111

Några problem 111

arbetare. Undersökningar har upprepade gånger visat det låga sambandet mellan individuell ansträngning och kollektiv produktivitet.
Denna intressanta slutsats har varit en stötesten för moralister: industrin kan producera mer trots att de anställda älskar sitt arbete mindre. Produktiviteten beror i allt väsentligt av teknologi och organisation, inte av andelen anställda med arbete som livsstil. Men observera att detta gäller under en alldeles speciell förutsättning: att “arbetarna har anpassat sig till och vant sig vid industriell disciplin och blivit utbildade att utföra sina speciella jobb”. Om t ex de anställda inte kommer till arbetsplatsen eller om de gör fel vid sina maskiner så sjunker produktiviteten oavsett den nivå som teknologi och organisation uppnått. Till Dubins lista av förutsättningar bör man också lägga att arbetstagarna skall ha överblick över arbetsprocessen. Om de saknar överblick löser de lätt “fel” problem och motverkar produktionen snarare än medverkar i den.

Närvaro på jobbet, kunnighet i jobbet, överblick över jobbet är det minimum som modernt näringsliv och modern förvaltning kräver av sina anställda. Däremot behöver man inte kräva att de anställda skall engagera sig djupt i arbetet och ha arbetet som livsstil. Det samhälle som vill slå vakt om produktiviteten hos sitt näringsliv och sin förvaltningsapparat måste på olika sätt markera närvarons, kunnighetens och överblickens betydelse. Men man behöver inte nödvändigtvis sätta upp målet att alla eller så många som möjligt skall ha arbete som livsstil.

Frånvaron

I takt med att arbetets prioritet sjunkit har frånvaron från arbetet ökat. Detta är helt förutsägbart utifrån vår teori om motivation: man vill naturligtvis helst av allt praktisera sin livsstil. Om livsstilen ligger utanför arbetet är man helst utanför arbetet. Den ökande sjukfrånvaron är inte ett symtom på att folkhälsan blivit sämre, ej heller på att arbetsmiljön blivit sämre. Både folkhälsan och arbetsmiljön har tack vare stora insatser förbättrats de senaste årtiondena. Men arbetet som livsstil har förlorat mark:

111

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2   Kap 3 
Kap 4: Några problem
Arbetets prioritet sjunker   Dubins paradox   Frånvaron   Skälig belöning och jämlikhet   Oktober 1973   Anomiska förlopp   Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända
Litteratur