade:

48

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur