62

62 HANS L ZETTERBERG

sig rymmer sin egen motivation. En livsstil utvecklas, heter det, och den frasen antyder att livsstilsaktiviteterna har sin egen inre motor. Genom att praktisera vår livsstil utvecklar och förverkligar vi vår självvärdering.

Översikt över samtida livsstilar

Studiet av livsstilar kan ske på många sätt: källorna kan vara skönlitteratur, populär kultur, innehållsanalys av massmedia, socialantropologiska observationer, djupintervjuer med typiska representanter, intervjuer med stora representativa urval m m. Vi skall utnyttja den senare metoden för att ange livsstilarnas utbredning och ett urval av andra källor för att beskriva livsstilama.

Sifos livsstilsenkät “Svenskarna idag” från senhösten 1976, besvarades av 1 444 personer. Enkäten lämnades till de svarande sedan de slutfört en reguljär intervju i Sifos löpande omnibusundersökningar. Dessa undersökningar är rikstäckande och omfattar åldrarna 18-70 år. Den reguljära intervjun skedde vid besök i de utvaldas hem. Av de 340 frågor som den efterföljande enkäten omfattade rörde ca två tredjedelar livsstilar; de övriga frågorna avsåg att ge en antydan om vissa personlighetsdrag och vissa allmänna värderingar. Dessutom fanns frågor om massmediakonsumtion och om föreningstillhörighet. Ett stort antal bakgrundsfrågor ställdes i den reguljära omnibusintervjun. En sida av enkätformuläret återges här för att ge en uppfattning om hur livsstils- och personlighetsinformationen insamlades. De svarande fick instruktion av intervjuaren hur formuläret skulle hanteras. Formulären postades till Sifo av de utvalda utom i ett fåtal fall då intervjuaren väntade på att få det ifyllt. Alla som deltog i undersökningen fick en sammanfattning av preliminära resultat som tack för sin medverkan.

____

en människa har en livsstil då hon inte är styrd av sin miljös restriktioner utan kan låta sitt beteendemönster överensstämma med sitt värderingsmönster. Idén att livsstilar måste ha utvecklats i frihet för att förtjäna namnet är sympatisk, men kanske inte helt nödvändig. Frihet och tvång är kategorier som i sin tur är svåra att definiera och mäta.

62

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur