1989-08-29

För Aspectra 4/89

 

KAPITALISMENS FÖRETAG

 

Av Hans L Zetterberg

 

 När företag i aktiebolagsform började bildas i stor skala på 1700-taletbetraktades de – i Newtons anda – som mekaniska fenomen i stil med urverk; de var maskiner, vinstmaskiner. De hade en självständig existens från människor och institutioner, de skulle helt enkelt rulla på och generera överskott. På 1800-talet ändrades synen på företagen. I Darwins anda började man se dem som organismer. Som sådana kunde de kämpa med varandra för överlevnad; de kunde växa, utvecklas och dö. Vid mitten av 1900-taletutvecklades denna syn på företagen och man blev medveten om att dessa organismer hade sin egen ekologi. De förstörde ibland naturen i sin exploatering av råvaror, de skapade avfallsprodukter och påverkade miljön.

 I vår tid växer en tredje syn på företagen fram som antagligen kommer att dominera nästa århundrade. De börjar nu ses som sociala system, dvs. allsidiga samfälligheter, integrerade i alla samhällssfärer och medansvar för sitt bidrag inte bara till livets rikedom utan också till dess ordning, vetande, skönhet, etik och meningsfullhet.

 Den nya synen på företag är en tillämpning av en sociologisk upptäckt som gäller alla långlivade organisationer. Upptäckten är att varje organisation innehåller element från olika samhällssfärer och på sitt sätt bidrar till dem.

 En organisation som arbetar inom en viss sfär engagerar sig i första hand för dess värden: ett företags huvudfunktion är att skapa rikedom, n offentlig förvaltning skall skapa ordning, ett forskningsinstitut skall skapa kunskap, etc. Man måste på var sitt håll vara framgångsrikmätt med sin sfärs mått. Vi vet alltför väl att utan bra affärer är ett företag dött och bilan faller. Det gäller faktiskt i både kapitalistiska och socialistiska ekonomier; skillnaden är att bilan faller omgående i marknadsekonomi och med viss fördröjning efter en period av socialiserade förluster som hämmar tillväxten av rikedom inom den politikerstyrda ekonomin. Ingenting i tanken på företag som sociala system utgör en mildring av det absoluta lönsamhetskravet: ett företag kan ha den bästa organisationsplan, de bästa utredningarna om teknik och marknad, personal utbildad vid de bästa skolor och vidareutbildad vid de bästa kurser, den skönaste logo en reklambyrå kan skapa – utanlönsamhet är du intet. Men därmed är inte sagt att lönsamhet är allt. Sociala system ställs även inför andra krav.

 För att förstå dessa krav måste man inse att företagets sociala system är allsidigt. Ekonomiska sfären dominerar givetvis, men också inom ett företag i näringslivet finns ett utvecklat "politiskt" system – ledning, administration, arbetsordning, juridik. Här finns också ett mycket utvecklat kunskapssystem. Företagen förvaltar och utvecklar ett stort vetande om teknik och marknader. De multinationella har ofta en bättre framtidsbedömning än regeringarna och en bättre känsla för utvecklingen i utlandet. I företagen finns också en estetik – den visar sig i design av produkter, i huvudkontorets och produktionslokalernas arkitektur, i lunchmatsalarnas stil, i årsberättelsernas layout et cetera. I företagen finns också reservoarer av moraliska värden, god affärssed, börsetik och hederskoder för olika yrken. När man på Skandia säger "det där är inte Skandia" och menar att så där skall man inte hantera saker och ting, uttrycks bolagets oskrivna etiska värden. Nordens största företag, Volvo, försökte i början på80-talet skriva ned sina etiska värderingar. De handlade om integritet, kompetens, engagemang, omtanke och öppen kommunikation. Många andraföretag och organisationer har följt efter och sökt formulera och fastställa sin etik.

 Företag har alltså förutom sin ekonomiska huvuduppgift också sinspeciella politik och sin vetenskap. En liten del av världens skönhet finns i dem. Där finns en moralisk fiber. Och om de är fullgångna finns i dem också tonen från himlen som aldrig förstummas, alltså något som ger mening åt mödan.

 Detta är ett viktigt resonemang. Det innebär att företag om de får utvecklas fritt och inte faller i händerna på klåfingriga politiker som dränerar deras resurser har en potential att ge ett rikt och fullt liv till sina medarbetare. De är allsidiga samfälldheter, precis som totalsamhället.

 

oOo

 

 Företag i form av allsidiga samfälldheter blir den viktigaste strukturen i 2000-talets samhälle, inte myndigheter och folkrörelser som på 1900-talet. Därmed utvecklas Sverige till ett moget kapitalistiskt samhälle.

 Samhällsvetenskapen har sedan länge satt upp fem villkor som skall vara uppfyllda för att vi skall tala om ett samhälle med kapitalistiskekonomi:

 Företagen kan lättast göra en rationell anpassning till långsiktiglönsamhet om de verkar i en ekonomi i vilken olika produktionsfaktorer kan köpas och säljas och i vilken producerade varor och tjänster kan säljas. Företagen skall alltså kunna köpa och sälja på fastighetsmarknader, investeringsvarumarknader, råvarumarknader, färdigvarumarknader mm. De skall kunna handla med patenträtter och upphovsrätter och licenser av olika slag. De skall kunna handla på värdepapperbörser, ja själva vara handelsvara på aktiebörsen.

 Marknadsekonomin ger kontinuerlig information om vad som efterfrågas och vad individer och grupper är villiga att betala. Denna information används av företagarna när de gör kalkyler. De kan – åtminstone i princip – i varje tidsperiod räkna ut om en given affär fortfarande är lönsam, snabbt justera den om siffrorna går mot rött. De kan någorlunda väl göra en kalkyl också för nya affärer genom signaler om öppningar på marknaden för nya produkter och tjänster. Entrepreneurskap och kalkylerande för att nå kontinuerlig anpassning till föränderliga marknader är alltså det kapitalistiska företagets modus vivendi. Här gäller det att alltid utnyttja byggnader och maskiner effektivt, alltid använda personalen rätt och motivera den väl, alltid ta ut riktiga priser till bästa betalningsvillkor, kontinuerligt bearbeta marknaden för att nå bästa försäljning, et cetera. Eftersom företagen själva kontrollerar sina produktionsfaktorer kan de snabbt anpassa sig till nya situationer.

 

oOo

 

 Max Weber visade i sina studier av kapitalismen att även de mest utvecklade agrara samhällen alltid saknar några av kapitalismens femsärmärken. Land i agrara samhällen kan ägas endast av vissa grupper, t ex aristokrater eller fria bönder. Handel monopoliseras av andragrupper, t ex skrån. Arbetskraften är inte fri; arbetare är livegna, slavar eller bundna av dagsverken e d. Marknaden är koncentrerad tillett lokalområde och fjärranhandel finns mest med lyxvaror. Det långsiktiga, metodiska lönsamhetstänkandet är okänt i de agrara samhällena. Där kan man helt visst lura främlingar på deras tillgångar, men att systematiskt arbeta för vinning i utbyte med de egna anses omoraliskt.

 Den svenska välfärdsstaten – som utvecklats lika mycket ur ett agrartsamhälle som ur ett industrisamhälle – saknar i hög grad det första av kapitalismens kännemärken: att företagen svarar för huvuddelen av det som behövs för att tillfredställa våra behov. Sverige är inte ett fullgånget kapitalistiskt land så länge barnomsorg, skolutbildning, bibliotekstjänster, arbetsförmedling, bostäder, kollektivtrafik, sjukvård, äldreomsorg, mm levereras av offentliga byråkratier snarare än privata företag. Affärsdrivande verk hör inte heller hemma i ett kapitalistiskt samhälle.

 Det finns också för stora inslag av förhandlingsekonomi i Sverige för att landet skall stämplas som kapitalism av högsta karat (kriterium 5).Under kapitalismen avstår man gladeligen från Statens energiverk, Statens industriverk och dylikt.

 Opinionsklimatet i Sverige har ännu inte accepterat kapitalismen. Man tror att kapitalismen styrs av ha-begäret eller girigheten, inte av bokslut upprättade enligt systematiska bokföringsregler (kriterium 4).I verkligheten är kapitalistiska företagare inte mer giriga än ämbetsmän, domare, präster eller läkare. Dessa yrkesgrupper arbetar under olika regelsystem: förvaltningens regler, rättsväsendets, kyrkans, sjukvårdens. Hängivet och osjälviskt arbete kan läggas ned inom dem liksom inom regelsystemet för ett kapitalistiskt företag. Det finns som bekant själviska och giriga människor inom varje system. Men den insikten finns inte i svenska massmedier och i svensk politisk talekonst.

 

oOo

 

 Det kan synas som om ett kapitalistiskt näringsliv är en helt självgående process. Men så är inte fallet. Kombinationen av självständighet och ömsesidigt beroendet av andra samhällssfärer gäller inte minst för den kapitalistiska ekonomin. Den behöver en etik av förtroende, ärlighet och god vilja att fullfölja åtaganden. Den behöver vetenskap och teknik och utbildat folk. Och den behöver politikens lagstiftning.

 I samspelet mellan marknad och politik avgörs om ett samhälle av modernvästerländsk typ blir lyckat eller misslyckat. De bästa politikerna lever för att få marknaderna och därmed näringslivet att fungera bättre. De lagstiftar om klara och fasta regler för äganderätt, kontrakt, konkurrens, kredit, penningvärde, mått, bokföringsplikt mm.

 Det politiska arbetet att skapa EGs inre marknad är i det stora hela ett mycket bra exempel på hur politiker förbättrar förutsättningarna för företagen utan att därför styra näringslivet. De goda politikernas grundinställning är att ta bort regleringar och snedvridande skatter snarare än att reglera mera och beskatta hårdare. De vet att marknaderna på sikt är självreglerande och överlägsna alla direktiv från lagstiftare och byråkrater.