Column by Hans L Zetterberg from Dagens forskning. no. 18, September 23-24, 2002, p 12.
Table published only on web site of the paper.
Updated here with final election counts.

 

 

Svenska väljarbarometrar 2002:
Journalistik och statistik utan historisk källkritik

  

 

m

fp

c

kd

mp

s

v

övr

Anmärkningar:

VALET 1998

22,9

4,7

5,1

11,8

4,5

36,4

12,0

2,6

Valdeltagande 81,4 procent

Väljarbaro-meter från

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval

Vägt mot val 1998

Publi-cerad

Intervju-dagar

Uppdrags-givare

SCB

18,8 10,7 4,5 9,1 3,8 38,7 8,4 2,5 SPAR JA 16
okt
sep>
15 sep
SCB

Sifo

18,2

12,6

5,3

10,2

4,6

37,1

9,7

2,3

RDD

JA

13 sep

11-12 sep

SvD

Temo

18,2

13,8

4,9

9,2

5,3

36,5

9,8

2,4

RDD

JA

13 sep

11-12 sep

DN

Demoskop

20,4

12,0

4,0

10,3

4,2

36,3

9,3

3,4

RDD

JA

13 sep

6-11 sep

FV

Skop

17,7

12,6

5,2

11,5

4,3

37,5

10,0

1,2

SPAR

JA

14 sep

7-13 sep

 ?

Gallup

16,7

12,6

5,7

9,8

4,9

36,2

10,9

1,2

RDD

JA

13 sep

10-12 sep

Expr/TV4

Ruab (orig)

17,1

14,3

5,9

8,3

4,2

39,5

8,9

1,8

SPAR

NEJ

13 sep

4-11 sep

DI

Ruab (rev)

17,1

15,1

6,8

8,5

4,5

37,3

9,1

1,6

14 sep

VALET 2002

15,2

13,3

6,1

9,1

4,6

39,8

8,3

3,0

Valdeltagande 80,0%

 

 

I det stora politiska tältet händer alltid något. Alla sex väljarbarometrar i årets valrörelse pekade helt korrekt ut folkpartiet. Men ingen väljarbarometer angav hela vidden av s-uppgången till 39,8 procent, m-nedgången till 15,2 procent och att fallet för v nådde till 8,3 procent. Bara ett institut fångade hela nedgången för kd. Bara ett institut fann att de utspärrade partierna fick 3 procent. Man anar gemensamma fel i institutens metoder. Att väljarbarometrarna 2002 ändå gav en hygglig föreställning om balansen mellan blocken och därmed regeringsfrågan får inte ligga i vägen för en rejäl diskussion om metoder och journalistiska risker med undersökningarna. Det var nog mer tur än skicklighet att väljarbarometrarna 2002 inte ledde till missvisande politisk journalistik.

 

FÖR HUMANISTER OBEVANDRADE I STATISTIK verkar det outhärdligt att tusen intervjuer med unika, individuella personligheter kan ge goda närmevärden för hur hela väljarkåren tänker rösta. Med studium av ett slumpmässigt urval av en population kan man med känd säkerhet skatta hur hela populationen ser ur. Namn och adress till röstberättigade kan man köpa från registret över totalbefolkningen (SPAR). Telia hjälper sedan till att hitta telefonnumren. Ruab, SCB och Skop drar sina urval på detta sätt. De andra instituten når sina intervjupersoner genom ett urval av slumpmässiga telefonnummer (RDD, random digit dialing).

Att det finns en felmarginal i urvalsundersökningar innebär inte att undersökarna gör fel. Det innebär att läsaren gör fel om han eller hon tror att siffran är exakt. I fem av hundra fall ligger den inom de angivna marginalerna, om inga tvetydigheter finns och heller inga avvikelser från urvalsplanen. Tvetydigheter i frågeformuleringar finns ibland. Att ”rösta på” är till exempel inte detsamma som att ”luta mot” ett parti. Stora avvikelser från urvalsplanen, s.k. bortfall, finns ofta.

