From VI-Direkt, November 1996

Att leva med globaliseringen

Hans L Zetterberg

 

Det viktigaste som händer i världen just nu är marknadsekonomins fortsatta globalisering. Praktiskt taget allting kan nu tillverkas var som helst i världen och säljas var som helst i världen. Varorna blir billigare, världshandeln blomstrar och världen blir rikare. Kommunismens fall innebar att ytterligare en tredjedel av mänskligheten kröp in i marknadsekonomins stora tält och tar för sig av dess varor och rikedom.

Den internationella konkurrensen beskrivs inte längre som livlig och hård utan som brutal och stentuff. Överallt i världen har företagen på 90-talet blivit vad man kallar "leaner and meaner", alltså magrare och vassare. Det bantas och effektiviseras på alla håll.

Västvärldens stora företag tar idag mest hänsyn till sina aktieägare och långivare. Aldrig har väl de finansiella marknaderna haft en större roll i företagens liv. Därefter kommer kunder; allting måste ligga nära kunden och kundens behov. Sen kommer intresset för de anställda, numera koncentrerat till de kunskapsrika nyckelpersonerna som omhuldas med höga löner. Längre ner på listan kommer leverantörerna; de är ju utbytbara. Och allra längst ned kommer befolkningen i de lokalsamhällen där företagen har sina anläggningar. Om inte kostnaden för löner och arbetsgivaravgifter i företagen motsvaras av vinster, så måste jobb bort och hela anläggningar kan läggas ned eller flyttas.

I talen på bolagsstämmorna kallas det ideala företaget inte längre "den goda samhällsmedborgaren". Pehr Gyllenhammar kunde på sin tid tala om aktieägarna som en av många av företagets likvärdiga intressentgrupper (eller "stakeholders"). Nu hörs inte sådant tal. Det goda företaget är istället den goda intjänaren där allt går ut på att vårda aktieägare och kunder.

Innan vi säger att det var bättre på Gyllenhammars tid är det värt att påpeka att idén om företaget som den goda samhällsmedborgaren som tar full hänsyn till alla sina intressenter fick kritik både från vänster och höger. Med brett politiskt stöd har det skett en renodling av företagens roll till att bara tjäna aktieägare och kunder. Från vänstern sa man nämligen att företagsledare som inte är demokratiskt valda ska inte bestämma varken över det positiva eller negativa för människor och bygder. Och från högern kom kritiken att företagen faktiskt är ägarnas egendom och ska sätta deras intresse i första hand. Den senare kritiken från aktieägarna ledde till Gyllenhammars fall och renodlarna vann.

I Asien har prioriteringarna inom bolagen länge varit annorlunda än i Nordamerika och Europa. Michael Maccoby har sammanfattat skillnaden så här: "I Japan är den ideala bolagsorganisationen ... en storfamilj som kan växa och förbättras så länge den upprätthåller lojalitet och öppna samtal. Syftet med organisationen är att tillfredsställa kunder, upprätthålla sysselsättningen, öka marknadsandelar och vinst, ungefär i den prioritetsordningen." Lön i ett japanskt storbolag sätts med en kombination av tre faktorer: anställningstidens längd, vinstdelning, och en bedömning av hur den anställde fungerar som lärare och föredöme för arbetskamraterna och skapare av harmoni i arbetsgruppen.

Den japanska ekonomin har sedan några år tappat farten. Under 70- och 80-talet försökte emellertid många västerländska företag lära av Japan. Det som föll bäst ut var själva produktionsteknologin med snabba omställningar och korta ledtider och kvalitetskontroll under resans gång istället för vid slutstationen. Konsulterna gav detta olika etiketter som Time Based Management, Just in Time, Reenginering, Total Quality Management, och dylikt. Den uppenbara produktivitetsökning som USA och Europa upplevt under senare år bygger i mångt och mycket på detta.

Vad som däremot varit oaptitligt för västvärlden i den östasiatiska läxan och som förkastats av våra direktörer och anställda är den patriarkaliska humanismen i företagandet. I Skandinavien vill vi mer än någon annanstans vara oberoende av våra chefer. Vi lutar oss vanligen hellre mot staten än mot företagen.

Så länge vår välfärdsstat fungerade gick det bra. Den globala marknaden har emellertid också börjat bryta sönder efterkrigstidens välfärdskontrakt som politikerna ingått med sina väljare.. Dessa kontrakt lovade full sysselsättning, först till män och sedan också till kvinnor. De lovade utbildning till de unga  och pension till de gamla. De lovade stöd vid barnens ankomst, vid sjukdom, handikapp och arbetslöshet. Och Sverige lovade mest av alla. Regeringarna i alla välfärdsstater finner nu att dessa kontrakt varit för generösa och drar överallt ner förmånerna. Reträtten presenteras i Europa som en anpassning till kriterierna från Maastricht och i USA som ett krav på en balanserad budget. Men den verkliga orsaken är globaliseringens krav.

Befolkningarna protesterar, inte minst i Sverige, Frankrike och Tyskland. De är arga över att arbetslösheten ökar och att de gamla välfärdskontrakten inte längre levererar vad de lovat. Besvikelserna är verkliga, inte inbillade. Globaliseringens välsignelser hotas av populistiska, nationalistiska och fascistiska rörelser som ser internationaliseringen som en bov. Diplomater varnar för nya Weimar i kontinental skala.

Vad kan företagen göra? De har många anställda som i takt med välfärdsstatens reträtt köper pensionsförsäkringar och längtar efter ett bättre osynligt kontrakt med sina arbetsgivare. När de inte längre kan lita på välfärdsstaten vill de luta sig mot företaget. "Om du ställer upp mer för mig ska jag ställa upp mer för dig", är det många medarbetare som vill säga idag. I det läget är det trist att företagsledningarna mest ställer upp för aktieägarna och kunderna.

Företagens kan bidra till att rädda globaliseringens välsignelser genom att igen vårda medarbetare lika högt som aktieägare och kunder.