Det osynliga kontraktet

Av Hans L Zetterberg, Karin Busch, Göran Crona, Greta Frankel, Berth Jönsson, Ivar Söderlind, and Bo Winander

Innehåll

Titel, Copyright, Förord

KAPITEL 1: NYA ÖPPNINGAR 1

Inledning för politiker 2
Arbetslivslagstiftning, avtal och synliga kontrakt 2
Arbetet och rättigheterna 8
Omdefiniering av sysselsättningsmålet 11
Arbetslag 14
Inledning för arbetsplatsernas beslutsfattare 19
Förändringar på gång 19
Mot nya osynliga kontrakt 24

Om ändrade värderingar 25
Inledning för samhällsvetare 29
Vårt öde heter rationalisering 29
Två slags rationalitet 30
Arbetets förändrade mening 32   
KAPITEL 2: VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR 37
En historisk lektion 37
Klassiska- och utvecklingstypologier 39
Den första källan: samhällsutveckling 40
Bonden i vårt hjärta 45
Den andra källan: personlighetsutveckling 47
Syntesen 50
Differentiering och operationalisering 53
Parallella personlighetstrender 60
Parallella värderingsströmningar 61
Hur strömningarna går 63
Tidens flod 64
 
KAPITEL 3: TEKNIKEN, ARBETET OCH VÄRDERINGARNA 69
Rationaliseringens tekniska hjälpmedel 69
Högteknologi i allmänhetens ögon 71
Erfarenheter av tekniska förändringar i arbetet 74
Attityder till teknik 78
Oro för modern teknik 80
Värderingar och teknik 86
KAPITEL 4: APPARATERNAS JOBB 91


Sysselsättningen 91

Balansräkning för jobben 91
Arbetsförmedlingen 95
Arbetslöshet eller flyttning till annan ort? 98
Jobbens natur 100
Jobbkartan 100
Önskemål om jobbet 103
Arbetstider 108
Faktiska arbetstider 108
Önskade arbetstider 113
Rättvisa löner 117
Faktorer i lönesättning 117
Löneökning och arbetsengagemang 120
Prestationslön och arbetsinsats 121
Löneskillnader på den egna arbetsplatsen 123
Livsprioriteringar 126
Den inrutade tillvaron 126
Livets olika satsningar 127
Reserven av arbetstimmar 134 

KAPITEL 5. ARBETSETIK OCH OSYNLIGA KONTRAKT 135

Vår internationella undersökning 135
En social innovation i Amerika 138
Friheten i arbetet 138
Standardlön 142
En social innovation i Japan 143
Ett gap mellan värderingar och arbete 144
Värderationell arbetsmoral 146
Osynligt kontrakt 152

KAPITEL 6: CHEFSKAP 159
Ett exempel 159
Framgångsrika chefer 160
Osynliga kontraktets kvalitet 163
Sned rekrytering 164
Snedvridning som förstärks 166
Inrevärldschefer har mer av hjärtats egenskaper 167
De "nya" chefernas egenskaper 168
Chefernas tysta uttåg 170
Administratören och legitimiteten 173
Ledaren och karisman 174
Olyckor och samspel i chefsarbetet 176
Organisationskulturen 177
APPENDIX A. PROJEKTETS BIBLIOGRAFI 181  
APPENDIX B. FRÅGEFORMULÄR, KODNYCKEL, TABELLER, DATABAND 183
Delprojekt

Litteratur

Illustrationer

Figur 1. Lagar och avtal på arbetsmarknaden
Figur 2. Arbetsengagemang
Figur 3. Förändringar i viktiga faktorer för Sveriges konkurrenskraft
Figur 4. Fördelning av rättigheter
Figur 5. Utveckling av produktionsteknologi och arbetsorganisation 22
Figur 6. Andel som prioriterar arbete över fritid och hemliv 27
Figur 7. Värderingar kring arbete i olika länder 33
Figur 8. Värderingar i arbetslivet 35
Figur 9. Tre grundläggande samhällstyper 44
Figur 10. Värderingar i tre grundläggande 45
Figur 11. De dubbla behovshierarkierna 48
Figur 12. Behov och personlighetstyp 49
Figur 13. Steg till syntes 51
Figur 14. Värderingarnas utbredning i Sverige 1981 52
Figur 15. Terminologisk jämförelse 53
Figur 16. Värderingsstrukturen 55
Figur 17. Demonstration av basbehovsmänniskor 56
Figur 18. Demonstration av yttrevärldsmänniskor — egalitära 56
Figur 19. Demonstration av yttrevärldsmänniskor — individualistiska 57
Figur 20. Demonstration av inrevärldsmänniskor — privatiserade 58
Figur 21. Demonstration av inrevärldsmänniskor — samhällskritiska 58
Figur 22. Snabbklassificering av värderingar från ett frågeformulär 59
Figur 23. Tidens flod 66
Figur 24. Västeuropéer om högtekniken 79
Figur 25. Medelvärden för omdömen om datatekniken 81
Figur 26. Faktorernas vikt enligt ECTA 85
Figur 27. Svenskarnas intresse för modern teknik 87
Figur 28. Sveriges jobbkarta 101
Figur 29. Faktiska och önskade egenskaper hos jobbet 105
Figur 30. Hel- och deltid bland kvinnor 115
Figur 31. Lönedifferentierande faktorer 119
Figur 32. Överensstämmelse mellan värderingar och jobb 147
Figur 33. Den inplanterade arbetsmoralen i Sverige och Västtyskland 149
Figur 34. Det osynliga kontraktet i Sverige och Västtyskland 154
Figur 35. Tjänstemäns och arbetares osynliga kontrakt 155
Figur 36. Det osynliga kontraktet på större resp mindre arbetsplatser 156
Figur 37. Det osynliga kontraktet för tjänstemän 157