Appendix A. Undersökningens metodik

 

Datainsamlingen för denna Monitorundersökning gjordes per telefon från Demoskops telefonintervjucentral i Stockholm mellan den 14 och 31 januari 1991 och omfattar 1.034 intervjuer.

Intervjuerna är riksomfattande och gäller åldrarna 15-89 år. Urvalet är slumpmässigt i alla steg.

Först valdes ett antal telefonnummer ur banker med grupper av tiotal telefonnummer, tiobanker, av vilka åtminstone ett är känt genom telefonkatalogerna som aktivt. (Dessa banker om tio nummer innehåller även ev hemliga nummer). Om ett utvalt telefonnummer visar sig oanvänt, gå till fax, till företag, ha hänvisning, upphört e d ringer intervjuaren det följande numret inom tiobanken. Vid kontakt med hushåll gjordes ett urval med slumptabell inom hushållet av den person som skulle besvara frågorna. Återringningen gjordes med svårkontaktade under intervjuperioden.

Intervjuare

Trettiosju intervjuare deltog i fältarbetet i denna undersökning. Samtliga har genomgått institutets utbildning. Undersökningsledaren hade dessutom särskild genomgång av detta projekt innan intervjuarbetet började. Arbetet i telefonintervjucentralen leds av en fältchef som ständigt finns till hands och kan svara på frågor från intervjuare och intervjupersoner. Institutet har ett 020-nummer som utvalda intervjupersoner kan använda om de vill ringa tillbaka för att försäkra sig om att samtalet rör ett legitimt ärende.

Kontroller

Institutet följer den brittiska marknadsföreningens kvalitetsregler IQCS, Interviewer Quality Control Scheme. Bl a återupprings fem procent av samtliga intervjupersoner för att kontrollera att intervjuaren utfört sitt arbete på ett korrekt sätt.

Poststratifiering

Före tabellering gjordes en s k poststratifiering för att reducera eventuella ojämnheter i fältarbetet. De genomförda intervjuerna delades in i åtta celler bildade av kombinationer av ålder och kön och varje cell jämfördes med ett idealtypiskt urval. Avvikelserna justerades med hjälp av vikter. Samtliga procenttal är vägda.