Artikel för Forum 1990

Hans L Zetterberg:

UNG I ALLSIDIGHETEN SAMHÄLLE

 

Tonåren är den enda tid i livet då man har möjlighet att känna sig som

ett renässansens geni som prövar och bemästrar allt.  Det är trist att

vuxenlivet i Sverige knappast tillåter att man får behålla denna

livskänsla.  Men i moderaternas vision av "allsidighetens samhälle" får

tonårens livskänsla en bättre chans att överleva.

 

En otrolig mängd livserfarenheter packas under några korta tonår:

uppbrottet från föräldrahemmet, den stora kärleken, den första

affärstransaktionen då man köpte och sålde på annat än lek, den

enastående sportprestationen som man aldrig kommer att upprepa, den

innerliga religiösa upplevelsen eller naturupplevelsen.  Tonåren är också

tiden för utlandsresan på egen hand, tiden för intensivt kunskapssökande

i böcker, tiden att göra musik, skriva poesi, måla eller dansa.  Det är

tiden att diskutera politik, etik och livsåskådning.  Det är en tid då

man kan känna sig förkrossad och ensam med nätter av gråt, men också den

tid man känner sig på toppen.

 

De som direkt efter skolan ligger vid universitet kan förlänga och

raffinera tonårens livssituation ytterligare några år.  Men sen tar det

slut.  Kvar finns bara nostalgin och den berättigade frågan: "Var äro de

som kunde allt och världens herrar lika?"

 

Jo, de har dragit bort att knega.  Och de måste lämna, inte ett

tionde, men två tredjedelar av vad de knegar ihop till Sveriges

politiker.  Den vuxenvärld som skulle vara fortsättningen på sökandet

efter kunskap, rikedom, mening, skönhet och rättrådighet och det lilla

livets kärlek blev en grottekvarn för betjäning av dem som reglerar och

beskattar.

 

 

Det finns förutom den lilla världens släkt, vänner och grannar, sex

fundamentala livsområden i varje existerande mänskligt samhälle,

nämligen system för ekonomi, politik, vetenskap, religion, moral och

konst.  Politik är en av dessa sex.  I var och en skapas något unik,

nämligen rikedom i ekonomin, ordning i det politiska systemet, kunskap i

vetenskapen, mening i religionen, rättrådighet i etiken och skönhet i

konsten.  I det allsidiga samhället är livsområderna ömsesidigt beroende

av varandra, men självständiga.  Politiken kan underlätta för dem, men

inte styra dem. Politiken får styra sin egen domän av rättsväsen och

försvar, och den styrningen som innefattar rätt för polis och militär

att bruka våld skall naturligtvis vara demokratisk.

 

Som exempel på 1900-talssamhällen i vilket politiken otillbörligt

genomsyrat också andra livsområden kan man nämna de kommunistiska

öststaterna.  Där satt "det civila samhället" trångt och modlöst.

Termen "det civila samhället" används av östeuropeiska intellektuella

för att beteckna allt som i deras länder inte är styrt eller

kontrollerat av staten.  Dit hör dels traditionella institutioner som

kyrka, synagoga och familjejordbruk, dels de frivilliga ansatser som

finns i kultur, studiegrupper, kooperativ, fria fackliga organisationer

mm.  Det civila samhället är allt som inom ett lands gränser är

självstyrande och utan politisk inblandning.  Det är tron på det civila

samhället som förenar Östeuropa och Västeuropa.

 

Det är ett talande tidens tecken att termen det civila (=självstyrande)

samhället vunnit utbredning också i Sverige, både bland vänsterns och

högerns debattörer.  Vi behöver alla ett ord för det som inte har

politiserats; det samhällsliv som faktiskt finns utanför det som 1960-,

70- och 80-talet kallar "samhället".  Stat, landsting och kommuner är ju

bara en sektor av flera i samhället, men dess språkrör kallar den för

"samhället", en synnerligen avslöjande språkvana, som förhoppningsvis

ingen sofistikerad svensk fortsätter med på 2000-talet.

