32

32 HANS L ZETTERBERG

folkningens åldersstruktur: den allt större andelen personer i de högre åldrarna medför ökade bidrag.

Tesen att arbete kan motiveras av kravet att försörja sig förlorar en del i praktisk betydelse när en större del av inkomsten kommer från bidrag. Tesen gäller fortfarande helt och hållet för kollektivet, för nationen som helhet. Sverige måste arbeta, exportera eller dö. Men tesens giltighet för enskilda människor har blivit mer begränsad. Om deltagande i arbetslivet inte har någon större konsekvens för försörjningen, dvs för den enskildes mat, kläder, husrum och andra väsentliga behov, hur skall vi då motiveras till arbete?

 

Identitetspostulatet

Låt oss övergå från fysiska till psykiska aspekter på temat att människan i sitt handlande framför allt är angelägen om att be vara sitt “jag”. Vi bortser nu från fysiska villkor, fysiskt våld, livsuppehället och söker istället den bakomliggande drivfjädern till mänskligt handlande i tesen:
Människor tenderar att utföra sådana handlingar i sin handlingsrepertoar att de bevarar sin självvärdering.

Detta är identitetspostulatet. Det anger att den stabila kärnan hos en person är hans inställning till det egna jaget, och att hans gärningar i ord och handling syftar till att bevara denna kärna intakt. Detta är naturligtvis en förenkling, en abstraktion, men en nyttig sådan.

Varför “bevara”? Förut har man ju trott att det gällde att öka självvärderingen, dvs att människan fungerade som ett vinstmaximerande företag med den skillnaden att det i människans fall naturligtvis inte var vinsten utan självvärderingen som skulle maximeras. Denna föreställning motsägs emellertid av fakta.

Det normala är faktiskt att vi försöker bevara, inte förbättra, vår självvärdering. Malewski (1966) belyser detta. Han studerade flickor som tillbringade fyra veckor på ett sommarläger. När lägret började fick flickorna ange vad de tyckte om olika slags

32

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur