Socialiseringens retorik och verklighet
för ungdomen 1975

Av Hans L Zetterberg, Sifo

Innehåll:

>> Kunskap om socialisering (s. 2)
>> Värdeladdningen i begreppet "socialisering" (s. 12)
>> Socialiseringstrendens framtid (s.14)
>> Föreställningar om socialiserade företag (s. 18)
>> Kritiken mot industrin (s. 21)
>> Ungdomens partival (s. 24)
>> Metodredogörelse (s. 27)

>> Bilaga 1: Aviseringsbrev
>> Bilaga 2: Frågeformulär och svarskort
>> Bilaga 3: Bortfallsredovisning

 

Den yngre generationen ärver ett Sverige som på grund av sina naturtillgångar och de gångna generationernas företagsamhet är ett av världens främsta industriländer. Industrin har i allt väsentligt byggts upp med privat kapital. Nu lever industrin i "blandekonomi".

Vi frågade i november – december 1975 ett riksrepresentativt urval av 1000 unga människor, 16-24 år: "Tycker du att man skall beskriva den svenska industrin som helt socialiserad, delvis socialiserad eller inte socialiserad alls?" "Delvis socialiserad" svarar 78 procent. Det är ett svar i vilket flertalet bedömare gärna instämmer. Men vill dagens unga låta industrin fortleva i den blandekonomiska situationen?

Vi skall söka belysa detta problem genom att analysera intervjusvar som berör följande ämnen:

>> Kunskap om socialisering (s. 2)
>> Värdeladdningen i begreppet "socialisering" (s. 12)
>> Socialiseringstrendens framtid (s.14)
>> Föreställningar om socialiserade företag (s. 18)
>> Kritiken mot industrin (s. 21)
>> Ungdomens partival (s. 24)

Intervjuundersökningens metodik redovisas i ett särskilt avsnitt (s. 27) och tabellmaterialet i ett Appendix om 137 sidor. Här skall bara konstateras att flertalet utfrågade tycker ämnet är viktigt. Vi frågade: "Tycker du debatten om socialisering av svenska industriföretag är mycket viktig, ganska viktig, ganska oviktig eller mycket oviktig?" och 75 procent svarade mycket eller ganska viktig.

Kunskap om socialisering

I början av intervjun ställdes frågan: "Vad skulle du säga att socialisering innebär?"

Här är ett urval svar:

Staten tar över så gott som det mesta som är privatägt och bestämmer vad folk skall ha och inte ha (Moderat, 21 år)
Man får en ekonomi som starkt påminner om östländerna där staten leder företagen och fördelar resurserna (Folkpartist, 22 år)
Ökad makt åt kanslihuset, byråkratisering (Centerpartist, 20 år)
Det är sociala förmåner, åldringsvården t ex (Centerpartist, 16 år)
Staten övertar det mesta av betydande industrier och företag (Socialdemokrat, 23 år)
Samhället skall ta över sånt som är nyttigt för alla – som alla har nytta av (Socialdemokrat, 24 år)
Folket får mera insyn, t ex även i banker (Socialdemokrat, 22 år)
Att arbetarna får sitta med sina representanter i styrelsen och besluta (Socialdemokrat, 17 år)
Alla jobb blir statliga, lönerna utjämnas, det blir mera jämlikhet över huvud (Socialdemokrat, 20 år)
Ingen fri företagsamhet (Socialdemokrat, 18 år)
Företagen övergår i statsägo (Vpk-are, 23 år)
Folket får makten genom en revolution (Skp-are, 20 år)
Det mesta blir statsägt (Partilös, 20 år)

Av de yngsta i undersökningen försöker endast hälften (51 procent) att svara på frågan; övriga svarar vet inte. Det blir lättare att svara med ökad ålder och skolutbildning. Av universitetsstuderande ger 99 procent ett svar. Andelen som inte kan ge ett svar varierar kraftigt inom olika partier. De som inte kan (eller vill) ge ett svar på frågan om vad socialisering innebär utgör följande andelar:

11 % bland moderater
37 % bland folkpartister
41 % bland centerpartister
34 % bland socialdemokrater
14 % bland vpk, skp och kfml(r)

Bland de som kan ge svar anknyter det stora flertalet (68%) till att socialisering är en ägandeförskjutning av företag från privat till något statligt e d. Men var femte (21%) formulerar sitt svar på vad socialisering är enbart i form av en anknytning till demokratins och välfärdens värderingar, d v s jämlikhet, medbestämmande, insyn, vård, solidaritet med de svaga, etc.

Ungdom har en överdriven uppfattning om storleken av den socialiserade produktionen. Vi ställde följande testfråga: "Hur stor tror du den svenska industriproduktionen är som nu kommer från socialiserade industrier? Är den mellan 5 och 10 procent, 20 och 30 procent, omkring 50 procent eller mellan 80 och 90 procent?"

Endast 19 procent valde rätt svar: mellan 5 och 10 procent av industriproduktionen kommer från statliga industrier. "Vet ej" svarade 20 procent. Felaktiga svar gavs av 61 procent. Den överdrivna föreställningen om produktionens socialisering framgår av svarsfördelningen:

19 % väljer alternativet 5-10 procent (rätt)
36 % väljer alternativet 20-30 procent
22 % väljer alternativet omkring 50 procent
  3 % väljer alternativet 80-90 procent

Man kan tycka att detta är grova överskattningar.

Vi undersökte även kunskapen om ägarförhållandena i vissa större bolag. Först visades ett kort med namnen på ett antal företag. För varje företag som den intervjuade hört talas om ställdes frågan: "Ägs ... helt av staten, delvis av staten, eller inte till någon del av staten?" I tabellen över svaren har vi grupperat företagen enligt faktiska ägarförhållanden; i intervjun togs företagen i slumpmässig ordning.

 

Ägs helt av staten

Ägs delvis av staten

Ägs inte till ngn del av staten

Vet
ej

Ej hört talas om företaget

 ASSI
 Kabi
 LKAB
 Post & Kreditbanken
 Pribo

18
10
58
65
6

12
8
21
18
13

5
7
5
5
12

14
12
10
9
9

50
63
7
4
60

 SAS

29

42

14

12

3

 Föreningsbanken
 BPA
 Gustavsberg
 Kungsörnen

21
15
8
6

15
24
21
14

31
20
42
40

15
18
15
26

18
24
15
14

 ASEA
 SKF
 Tändsticksbolaget
 Volvo
 Wasabröd

23
24
34
5
4

34
23
23
33
9

28
28
21
51
52

11
12
14
10
26

4
13
8
1
8

LKAB och PK-banken är etablerade i den yngre generationens medvetande som statliga företag. Många vet också att SAS delvis ägs av staten. Hälften av de unga hade aldrig hört talas om ASSI. Av de som kände till företaget visste ganska många att det var statligt. Kabi och Pribo är mycket okända för de yngre och kunskapen om deras ägarförhållanden är dåliga; de har också relativt nyligen övergått i statlig ägo.

Konsumentägda Gustavsberg och Kungsörnen placerar många korrekt utanför den statliga fållan. Men med fackföreningsägda BPA och bondeägda Föreningsbanken har ungdomarna svårigheter och tror ofta att staten är ägare eller delägare.

Det är förvånande att så många ungdomar tror att staten äger ASEA, SKF och STAB. Nästan var fjärde tror att ASEA och SKF är helt statliga (23 resp. 24 procent) och var tredje tror att STAB helt ägs av staten (34 procent). Även universitetsstuderande har i viss utsträckning dessa vanföreställningar: 8 procent tror det om ASEA, 13 procent om SKF, och 23 procent om STAB.

Det är alltså vanligare att ungdomarna kallar privata företag statliga än att de kallar statliga företag privata. I detta ligger en bekräftelse på att ungdomen överdriver socialiseringens utbredning i Sverige.

En absolut majoritet, 51 procent, av de tillfrågade tror dock att Volvo inte till någon del ägs av staten. En tredjedel vet att Volvo delvis ägs av staten. På en direkt fråga: "Kan du nämna några företag som den Fjärde AP-fonden köpt in sig i?" är det 19 procent som kan namnge ett företag.

AP-fondköp man bäst känner till är Volvo; 15 procent nämner det. Övriga köp är praktiskt taget okända i ungdomsvärlden: 3 procent nämner ASEA, och lika många nämner SKF. En procent nämner följande bolag: Aga, Astra, Atlas Copco, SCA, Cementgjuteriet, Gränges, LME, STAB. Svaren är felaktiga för samtliga utom AGA och Astra.

Vi frågade också: "Kan du nämna något eller några företag som tillhör statsföretag?" Hälften (51 procent) gav ett svar av vilka dock en del (11 procent) var i alla delar felaktiga. De vanligaste svaren var LKAB (28%), NJA (19%), Tobaksbolaget (5%), Kabi (4%), Kalmar Mekaniska Verkstad (4%).

Genomgående gäller att kunskapen om vidtagna socialiseringar är större bland män än kvinnor och ökar något med ålder och skolutbildning. Det är också värt att notera att moderater och kommunister har en högre kunskapsnivå om socialisering än övriga partiers sympatisörer. I appendix redovisas tabeller också över hur personer med hög och låg kunskap svarar på övriga frågor vi ställde.

Ett skäl till att man tror att en så stor del av industriproduktionen är socialiserad är att man ofta misstar privata företag för statliga. Ett annat skäl är att många ungdomar räknar kooperativa och fackföreningsägda företag som socialiserade. Två frågor bekräftar detta:

Tycker du att man bör kalla de industrier som ägs av fackföreningar, t ex BPA, för socialiserade eller ej?


Ja, socialiserade 
Ej socialiserade 
Vet ej 

%
48
32
20

Tycker du att man bör kalla de industrier som ägs av Kooperativa Förbundet, t ex Gustavsberg, för socialiserade eller ej?

 
Ja, socialiserade 
 Ej socialiserade 
Vet ej 

%
38
42
20

Dessa åsikter är likartade på olika ålders- och utbildningsnivåer.

Politikerna torde få ta på sig en del av ansvaret för att allmänheten fått överdrivna föreställningar om socialiserad industriproduktion i Sverige. I en recension av Tage Erlanders memoarer ger Bertil Ohlin denna karaktäristik av Erlander-periodens socialdemokratiska retorik:

Hur kunde han (Tage Erlander) för sig själv och andra redan under början av 1930-talet hävda att han företrädde en socialistisk åskådning?
Jo, T E fann en rentav genialisk enkel "lösning". På nästan alla samhällets ingripanden med direkt eller indirekt social inriktning började han sätta en socialistisk stämpel .... alternativet till socialismen var ett rent positivt icke-interventionistiskt samhälle med en i stort sett fri marknadshushållning och enskild äganderätt utan nämnvärd inskränkning. Allt som samhället gjorde därutöver blev alltså socialism .... Det är här man ser det stora konstgreppet. Allting som går utöver "nattväktarstaten" blir i själva verket socialism. Det ligger utanför den kapitalistiska ordningen.*)

Den typ av retorik som Ohlin här blottlägger skapar dels en föreställning om att socialiseringen gått långt, dels stor förvirring om vad socialisering egentligen är.

Den senare aspekten belyses ytterligare av svaren på vår fråga: "Vilket av det jag nu kommer att räkna upp förbinder du med socialisering? Vad hör ihop med socialisering och vad kan finnas utan socialisering?" Uppräkningen gjordes en efter en i följdfrågor av denna typ: "Hör .... ihop med socialisering eller ej?"

 

Hör ihop
med
socialisering

Hör ej ihop
med
socialisering

Vet ej

Fri sjukvård

71%

21%

8%

ATP

67%

23%

10%

Universitet utan terminsavgifter

54%

32%

14%

Statliga representanter i bolagsstyrelser

59%

26%

15%

Kärnkraftens utbyggnad

30%

55%

15%

Vi ser att stora sociala efterkrigsreformer som fri sjukvård, ATP, avgiftsfri universitetsundervisning av flertalet ungdomar förbinds med socialisering. Socialdemokratins sympatisörer är särskilt eniga om detta. Välfärdsreformer av typer som finns i alla rika länder, både socialistiska och kapitalistiska, förbinds alltså i Sverige med socialisering.

Med socialisering förbinder majoriteten av ungdomarna en sann funktionssocialistisk åtgärd som att sätta statliga representanter i bolagens styrelser. Däremot tycker inte majoriteten att kärnkraftens utbyggnad – trots att den i Sverige i huvudsak sker i statlig regi och efter riksdagsbeslut – är förbundet med socialisering. Majoriteten har här rätt. Vår fråga löd ju: "Vad hör ihop med socialisering och vad kan finnas utan socialisering?"

Ungdomens klart överdrivna föreställning om socialismens utbredning i Sverige innebär ett underkännande av skolans, massmedias, folkbildningens och politikernas roll som kunskapsförmedlare om det nuvarande samhället. Det föreligger uppenbara risker att den allmänna debatten om socialisering baseras på felaktiga antaganden och blir snedvriden.

Ordentlig kunskap kan vi inte förvänta förrän den offentliga debatten om socialisering förs i klarspråk. I stället för socialisering har många politiker och debattörer valt att tala om "samhällets" inflytande. Sådant ordval förvirrar. "När man talar om samhällets inflytande över industrin, vems inflytande tror du man menar?" Så frågade Sifo och de vanligaste svaren blev:


 Allas, folkets
 Statens, myndigheternas
 Regeringens
 De anställdas, arbetarnas
 Kommunernas
 Politikernas, partiernas
 Riksdagens
 Pamparnas, storgubbarnas

%
19
16
10
6
5
4
3
2

36 procent vet inte alls vad man menar. Sammanblandningen av "samhälle" och olika makthavare kom en gång till för att lösa pr-problem för de makthavande. Nu skapar sammanblandningen långt fler problem än det löser. Det borde ligga i allas intresse att hyfsa den politiska retoriken på denna punkt.

