Web-version av Det osynliga kontraktet av Hans L Zetterberg, Karin Busch, Göran Crona, Greta Frankel, Berth Jönsson, Ivar Söderlind, and Bo Winander. Direkt till innehållsförteckning.

 

 

 

 

 

Första upplagan november 1983
Andra upplagan mars 1984

ISBN 91-86724-00-2

Copyright © 1983, 1984 Sifo Förlag AB

All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof in any form.
For information address Sifo Förlag, Box 131, S-162 12 Vällingby, Sweden (*).

*) För användning av delar av denna bok i kurs- och utbildningsverksamhet ger Sifo Förlag generellt tillstånd att kopiera högst 50 sidor i högst 200 exemplar mot en copyrightavgift av 600 kronor vilken insättes på Sifos postgiro 50-7350-7 senast samma dag som kopiorna distribueras till kursdeltagarna. Kopiorna skall vara märkta "Copyright © 1983, 1984 Sifo Förlag".

Gudrun Christensen har överfört andra upplagan av denna bok för återgivning på webben i Hans L Zetterberg's Archive i november 2001. Reprinted by permission.

Sökord: arbete arbetsförmedling arbetsliv arbetsmoral arbetssociologi arbetstider attitydundersökning behovsutveckling chefskap chefsutbildning datorisering flyttning företagskultur högteknologi incitament komparativ sociologi ledarskap livsprioriteringar lönesättning motivation organisation organisationskultur prestationslön rationalisering rationalitet sysselsättning teknik värderingar värderingsförändringar värderingsutveckling

 

FÖRORD TILL FÖRSTA UPPLAGAN

Denna skrift handlar om de historiska krafter och individuella preferenser som banar väg för synen på arbetet och dess plats i samhället och livscykeln under 80-talet. Arbetet bygger på diskussioner med forskare från olika kunskapsområden och med praktiker med bred erfarenhet vilka träffats under fyra års tid med Aspen Institute for Humanistic Studies som värd. Vi har kompletterat dessa diskussioner med intervjuer med representativa urval i sex länder: USA, Israel, Storbritannien, Västtyskland, Sverige och Japan och med djupintervjuer och gruppsamtal. Allt vi säger här är sålunda inte grundat på statistik över intervjusvar, men mycket är det och tillräckligt är det för att vi inte skall gå snett i vår verklighetsuppfattning.

Projektet har genomförts av Karin Busch (sociolog), Göran Crona (sociolog), Greta Frankel (psykolog), Berth Jönsson (sociolog, industriman), Ivar Söderlind (socialpsykolog, sociolog), Bo Winander (ekonom) och Hans L Zetterberg (sociolog och projektledare).

Projektet har huvudsakligen finansierats av Riksbankens Jubileumsfond (kontrakt nr 78/169:1). Bidrag har också erhållits från Handelsbankens forskningsfond och från arbetsmarknadsdepartementet. Bidrag erhölls även från ett antal företag: Alfa Laval AB, ASEA AB, Beijerinvest AB, Esselte AB, AB Findus, KemaNobel AB, AB Svenska Kullagerfabriken, PLM AB, Svenskt Stål AB, AB Volvo. I ett delprojekt om arbetstider delades kostnaderna med SNS, i ett annat om invandrare stod Dagens Industri för kostnaden. I ett delprojekt om vad ungdomar förväntar sig av framtida arbeten stod Veckans Affärer för kostnaden. Genom denna okonventionella finansiering erhöll vi en budget om totalt 1.498.450 kronor. Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (Sifo) och sociologiska institutionen vid Umeå universitet har varit medelförvaltande organ för projektet. Vi har dessutom i denna rapport utnyttjat resultat från andra Sifo-projekt, bl a ett om attityder till och erfarenheter av högteknologi, som finansierats av IBM. Ett tillfälle att intervjua Civilingenjörsförbundets medlemmar gav oss insikter i värderingar hos en av produktionens nyckelgrupper.

I referensgruppen för projektet har ingått:

Hans Ardelius, Kooperativa Förbundet
Lennart Arvedson, SNS
Per-Olof Edin, LO
Sture Eskilsson, Svenska Arbetsgivareföreningen
Reine Hansson, FArådet
Björn Jonzon, Arbetsmarknadsdepartementet
Holger Jonasson, Näringslivssekretariatet i Göteborg
Göran Johnsson, Metallarbetareförbundet, Volvo
Bo Ohlström, FArådet
Bengt Rundblad, Göteborgs universitet
Per Sparrin, L M Ericsson
Sven Söderberg, Chalmers (senare Indevo Research Foundation)
Marianne Wahlberg, Arbetsmarknadsdepartementet
Gunnela Westlander, Arbetarskyddsstyrelsen
Birgitta Wistrand, Fredrika Bremerförbundet (senare Svenska Managementgruppen)
Anders Åberg, SHIO-Familjeföretagen
Aleksandra Ålund, Umeå universitet

Referensgruppen har sammanträtt fyra gånger.

Följande grupp av kontaktmän med intressentföretag upprättades:

Clas Bohman, AB Findus
Peter Edström, KemaNobel AB
Per Tage Gustavsson, Beijerinvest
Jörgen Hansson, PLM
Staffan Lindblom, AB Svenska Kullagerfabriken
Göran Nordström, Alfa Laval AB
Arne Olsson, Asea AB
Sven Witt, Esselte

Denna grupp har sammanträtt tre gånger.

Projektet har ingått i ett internationellt samarbetsprogram, "Jobs in the 1980s: Bridging the Gap Between People and Work", initierat av två amerikanska stiftelser, Aspen Institute for Humanistic Studies och Public Agenda Foundation. Det internationella programmets huvudrapport, Work and Human Values, publicerades hösten 1983.

Pehr G Gyllenhammar, som är vice ordförande i Aspen Institute och också medlem i Public Agendas policy review board, har varit det internationella programmets ordförande. Vi är tacksamma för det intresse och arbete han lagt ned också på det svenska projektet.

Daniel Yankelovich, president i The Public Agenda Foundation och Senior Fellow i Aspen Institute, har varit huvudansvarig för det internationella forskningsprogrammet.

Sidney Harman, f d Under Secretary of Commerce och rådgivare till Aspen Institute, har organiserat finansieringen av det internationella programmet. I övrigt finansierar varje land sitt eget projekt. Ungefär en femtedel av de olika ländernas projekt har varit gemensamma och bildat det internationella komparativa projektet.

Denna rapport innehåller huvudresultaten av den svenska delen av det internationella forskningsprojektet. Dessutom finns ett tjugotal olika delrapporter och arbetspapper från det svenska projektet (se förteckningen på sid 181).

På olika andra sätt har projektet fått hjälp av Sifos personal. Kjell Jernselius har programmerat Sifos dator för projektets behov. Gudrun Christensen har varit administrativt sammanhållande i projektet. Hon har också gjort utskriften av manuskriptets olika versioner. Fältarbetet har letts av Gerd Sparrin. Deltagare i djupintervjuer och gruppdiskussioner har rekryterats av Carin Wieslander.

De inspirerande diskussioner jag haft med några av medarbetarna i det internationella projektet — Elisabeth Noelle-Neumann, Tomatsu Sengoku, Michael Shanks, Burkhard Strümpel, Ephraim Yuchtman-Yaar och Daniel Yankelovich — har satt sina spår inte bara i den internationella rapporten utan också i denna skrift om det svenska projektet.

Som vanligt gäller att fonder, sponsorer, referensgruppsmedlemmar och andra samtalspartners vi haft inte skall lastas för våra misstag. Man skall inte utgå från att de på något sätt godkänt eller godtagit våra slutsatser och rekommendationer. Det här är ett projekt av fria forskare.

Vällingby den 25 oktober 1983

 

Hans L Zetterberg

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

èTitel, Copyright, Förord

èKAPITEL 1: NYA ÖPPNINGAR 1

èInledning för politiker 2

èArbetslivslagstiftning, avtal och synliga kontrakt 2
èArbetet och rättigheterna 8
èOmdefiniering av sysselsättningsmålet 11
è
Arbetslag 14

èInledning för arbetsplatsernas beslutsfattare 19

èFörändringar på gång 19
èMot nya osynliga kontrakt 24
è
Om ändrade värderingar 25

èInledning för samhällsvetare 29

èVårt öde heter rationalisering 29
èTvå slags rationalitet 30
è
Arbetets förändrade mening 32   

èKAPITEL 2: VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR 37

èEn historisk lektion 37
èKlassiska- och utvecklingstypologier 39
èDen första källan: samhällsutveckling 40
èBonden i vårt hjärta 45
èDen andra källan: personlighetsutveckling 47
èSyntesen 50
èDifferentiering och operationalisering 53
èParallella personlighetstrender 60
èParallella värderingsströmningar 61
èHur strömningarna går 63
èTidens flod 64

èKAPITEL 3: TEKNIKEN, ARBETET OCH VÄRDERINGARNA 69

èRationaliseringens tekniska hjälpmedel 69
èHögteknologi i allmänhetens ögon 71
èErfarenheter av tekniska förändringar i arbetet 74
èAttityder till teknik 78
èOro för modern teknik 80
èVärderingar och teknik 86

èKAPITEL 4: APPARATERNAS JOBB 91

èSysselsättningen 91

èBalansräkning för jobben 91

èArbetsförmedlingen 95

èArbetslöshet eller flyttning till annan ort? 98

èJobbens natur 100

èJobbkartan 100
è
Önskemål om jobbet 103

èArbetstider 108

èFaktiska arbetstider 108
è
Önskade arbetstider 113

èRättvisa löner 117

èFaktorer i lönesättning 117
èLöneökning och arbetsengagemang 120
èPrestationslön och arbetsinsats 121
è
Löneskillnader på den egna arbetsplatsen 123

èLivsprioriteringar 126

èDen inrutade tillvaron 126
èLivets olika satsningar 127
è
Reserven av arbetstimmar 134

èKAPITEL 5. ARBETSETIK OCH OSYNLIGA KONTRAKT 135

èVår internationella undersökning 135
èEn social innovation i Amerika 138
èFriheten i arbetet 138
èStandardlön 142
èEn social innovation i Japan 143
èEtt gap mellan värderingar och arbete 144
èVärderationell arbetsmoral 146
èOsynligt kontrakt 152

èKAPITEL 6: CHEFSKAP 159

èEtt exempel 159
èFramgångsrika chefer 160
èOsynliga kontraktets kvalitet 163
èSned rekrytering 164
èSnedvridning som förstärks 166
èInrevärldschefer har mer av hjärtats egenskaper 167
èDe "nya" chefernas egenskaper 168
èChefernas tysta uttåg 170
èAdministratören och legitimiteten 173
èLedaren och karisman 174
èOlyckor och samspel i chefsarbetet 176
èOrganisationskulturen 177

èAPPENDIX A. PROJEKTETS BIBLIOGRAFI 181

èAPPENDIX B. FRÅGEFORMULÄR, KODNYCKEL, TABELLER, DATABAND 183

èDelprojekt

Litteratur

 

Illustrationer

Figur 1. Lagar och avtal på arbetsmarknaden
Figur 2. Arbetsengagemang
Figur 3. Förändringar i viktiga faktorer för Sveriges konkurrenskraft
Figur 4. Fördelning av rättigheter
Figur 5. Utveckling av produktionsteknologi och arbetsorganisation 22
Figur 6. Andel som prioriterar arbete över fritid och hemliv 27
Figur 7. Värderingar kring arbete i olika länder 33
Figur 8. Värderingar i arbetslivet 35
Figur 9. Tre grundläggande samhällstyper 44
Figur 10. Värderingar i tre grundläggande samhällstyper 45
Figur 11. De dubbla behovshierarkierna 48
Figur 12. Behov och personlighetstyp 49
Figur 13. Steg till syntes 51
Figur 14. Värderingarnas utbredning i Sverige 1981 52
Figur 15. Terminologisk jämförelse 53
Figur 16. Värderingsstrukturen 55
Figur 17. Demonstration av basbehovsmänniskor 56
Figur 18. Demonstration av yttrevärldsmänniskor — egalitära 56
Figur 19. Demonstration av yttrevärldsmänniskor — individualistiska 57
Figur 20. Demonstration av inrevärldsmänniskor — privatiserade 58
Figur 21. Demonstration av inrevärldsmänniskor — samhällskritiska 58
Figur 22. Snabbklassificering av värderingar från ett frågeformulär 59
Figur 23. Tidens flod 66
Figur 24. Västeuropéer om högtekniken 79
Figur 25. Medelvärden för omdömen om datatekniken 81
Figur 26. Faktorernas vikt enligt ECTA 85
Figur 27. Svenskarnas intresse för modern teknik 87
Figur 28. Sveriges jobbkarta 101
Figur 29. Faktiska och önskade egenskaper hos jobbet 105
Figur 30. Hel- och deltid bland kvinnor 115
Figur 31. Lönedifferentierande faktorer 119
Figur 32. Överensstämmelse mellan värderingar och jobb 147
Figur 33. Den inplanterade arbetsmoralen i Sverige och Västtyskland 149
Figur 34. Det osynliga kontraktet i Sverige och Västtyskland 154
Figur 35. Tjänstemäns och arbetares osynliga kontrakt 155
Figur 36. Det osynliga kontraktet på större resp mindre arbetsplatser 156
Figur 37. Det osynliga kontraktet för tjänstemän 157

Kapitlets
början

Nästa
kapitel

Biblio-
grafi