KAPITEL 4: Apparaternas jobb

Sysselsättningen 91

Balansräkning för jobben 91
Arbetsförmedlingen 95
Arbetslöshet eller flyttning till annan ort? 98
Jobbens natur 100
Jobbkartan 100
Önskemål om jobbet 103
Arbetstider 108
Faktiska arbetstider 108
Önskade arbetstider 113
Rättvisa löner 117
Faktorer i lönesättning 117
Löneökning och arbetsengagemang 120
Prestationslön och arbetsinsats 121
Löneskillnader på den egna arbetsplatsen 123
Livsprioriteringar 126
Den inrutade tillvaron 126
Livets olika satsningar 127
Reserven av arbetstimmar 134 

I Apparaternas värld har man jobb med anställningskontrakt. Kontrakten specificerar arbetstider och löner. Vi kommer att ägna större delen av detta kapitel åt just dessa aspekter av de formella, skrivna kontrakten.

Först skall vi emellertid ta upp antalet jobb och jobbens natur.

 

Sysselsättningen

Balansräkning för jobben

Det samhällsideal som dominerat större delen av 1900-talet säger att alla vuxna som vill skall ha ett jobb i Apparaternas värld. Det är meningen bakom slagorden "arbete åt alla" och "full sysselsättning".

Sverige har angripit syselsättningsproblemet med stor emfas. Nästan alla departement och myndigheter är de facto arbetsmarknadsstyrelser, även om de officiellt heter Jordbruksdepartementet, Försvarsdepartementet, Utbildningsdepartementet eller något annat. I Sverige har kampen mot arbetslöshet varit viktigare än kampen mot inflationen. Allt som allt använder Sverige cirka 5 procent av landets BNP till denna kamp — tre gånger så mycket som man lägger ned på försvaret.

Sysselsättningsproblemet har bemötts genom i huvudsak fyra typer av åtgärder:

  1. förkortning av arbetstiden och skapandet av deltidsarbeten,
  2. skapandet av arbetstillfällen genom expansion av den offentliga sektorn, för det mesta inom utbildningen, sjukvården och socialvården och andra kommunala tjänster,
  3. införandet av ett flertal sätt att hålla den officiella arbetslöshetsstatistiken till ett minimum, t ex genom omskolning, förtidspensionering,
  4. utbyggnad av arbetsförmedlingen till en riksomfattande monopolorganisation med stora resurser, t ex för stöd vid flyttning till regioner med fler arbetstillfällen.

Man har utnyttjat dessa program ungefär så långt det går men man har endast lyckats lindra problemet, inte lösa det.

Under 60-talet var det årligen 30.000 fler personer som gick ut på den svenska arbetsmarknaden än som lämnade den. Motsvarande siffra för 70-talet var 40.000. Dessutom minskade antalet arbetstillfällen inom jordbruket, och sedan 1965 har en minskning av arbetstillfällen ägt rum inom tillverkningsindustrin. Arbetslösheten kunde emellertid begränsas genom att nya jobb kom till inom serviceområdet. I Sverige har detta inneburit jobb huvudsakligen inom den omfattande offentliga sektorn inom kommun och landsting: barnomsorg, skolväsende, hälso- och sjukvård, folktandvård, äldreomsorg. Dessa nya arbetstillfällen kompenserade minskningen i jobb inom jordbruk och industri. De kunde även absorbera en del av tillväxten i arbetsstyrkan. Även under lågkonjunkturen under senare delen av 70-talet ökade den offentliga sektorn med 25.000 jobb årligen och bidrog därmed till att upprätthålla sysselsättningen — men också till budgetunderskott.

Den tunga skattebördan som utökningen av den offentliga sektorn medförde ledde till att detta slags skapande av arbetstillfällen avstannade vid 80-talets början.

Under de senaste decennierna i Sverige har skapandet av nya jobb aldrig riktigt hunnit ikapp landets svällande arbetsstyrka. Under 60- och 70-talen införde Sverige världens mest vittgående arbetsmarknadspolitik för att hålla nere den öppna arbetslösheten. Man använde sig av medel som omskolning, skyddade verkstäder, beredskapsarbeten, förtidspensionering. Ungdomar som lämnar skolan garanteras antingen ett jobb eller en praktiktjänst under en sexmånadersperiod. Dessutom försöker man underlätta omplaceringar genom vår riksomfattande arbetsförmedling samt ge ekonomiskt stöd vid omflyttning.

Hur väl har dessa åtgärder lyckats?

Låt oss studera siffrorna från januari-februari 1983, en period i det tidiga 80-talets konjunktursvacka, då man utnyttjade alla dessa program till fullo.

Den totala arbetslimiteringen i Sverige
Januari-februari 1983

 

Antal personer (avrundat
till närmaste 25.000)

Procent av
befolkn.
16-65 år
(5.3 milj)
%

Officiellt arbetslösa (som aktivt söker jobb)

150.000

2.8

I offentligt arbetsmarknadsprogram såsom omskolning, beredskapsarbete (AMS)

175.000

3.3

Ofrivilligt arbetslösa, förtids-pensionerade, långtidssjukskrivna p g a arbetsoförmögenhet, arbetslöshet etc

ca 300.000

5.7

Dolt arbetslösa (som skulle söka jobb om det fanns några eller om de hade möjlighet)

100.000

1.9

Delvis arbetslösa (arbetar deltid men vill arbeta heltid)

150.000

2.8

Totalt

ca 875.000

16.5%

Den "officiella" arbetslösheten på ca 3 procent är en del av den "verkliga" arbetsbegränsningen på ca 16.5 procent. Denna diskrepans representerar inte ett försök att statistiskt dölja den verkliga bilden utan snarare olika sätt att bemöta bristen på vanliga jobb som samtidigt är humant mot de människor som drabbas och om möjligt också gagnar samhället.

Vi skall inte här söka strid med det officiella språkbruket och hävda att arbetslösheten egentligen är 16.5 procent.

Arbetslöshet bör också fortsättningsvis betyda precis vad det betyder i AKU-statistiken. Vårt mått kallar vi arbetslimitering; det omfattar alla inskränkningar till full och önskad insats i betalt arbete som finns, oavsett orsak. Måttet är uträknat som procent av arbetskraften, och kan alltså inte manipuleras genom att man låter vissa grupper definieras bort från arbetskraften.

Sverige har en arbetslimitering av 16.5 procent 1983. Det innebär att var sjätte svensk mellan 16 och 65 år är drabbad av inskränkningar i att ta arbete. Det är denna totala arbetslimitering som skall nedbringas, inte bara den öppna arbetslösheten.

Uppmuntran av entrepreneurskap bland arbetslösa har fått visst stöd genom Trygghetsrådets insatser. Man borde göra mer i denna riktning. Såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar har försummat dessa möjligheter. Regeringarna tycks ha befarat att en sådan uppmuntran skulle innebära indirekt stöd till den växande svarta ekonomin. Denna del av ekonomin betalar inte skatt, och skatteindrivning ses som bekant som en av svenska statens huvuduppgifter.

Ett problem med de flesta försöken att skapa arbete inom AMS regi är att de jobb som man skaffar fram har politiskt och skattemässigt underlag men inte nödvändigtvis marknadsmässigt.

Möjligheterna till nyskapande av arbetstillfällen ligger nu främst i den privata servicesektorn eller i avgiftsbelagda tjänster inom den offentliga sektorn. De små serviceföretagen är arbetsmarknadens största hopp: här finns expansionsmöjligheter. För att öka sysselsättningen här måste man antagligen ändra lagstiftningen kring bildning av små bolag, arbetsgivaravgifter, anställda som delägare och andra krångligheter som f n blockerar småföretag som vill utvidga verksamheten till flera anställda. Den mest radikala rekommendationen är att tillåta en ny form av lokalt verksamt småföretagande, arbetslag om högst tio personer. Arbetslagen betalar moms, men inga arbetsgivaravgifter och inkomstskatter på arbetsinkomster.

Arbetskraftens årliga tillväxt beräknas minska från cirka 35.000 netto 1983 till nära noll år 2000. På lång sikt kommer demografiska faktorer att bidra till att överbrygga klyftan mellan arbetssökände och antalet lediga jobb. Under tiden vilar bördan att hjälpa Sverige orka med långvarig arbetslöshet, de livskraftiga inslagen i landets ekonomi. Ett tungt ansvar vilar också på politikerna och myndigheterna så att folkets vilja till arbete inte fastnar i regler och byråkrati hos tillståndsmyndigheter och skattemyndigheter.

 

Arbetsförmedlingen

Svensk arbetsmarknadspolitik var under lång tid uppskattad och oomstridd i den allmänna opinionen.

I Norrland har sedan 60-talet funnits protester mot vad man kallat "flyttlasspolitiken" och slagordet AMS = Alla Måste Söderut är välbekant. Protesterna gick ut på att politiken var alltför effektiv och därmed omänsklig. På 80-talet kritiseras arbetsmarknadspolitiken oftare för att den är ineffektiv.

Under tidigare lågkonjunkturer har ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiken varit det främsta medlet för att hålla nere den öppna arbetslösheten. Så har det också varit under den nuvarande, långa nedgångsperioden. Ändå har den öppna arbetslösheten fortsatt att öka.

I detta läge ökar intresset för arbetsmarknadspolitikens servicefunktion, arbetsförmedlingen. Förmedlingen skall givetvis fungera i alla konjunkturlägen. Den skall kunna förse företagen och myndigheterna med arbetskraft också när det inte finns en kö av arbetslösa att rekrytera från. Den skall också kunna erbjuda arbeten åt de arbetssökande när arbetslösheten, som nu, är hög. Detta krav kan motiveras med enkla effektivitetsmål. En apparat som drar stora resurser skall tillfredsställa sina kunders önskemål. Dessutom finns det samhällsekonomiska skäl för att förmedling fungerar väl. Ju snabbare en ledig plats kan tillsättas, dess mindre blir produktionsförlusterna i det enskilda företaget och sammantaget i hela ekonomin. Och ju snabbare en arbetslös kan få ett nytt arbete dess mindre blir hans eller hennes ekonomiska förluster och personliga besvär.

Det finns också en viss utbytbarhet mellan arbetsförmedlingsinsatser och andra medel: ju snabbare de arbetslösa kan få nytt arbete, dess mindre insatser för beredskapsarbeten behövs för att minska den öppna arbetslösheten.

Både den ombytessökande, dvs den som utan att vara arbetslös söker arbete, och den arbetslöse måste i allmänhet lägga ned en icke föraktlig ansträngning innan han finner det nya arbetet. Det gäller att skaffa sig information både om läget på den aktuella delen av arbetsmarknaden, dvs vilka löne- och andra villkor som kan erbjudas, och om de speciella villkor som är förknippade med varje konkret platserbjudande, t ex arbetsplatsens storlek, de förmåner den erbjuder, reseavstånd från bostaden m m.

Denna informationsinsamling eller sökprocess kan alltså vara utsträckt i tiden och bestå av många steg. Att få en heltäckande bild av hur detta arbete sker i varje enskilt fall är kanske omöjligt t o m för den enskilde själv och än mer för en utomstående. Varje länk i den nödvändiga kedjan av informationer påverkar nästa. I efterhand kan däremot den enskilde ganska lätt uttala sig om vilket steg som var det viktigaste, eller avgörande, för beslutet att välja ett visst nytt arbete.

I maj 1983 ställde vi ett antal frågor till 1.002 intervjupersoner för att mäta dels deras attityder till arbetsförmedlingen och dels deras faktiska erfarenheter av att söka arbete.

De tillfrågades om sin inställning till arbetsförmedlingen som hjälpmedel för att söka arbete ("Om man söker arbete nu för tiden, från vilket håll tror du att man kan räkna med att få mest hjälp?") och — i de fall de bytt arbete de senaste fem åren — från vilket håll de fått reda på att deras nuvarande arbete var ledigt ("Hur fick du reda på att ditt nuvarande arbete var ledigt?"). I båda fallen hade de följande svarsalternativ: annonser, arbetsförmedlingen, genom att höra med vänner, bekanta eller arbetskamrater samt på annat sätt.

"Om man söker arbete nu för tiden från vilket håll tror du att man kan räkna med att få mest hjälp?"

 

%

Genom att läsa tidningarnas annonser

16

Genom att höra med vänner, bekanta eller arbetskamrater

48

Genom att gå till arbetsförmedlingen

18

På annat sätt

14

Tveksam,vet ej

3

Källa: Sifo 83022/023

Endast en femtedel (18%) av alla tillfrågade tror att man kan räkna med mest hjälp från arbetsförmedlingen när man söker arbete. Dess marknadsandel i anvisningen av nya jobb är låg: den varierar mellan 15 och 27 procent i olika grupper, som börjat nytt arbete de senaste fem åren. Siffrorna är beklämmande låga, men problemet är känt från andra undersökningar. I AKU anger en dryg femtedel av de ombytessökande att de sökt arbete via arbetsförmedlingen. Andelen som till Sifo anger vänner, bekanta eller arbetskamrater är ungefär densamma som de som i AKU anger arbetsgivaren (ungefär 40%) medan fler i AKU (en fjärdedel) säger att de sökt arbete via annons än de som till Sifo säger sig tro på annonser som hjälpmedel (16%).

Överensstämmelsen är också påfallande med en äldre undersökning som AMS utförde 1967. Enligt denna angav en femtedel (20%) av dem som hade anställning i maj 1967 efter att ha påbörjat anställningen en månad tidigare att de fått informationer om den lediga platsen från arbetsförmedlingen. (Vanligast var dock egen förfrågan hos arbetsgivaren — 23%.)

Arbetsförmedlingen i Sverige är ett statligt monopol med stora resurser. Förmedlingen har ett helt tydligt. vägval: bli bättre eller ge upp monopolanspråken.

 

Arbetslöshet eller flyttning till annan ort?

Det sägs ibland att svenskarna blivit väldigt rotfasta på sina hemorter. Arbetskraften har blivit trögrörlig, heter det, och motsvarar inte näringslivets behov av arbetskraftsomflyttningar. Vi tror inte detta är ett stort problem att döma av svaren på frågan:

"Om du måste välja mellan att vara arbetslös på din nuvarande bostadsort eller arbeta på annan ort som du flyttar till, vilket väljer du då?"

Frågan ställdes 1983 till alla förvärvsarbetande, som svarade på följande vis:

 

Alla förvärvs-arbetande
%

Att vara arbetslös på nuvarande bostadsort

25

Att arbeta på en annan ort som jag flyttar till

63

Tveksam, vet ej

11

Källa: Sifo 83022/023

Vid en jämförelse av svaren från män och kvinnor framträder tydligt ett eko av mönstret att kvinnan i detta sammanhang är mannens följeslagare. Men hälften av kvinnorna är dock beredda på att vara rörliga:

 

Män
%

Kvinnor
%

Att vara arbetslös på nuvarande bostadsort

18

35

Att arbeta på en annan ort som jag flyttar till

73

52

Tveksam, vet ej

9

13

Yngre människor är något mer inriktade på att flytta om alternativet är arbetslöshet (66% i den yngsta åldersgruppen jämfört med 64% resp 60% för övriga åldersgrupper). Förvärvsarbetande med äldre barn är aningen mindre flyttningsbenägna än de som har barn i förskoleåldern.

 

Jobbens natur

Jobbkartan

För att kunna göra en sofistikerad diagnos av svenska jobb i början av 1980-talet tar vi en röntgenbild genom att fråga de arbetande vad som utmärker deras jobb i fråga om 40 olika dimensioner. Vi har därefter gjort en karta över de existerande arbetsplatsernas och jobbens egenskaper enligt dataprogrammet KYST som bygger på principen om multidimensionella analyser utarbetade av J B Kruskal vid Bell Laboratories (27). Se Figur 28 på sidan 101.