De intervjuade vid intervjuns slut fick tillfälle att uttrycka sina egna kunskapsbehov. Vi fann att

60%

51%

vill veta mer om hur det är att jobba i ett
statligt företag
vill veta mer om hur det är att jobba i ett
privat företag

83%

72%

vill veta mer om hur statliga företag använder
vinsten
vill veta mer om hur privata företag använder
vinsten

71%

62%

vill veta mer om vad socialdemokraterna sagt
om socialisering av industrin
vill veta mer om varför de borgerliga är
motståndare till industrins socialisering

84 %
73 %

vill veta mer hur Fjärde AP-fonden arbetar
vill veta mer om hur LO ser på frågan om vem
som skall äga industrin

De ungas krav på mer information i socialiseringsfrågan understryks av att en hel del ungdomar tar upp eller dras in i samtal om socialisering. På frågan: "Talar du ofta, ibland, sällan eller aldrig med dina vänner om socialisering av den svenska industrin?" svarar 8 procent att de talar ofta om den, 23 procent ibland, 26 procent sällan och 43 procent att de aldrig talar om industrisocialisering. Bland 22-24 åringarna talar 35 procent ofta eller ibland om industrins socialisering och bland de universitetsstuderande är siffran 60 procent.

Värdeladdningen i begreppet "socialisering"

Socialisering är ett värdeladdat ord: för en del är det något skönt och eftersträvansvärt, för andra något otäckt som man skall undvika. Vi frågade: "Tycker du ordet socialisering har en mycket god, ganska god, ganska dålig, eller mycket dålig klang i dina öron?" Svaren är naturligtvis i hög grad partiskiljande:

 

Alla
%

m
%

fp
%

c
%

s
%

vpk,
skp,
kfml(r)
%

Mycket god klang

8

2

2

1

11

34

Ganska god klang

38

8

26

28

61

44

Ganska dålig klang

27

47

53

40

13

10

Mycket dålig klang

12

38

12

16

4

4

Vet ej

15

4

6

15

12

8

Av samtliga tillfrågade är det alltså 46 procent som ger ordet socialisering en positiv värdeladdning och 39 procent som ger det en negativ. Man noterar att var fjärde mittpartisympatisör bland de unga tycker att socialisering har en god klang.

De som svarat att socialisering hade en god klang fick följdfrågan: "Vad är det som gör att socialisering har god klang?" De vanligaste svaren blev:

Socialisering ger rättvisa åt alla (20 %)
Socialisering ger ökad jämlikhet, respekt för alla (18 %)
Socialisering ger medinflytande, demokratisering, decentralisering (11 %)
Socialisering ger sociala förmåner, vård, hjälp åt de som har det sämre (11 %)
Socialisering ger kollektivt ägande, samhället har beslutanderätt (4 %)

Det är påfallande hur det goda i socialisering upplevs som det goda i en humanitär rättsstat.

De som tyckte att socialisering hade en dålig klang hade inte fullt lika lätt att artikulera sina skäl. De vanligaste nämnda är:

Socialisering ger all makt åt en byråkratisk elit, staten bestämmer allt (16 %)
Socialisering ger förmyndarskap, ofrihet, tvång (14 %)
Socialisering innebär att privat ägande försvinner, och alla bör ha möjlighet att äga (9 %)

Det dåliga med socialisering beskrivs alltså mest som det dåliga i en auktoritär stat. Vi ser m a o att socialisering upplevs positivt eller negativt mest i politiska termer snarare än i ekonomiska.

Socialiseringstrendens framtid

Ungdomen är genomgående och oavsett partifärg övertygad om att det blir mer socialiseringar. Sifo frågade: "Tror du att socialisering av industrin kommer att öka eller minska i framtiden?" Hela 73 procent svarar öka, endast 7 procent tror på en minskning, 8 procent tror att industrisocialiseringen kommer att vara ungefär som nu.

Att identifiera och antecipera en trend mot ökade socialiseringar är emellertid inte detsamma som att gilla dem. Av de som tror att det blir mer socialisering säger sig 37 procent gilla en sådan utveckling, 43 procent ogilla den, och 20 procent har ingen åsikt. Frågan löd: "Gillar eller ogillar du en sådan ökning?"

Det sker emellertid en viss ökning i ungdomarnas accepterande av statlig företagsamhet. Följande fråga har ställts nyåret 1971, våren 1972 och hösten 1975: "Tycker du att staten skall fortsätta att överta och driva allt fler företag eller tycker du att staten nu äger och driver tillräckligt många företag eller tycker du att staten skall äga och driva färre företag än vad som nu är fallet?" Svaren från nyåret 1971 visar ännu efterdyningarna av den s k röda vågen, en radikaliserad ungdomsopinion som växte fram i studentkretsar i slutet på 1960-talet. Denna hade dämpats vid mätningen våren 1972. Svarsfördelningen 1975 jämfört med de tidigare är:

  

1971
%

1972
%

1975
%

Staten bör fortsätta att överta och driva fler företag

20

14

23

Staten äger och driver nu tillräckligt många företag

48

49

51

Staten bör äga och driva färre företag

28

32

18

Tveksam, vet ej

4

5

7

Hela 70-talet har cirka hälften av 16-24 åringarna sagt att staten äger och driver nu tillräckligt många företag. Men andelen som säger att staten bör minska sitt engagemang har sjunkit i senaste mätningen och andelen som vill öka det har stigit.

I tolkningen av dessa siffror måste man hålla i minnet att de unga har en överdriven uppfattning om graden av socialisering i landet. Man tror att staten äger och driver långt fler företag än som är fallet. Det är inte säkert att den unga generationen skulle svara på samma sätt om de upplystes om att den socialiserade andelen av industriproduktionen f n utgör cirka 9 procent. Frågar man t ex "Hur stor procentandel av den totala industriproduktionen i Sverige skulle du önska vore socialiserad?" blir medeltalet 14 procent bland moderat ungdom, 19 procent bland folkpartister, 20 procent bland centerpartister, 39 procent bland socialdemokrater, och 69 procent bland kommunister av alla schatteringar. Riksgenomsnittet är 30 procent.

Vilka företag ser ungdomen som möjliga socialiseringsobjekt? Vi frågade: "Om man skulle socialisera den svenska industrin, vilka branscher eller företag tycker du närmast bör komma i fråga?" Inte mer än hälften av socialisterna kan ge ett svar och ingen större enighet tycks råda om prioriteringarna. Av ungdomar som sympatiserar med socialdemokraterna eller kommunistiska partier nämner 18 procent olika delar av metallframställning och verkstadsindustri: stål, varv, bilar etc. I övrigt nämner:

9% läkemedelsföretagen
8% banker och försäkringsbolag
6% skogsindustrin
5% livsmedelsföretagen
5% textilindustrin
5% byggnadsindustrin
2% läromedelsindustrin
1% vapenindustrin

Svaren ger ett intryck av att man knappast diskuterat igenom problemet.

Det var lättare att svara på frågan: "Tycker du vi skall eftersträva att ha många helstatliga industrier, många delstatliga eller många privata industrier?" Svaren antyder den utveckling av blandekonomin den unga generationen föredrar:

 

Alla
%

m
%

fp
%

c
%

s
%

vpk,
skp,
kfml(r)
%

Helstatliga industrier

14

1

8

3

19

62

Delstatliga industrier

44

26

42

42

59

18

Privata industrier

30

70

41

43

12

5

Vet ej

12

3

10

13

10

15

Här kan vi kanske se de klaraste konturerna till hur den nya generationen kommer att agera i socialiseringsfrågan: man vill inte utveckla statsföretag med helägda dotterbolag. Man vill istället ha ett visst statligt delägarskap i många industrier.

Parantetiskt kan vi notera att det statliga delägarskapet enligt majoriteten av ungdomarna kan innefatta utländska multinationella företag – förutsatt att de har verksamhet i Sverige:

Nu köper fjärde AP-fonden aktier i svenska företag.

Tycker du det vore rätt eller fel om

- AP-fonden köpte aktier i utländska
företag som har verksamhet i Sverige?

Rätt
Fel
Vet ej

%
43
30
20

Tycker du det vore rätt eller fel om

- AP-fonden köpte aktier i utländska
företag som inte har verksamhet i
Sverige?

Rätt
Fel
Vet ej

%
13
63
24

Modellen staten-som-partner snarare än som ensam ägare är alltså visionen av svensk socialisering sådan den framträder i majoriteten av våra intervjuer med den yngre generationen.

Om fackföreningsstyrda löntagarfonder av det slag Rudolf Meidner föreslagit vet de unga föga. Endast 38 procent hade hört talas om Meidners förslag (jämfört med 65 procent av hela den vuxna befolkningen enligt en undersökning redovisad i Aktiespararen nr 7, 1975). Liksom de äldre föredrar 16-24-åringarna vanligen en fond som man individuellt äger (47%) än en fond som fackföreningar äger kollektivt (31%).