Bortfallets effekter kompenseras numera rutinmässigt genom vägningar. Visar tabelleringen av urvalet att det är 10 procent för många kvinnor i högre åldrar räknas varje kvinna i gruppen som 0.9 kvinna. Har man 20 procent för få unga män i storstäder så väger datorn upp dem och räknar varje individ i denna grupp som 1,2 personer i stället för 1.0 person. Proceduren kallas ”poststratifiering” och ger bra utfall förutsatt att de uppvägda i allt väsentligt liknar dem som inte intervjuats. Ursprungligen var poststratifiering en metod i matematisk statistisk att reducera osäkerhetsmarginaler i perfekta slumpurval, men den brukas (och ibland missbrukas) som ett sätt att göra det bästa av ofullkomliga urval.

I väljarbarometrar använder flertalet svenska institut en speciell poststratifiering. I intervjuerna finns inte bara frågan hur man tänker rösta i valet. Här finns också frågan hur man röstat i föregående riksdagsval. Alla opinionsinstituten utom Ruab vägde i år sina urval så att de avspeglade valresultatet 1998.

 

VAD SÄGER EN HISTORIKER OM DETTA? En persons framställning av händelser i det förflutna och framför allt av sitt eget förflutna påverkas av hans eller hennes nuvarande attityd och situation. I sin källkritik tar historikern (och också den gode journalisten) inte ett omdöme om en händelse nedskrivet åratal efteråt som en acceptabel ögonvittnesrapport. De tar i stället ett sådant omdöme som ett tecken på att händelsen uppfattades på ett visst sätt av sagespersonen eller inom dennes cirklar vid den tidpunkt då omdömet fälldes.

Efter den 11 september 2001 gav de amerikanska väljarnas Bush en 15-procentig seger över Gore när de tillfrågades hur de röstat i presidentvalet i november året innan, det jämnaste valet i amerikansk historia i vilket Gore faktiskt fick fler röster men Bush vann genom valsystemets konstruktion.

Också i Sverige förekommer sådana minnesförskjutningar. Under 1968-70 års vänstervåg observerade vi hur det allmänna opinionsklimatet förändrade bilden av hur man röstat: I valet 1968 fick socialdemokratin 50,1 procent av rösterna, det högsta någonsin. Andelen som till Sifos intervjuare sade att de röstat på s i september1968 ökade successivt från 50,6 efter valdagen till 56,3 procent andra halvåret 1970. Denna minnesförskjutning skapade dåvarande Sifolednings skepsis mot all okritisk användning av information om tidigare valhandling.

Källkritisk analys av uppgifter om hur man röstade i föregående val tillämpas emellertid inte längre i de svenska väljarbarometrarna. Den okritiska användningen av sådana uppgifter förklarar lejonparten av årets systematiska avvikelser mellan väljarbarometrarna och valresultatet.

Socialdemokraterna fick en högre siffra i valet än i opinionsunderökningarna. En suverän slutspurt? Nej inte bara det. Opinionsundersökarna hade minnesförskjutna uppgifter från dem som uppgivit socialdemokratisk röst 1998 trots att de i verkligheten stannade hemma och surade över Perssons nedskärningar eller proteströstade på v. Instituten kompenserade för det falska överskottet genom att väga ner s.

Moderaternas valförlust blev större än opinionsundersökningarna visat. Det betyder inte bara att Lundgren och hans kompani förlorat i slutspurten utan att många moderater tyckte att Lundgren var så mycket sämre än deras Bildt att de ogärna medgav att de röstat på m 1998. Väljarbarometrarna innehöll en oriktig uppvägning av moderaterna.

Kristdemokraterna och vänsterpartiet fick lägre siffror i valet än i väljarundersökningarna. Det beror på att många sveptes med i deras starka valvind före valet 1998 och då för första gången röstade på dessa partier. En del av dem etablerade aldrig en identitet som kristdemokrater eller vänsterpartister och uppger nu att de röstade på sitt vanliga parti eller på annat parti som de håller på idag. 2002 års opinionsundersökare trodde att de fått för få 98-kd och 98-v i sina urval och vägde upp partierna i sin rapportering.

Ruab, som inte poststratifierat sina intervjuades uppfattning med 1998-siffror, var bättre än sina mer etablerade konkurrenter att visa läget i väljarkåren. Men nybörjarsvagheten visade sig i att de inte kunde stå ut med att vara avvikare och på sista dagen reviderade sina goda siffror så att de mer liknade de andra institutens. Man bör ha stark karaktär om man skall göra förvalsundersökningar.

 

Hans L Zetterberg

hlzetterberg@hotmail.com

Arkiv: www.zetterberg.org