Appendix B. Frågeformulär

 

 

Monitor 1991
Telefonintervjuer i januari 1991
Konfidentiellt

 

Goddag/hej, jag heter och ringer från Demoskop. Vi är ett företag i Stockholm som gör opinionsundersökningar. Den här undersökningen handlar om hur våra opinioner och värderingar förändras. Det tar minst 20 minuter. Alla svar är konfidentiella.

1.
Nu kommer några frågor om Sverige och Europa. Är du enig eller oenig med den som säger att ...
Helt och hållet eller delvis?

 

Helt och hållet enig

Delvis enig

Varken enig eller oenig

Delvis oenig

Helt och hållet oenig

Vet ej,
ej svar

Företag och medborgare i EG skall ha samma rätt att äga företag i Sverige som svenskar

Medborgare i EG skall ha samma rätt att äga skog och mark i Sverige som svenskar

Medborgare i EG länder skall ha rätt att fritt bosätta sig i Sverige

Medborgare i EG länder skall ha rätt att fritt arbeta i Sverige

Europeiska länder, även Sverige, borde ha en och samma valuta, ecu

Priserna i butikerna bör anges både i kronor och i ecu

Man borde ha rätt att få sin lön utbetald i ecu i stället lär kronor

Företag i EG bör ha samma rätt att göra jobb för kommuner som svenska företag

Den svenska riksbanken borde samordnas med en europeisk riksbank


2.

Tror du att vårt kommande medlemskap i EG gör att … ökar, minskar eller förblir oförändrad?

 

Ökar

Minskar

Blir oförändrad

Vet ej

Priserna

Skatterna

Arbetslösheten

Företagsamheten

Lönerna

Kvinnornas chanser på arbetsmarknaden

Den offentliga omsorgen och vården

Levnadsstandarden

Livskvaliteten

3.
När vi blir medlem i EG, tror du att statens finanser blir bättre, sämre, eller ungefär som nu?
 Bättre
 Sämre
 Ungefär som nu
 Vet ej
 Ej svar

4.
Vilken sysselsättning har Du? Är Du …
LÄS UPP!
 Förvärvsarbetande
 Studerande
 Arbetslös
 Hemarbetande
 Pensionär
 Annat
 Ej svar

5.
Som förvärvsarbetande är Du....?
 Arbetare
 Tjänsteman
 Egen företagare
 Vet ej
 Ej svar

6.
Är Du anställd av ett privat företag eller av stat, kommun eller landsting?
 Privat
 Stat, kommun, landsting
 Vet ej
 Ej svar

7.
Inom vilken bransch arbetar Du?
LÄS UPP!
 Lantbruk
 Handel
 Utbildning
 Vård
 Tillverkning, industri
 Byggnation
 Service (alltså bank, försäkring, städbolag, m.m)
 Bevakning/polis/försvar
 Förvaltning
 Annat
 Vet ej
 Ej svar

8.
Är Du med i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR?
 Ja, LO
 Ja, TCO
 Ja, SACO/SR
 Nej
 Vet ej
 Ej svar

9.
Kan du så mycket ... att du skulle kunna använda det i arbetet?

Ja

Nej

Vet ej

EngelskaTyskaFranska10.
Vad skulle du göra om du blev arbetslös — skulle du leva på arbetslöshetsersättning så länge det gick, skulle du försöka starta eget företag eller skulle du ta en anställning även om det inte var precis det du ville ha?
 Arbetslöshetsersättning
 Försöka starta eget
 Anställning
 Vet ej
 Ej svar

11.
Tycker du att man på din arbetsplats verkligen bryr sig om dig eller tycker du att man inte bryr sig om dig så mycket?
 Bryr sig om mig
 Bryr sig inte
 Vet ej
 Ej svar

12.
Vem bryr sig om dig?
 Chefen
 Arbetskamraterna
 Bådadera
 Vet ej
 Ej svar

13.
Här är två personer som talar om sina jobb. Vem håller du mest med?
Den förste säger: Jag känner mig starkt engagerad i mitt jobb och gör ofta mer än vad jag behöver. Mitt arbete är så viktigt att jag offrar en hel del annat för det.
Den andre säger: På mitt jobb gör jag vad jag skall och ingen kan klaga på mig. Men jag ser ingen anledning att anstränga mig extra.
 Den förste
 Den andre
 Vet ej

14.
Här är två personer till som talar om sina jobb. Vem håller du mest med?
Den förste säger: Jag är engagerad i mitt nuvarande jobb. Jag tycker jag är en viktig del i en meningsfull organisation och ställer upp för den.
Den andre säger: Jag bryr mig egentligen bara om vad jag själv sysslar med på jobbet. Mitt engagemang gäller bara det och inte min arbetsgivare eller arbetsplatsen.
 Den förste
 Den andre
 Vet ej

15.
Är din arbetsplats organiserad så att effektivitet och produktivitet är mycket bra, ganska bra, ganska dålig eller mycket dålig?
 Mycket bra
 Ganska bra
 Ganska dålig
 Mycket dålig
 Vet ej
 Ej svar

16.
Har din arbetsplats tillräckligt eller otillräckligt med moderna hjälpmedel, datorer och maskiner för att arbetet skall bli effektivt och produktivt?
 Tillräckligt
 Otillräckligt
 Vet ej
 Ej svar

17.
Hur mycket tycker du att din arbetsgivare ställer upp för dig?
 Mycket
 Ganska mycket
 Ganska litet
 Litet

18.
Hur mycket ställer du upp för din arbetsgivare?
 Mycket
 Ganska mycket
 Ganska litet
 Litet

19.
Tycker du att det är rätt eller fel att företagens avgifter till Arbetsgivareföreningen — SAF är avdragsgilla?
 Rätt
 Fel
 Vet ej
 Ej svar

20.
Tycker du att det är rätt eller fel att fackföreningsrörelsen får bidrag från staten?
 Rätt
 Fel
 Vet ej
 Ej svar

21.
Vilken skolutbildning har Du nu?
 Grundskolenivå
 Gymnasienivå
 Universitetsnivå
 Ej svar

22.
Hur bor Du?
LÄS UPP!
 Hyreslägenhet
 Bostadsrätt
 Radhus, villa
 Gård
 Annat
 Ej svar

23.
Anser Du dig som höginkomsttagare, medelinkomsttagare eller låginkomsttagare?
 Höginkomsttagare
 Medelinkomsttagare
 Låginkomsttagare
 Vet ej
 Ej svar

24.
Tack för intervjun. Du har varit till god hjälp för oss!
MARKERA KÖN UTAN ATT FRÅGA!
 Man
 Kvinna