Föreställningar om socialiserade företag

Vi har lärt oss att den yngre generationen ser socialisering mer i politiska än i ekonomiska termer.

Vi ställde emellertid en fråga om ekonomin i socialiseringen: "Tror du att ökad socialisering leder till att företagen går bättre, sämre eller tror du inte att det blir någon skillnad?" En tredjedel (35 %) tror inte det blir någon skillnad i lönsamhet vid socialisering, en fjärdedel (25%) tror att lönsamheten ökar, och en femtedel (21%) att den minskar.

Frågan om lönsamheten vid socialisering är partiskiljande. Inget hindrar emellertid en utredning att jämföra lönsamhetsutvecklingen av likvärdiga företag som övertagits av statliga resp. privata intressen.

Beträffande anställningstrygghet ser de unga stora skillnader mellan statliga och privata företag. Vi frågade: "Tror du att anställningstryggheten är störst i företag som ägs av staten eller av privata?" Sju gånger flera säger att statligt ägande ger bästa anställningsskyddet: 65 procent svarar staten, 9 procent privata, 20 procent tror inte det är någon skillnad, och 20 procent vet inte. Det är uppenbart att den anställningstrygghet som ämbetsmannen i statlig tjänst traditionellt åtnjutit färgat av sig på föreställningen om anställningsförhållandena i statliga företag. En objektiv jämförelse av andelen avskedade i likvärdiga statliga och privata företag vore intressant läsning. Men en sådan utredning existerar inte.

Miljöproblem engagerar den yngre generationen mer än den äldre. "Tror du att arbetsmiljön är bäst i företag som ägs av staten eller av privata?" Vi skall redovisa resultaten inte bara för alla ungdomar utan också för de som har förvärvsarbete:

 

Alla
%

Tjänste
män
%

Arbe-tare
%

 Statliga
 Privata
 Ingen skillnad
 Tveksam, vet ej

26
21
43
10

20
23
48
8

31
19
41
9

Flertalet ser ingen skillnad mellan privatägd och statsägd arbetsmiljö. Bland arbetare tror dock 31 procent att den statliga är bäst och 19 procent att den privata är bäst.

Den lokala självständigheten upplever de unga som problematisk vid socialisering. Vi frågade: "Tror du att ökad socialisering av den svenska industrin skulle innebära att fler beslut fattas på det lokala företagsplanet eller att fler beslut fattas i kanslihuset och departementen i Stockholm, eller tror du inte att det blir någon skillnad?" Svaren följer i viss utsträckning ungdomarnas partival:

 

Alla
%

m
%

fp
%

c
%

s
%

vpk,
skp,
kfml(r)
%

Fler beslut på lokala företagsplanet

19

8

6

13

26

42

Fler beslut i kanslihus och departement

41

69

64

46

29

21

Ingen skillnad

21

12

19

21

25

25

Tveksam, vet ej

20

11

11

21

15

15

Majoriteten av de utfrågade i alla partier utom de kommunistiska tror att socialisering kommer att leda till ökad centralisering av beslutsfattandet; bland socialdemokraterna är dock inte utslaget så stort att det blir statistiskt signifikant.

Framväxten av stora folkrörelser och stora statliga organ och av storföretagen i farsgenerationen har inneburit att de enheter som agerar på den nuvarande scenen är så stora och tunga att individen ofta upplever dem som allenarådande monoliter. Det är framför allt mot dessa stora apparater som dagens unga reagerar. I denna reaktion finner man det mest distinkt nya i deras politiska värderingar. De unga i högre grad än de äldre vill flytta ut beslutsfattandet från riksplanet till det lokala planet.

Senare undersökningar har inte gett oss anledning att ändra på denna slutsats.

När Sifo ställde en fråga till de svenska ungdomarna om utländska modeller för socialisering blev det Kina som samlade de flesta rösterna, landet som i kulturrevolutionen krossade centralbyråkraternas makt och tvingade ut dem bland folket. Frågan löd: "Om man beslutar att industrin skall socialiseras i Sverige, vilket lands socialisering tycker du vi mest skall söka efterlikna – Sovjetunionens, Östtysklands, Kinas, Jugoslaviens, Kubas eller Portugals?" Kina är det enda land som får många omnämnanden. Bland sympatisörer för socialistiska partier erhåller Kina 18 procent av rösterna, närmast kommer Kuba (9%), Jugoslavien (7%), Sovjetunionen (6%) och Östtyskland (6%). Många vet ej hur de vill svara på frågan och en del tillfogar att vi skall ha vår egen modell för socialisering i Sverige.

Kritiken mot industrin

Mot 1960-talets slut gav unga människor i hela industrivärlden uttryck för ökad kritik mot industrin. Kritiken gick ut på att (1) industrin förstör miljön, (2) industrin är hänsynslös vid strukturrationalisering, (3) industrin exploaterar u-länderna, och (4) industrin styrs utan demokratiskt medbestämmande. I Sverige sade också kritikerna att (5) industrin har oskäligt höga vinster.

Vi vet från tidigare undersökningar att kritiken avtog i samband med att konjunkturen nådde botten 1972. Sifo registrerade att ungdomens attityder mot näringslivet blev vänligare mellan mätningarna vintern 1971 och våren 1972. I januari-februari 1971 var vi i en konjunkturfas som mycket väl motsvarar perioden november-december 1975. För att eliminera konjunktureffekter jämför vi därför intervjusvar från dessa perioder.

Frågorna och svaren 1971 och 1975 framgår av nedanstående uppställning. (Frågan kring industrins ansvar för miljöförstöring ställdes inte 1975).

 

1971
%

1975
%

Sammanslagning av företag och produktionssamarbete mellan företag har medfört att en del företag lagts ned och en del har friställt arbetare.

Har du intrycket att privata företag i stort sett gjort vad de kunnat för att hjälpa de friställda i samband med sådana förändringar?

Välj ditt svar från det här kortet.

Ja, absolut
Ja, troligen
Nej, troligen inte
Nej, absolut inte
Tveksam, vet ej


11
36
33
14
6


10
42
27
10
10

Anser du att de svenska företagens investeringar i u-länderna på det hela taget är till nytta eller skada för befolkningen i dessa länder?

Välj ditt svar från det här kortet.

Mycket stor nytta
Ganska stor nytta
Varken nytta eller skada
Ganska stor skada
Mycket stor skada
Tveksam, vet ej

17
52

20
3
2
6

11
48

24
10
2
5

Anser du att det finns stort eller litet eller inget behov alls av ökat medinflytande från de anställdas sida inom industriföretagen?

Välj ditt svar från det här kortet.

Ja, mycket stort
Ja, ganska stort
Ja, ganska litet
Ja, mycket litet
Nej, inget alls
Tveksam, vet

41
41
10
2
0
6

37
41
12
2
2
6

Anser du att de privata industriföretagens vinster i allmänhet är oskäligt höga, lagom eller för låga.

Välj ditt svar från det här kortet.

Oskäligt höga
Något för höga
Lagom
Något för låga
Alltför låga
Tveksam, vet ej

16
19
43
7
2
13

16
24
36
8
1
14

Man kan sluta från dessa tabeller att "röda vågens attityder" inte dött ut med nedgången i studentradikalismen. Vad som hänt är i stället att dessa attityder fått ett visst fotfäste i många segment i samhället utanför studentkretsarna och att ökningen där kompenserar minskningen bland akademikerna. Vad avser industrins handläggning av strukturrationalisering får man något högre uppskattning 1975 än 1971. Mot industrins u-landsinvesteringars nytta är ungdomarna mer skeptiska 1975 än 1971. Behovet av medinflytande upplevs kanske inte fullt så starkt 1975 som 1971 men skillnaden är inte helt statistiskt säkerställd.

Vinsterna upplevs oftare som för höga 1975 än 1971; detta kan vara en enkel reflex av att 1974 var ett bättre år än 1970 och ledde till politiska beslut om "övervinster".

Sammanfattningsvis måste vi säga att attityderna mot industrin är fortfarande kritiska från ungdomens sida trots att industrin gjort mycket under 70-talet för att gå sina kritiker till mötes.

Två frågor, "Tycker du att man kritiserar privata företag för mycket eller för litet?" och "Tycker du att man kritiserar statliga företag för mycket eller för litet?", ger något olika utslag:

 

Stat-liga företag
%

Privata
företag
%

För mycket
För litet
Lagom, vet inte

23
37
39

35
30
35

Ungdomens kritiska uppmärksamhet av industrin fortsätter alltså. Men det är möjligt att den statsägda industrin oftare än hittills blir måltavla.

Ungdomens partival

Det är framför allt åsikter som kanaliseras via politiska partier till lagstiftning som har konsekvenser för samhällsutvecklingen. Vi avslutar därför genomgången av ungdomens inställning till socialisering med en översikt av deras sympatier för socialistiska partier.

Andelen sympatisörer med socialistiska partier av alla röstberättigade ungdomar under 25 år sjönk under perioden 1969-73 men är nu åter i stigande:

  

Social-
demokrater

Kommu-
nistiska
partier

Totalt

Våren 1968

42

5

47

Våren 1969

56

3

59

Våren 1970

56

4

60

Våren 1971

42

11

53

Våren 1972

37

13

50

Hösten 1973

34

12

46

Hösten 1975

42

11

53

Vi ser alltså att den röda vågen från 69-70 håller på att återkomma.

Siffrorna för förvärvsarbetande ungdom visar utvecklingen mot en ny röd våg än tydligare. Sedan 1972 stiger andelen socialister:

  

Social-
demokrater

Kommu-
nistiska
partier

Totalt

Våren 1968

42

5

47

Våren 1969

63

2

65

Våren 1970

63

2

65

Våren 1971

46

12

58

Våren 1972

39

9

48

Hösten 1973

46

9

55

Hösten 1975

48

9

57

Liksom i föregående tabell bör man se mest till totalsiffrorna.

Framväxten av en ny röd våg i arbetslivet saknar motsvarighet i studentlivet. Alla universitet utom Umeå har nu borgerlig majoritet i studentvalen. Moderater med facklig snarare än allmänpolitisk inriktning dominerar i studentpolitiken.

Bland den studerande ungdomen gick de kommunistiska partierna kraftigt framåt 1971-73 och hade hösten 1973 22 procent av alla röstberättigade studerande. Andelen har nu fallit tillbaka till 13 procent. Socialdemokraterna har under hela 1971-75 haft c:a 30 procent av röstberättigade studerande med parti. I bedömningen av den totala ungdomsopinionen bör man inte låta sig förvirras av att en del studentgrupper är högljudda och välartikulerade.

När en överväldigande majoritet (60%) av de unga väljarna röstade socialistiskt 1970 hade de inte den äldre generationen med sig. Om en liknande majoritet 1976 eller 1979 röstar socialistiskt är det nog mer sannolikt att de får åtminstone den yngre medelåldern med sig, d v s företrädare från föregående våg. De senare har i sina tidigare val haft tillfälle att rösta lika överväldigande på socialistiska partier. Deltagare i en röd våg från 69-70 kan m a o återupplivas av en ny röd våg 1976-79. Det är sant att när fan blir gammal blir han from och att man blir konservativare med åren. Men det är också sant att det är lättare att återväcka det glada vilda livet i en person som själv varit med om det i sin ungdom än i en som levt hela livet hämmat. Röda vågor dör inte nödvändigtvis ut, de bara dämpas av interferens från andra vågor.

*) Bertil Ohlin, "Tage Erlander om marxismen, socialismen och demokratin", Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 75 (1972), s. 427-428.

 Metodredogörelse

Geografisk omfattning:

Undersökningen är riksomfattande och har utförts inom SIFO:s basurval av cirka 300 postnummer, vilka tillsammans bildar ett "miniatyr-Sverige".

Kollektiv undersökning:

Det är en kollektiv intervjuundersökning där flera uppdragsgivare delar på utrymmet i frågeformuläret.

Respondenter:

Ungdomar i åldern 16-24 år

Urvalsförfarande:

Urvalspopulationen har varit ett representativt slumpmässigt urval som framtagits ur befolkningsregistret genom SCB:s försorg.

Urvalsstorlek:

Den primära urvalsstorleken var 1.366 individer. Efter exkludering av gruppen "Utgår ur undersökningspopulationen" blev urvalets egentliga storlek 1.215 individer.

Antal genomförda intervjuer:

Antal genomförda intervjuer är 976 stycken.

Statistiskt bortfall:

19,7%. Se bilaga 3.

Kontaktförfarande:

Samtliga utvalda personer har aviserats om undersökningen genom brev från SIFO, se bifogade aviseringsbrev (bilaga 1). Intervjuerna har genomförts vid besök i respondentens hem.

Intervjuare:

Intervjuerna har genomförts av SIFO:s ordinarie intervjuarkår, bosatt inom basurvalet. Alla intervjuare har haft skriftliga instruktioner från SIFO med anvisningar och förklaringar till frågeformuläret.

Frågeformuläret:

Frågeformuläret innehåller c:a 200 frågor och har utarbetats av SIFO i samråd med respektive uppdragsgivare. Den del av frågeformuläret som är relevant för denna rapport återfinns i rapporten (bilaga 2). Intervjun har tagit drygt 1 timme.

Bearbetning av de insamlade intervjuerna:

Frågeformulären har granskats, kodats och uppgifterna har överförts till hålkort. Bearbetning har därefter skett på SIFO:s dataprogram Stratus.

Tid för fältarbetet:

15 oktober – 15 december 1975.

Tabellering:

Tabellering har skett med dataprogrammet STRATUS. Före tabelleringen poststratifierades data enligt ålders- och könsfördelningen i officiell statistik och antalet intervjuer vägdes till 1000. Tabellerna återges i Appendix.