 

Svensk socialdemokrati har varit särskilt ambitiös i att ge politikerna

kontroll över alla samhällssfärer.  Socialdemokraterna har mest medvetet

drivit samhällets politisering -- och vad värre är, de är vanligen

stolta över sitt förstörelseverk.  Men ärligheten kräver att vi medger

att mycket har införts i partipolitisk enighet.  Utan att det blev några

effektiva protester tog politiker kontrollen över utbildningsväsen,

bostäder, jordbrukspriser, barnomsorg, sjukvård, äldrevård, mm.

Moderaterna, som blev klandrade för att oftare än andra säga nej till

politiseringen, kommer att minnas av framtiden för att ha varit de mest

klarsynta.  Men också vi moderater har alltför ofta sugits in i

medverkan till det svenska samhällets politisering.

 

I Sverige har politiken gripit in och sökt förvalta inte bara samhällets

viktigare institutioner utan också medborgarnas vardagsliv.  Från vaggan

till graven reglerar svenska politiker sina medmänniskors liv:

leksakernas lämplighet när vi är barn, skolmatens rätter när vi börjar

skolan, hatthyllans längd när vi sätter bo, storleken på vår gravsten

när vi dör.

 

Först när det blev tal om att med hjälp av löntagarfonder socialisera

våra mest livskraftiga företag såg vi allvarliga protester mot

samhällets politisering.  Löntagarfondsfrågan blev en vändpunkt i svensk

politik.  Det var en vändpunkt inte minst för de borgerliga.  Man insåg

plötsligt egenvärdet av att näringslivet inte styrdes av de politiskt

tillsatta och deras allierade.

 

Reaktionen mot politiseringen av Sverige har sedan spritt sig.  En

"anti-politikens politik" visar sig överallt.  Det finns en vilja att

pröva marknadslösningar i stället för politiska lösningar.  Det finns en

vilja att göra medborgarna myndiga och låta dem lösa problem efter egna

ritningar.  Denna vilja finns i alla partier, men är tydligast bland

moderaterna och allra tydligast bland de unga moderaterna.  Här

utvecklas ledarskapet för en av 2000-talets massrörelser.

 

Paradoxalt nog går till en början överpolitiseringen av samhällets

institutioner hand i hand med ökande politisk apati bland väljarna.

Många som upptäckt att Sverige lider av en (socialdemokratisk) cancer som

politiserar hela samhället vänder politiken ryggen och söker leva gott i

en privat värld, som är egen och mysig.  Om den politiskt givna

lösningen av barn- och äldreomsorg inte fungerar ordnar de en egen --

samtidigt som de fortsätter att beskattas för den som inte passar.

 

I framtiden kommer vi inte att låta oss nöja med denna flykt från

överpolitiseringen.  Vi kommer att ta itu med frågan.  Vi kommer att med

politikens egna medel stärka hela det civila samhället och reducera

politik och offentlig reglering till rimliga proportioner.  Tumregeln

för den nya politiken är: om något behöver göras, och det kan göras av

det civila samhället, så skall det göras av det civila samhället, inte

av statsmakterna.

 

Den nya politiken är ett Trots-Allt!, en slags 4-oktober-rörelse som

inte bara samlar fri företagsamhet utan också den fria forskningen, de

fria skolorna, de fria konsterna, de fria kyrkorna, den fria pressen.  I

dagens Sverige gäller det att alla som ännu står fria (eller någotsånär

fria) måste finna varandra, bli varandras sponsorer.  Moderaterna vill

anknyta till alla fickor i samhället där man är eller kan bli

emanciperad från den falska frälsningsläran om samhällets politisering.

 

I stället för det politiserade samhället vill vi ha det allsidiga

samhället. Då blir det en fröjd att leva, inte bara som tonåring utan

också som vuxen.