22

22 HANS L ZETTERBERG


2 Några teser om motivation

 

Förenkling i stor, användbar stil

Vad som får en människa att handla på ett bestämt sätt — t ex arbeta hårt, följa en bestämd livsstil — är en oerhört komplicerad fråga. Förenklingar är nödvändiga för att besvara sådana frågor, framför allt i översiktliga analyser. Om man studerar en viss person, såsom levnadstecknaren av en historisk personlighet gör, kan man göra rättvisa åt en massa detaljer i bilden som i just den biograferade personens fall varit betydelsefulla. Men i övergripande analyser måste man förenkla i stor stil. Inom klassisk nationalekonomi och företagsekonomi lyckades vetenskapsmännen, genom att förutsätta att vinstmaximering är företagens enda mål, förklara en hel mängd sidor i den ekonomiska verkligheten. Vi behöver likaså en enkel men verklighetsnära motivationsteori.

Vinstmaximeringsteoremet var inte ett uttryck för föreställningen att girighet var människans starkaste drivkraft. När den klassiska nationalekonomin formulerades trodde psykologerna att människorna främst styrdes av en önskan att öka livets lycka och minska dess pina. Vinstmaximeringen betraktades som ett specialfall av denna tes. Om man idag vänder sig till psykologin för att få hjälp till en storstilad och därför användbar förenkling av den mänskliga motivationen möter man en förvillande mångfald av idéer, som redan visat sig nyttiga som hjälpmedel för samhällsvetare och folklivsforskare och som stämmer ganska bra med av dem gjorda iakttagelser. Vi skall göra ett val bland dessa idéer. Vårt val har ett mått av godtycke över sig, det måste medges, och valet måste rättfärdigas genom det ljus den valda teorin kastar över just vårt forskningsfält, alltså människans drivkrafter att arbeta och att praktisera vissa livsstilar. Den ur denna syn-

22

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur