47

Några teser om motivation 47

är “professor vid Lunds universitet”. Därmed har vi på ett påtagligt sätt sagt samma sak. Om vi hade kallat vederbörande “student” eller “bokhandelsbiträde i Lund” hade vi indirekt manat fram föreställningar om en hel rad andra egenskaper och dessas värdesättning. Detta att rangbegreppet innefattar värdesättningar gör det möjligt att formulera ett specialfall av vår lärosats om människans drivkrafter:

Människor tenderar att handla så (inom sin repertoar) att de behåller sin rang.
En förening av likställda, såsom ett professorskollegium eller en akademi, kan kontrollera sina medlemmar endast genom att ha en allmän opinion, dvs genom att gilla eller ogilla, akta eller förakta. En organisation med flera olika ranger har ytterligare en resurs: den kan utnyttja medlemmarnas fruktan för degradering och deras fruktan för att bli förbigångna när en högre tjänst blir ledig. Ju mer ingående en organisation behöver kontrollera sina medlemmars motivation, desto större behov har den av en rang- ordning. Krigsmaktens ytterst hierarkiska uppbyggnad gör det möjligt för den att så behärska sina medlemmars motivation att de kan sändas ut i fält för att dö om så skulle behövas.

Användning av ranger för att motivera till arbete är dokumenterat från historieskrivningens begynnelse. Reglerna för ett väl utvecklat och fungerande rangsystem är också kända sedan urminnes tid: antalet grader skall vara relativt få så att alla närstående kan hålla reda på dem; rangerna skall vara synliga genom insignia på klädsel, storlek på skrivbord e d; ranger skall alltid understrykas t ex genom titlar vid tilltal, reproduktion av rangrullan vid bordsplaceringar, turordning i hälsning, passage genom dörrar etc; definitiva och diskriminerande privilegier skall vara knutna till varje rang. Vi känner systemet från militärförläggningar, sjukhus och fartyg. Men i någon uttunnad form brukar det finnas varhelst människor arbetar tillsammans. Ett rangsystem i vilket man kan avancera tyglar lätt mycket stora motivationsresurser. Men det tycks vara en allmän regel att där rangerna är väl utbildade är kommunikationssvårigheter vanliga. Den öppna

47

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur