Demokratiutredningens skrift nr 15. SOU 1999:13, Stockholm, 67 sidor

Hans L Zetterberg

Etik och demokratisk statskonst


Denna uppsats har skrivits för Utredningen om folkstyret i Sverige inför 2000-talet (SB 97:01) vilken har tillkallats för att belysa folkstyrets förutsättningar, problem och möjligheter inför nästa sekel. Uppsatsen innehåller inte ny forskning utan är ett sammandrag av några av författarens slutsatser i vetenskapliga och populära artiklar de senaste 15 åren. Vissa formuleringar i dessa artiklar som bedömts som hållbara har återanvänts ordagrant.

Författaren, professor Hans L Zetterberg (född 1927), har undervisat i sociologi vid Columbia University in the City of New York och vid Ohio State University. Han har varit direktör i Riksbankens Jubileumsfond, chef för Sifo, chefredaktör för Svenska Dagbladet. Hans senaste större forskningsprojekt har gällt den svenska socialstaten och skett i det privata City-universitetets regi.

Innehåll:

1. Totalsamhället

Primärgrupper
Är familjen fortfarande den typiska primärgruppen?
Olika villkor i lilla och stora världen
Den stora världens livsområden
  De mönsterbildande variablerna
  Sex livsområden i den stora världen
      Tablå 1. Livsområdenas värden och friheter
Framväxten av Västeuropas liberala samhälle
      Figur 1. Västeuropa differentierar sina livsområden
Den organiska solidariteten
      Figur 2. Livsområdenas organiska solidaritet
Etikens livsområde idag
En förenkling: Det treeniga samhället
  Flykt från gemenskaper och marknad: tre välfärdsmodeller

2. Om demokratin och dess moraliska förutsättningar

Den magiska regeln: majoriteten vinner
Den segrande proteströrelsen
Tre sätt att driva demokrati i praktiken
Vi och dom: att övervinna dubbelmoral
  de Tocqqvilles tes om jämlikhet
Värderingsklimat och demokrati
  Värdefasthet
  Pragmatism
  Principetik och ansvarsetik
  Demokrati i värdefasta och tragiska klimat
Rättsstat
Decentralisering och subsidiaritet
E
genrådighet
Skolan som fostrare i demokratiska dygder

3. Om koder och komplikationer

Koder i natur och kultur
Samhällskodens gränser: anomie
Störningar i samhällskoden: moralisk panik
Omedvetenhet om koderna
  Omedvetna element i lagar
  Finns det mer än skrivna och medvetna element i svensk grundlag?
Normer för samhällets överlevnad
  Incestförbuden som överlevnadsvillkor
  Den västerländska naturrätten
  Empirisk normforskning: Tio Guds Bud
    Tabell 1. Acceptans av Tio Guds Bud i Europa
Måttlighetens dygd i det liberala samhället

Referenser