25

Några teser om motivation 25

des när tvångslagar mot sysslolöshet ännu var i kraft. Det är självklart att dessa personer ser annorlunda på arbete än de kommer att göra som föds idag.

Ingen har utrett vad som egentligen bröt sönder systemet med arbetstvångslagarna. De passade illa i det samhälle som industrialiserades bl a därför att de industrialiserade näringarna inte kunde garantera samma stadiga sysselsättning som det agrara hantverkssamhället: kapitalismens konjunktursvängningar blev för stora för kronoarbetskår och tvångsarbetsanstalt att absorbera. Industrisamhällets lönesättning utvecklades till en överlägsen motiverande mekanism för arbetslivet. Välfärdssamhället kunde sätta in förebyggande åtgärder mot de arbetsskygga. Välståndet gjorde samhället tolerantare mot dem som inte ville arbeta. Till industrialiseringens långsiktiga pluskonto kan vi räkna avskaffandet av arbetets tvångslagar.

Industrialismens första fas blev emellertid en ganska olycklig korsning av gammalt och nytt på arbetsmotivationens område.

 

Teori X

“Den som inte arbetar skall heller inte äta” skrev aposteln Paulus. Hans avsikt var kanske att varna för helgelseideal, representerade av österlandets många varianter av heliga män som levde av folkets gåvor. Men i botten ligger mänsklighetens grundläggande erfarenhet att vi arbetar för att försörja vår kropp.

En intressant observation från flera primitiva samhällen är att man arbetar för att tillfredsställa omedelbara behov och sedan slutar man att arbeta. När metallålderns yxa ersätter stenålderns arbetar man sålunda mindre: om det tidigare tagit fem timmar att göra ett jobb och nu tar tre så arbetar man inte med annat under de två timmar man vunnit. Det finns också otaliga historier från den tid då europeiska länder hade kolonier och den vite mannen betalade sin infödde tjänare en viss summa för ett arbete, höjde lönen och fann att infödingen då gick hem tidigare efter att ha tjänat in den summa han vant sig vid och uppenbarligen behövde.

En tolkning —  antagligen inte helt korrekt —  av denna typ

25

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur