109

Några problem 109

Det personliga elementet har ryckt fram på arbetsmomentets bekostnad. Numera är svensken så att säga en person först med allt vad det innebär och ett yrke i andra hand. Livsstilar utanför arbetet är som vi sett (sid 105) på det hela taget dyrare än arbetslivsstilen. Engagemanget i arbetet blir mindre samtidigt som lönekraven blir större.

Den dalande prioriteningen av arbetslivet vi redovisat kontrasterar bjärt mot den alltmer framskjutna plats arbetslivet fått i politikernas medvetande under samma period. Politikerna under 1960- och 70-talen tycks utgå från föreställningen att arbetet är det centrala i medborgarnas liv. Att frigöra sig från den politiska debattens glasögon är därför viktigt om man skall förstå vad som verkligen händer med arbetslivet.

En ökande andel av den arbetande befolkningen upplever en splittring mellan sitt arbete som inte engagerar dem så mycket och sin livsstil utanför arbetet som verkligen engagerar dem. I denna konflikt blir arbetet ofta förloraren. Undantagna från konflikten är endast de som har arbetet som livsstil.

Nedgången i prioriteringen av arbetet torde inte bero på att arbetsförhållandena blivit fysiskt sämre. Dagens arbetsplatser är uppenbart bättre än 1950-talets och arbetstiderna är kortare. Men utmaningarna i arbetslivet är antagligen inte så många eller så effektiva som utmaningarna i de livsstilar som praktiseras utanför arbetet. Aktiviteterna utanför arbetet har blivit alltmer attraktiva jämfört med arbetet.

Man bör observera att de intervjudata vi anfört om arbetets prioritet 1955 och 1977 hänför sig till män, Det finns inte motsvarande uppgifter för kvinnorna från 1955. Det är i och för sig ett intressant bevis på snabb utveckling att dåvarande Sifo-chefen inte fann det lönt att ställa frågor om kvinnors prioritering av arbete 1955; han antog uppenbarligen att alltför få skulle prioritera arbete framför hem och fritid för att erhålla meningsfulla tabeller. Bland de kvinnor som ån 1977 är mellan 18 och 55 år prioriteras arbetet högst av 12 procent. Förvärvsarbetande kvinnor förväntas idag mer än männen använda sin tid utanför arbetet till att sköta hem och familj — det är detta som kallas

109

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2   Kap 3 
Kap 4: Några problem
Arbetets prioritet sjunker   Dubins paradox   Frånvaron   Skälig belöning och jämlikhet   Oktober 1973   Anomiska förlopp   Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända
Litteratur