Svenska Dagbladet 1987-05-25

Hans L Zetterberg

Kämpande juridik

NÄR NÅGOT stort och nytt skall göras kallar ett energiskt statsråd på sin rättschef och en dynamisk börsbolagsdirektör på sin bolagsjurist. Till dem säger de inte: "Får vi göra så här?" De säger: "Det här vill vi göra. Vill du fixa det juridiska!"

I Sverige är juridiken alltmer något som fixar och underlättar och allt mindre något som styr.

DEN MEDELTIDA lärdomsgiganten Thomas Aquinos menade att Gud givit världen och människorna två uppsättningar av lagar. Den ena är naturens eviga lagar som inplanterades vid världens skapelse. Den andra är lagar som överlämnades från Gud, inte vid skapelsen utan vid senare tidpunkter. På Gamla testamentets tid fick mänskligheten tio Guds bud och på Nya testamentets tid reglerna att älska vår nästa som oss själva och att allt vad vi vill att andra skall göra oss skall vi göra dem.

Föreställningar om en natur- och gudagiven rättsordning är ett ledmotiv i västerländsk idéhistoria. Enormt mycket skarpsinne och lärdom har utvecklats kring detta tema av Aristoteles, Aquinos, Hobbes, Locke, Kant och många andra. Genom Montesquieus stora inflytande på moderna författningar lever av naturrätten inspirerade institutioner och lagar och rättspraxis vidare. Men naturrättens idé har diskrediterats de senaste hundra åren av betydligt mindre andar än dem som utvecklade den.

Vår tids sociologer och antropologer funderar ibland över om det går att hitta några gemensamma normer som är förutsättningar för alla samhällen som funnits och alla framtida samhällen som människor kan tänkas hitta på. Om det finns sådana fundamentala villkor för all samhällskonstruktion - sociologiskt nödvändiga normer - skulle den naturrättsliga traditionen få en vetenskaplig licens att leva vidare. Inte därför att Gud instiftat naturrättsliga normer, inte därför att de är inplanterade i människans biologi eller psykologi utan därför att de är ett långsiktigt mänskligt samspels yttersta spelregler.

Här skall vi inte trötta varandra med de slutsatser antropologin och sociologin har kring dessa frågor. De är snårigt skrivna och föga övertygande. I stället kan vi praktiskt och empiriskt söka ta reda på om det finns något kvar av Aquinos föreställning att tio Guds bud är evigt giltiga.

I ETT PROJEKT för sex sju år sedan gick opinionsforskare ut till representativa urval av befolkningen i olika länder i Europa och läste upp tio Guds bud. Ett och ett läste intervjuare upp buden och frågade, efter var och ett, om man tyckte att budet gällde. (Kring detta avsnitt av frågeformuläret blev det inte någon diskussion om frågornas formulering.) I tabellen nedan redovisas endast de som säger att budet gäller helt och fullt i dag.

De tre första buden har klart religiöst innehåll. De handlar om monoteism, besvärjelse och sabbat. De har mycket låg acceptans i dag utanför katolska Italien och Irland. Siffrorna bekräftar att Sverige och Frankrike är Europas mest avkristnade länder.

Fjärde, sjätte, nionde och tionde buden har familjemoraliskt innehåll. De handlar om relationer till föräldrar, make/maka och om begärelse till andras hustrur - och tjänstefolk. Dessa moralbud accepteras av en majoritet som giltiga. Men Aquinos skulle nog bli förskräckt över att var tredje europé i dag inte anser dem helt giltiga.

Femte, sjunde och åttonde buden uttrycker både moral och rättsordning. Du skall icke dräpa, stjäla eller bära falskt vittnesbörd. Här är acceptansen störst. Även i det sekulariserade Sverige säger i snitt nio av tio (87 procent) att de är helt och hållet tillämpliga.

 

Spanien

Italien

Frank-rike

Belgien

Holland

Tysk-land

UK

Irland

Dan-mark

Sverige

Finland

1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig

48

68

30

47

40

45

48

80

45

30

44

2. Du skall inte missbruka Herren Din Guds namn

52

66

24

42

49

50

43

56

29

32

31

3. Tänk på sabbatsdagen, så att Du helgar den

38

51

20

33

24

29

25

68

13

16

25

4. Du skall hedra Din fader och Din moder

75

91

67

73

69

72

83

77

62

61

65

5. Du skall icke dräpa

81

96

80

80

82

88

90

93

90

90

79

6. Du skall icke begå äktenskapsbrott

58

62

48

61

50

64

78

85

67

69

67

7. Du skall icke stjäla

78

93

69

76

79

81

87

88

84

88

78

8. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot Din nästa

56

88

67

61

57

73

78

86

74

83

61

9. Du skall icke ha begärelse till Din nästas hustru

65

64

52

65

65

62

79

85

72

73

65

10. Du skall icke hava begärelse till Din nästas hus, ej heller hans tjänare eller tjänarinna eller till något annat som tillhör Din nästa

68

73

62

69

59

70

79

87

72

69

65

  Medeltal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religiösa budord (1,2,3)

46

62

25

41

38

41

39

68

29

26

33

Familjemoraliska budord (4,6,9,10)

67

73

57

67

61

67

80

84

68

68

66

Rättsliga-Etiska budord (5,7,8)

72

92

72

72

73

81

85

89

83

87

73

I praktiken finns det alltså vissa lagbud som praktiskt taget alla i vår civilisation accepterar som bindande. Och de har funnits formulerade i många årtusenden. I femte, sjunde och åttonde buden finns med andra ord ett rättsligt fundament som bevisligen är praktiskt taget allmängiltigt. Det ger rättsordningen och den rättsliga argumenteringen en utgångspunkt bortom politikens lagstiftare, klassernas maktförhållanden, nationens intressen, de filosofiska diskussionerna och vanligt tyckande.

Föreställningen om ett antal bindande, allmängiltiga lagbud gör det möjligt att se rätten som en helt självständig kraft i samhällsutvecklingen. De som ger röst åt dessa lagbud får speciell auktoritet i samhällsdebatten. Denna föreställning om ett antal bindande, allmängiltiga lagbud gör det också lättare att förstå människors reaktioner inför vissa rättsövergrepp.

Den s k engångsskatten uppväckte t ex en reaktion också från dem som inte alls drabbades av skatten. Upprördheten över indragningen till staten av den privata sektorns pensionssparande var inte enbart betingad av att några förlorade i ett politiskt spel. Den var betingad av känslan att regeringen Carlsson brutit mot lagbud som är oändligt viktigare än riksdagens majoritetsbeslut i en skattefråga.

DET ÄR INTE fashionabelt i Sverige att hävda vad som här skrivits.

Uppsalaskolan i filosofi, dvs. främst Axel Hägerström (1868-1939) och hans lärjunge, Adolf Phalen (1884-1931), formulerade en teori om moraliska och juridiska utsagors innehåll. Kort och gott menar de att moraliska och rättsliga utsagor ingenting säger om verkligheten och därför inte kan vara sanna eller falska.

De är emotiva utsagor.

Vilhelm Lundstedt (1882-1955) hävdade i Hägerströms efterföljd att det inte finns några juridiska rättigheter och skyldigheter som ligger utanför den samtida tillämpningen av gällande lag. Han kom till ungefär samma slutsats som i USA framfördes av Oliver Wendell Holmes (1841-1945): lagen är vad domstolarna dömer, punkt och slut.

Ja, han gick längre och hävdade att dit rättsväsendets sanktioner inte når där finns ingen lag. Sålunda avvisade han tanken på existensen av en mellanstatlig eller internationell rätt. Det rättsmedvetande som finns utanför domstolars utslag är irrelevant.

Idén att människor har rättigheter har bara lett dem till fanatism och olycka, menade Lundstedt.

Uppsalaskolan rensade upp i ett träsk av tysk romantik och grumlig konservatism i svenskt rättsväsende. Det var bra.

Men kuren blev för stark för patienten. Avklädd och naken förlorade svenska rättslärda självförtroendet. Om Justitias ideal var vidskepelse och metafysik, fanns det då någon fast mark för jurister? Träsket hade inte rensats och torrlagts, det hade rensats och översköljts av en stor sjö. Ingen botten fanns nu för juristerna att stå på.

Visst kunde man som förr tjäna staten eller kapitalet. Men man hade efter Hägerström inga egna värderingar att försvara - de var ju metafysik - och därför återstod endast att vara teknisk konsult åt beslutsfattarna.

Så blev rätten i Sverige reducerad till ett instrument för antingen kapitalet eller den socialdemokratiska staten.

Det går en ganska rak linje från Lundstedts skrivningar till 70-talets välartikulerade socialdemokratiska formuleringar att lagen är ett politiskt verktyg (Lidbom).

I WIEN i Österrike och i Cambridge i England fanns liksom i Uppsala filosofer som punkterade de etiska omdömenas pretentioner och nationalromantisk och naturrättslig juridik. Men där förlorade inte de rättslärda självförtroendet och traditionen att upprätthålla rätten som en helt självständig kraft i samhällsutvecklingen.

I Österrike publicerade Alfred Verdrass 1958 sin bok "Abendländische Rechtsphilosophie", vilken innehåller en utmärkt framställning av den moderna naturrättens axiom att mänsklig värdighet är överordnad all social ordning. Fem teser specificerar förverkligandet av axiomet:

  1. Ett samhälle måste erkänna hos varje individ en sfär i vilken man handlar som en fri och ansvarig person;
  2. Lagen måste skydda och garantera denna personliga frihet;
  3. Myndighetsutövning måste begränsas;
  4. Denna begränsning måste garanteras i lag;
  5. Människor vars värdighet kränks av lagstiftning eller myndigheter behöver inte lyda de kränkande lagarna eller direktiven.

Liknande tankegångar återfinns i Storbritanniens rättsdebatt.

Det verkar alltså som om Wien-filosoferna inte alls demoraliserade Österrikes jurister och Cambridge-filosoferna inte alls demoraliserade Englands jurister, trots att de i allt väsentligt hade likartade åsikter om juridiska utsagors sanning som Uppsalafilosoferna.

VI MÅSTE söka återupprätta rätten som en helt självständig kraft i den svenska samhällsutvecklingen. Vi behöver en kämpande juridik. Den behövs för skyddet av medborgarnas frihet och rättigheter. Vi behöver den i värnet om miljön. Vi behöver den när skattemyndigheter överväldigar medborgare. Vi behöver den för att mänsklig värdighet skall styra vår behandling av sjuka, äldre, invandrare och andra svaga grupper i samhället.

Copyright 1997 Svenska Dagbladet. Reprinted by permission.