 

Figur 28. Sveriges jobbkarta

 

Kartan visar inte geografiska distanser mellan arbetsplatser utan hur nära eller långt ifrån varandra arbetsplatsernas egenskaper ligger. Ju närmare två egenskaper ligger på kartan ju mer sannolikt är det att de beskriver samma jobb eller arbetsplats.

Den inre cirkeln på kartan visar egenskaper som finns som små eller stora gemensamma nämnare i praktiskt taget alla svenska jobb. Här finns tryggheten i arbetet (22), rättvis befordran (18), ett arbetsställe med hyggligt anseende (23), utan omoraliska arbetsuppgifter (29) och med den utrustning och verktyg som behövs i jobbet (26).

I periferin hamnar egenskaper som finns i en del jobb men inte i andra. Längst i norr ligger de jobb där man deltar i övergripande beslut (1) ofta ansvarfulla och tidskrävande jobb (2, 6). I söder ligger rutinjobben med liten frihet, stor monotoni och dåligt utnyttjande av erfarenhet och kunnande (36, 37, 38, 39, 40). De är ofta så organiserade att ett misstag som gjorts av en arbetare har små eller inga konsekvenser (34).

I öster finner vi jobb med hög lön och prestationslön (19, 25). I sydväst befinner sig arbetsplatser med en mycket aktiv fackförening (28). I nordost hittar vi kreativa jobb (5) där de anställda kan fatta viktiga beslut på egen hand (4) och har stor frihet att planera sitt arbete (8).

I sydost finns det arbeten med bra arbetsmiljö (27) och sådana som inte medför brådska och stress (31). I nordväst hittar vi jobb där arbetstagaren anser att de producerar något viktigt eller uträttar något viktigt för samhället (9, 17).

I den nordöstra delen av kartan hittar vi jobb som ger den arbetande mycket frihet att själv bestämma hur arbetet ska utföras.

I den södra delen av kartan överväger människor med antingen försörjningens värderingar eller den egalitära versionen av yttrevärldsvärderingar, kort sagt den traditionella arbetarklassen.

I den nordöstra delen hittar vi huvudsakligen människor med den individualistiska versionen av yttrevärldsvärderingar. Inrevärldsmänniskor återfinns oftast i den nordvästra delen av kartan.

För att finna jobb med goda osynliga kontrakt på vår karta dras vi till det nordvästra hörnet, medan dåliga osynliga kontrakt huvudsakligen återfinns i det sydöstra.

Ungdomar i Sverige (18-24 år) placerar sig inte på någon av kartans yttre delar. De anser att trevliga arbetskamrater (10) och ett intressant arbete (7) är de viktigaste faktorerna. Därefter kommer ett tryggt jobb (22), ett jobb där arbetsgivaren och medarbetarna bryr sig om dem (15) och där informationsflödet är tillfredsställande (12) — gärna ett jobb där man kan utveckla sina färdigheter och sin skicklighet.

Som tredje preferens vill man ha ett jobb, där man känner sig nyttig och effektiv (20), där man är delaktig i viktiga beslut (4), och har bra relationer till sina överordnade (16). Övriga faktorer på arbetsplatsen får lägre prioritet hos ungdomarna (Källa: Sifo 81353).

På det hela taget ligger de flesta jobb som ungdomarna föredrar i nordöstra delen av kartan — i det området som har en hög koncentration av kreativitet i arbetet. Ungdomarna fängslas inte särskilt av arbeten med kort arbetstid och oberoende. Inte heller bryr de sig särskilt mycket om huruvida arbetsplatser har gott anseende eller en aktiv fackförening.

 

Önskemål om jobbet

Om vi ser jobbkartan som beskrivande en terräng med mer eller mindre stora höjdskillnader, kan man se de faktorer som man vill ha mer av som dalgångar, vilka det gäller att fylla igen. Vilka är då dalgångarna?

Figur 29 på sidan 105 visar förekomsten av de tjugo vanligaste jobbegenskaperna och andelen arbetande som tycker det är viktigt att ha mer av dem i det nuvarande arbetet. Viktigt att ha mer av är:

Arbete med hög lön

36%

En arbetsplats där jag får information om det som händer och där jag känner mig invigd

33%

Ett arbete där jag får utveckla mina färdigheter och skicklighet

30%

Ett tryggt arbete med liten risk att bli avskedad eller för att jobbet försvinner

28%

Ett arbete där jag har något att säga till om i viktiga beslut

27%

Ett arbete med all utrustning och alla verktyg som behövs

26%

Ett arbete där jag får lön efter vad jag presterar

26%

Ett arbete utan alltför mycket brådska och stress

25%

En arbetsplats där jag känner att man verkligen bryr sig om mig som individ

24%

Ett arbete fritt från smuts, buller och föroreningar

23%

Det är inte några dramatiska skillnader mellan olika undergrupper när det gäller ordningen mellan de tio första faktorerna. Män betonar behovet av nödvändig utrustning mer än kvinnor, som i sin tur sätter information, inflytande och goda relationer högre. När det gäller åldersskillnader sätter den yngsta gruppen (18-29 år) intressant arbete och flextid högt (5:e resp 7:e plats) medan behov av utrustning, lön efter prestation samt stress inte betonas som i övriga grupper. Den äldsta gruppen är dock angelägen om att minska stressen — den egenskapen rangordnas som nummer 3.

Privatanställda, vilka generellt har en något högre kravnivå än offentliganställda, sätter behovet av trygga jobb högt (3:e plats). Även lön efter prestation och ett arbete utan smuts m m sätter de privatanställda högre än de offentliganställda. Den senare gruppen prioriterar faktorer som mindre stress, tillräcklig utrustning och att man bryr sig om varandra, medan de lägger mindre vikt vid tryggheten. Effekterna av den offentliga sektorns bantning har ännu inte slagit hål på föreställningen om statens lilla men säkra kaka.

Är det då dalgångar som behoven gäller, dvs är det faktorer som i den inledande beskrivningen visat sig vara brister? En jämförelse mellan existerande jobb och rangordningen av behoven visar att så är fallet (se Figur 29 sidan 105). De flesta toppar av önskemål hamnar på den undre halvan, dvs de är i dagens arbetsliv relativt sett ovanliga.

 

Figur 29. Faktiska och önskade egenskaper hos jobbet.

 

För att följa upp frågan om vad man ville ha mer av i sitt nuvarande arbete ställdes en följdfråga för varje sådan egenskap som man nämnde. Följdfrågan löd: "Är detta (t ex hög lön) något angenämt, någonting som skulle göra ditt arbete trevligare, mer tillfredsställande och mer behagligt eller är det någonting som skulle göra dig mer benägen att göra ett mer effektivt jobb, som verkligen skulle få dig att ge mera eller skulle det göra bådadera?" Inte oväntat uppger vanligen de flesta att det skulle innebära bådadera, dvs trivsel och produktivitet hänger på det hela taget ihop.

Trivseln påverkas positivt i störst utsträckning om man slipper "tvivelaktiga" arbeten, smutsiga och bullriga arbeten samt om man får arbeta på en arbetsplats med gott anseende som man gärna vill att omgivningen känner till att man arbetar på. Följande fyra faktorer som skulle förväntas öka trivseln är det också enligt de tillfrågade viktigt att ha mer av, dvs de saknas i hög grad på nuvarande arbetsplatser:

bulletEn arbetsplats där jag får information om det som händer och där jag känner mig invigd
bulletEtt arbete utan alltför mycket brådska och stress
bulletEtt arbete fritt från smuts, buller, föroreningar
bulletEn arbetsplats där jag känner att man verkligen bryr sig om mig som individ

Vad produktiviteten beträffar påverkas den positivt om man får arbeta ostört och om man har alla de verktyg och den utrustning som behövs. Lön efter vad man presterar är också viktigt liksom hög lön, goda avancemangsmöjligheter. Vidare är det positivt att arbeta på en arbetsplats som producerar något viktigt och som man gärna ser att omgivningen känner till att man arbetar på.

Både ökad trivsel och produktivitet uppnås om arbetet görs mer intressant, mer kreativt och skapande samt om man får arbeta mer nyttigt och effektivt. Stort ansvar samt möjlighet till utveckling av färdigheter och skicklighet är också av vikt. Det är främst två faktorer som det är viktigt att ha mer av och som också skulle öka både trivsel och produktivitet, nämligen:

bulletEtt arbete där jag får möjlighet att utveckla mina färdigheter och skicklighet
bulletEtt arbete med all utrustning och alla verktyg som behövs

Vad 1ivsstilar beträffar uttrycker basbehovsmänniskorna relativt sett färre önskemål (ca 5 jämfört med ca 6.5). Ser man till enskilda kriterier är de mycket lite intresserade av satsningar på mer av kreativitet, erkännande, utveckling, nyttig produktion, relationer och karriär. Bättre betalt, mer relevant information och mer utrustning är de tre områden där satsningar är särskilt angelägna. Yttrevärldsmänniskorna vill ha högre lön och mer information och sätter avancemangs- och utvecklingsmöjligheter högt. Ökat medinflytande, att undslippa omoraliska jobb samt en mer aktiv fackförening är tre för inrevärldsmänniskorna profilerande faktorer. De sätter mer information samt utvecklingsmöjligheter högt på önskelistan.

Sammanfattningsvis kan sägas att det på den svenska arbetsmarknaden finns gott om åtgärder som kan vidtas för att förbättra produktivitet, trivsel eller bådadera. De faktorer som de tillfrågade har pekat ut är också sådana som det är relativt sett ont om, dvs det gäller reella bristfaktorer. Om morgondagens arbeten får innehålla mer av höga löner, bättre utrustning, möjligheter till utveckling och information, så har i varje fall ett gott försök gjorts att anpassa arbetet till vad de anställda säger sig sakna och vilja ha mer av.

 

Arbetstider

Faktiska arbetstider

Mellan 1970 och 1980 sjönk den totala arbetstiden i timmar räknat från 1.33 till 1.25 miljarder. Den främsta orsaken till denna minskning var längre semestrar. Andra typer av ledighet har också tillkommit eller utökats, bl a rätten att ta ledigt för vård av sjukt barn, föräldraledighet för nyblivna fäder lika väl som för nyblivna mödrar, tjänstledighet för studier och för fackligt arbete. Enligt lag kan man samla ihop semestertid och ta ut en längre ledighet. De offentligt anställda (34 procent av arbetsstyrkan) får automatiskt tjänstledigt för att pröva högre tjänst.

Rätten till ledighet har alltmer blivit föremål för lagstiftning. Följden blir att de gamla avtalen mellan arbetsgivare och arbetstagare blir åsidosatta och arbetsgivare upplever en bitterhet över att kontrollen över de anställdas frånvaro från jobbet har tagits ifrån dem.

Generösa semesterperioder och andra ledigheter upplevs av många i dagens Sverige som självklara rättigheter. Under loppet av en generation har många svenskar ändrat sin syn på arbete från att ha varit en stöttepelare i livet som man måste acceptera — hur tråkigt eller slitsamt det än var — för att tjäna sitt dagliga bröd har arbete blivit mer av ett intervall mellan perioder av ledighet och fritid som förser en med de ekonomiska medel man behöver för att åtnjuta ledigheten.

Kvinnor utgör det största tillskottet i arbetsstyrkan. Deras tillkomst på arbetsmarknaden har underlättats både av en värderingsförändring (patriarkatets nedgång) och av skattereformer: makars inkomster kan numera särbeskattas. För närvarande är 86 procent av svenska män mellan 18 och 65 år och 76 procent av kvinnorna i samma ålder förvärvsarbetande. 85 procent av anställda män och 81 procent av anställda kvinnor är fackligt anslutna.

Praktiskt taget samtliga vuxna (80%) är förvärvsarbetande men bara var fjärde (24%) vuxen är ensam inkomsttagare i ett hushåll i vilket det finns flera vuxna, dvs den traditionella hushållstypen med en familjeförsörjare. Det är bl a detta förhållande som gjort att 80-talets arbetslöshet inte drabbar familjerna så hårt som 30-talets då en enda familjeförsörjare var regel.

Av samt1iga förvärvsarbetande män har:

93% heltidsarbete
  7% deltidsarbete
27% heltidsarbetande maka
34% deltidsarbetande maka
13% hustru som är hemarbetande eller studerande
14% är ensamstående utan hemmavarande barn
  2% är ensamstående med barn under 18 år
71% arbete i privat tjänst
29% arbete i offentlig tjänst
20% förskolebarn
18% hemmavarande barn 7-14 år, inga förskolebarn
13% hemmavarande barn 15-19 år, inga barn under 15 år
49% inga hemmavarande barn

Av samtliga förvärvsarbetande kvinnor har:

48% heltidsarbete
52% deltidsarbete
66% heltidsarbetande make
  3% deltidsarbetande make
  7% make som är hemarbetande, studerande, sjuk, pensionerad
13% är ensamstående utan hemmavarande barn
  4% är ensamstående med barn under 18 år
61% arbete i offentlig tjänst
39% arbete i privat tjänst
20% förskolebarn
21% hemmavarande barn 7-14 år, inga förskolebarn
13% hemmavarande barn 15-19 år, inga barn under 15 år
47% inga hemmavarande barn

Av samtliga förvärvsarbetande har:

20% förskolebarn
19% hemmavarande barn 7-14 år
13% hemmavarande barn 15-19 år
48% inga hemmavarande barn

I motsats till vad de flesta tror så finns det lika många kvinnor i arbetslivet som har barn hemma som det finns män med hemmabarn.

Det är mot bakgrunden av det ökande antalet förvärvsarbetande kvinnor som kraven på ledigheter för att utföra traditionellt kvinnoarbete fick mer gehör: man ville ha föräldraledigt, ledighet för vård av sjukt barn etc. Rättigheterna till ledighet är en följd av att båda könen ingår i nästan lika hög utsträckning i landets arbetsstyrka.

Paradoxen färre arbetstimmar men fler arbetare blir besvarad genom ökningen i s k deltidsarbete. (Vi säger "s k" därför att deltidsarbete håller på att bli normen.) Återigen främjar svenska skattesystemet en trend. En heltidsarbetandes lön beskattas med mellan 50 och 85 procent medan en deltidsarbetande får behålla större delen av sin lön efter skatt.

Sverige har en officiell arbetsvecka på 40 timmar, men antalet timmar som man verkligen arbetade 1982 var i genomsnitt 29.5. Kortare genomsnittliga arbetstider har gjort det möjligt för fler människor att skaffa sig förvärvsarbete.

Medeltalen är emellertid missvisande. Arbetstiden anpassas till livscykelns olika stadier.

Andel 18-65 år med förvärvsarbete

 

Ogift, bor hos föräld-rar
%

Ogift,
ensam-boende
%

Sambo, gift, utan barn
%

Sambo, gift,
m för-skole- barn
%

Sambo, gift,
m skol-barn
- 19 år
%

Sambo, gift, barn utflyt-tade
%

Män:

- heltid
- deltid

57

49
8

88

84
4

92

88
4

97

92
5

98

95
3

94

81
13

Kvinnor:

- heltid
- deltid

47

26
21

85

70
15

83

54
29

76

25
51

87

35
52

85

41
44

53 procent av de ungdomar som bor hemma hos sina föräldrar förvärvsarbetar. Här råder ingen skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnorna flyttar hemifrån något tidigare än männen och av de ensamboende unga har 88 procent av männen och 85 procent av kvinnorna förvärvsarbete. I nästa stadium flyttar man ihop och då är nästan nio av tio förvärvsarbetande. De flesta som inte har arbete studerar.

Så långt är skillnaderna i förvärvsintensitet mellan män och kvinnor små. I hushåll med förskolebarn förvärvsarbetar 97 procent av männen och 76 procent av kvinnorna. Med barn i skolåldern ökar förvärvsintensiteten för både män och kvinnor — då är 98 procent av männen och 87 procent av kvinnorna förvärvsarbetande. Bland gifta och sammanboende med barnen utflyttade är förvärvsintensiteten något lägre (28).

Så här ser den faktiska veckoarbetstiden ut, så som den framträder ur svaren på frågan: "När du arbetar, hur många timmar brukar du då faktiskt arbeta per vecka?"

 Förvärvsarbetande

Alla
%

Män
%

Kvinnor
%

 1-10 timmar
11-20 timmar
21-30 timmar
31-34 timmar
35-39 timmar
   40 timmar
41-45 timmar
   46 timmar el mer

3
9
12
3
9
36
12
12

2
2
3
2
7
44
18
19

4
18
22
5
12
26
5
4

Medeltal
timmar per vecka

37.0

41.7

31.4

Var fjärde förvärvsarbetande arbetar 41 timmar eller fler varje vecka under den tid på året som man över huvud taget arbetar — semester är borträknad. Bland männen arbetar nästan fyra av tio (37%) ständigt mer än vad som kallas heltid.

Förvärvsarbetande

Män
med barn

Kvinnor
med barn

Under
7 år
%

7-14 år
%

Under
7 år
%

7-14 år
%

 1-10 timmar
11-20 timmar
21-30 timmar
31-34 timmar
35-39 timmar
   40 timmar
41-45 timmar
   46 timmar el mer

2
0
3
0
7
40
27
18

2
1
1
0
8
43
17
25

1
29
35
9
8
15
1
2

6
23
33
6
7
15
1
5

Medeltal
timmar per vecka

42.1

43.1

28.2

28.0

Förvärvsarbetande med barn i hushållet har kortare veckoarbetstid än andra under förutsättning att den förvärvsarbetande är en kvinna. Förvärvsarbetande män med barn i hushållet arbetar däremot betydligt mer än andra män. För männens del spelar det heller ingen roll om hustrun arbetar heltid eller deltid. Den genomsnittliga arbetsinsatsen är lika omfattande i bägge fallen.

 

Önskade arbetstider

Sedan vi frågat våra 1.122 förvärvsarbetande intervjupersoner om deras faktiska arbetstid per vecka ställde vi dem inför frågan: "Är detta den arbetstid som passar dig bäst eller skulle längre eller kortare arbetstid passa bättre? Vi tänker oss då att lönen ökar eller minskar i motsvarande grad." (Den senare klausulen är nödvändig; utan den blir svaren en önskelista av julklappar.) Så här utföll svaren:

Förvärvsarbetande

Alla
%

Män
%

Kvinnor
%

Oförändrad veckoarbetstid bäst
Längre veckoarbetstid bäst
Kortare veckoarbetstid bäst
Tveksam, vet ej

66
6
23
5

67
5
25
4

64
9
21
6

Två tredjedelar av alla förvärvsarbetande vill inte ha någon ändring i sina arbetstider. Mest intresserade av en kortare veckoarbetstid och motsvarande lönesänkning är personer med särskilt lång arbetstid — egenföretagare och högre tjänstemän.

Bland kvinnorna märks tydliga skillnader mellan deltidsarbetande och heltidsarbetande.

Kvinnor

1-34 timmar per vecka
%

35- timmar per vecka
%

Oförändrad veckoarbetstid bäst
Längre veckoarbetstid bäst
Kortare veckoarbetstid bäst
Tveksam, vet ej

71
14
8
7

59
3
34
4

Om kvinnorna fullt ut förverkligade önskemålen om längre resp kortare veckoarbetstid skulle antalet heltidsarbetande minska med ca 145.000. Det är skillnaden mellan ca 270.000 heltidsarbetande kvinnors önskan om deltidsarbete och ca 125.000 deltidsarbetandes önskan om heltidsarbete.

Hur fördelningen mellan hel- och deltidsarbetande kvinnor i så fall skulle se ut framgår av Figur 30 på sidan 115, vilket också redovisas den faktiska utvecklingen från 1965.

 

Figur 30. Hel- och deltid bland kvinnor: 1965-1982 och önskemål om framtiden.

 

Inte bara arbetstider kan ändras — ändringar kan göras också i arbetstidens förläggning. I vår intervjuundersökning erbjöds ett val mellan fyra olika alternativa förändringar av arbetstidens förläggning och resultatet av de förvärvsarbetandes första- och andrahandsval blev följande:

Förvärvsarbetande

Första-
hands- val
%

Andra-
hands- val
%

Summa första- 
och andra-
hands- val

Längre arbetsdag och en dag ledigt i veckan

44

23

67%

Längre arbetsdag men längre semester

15

27

42%

Kortare arbetsdag men arbete ett veckoslut i månaden eller en kväll i veckan

18

18

36%

Kortare arbetsdag men kortare semester

9

11

20%

Ej svar

13

21

 

Många väljer längre arbetsdag och ytterligare en ledig dag per vecka i första hand (44%) eller andra hand (23%). Det är det främsta önskemålet både bland män och kvinnor. Näst mest populärt bland förvärvsarbetande män är längre arbetsdag i utbyte mot längre semester som väljs av 49 procent (19% resp 30%). Förvärvsarbetande kvinnor däremot önskar mer flexibla veckoarbetstider: 43 procent skulle vilja ha kortare arbetsdag och arbete ett veckoslut eller en kväll i veckan (22% resp 21%).

 

Rättvisa löner

Faktorer i lönesättning

Hur skall olika egenskaper och yttre förhållanden vägas mot varandra för att ge den arbetande en rättvis lön? Frågan har behandlats mer eller mindre ingående i olika lönepolitiska program. Svaren har varierat. Mest långtgående ambitioner ifråga om att urskilja olika lönedifferentierande faktorer har funnits inom tjänstemannarörelsen, men 1983 publicerade också LO ett detaljerat försök.

I vår undersökning får vi en bild av hur de arbetande själva, inte deras organisationer, värderar fem olika faktorer, som samtliga antas ha betydelse för lönesättningen. Dessa faktorer är:

bulletsvårighetsgraden i arbetet,
bulletden enskildes kunnande och erfarenhet,
bulletden enskildes arbetsprestation,
bulletrekryteringsläget — dvs om det är lätt eller svårt att rekrytera arbetskraft,
bulletanställningstidens längd.

Vid varje bedömning av en enskild person och dennes lönesättning ingår faktorerna med olika grad av betydelse. Lönen beror på i vilken utsträckning den enskilde äger de egenskaper, som anses viktiga och hur dessa egenskaper värderas. En "rättvis" lön bör naturligtvis återspegla värderingarna hos den eller de som förutsätts stå för värderingarna.

I undersökningen har ställts en serie frågor med likartad uppläggning. Så här löd en av dem:

"Det kan vara svårt att sätta rättvisa löner. Nu ska du få avgöra några kniviga fall. Det gäller personer och jobb som är lika i alla avseenden utom de som står på detta kort.
A: Något svårare arbete. Kunnande och erfarenhet som inte riktigt motsvarar arbetskraven.
B: Något enklare arbete. Kunnande och erfarenhet som klart överträffar arbetskraven.
Skall A eller B ha mest i lön?"

Vi gav följande svarsalternativ:

A skall ha något mer än B
B skall ha något mer än A
A och B skall ha lika lön

Därtill noterades också tveksamma för sig.

I denna fråga prövades som synes en faktor mot en annan faktor. På ett liknande sätt prövades varje faktor för sig mot varje annan faktor. Med hjälp av den matematiska modellen "conjoint measurement" har vi fått fram vikter, som anger den relativa betydelse en viss egenskap bör ha. Resultatet framgår av Figur 31 på sidan 120.

Vi ser att egenskapen "prestation" ligger klart över och att egenskapen "anställningstid" ligger klart under övriga egenskaper.

Vi kan tolka resultatet på det sättet att om två personer, A och B, skall lönesättas och A presterar mer än B samtidigt som egenskaperna svårighetsgrad, kunnande och rekryteringsläge är lika, så måste B ha nästan dubbelt så lång anställningstid som A för att få samma lön som A.

Avvikelserna från huvudresultatet är i allmänhet små i olika undergrupper i den arbetande befolkningen. På motsvarande sätt kan man jämföra andra personer med varierande kombinationer av lönedifferentierande egenskaper.

Figur 31. Lönedifferentierande faktorer: Den relativa betydelsen.

 

Allmänhetens värderingar av olika lönedifferentierande faktorer avviker från de lönepolitiska principer och tillämpningar som finns på flera håll inom arbetsmarknaden.

Anställningstidens jämförelsevis ringa betydelse är av intresse särskilt för organisationer och sysselsatta inom den offentliga sektorn, där anställningstid traditionellt har stor betydelse.

Den höga värderingen av arbetsprestationer ligger mer i linje med prestationsrelaterade lönesystem än helt fasta löner.

Beträffande den inbördes rangordningen mellan egenskaperna svårighetsgrad, kunnande och erfarenhet samt rekryteringsläge är skillnaderna små: de väger ungefär lika tungt när de anställda själva skall sätta rättvis lön.

 

Kön

Ålder

Sysselsättning

Män
%

Kvinnor
%

18-29 år
%

30-49 år
%

50-70 år
%

Tjänste-
män
%

Arbet-
are
%

Svårighetsgrad

22

20

20

21

21

21

20

Kunnande

19

20

20

19

20

19

20

Prestation

25

26

30

26

26

28

25

Rekryteringsläge

20

18

19

19

19

19

19

Anställningstid

15

16

15

15

15

14

16

 

Löneökning och arbetsengagemang

Har löneökningar spelat ut sin roll som motivation för en bättre arbetsinsats eller finns det ett samband mellan löneökning och starkare engagemang i arbetet? Detta problem har vi formulerat i frågan:

Här på kortet ser du två personer som talar med varandra om hur en löneökning påverkar arbetsinsatsen.
A säger: Jag har fått en större löneökning än andra på mitt jobb. Det mesta går bort i skatt. Ingen skall tro att jag nu kommer att göra en större arbetsinsats för de få kronor som blir över åt mig.
B säger: Jag har fått en större löneökning än andra på mitt jobb. Även om det mesta går bort i skatt tycker jag min arbetsgivare visat sin uppskattning av mig, och nu tänker jag göra ett bättre jobb för att motsvara förtroendet.
Vem liknar du själv mest — A eller B?

Så här blev svaren:

 

Alla anställda
%

Jag liknar A mest
Jag liknar B mest
Tveksam, vet ej

14
70
16

Svaren visar att en mycket stor grupp människor anser sig mottagliga för den stimulans i arbetet som en, jämfört med vad andra får, större löneökning innebär. Individuella lönehöjningar har ingalunda spelat ut sin motiverande roll.

Skillnader finns mellan anställda i offentlig resp privat tjänst:

 

Offentlig-anställda

Privatanställda

Tjänstemän
%

Arbet-are
%

Tjänstemän
%

Arbet-are
%

Jag liknar A mest
Jag liknar B mest
Tveksam, vet ej

15
60
25

24
62
14

7
82
11

11
77
12

Anställda i offentlig tjänst är följaktligen mindre motiverade av individuella löneökningar i sitt arbete.

Sannolikt finns det större flexibilitet och utrymme för individuella arbetsinsatser och "merprestationer" för privatanställda jämfört med offentliganställda.

 

Prestationslön och arbetsinsats

Leder prestationslön till en bättre arbetsinsats? Vi frågade:

Här på kortet ser du två personer som talar med varandra om olika löneförmåner.
C säger: Jag jobbar bättre om min arbetsinsats påverkar min lön. Det passar mig att en viss del av lönen beror på hur mycket jag jobbar.
D säger: Jag vill ha lika betalt när jag jobbar mycket som när jag jobbar litet och vill därför ha fast lön.
Vem liknar du själv mest — C eller D?

Två av tre anställda föredrar fast lön, men skillnaderna är stora mellan män och kvinnor samt mellan åldersgrupper. Prestationslön intresserar i första hand män och äldre personer.

 

Alla
anställda
%

Män
%

Kvinnor
%

18-29 år
%

30-49 år
%

50-70 år
%

Jag liknar C mest
Jag liknar D mest
Tveksam, vet ej

31
63
6

38
58
4

23
69
8

24
72
[4]

31
63
[6]

37
54
[9]

Närmare hälften (42%) av de privatanställda tjänstemännen sluter upp kring prestationslön, men bland de offentliganställda är det en fjärdedel (24%).

 

Tjänstemän i:

Offentlig
tjänst
%

Privat
tjänst
%

Jag liknar C mest
Jag liknar D mest
Tveksam, vet ej

24
63
13

42
55
3

 

Löneskillnader på den egna arbetsplatsen

I vilken utsträckning uppfattas löneskillnaderna på den egna arbetsplatsen som riktiga mot bakgrund av varierande svårighetsgrader och arbetsprestationer? Vi har bl a frågat:

"Om du tänker på de löneskillnader som finns mellan de som har det enklaste och de som har det svåraste arbetet på din arbetsplats — är de löneskillnaderna i stort sett riktiga, för små eller för stora?"

Frågan har ställts till förvärvsarbetande på arbetsplatser med minst fem anställda.

Svaren visar att var tionde förvärvsarbetande anser löneskillnaderna vara för små medan var femte anser att de är för stora. En klar majoritet, mer än varannan, anser att löneskillnaderna är i stort sett riktiga.

Förvärvsarbetande på arbetsplats med minst 5 anställda

%

Löneskillnaderna är i stort sett   riktiga
Löneskillnaderna är för små
Löneskillnaderna är för stora
Tveksam, vet ej

55
12
22
11

Att löneskillnaderna är för små är en vanligare åsikt bland män (15%) än bland kvinnor (8%). Yngre personer anser i högre grad än äldre att löneskillnaderna är för stora.

Det starka inslaget av kvinnor och yngre i offentlig tjänst förklarar på så sätt varför offentliganställda är mer inställda på en utjämning av lönerna än sysselsatta i privat tjänst.

 

Offent-lig tjänst
%

Privat
tjänst
%

Löneskillnaderna är i stort sett   riktiga
Löneskillnaderna är för små
Löneskillnaderna är för stora
Tveksam, vet ej

53
9
26
12

57
14
20
10

Bland personer med inrevärldsvärderingar anser 12 procent att löneskillnaderna är för små medan 13 procent anser att de är för stora. Bland yttrevärldsmänniskorna är motsvarande siffror 19 procent och 9 procent.

Vi har också ställt frågan:

"Om du tänker på de löneskillnader som råder för ett och samma jobb på din arbetsplats mellan å ena sidan den som uträttar mycket och å andra sidan den som uträttar mindre under samma tid. Tycker du att löneskillnaderna är i stort sett riktiga, för små eller för stora?"

Frågan ställdes till förvärvsarbetande på arbetsplatser med minst fem anställda. Svaren visar på en större tveksamhet än beträffande den föregående frågan, särskilt framträdande bland kvinnorna.

 

Alla
%

Män
%

Kvinnor
%

Löneskillnaderna är i stort sett   riktiga
Löneskillnaderna är för små
Löneskillnaderna är för stora
Tveksam, vet ej

51
14
10
25

55
19
10
16

46
8
11
35

Igen får vi svaret från flertalet att löneskillnaderna är i stort sett riktiga. Bland männen finns flera som säger att de är för små än för stora.

Liksom beträffande den föregående frågan fördelar sig svaren något olika beroende på den tillfrågades ålder. Den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, tenderar att i högre grad än andra betrakta löneskillnaderna som för stora.

Skillnaderna mellan sysselsatta i privat resp offentlig tjänst är mindre tydliga än i frågan om löneskillnader och svårighetsgrad, framför allt beroende på att offentliganställda i hög grad visar sig vara tveksamma. Tveksamheten återspeglar frånvaron av individuella prestationsmått i den offentliga verksamheten.

 

Livsprioriteringar

Den inrutade tillvaron

En högre förvärvsfrekvens än tidigare i kombination med långa arbetstider och högre ställda ambitioner och förväntningar ger till resultat en tillvaro som är starkt inrutad i sådant som måste göras. Vi har ställt frågan: "Hur inrutad är tiden utanför jobbet av sådant du måste göra?" Svarsalternativen har varit "mycket inrutad", "ganska mycket inrutad", "ganska litet inrutad" eller "litet inrutad". Vi saknar jämförelser över tiden men svaren ger oss en god bild av hur de arbetande i dagens läge ser på tillvaron utanför jobbet.

I nedanstående tabell framgår hur stora andelar av de svarande i olika grupper som angivit att tiden utanför jobbet är mycket eller ganska mycket inrutad av sådant de måste göra.

Tiden är "mycket" eller "ganska mycket" inrutad av sådant som måste göras

Total
Män
Kvinnor

46%
39%
53%

Alla 30-49 år
Män 30-49 år
Kvinnor 30-49 år

50%
43%
59%

Högre yrken
Lägre medelklassyrken
Arbetare

54%
48%
35%

Egenföretagare
Arbetsledare
Ej arbetsledare

57%
50%
45%

Som vanligt är det mellanåldrarna 30-49 år som är utsatta för starka krav i och utanför arbetslivet.

Människor som har en i traditionell mening "bra" position på arbetsmarknaden har en tillvaro utanför jobbet som är mer inrutad än andra. Vi kan i undersökningen se hur ett fördjupat engagemang i arbetslivet faktiskt samvarierar med en stabilt inrutad tillvaro utanför jobbet. Man kan fråga sig i vilken utsträckning människor som har särskilt höga förväntningar och ambitioner ifråga om att utveckla sig själva, utbilda och kvalificera sig för bättre jobb är medvetna hur detta färgar av sig och inrutar fritiden.

 

Livets olika satsningar

Våra intervjuare ställde frågan: "Man kan satsa sina resurser på olika områden — arbete, familj, samhället m m och jag tänkte ställa några frågor om detta. Tycker du att du satsat för mycket, lagom eller för litet på . . . ?" varefter den tillfrågade fick ta ställning till följande livsaktiviteter, en i taget:

 

För mycket

Lagom

För litet

Tvek-
sam, 
vet ej

 

… att jobba för att tjäna pengar

8

82

6

4

100%

… att utbilda och kvalifi-cera dig för bättre jobb

2

49

45

5

100%

… att finna meningsfulla arbetsuppgifter

1

75

19

5

100%

… att arbeta i hem och hushåll

4

67

25

3

100%

… att hålla ihop familj och vänner

2

78

16

3

100%

… att ta hand om sjuka och äldre

2

49

39

11

100%

… att utveckla barn och andra

2

59

28

11

100%

… att utveckla dig själv

1

55

44

4

100%

… att göra en samhällsinsats

1

51

42

6

100%

Svaren ger bilden av ett folk som på det hela taget är nöjt med sina satsningar på olika livsområden. Om dissonanser finns är det för att man inte hunnit med allt man velat. Men väldigt få säger att de satsat för mycket av sina resurser på vissa områden.

Om man delar svaren på män och kvinnor får vi ekon från det senaste årtiondets debatt om jämlikhet mellan könen.

I allmänhet är det lättare att säga hur man borde ha gjort — dvs när man sitter med facit i hand — än att i förväg tala om hur man bör göra. Det gäller också livsprioriteringar. I svaren på frågorna om livsprioriteringar framgår det med stor tydlighet att de som i traditionell mening har lyckats väl på arbetsmarknaden anser sig ha satsat för litet på (misslyckats med?) sådana livsaktiviteter som att arbeta i hem och hushåll, utveckla barn osv.

De som har en sämre position på arbetsmarknaden — och det gäller kvinnor i allmänhet och arbetare — sitter inte med facit i handen. Följaktligen vill de skaffa sig en bättre position på arbetsmarknaden genom att utveckla sig själva, att utbilda och kvalificera sig för bättre jobb. Det kommer att gå ut över andra livsaktiviteter. Men vilka och i vilken omfattning vet man inte i förväg.

Kvinnornas utgångsläge är annorlunda än männens. Många av kvinnorna har under längre eller kortare tid varit upptagna av hem och hushåll. De har därigenom "förlorat" några år av förvärvsarbete och/eller studier. Det gör att kvinnorna i allmänhet har "sämre" jobb än männen.

Kvinnorna inriktar nu intresset på att utveckla sig själva och sina engagemang i jobbet. Jämlikhetsdebatten har legitimerat kvinnornas minskade intresse för livsaktiviteter som är knutna till hem och familj.

Detta kommer till uttryck bl a i synen på arbete i hem och hushåll. När vi frågade om man har satsat mycket, lagom eller för litet på att arbeta i hem och hushåll fördelar sig svaren sålunda:

Att arbeta i hem och hushåll

Män
%

Kvinnor
%

Har satsat ...

-  för mycket
-  lagom
-  för litet

Tveksam, vet ej

2
57
37

4

7
78
13

2

Att ta hand om sjuka och äldre

Män
%

Kvinnor
%

Har satsat ...

-  för mycket
-  lagom
-  för litet

Tveksam, vet ej

0
44
43

13

3
54
34

9

Att utveckla barn och andra

Män
%

Kvinnor
%

Har satsat ...

-  för mycket
-  lagom
-  för litet

Tveksam, vet ej

1
53
34

12

2
65
22

11

Ett annat familjeanknutet livsområde är "att utveckla barn och andra". Endast en av fem kvinnor (22%) anser sig ha satsat för litet på dessa livsområden medan två av tre kvinnor (65%) säger sig ha satsat lagom mycket. För män är motsvarande andelar 34 procent resp 53 procent.

För kvinnornas del gäller att denna "flykt" från familjeanknutet arbete förenas med en inriktning på förvärvsarbete. Men eftersom frånvaron av förvärvsarbete under ett antal år medför att kvinnor jämfört med män får en sämre position på arbetsmarknaden, uttrycker kvinnorna ett tydligt missnöje med rådande förhållanden i jobbet. Det gör att många kvinnor söker "mer meningsfulla arbetsuppgifter". Bland kvinnorna anser sig 23 procent ha satsat för litet på att finna meningsfulla arbetsuppgifter medan motsvarande tal för männens del är 15 procent.

Att i största allmänhet "utveckla sig. själv" är något som många anser sig ha satsat för litet på. Det gäller både män och kvinnor men i särskild grad kvinnor. 45 procent av kvinnorna anser sig ha satsat för litet på det. Motsvarande tal för männen är 36 procent. Här har vi ett uttryck för inrevärldsvärderingarnas styrka.

"Att göra en samhällsinsats" tar tid, är ansträngande och kan vara svårt att förena med förvärvsarbete och arbete i hem och hushåll. För både män och kvinnor gäller därför att många anser sig ha satsat för litet på detta livsområde. Åsikten är särskilt vanlig bland kvinnor av vilka närmare hälften (47%) anser sig ha satsat för litet på detta, medan 38 procent av männen ger detta svar. Villkoren för fackligt arbete har i hög grad förbättrats under det senaste årtiondet och kan nu ske på betald arbetstid. Villkoren för politiskt arbete har inte genomgått motsvarande utveckling.

Männens utgångsläge har varit annorlunda än kvinnornas. De har inte bara tillåtits utan under lång tid också uppmuntrats att engagera sig djupt i jobbet och att utbilda och kvalificera sig för bättre jobb. Den tid som är förbunden med förvärvsarbete och studier har naturligtvis inkräktat på deltagande i andra livsaktiviteter, som exempelvis att arbeta i hem och hushåll, att ta hand om barn osv. Hur männens förändrade värderingar slår igenom när vi ber dem tala om huruvida de satsat för mycket, lagom eller för litet på olika livsområden framgår bl a av följande.

Både män och kvinnor — män av tradition och kvinnor i linje med nya värderingar — vill "utbilda och kvalificera sig för att få ett bättre jobb". Nästan lika många anser sig ha satsat för litet resp för mycket på detta (45 resp 49%). Här finns tydliga generationsskillnader mellan kvinnor. Inte mindre än 56 procent av kvinnorna i den äldsta åldersgruppen, 50-70 år, anser sig ha satsat för litet på att utbilda och kvalificera sig för ett bättre jobb. Samma uppfattning — att ha satsat för litet för att utbilda och kvalificera sig för ett bättre jobb — återfinns bland män i mellanåldrarna, 30-49 år.

Kvinnornas svar återspeglar det traditionella könsrollsmönstret. Den äldre generationen kvinnor har ägnat en stor del av livet åt arbete inom familjen.

Generationsskillnaderna kommer till uttryck också i synen på huruvida man satsat för mycket, lagom eller för litet på att "utveckla sig själv". För kvinnornas del är tillfredsställelsen allra störst bland de yngsta, något mindre i mellangruppen och allra minst i gruppen äldre kvinnor, vilket framgår av följande tabell:

Att utveckla sig själv

Kvinnor

18-29
år
%

30-49
år
%

50-70
år
%

Har satsat ...

-  för mycket
-  lagom
-  för litet

Tveksam, vet ej

0
68
27

[5]

1
47
47

[5]

0
38
56

[6]

Att avgöra hur tiden skall användas är detsamma som att prioritera mellan olika typer av livsaktiviteter. Sådana prioriteringar är svåra att göra. Förvärvsarbete innebär att tid tas från andra livsaktiviteter.

Medvetenhet om att tid kan omfördelas mellan olika livsområden är naturligtvis en nödvändig förutsättning för att val skall kunna göras. Men i vilken utsträckning görs egentligen val?

Är det inte så att förvärvsarbete tar den tid det tar och andra livsaktiviteter, som inte låter sig naturligen inpassas i ett visst tidsmönster, blir restposter? Arbetstid kan specificeras, men umgänge med barn, andra i familjen, äldre och kanske sjuka, låter sig inte specificeras.

För kvinnornas del är utvecklingstendensen klar. Alltfler kvinnor uppfattar det som naturligt inte bara att ha ett arbete utan att skaffa sig en bättre placering på arbetsmarknaden genom att utveckla sig själv och genom att utbilda sig och skaffa kvalifikationer för bättre jobb.

Männen har dåligt samvete. När vi ställer frågor om livsprioriteringar får vi svar som tyder på att männen anser sig ägna för litet tid åt hem, familj, barn och gamla. Detta är attityden. När vi i stället granskar det faktiska beteendet — t ex arbetstider — blir bilden annorlunda.

Män i mellangenerationen, 30-49 år, har de längsta arbetstiderna av alla. Av männen i denna åldersgrupp har fyra av tio (41%) en sammanlagd faktisk arbetstid per vecka på 41 timmar eller fler. I dessa åldrar skall allt hända. Familjebildning sker parallellt med etablerandet av en position på arbetsmarknaden. Olika typer av samhällsengagemang, gärna förbundna med barnens vistelse i förskola och skola, ställer krav på tid liksom också uppbyggandet av hushållets kapital i form av hus, bil, båt och sommarställe.

Kvinnornas arbetslivsengagemang och männens bestående långa arbetstider tyder därför på att arbetslivet totalt sett intar en viktigare plats än förr.

För männens del är detta inget nytt. Det nya ligger i att kvinnorna etablerar sig på arbetsmarknaden redan när barnen är små och dessutom har växande ambitioner. De vill ägna tid åt att skaffa sig utbildning och kvalifikationer för ett bättre jobb och söka sig fram till vad som uppfattas som meningsfulla arbeten. Att utveckla sig själva, utbilda sig osv sker inte utan ansträngningar.

Förhoppningen har då varit att männen i motsvarande grad skall minska sin insats i arbetslivet för att i stället engagera sig mer i aktiviteter som kvinnorna lämnar. Verkligheten visar dock något annat.

De "bättre" jobben på arbetsmarknaden är förbundna med längre arbetstider än vad som gäller för genomsnittet.

"Bättre" jobb är ofta jobb i ledande ställning. Arbetstiderna bland arbetsledare och andra framgår av följande tabell. Den visar andelar av de arbetande i varje grupp som har en veckoarbetstid på 41 timmar eller fler.

Alla tjänstemän i arbetsledande ställning

38%

Arbetsledare med egen inkomst från 10.000 per mån och högre

64%

Tjänstemän som är arbetsledare

15%

Man kan kanske säga att högre tjänstemän och arbetsledare i en viss mening sitter med facit i sin hand. De vet i högre grad än andra vad de tvingats offra för att nå den position på arbetsmarknaden de har nått. Den egna arbetstiden är en viktig faktor. När Sifo därför frågar i vilken utsträckning en längre, oförändrad eller kortare veckoarbetstid skulle passa bäst (förutsatt då att lönen ökar eller minskar i motsvarande grad) så ser vi att önskemålet om en kortare veckoarbetstid uttrycks framför allt av arbetare med längre arbetstid än genomsnittet. Genomsnittssiffran för samtliga förvärvsarbetande är 23 procent. I tabellen nedan ges andelarna för vissa delgrupper.

Önskemål om kortare veckoarbetstid

Egen företagare
Högre och mellantjänstemän
Arbetare

34%
27%
20%

 

Reserven av arbetstimmar

Vi frågade: "Hur många extra timmar utöver din faktiska arbetstid per vecka skulle du kunna arbeta om det verkligen gällde?". En överväldigande majoritet skulle kunna arbeta extra timmar utöver den faktiska arbetstiden om det verkligen gällde. Vi har i själva verket en mycket stor reserv av arbetstimmar — inte att utnyttja rutinmässigt men att utnyttja i kritiska situationer. Även de som vill gå ner i arbetstid kan ställa upp med extra arbetstid. I genomsnitt fick vi dessa timangivelser som svar på vår fråga.

Möjliga extra arbetstimmar för …

egen företagare
högre och mellantjänstemän
arbetare

12 tim/vecka
 8  - " -
 7  - " -

Arbetstiderna är hårt reglerade i lag och avtal. Många av bestämmelserna har tillkommit för att förhindra att anställda exploateras av sina arbetsgivare. Bestämmelserna gäller generellt och tar inte mycket hänsyn till arbetsplatsens situation och till individuella önskemål. Men i verkligheten finns det av allt att döma en outnyttjad flexibilitet i arbetstiden: en stor andel vill gå ned i arbetstid men är likväl beredd att rycka in med timmar när det verkligen gäller! Deltidare som önskar färre timmar som regel säger att de kan vid de tillfällen det verkligen gäller arbeta 13 timmar mer i veckan. Heltidare som önskar gå ned i tid kan vid tillfällen det gäller sätta in i snitt 8 extra timmar i veckan. Här stöter de osynliga kontrakten på arbetsplatserna ofta pannan i de formella kontrakten och bestämmelserna.

 

(27) Kruskal, J B, "Multidimensional Scaling by Optimizing Goodness of Fit to a Nonmetric Hypothesis," Psychometrika, 1964, 29, 1-27,
och Kruskal, J B, "Nonmetric Multidimensional Scaling: A Numerical Method", Psychometrika, 1964, 29, sid 115-129.

(28) Vår undersökning är en tvärsnittsstudie av förhållandena vid en viss tidpunkt. Därför kan man av denna undersökning inte dra slutsatsen att förvärvsintensiteten bland män och kvinnor sjunker när barnen så småningom flyttar hemifrån. Förändringar över tiden är något annat än skillnader mellan olika ålders- och livscykelgrupper vid en viss tidpunkt.

 

Titel
Förord

Innehålls-
förteckning

Förra
kapitlet

Kapitlets
början

Nästa
kapitel

Biblio-
grafi