SIFO/SAFO skriftserie Nr 2 1975
Svenska Institutet for Opinionsundersökningar, SIFO

 

OBSERVATION AV
DE STORA MORGONTIDNINGARNAS ANNONSER

av Hans L Zetterberg

 

 

Innehåll

è Storstadsläsaren och hans livssituation
è - Läsekretsen för storstädernas stora morgontidningar
è - Läsarens tid med tidningen
è - Ögontrafik på uppslagen
è - Lästrafik på uppslagen
è - Annonsobservation bland storstadsbor

è Några allmänna faktorer som gör annonser observerade
è - En totalmodell
è - Tidningen
è - Storlek
è - Redaktionell omgivning
è - Placering på sidan
è - Annonsens utformning sid

è Annonsören, produkten och målgruppen
è - Generell bortsovring
è - Normal sovring
è - Att övervinna bortsovring
è - Kundkretsens sovring
è - Produktgrupperna
è - Sovra enligt angiven adressat
è - Sovra enligt köpplaner
è - Sovra enligt vanornas krav
è - Intresse som sovringsgrad

è De bästa annonserna
è - Förväntade och faktiskt erhållna obsvärden

è En sammanfattning

è Appendix

 

 

Obsläs-undersökningar kartlägger samspelet mellan läsare och tidning. För dagstidningar tillgår de så att en utbildad intervjuare besöker en läsare och frågar när och hur tidningen — vanligen gårdagens — kommit i hans eller hennes hand. Sedan rekonstrueras precis vad läsaren gjorde med tidningen när han läste den; man får veta vad han eller hon observerade, fördjupade sig i, hoppade över. Intervjun slutar med en rad frågor om allt ifrån läsarens aktiviteter, intressen och ställning i samhället till de butiker och samhällsinstitutioner han brukar utnyttja.

En stor serie av obsläs-mätningar av dagstidningar i Sverige ägde rum 1972-73. Sammanlagt studerades hur 1345 läsare (dragna ur tidningarnas abonnentregister) hade umgåtts med elva olika nummer av Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet. Vi skall här sammanfatta några resultat från denna undersökningsserie. Till våra data har vi också lagt mätningar med 776 läsare av fyra nummer av Sydsvenska Dagbladet vilka ingick i en inledande mätserie 1970-71. 1)

Sammanlagt ger oss detta ett dataunderlag bestående av 2121 intervjuer fördelade på fem nummer av DN, fyra nummer av GP och sex nummer av SDS. 2)

Flertalet av de intervjuade läsarna har utfrågats om två nummer, ett från "igår" och ett från i "förrgår". Antalet tidningsgenomgångar i intervjuerna är 3074.

Det ligger i obsläs-teknikens natur att uppfattningen av redaktionellt material och annonsmaterial i en tidning mätes samtidigt. Den intervjuade tidningsläsaren får aldrig veta huruvida undersökaren är speciellt intresserad av annonser eller speciellt intresserad av artiklar. Vi skall i denna framställning behandla data som rör annonser, och vi begränsar oss ytterligare genom att endast fästa avseendet vid observation av annonserna; hur mycket av annonserna som också lästs i detalj faller för ögonblicket utanför vår uppgift att analysera. Det är alltså en liten del av det rika datamaterial som finns tillgängligt som här blir behandlat; vi tar med endast "obs" av obsläs och endast annonser av allt tidningsinnehåll. Och ifråga om annonserna gäller ytterligare en begränsning: redovisningen avser enbart s.k. textsideannonser.

Sammanlagt har vi 899 annonser tillgängliga för analys; vi har då exkluderat alla annonser som är mindre än tjugo spaltcentimeter och alltså all eftertextannonsering. I Göteborgs-Posten ligger en del av de exkluderade rubrikannonserna i första delen av tidningen.

Mätningarna i fältet utfördes av SIFO på uppdrag av DN-GP-SDS, som också medverkat i framställningen av denna analys.

Ett stort antal faktorer påverkar hur en annons observeras: Den tidning i vilken annonsen återfinns, läsarens behov och intresse, den tid han eller hon tar på sig att läsa tidningen, annonsens storlek, annonsens kreativa utformning, antal tidigare införanden, den omgivande redaktionella texten, annonsens placering på sidan etc. Det är lätt att gå vilse i denna skog; ibland hittar man guld och ibland hugger man i sten. 3) För att hitta rätt behöver man dels en teori som definierar vad som är väsentligt och dels en metod som samtidigt kan hålla reda på ett stort antal faktorer. Den teoretiska slagruta vi använt är en kombination av massmediateori och perceptionsteori. Den metod vi huvudsakligen använt är regressionsanalys. 4)

 


1) Hans L Zetterberg och Hans Alfredson, "Introduktion till obsläs", SIFO/SAFO Skriftserie, nr 1 1972. Denna uppsats innehåller även en sammanfattning av obsläs-mätningarnas teknik, teoretiska bakgrund och användningsområden.

2) Uppgifter om fältarbetet finns sammanfattade i Appendix, sid. 40. Originalresultaten av samtliga mätningar har tidigare redovisats av DN/GP/SDS i miniatyrtidningar med påtryckta obs- och läsvärden för annonserna.

3) En provkarta på reaktioner inför miniatyrtidningarnas obsläs-data finns i tidningen rmm, 1972-74. (Denna tidning är en enmansorkester och i huvudsak skriven av sin ägare, Arne K. Larssen.) Ett försök att införa kritiska synpunkter i den svenska debatten utifrån engelskspråkiga diskussioner från 50- och 60-talen görs i Henry Börjesson, "Hög tid att granska obsläs-resultat", Resumé, maj-juni 1974, s. 13-18. Börjesson tycks inte ha helt uppmärksammat den kunskap som multivariatanalys av obsläs-data medfört.

4) Mer exakt uttryckt har vi använt stegvis multipel regression med åtföljande variansanalys och uppdelning av varje faktors reduktion av kvadratsumman i den beroende variabeln på direkta och indirekta bidrag och uträkning av beta-vikter och partialkorrelationer. För orientering i regressionsteknik hänvisas till N. R. Draper och H. Smith, Applied Regression Analysis, Wiley, New York, 1966. All ansträngning skall emellertid göras för att göra framställningen i denna uppsats läslig också för dem som inte har teknisk bakgrund i denna form av statistik.


 

Storstadsläsaren och hans livssituation

Den tes som vi skall illustrera i detta avsnitt är att den allmänna observationsnivån som en tidnings innehåll får hos sin läsekrets är beroende av läsekretsens sammansättning och dess behov att sovra.

Människan på landsbygden lär sig att ur de ständigt skiftande händelserna i naturen, bland husdjuren, bland grannar och medmänniskor finna de signaler, symboler och mönster som gör livet till en mer eller mindre behaglig rutin. Deras motpol, storstadsborna, har på liknande sätt lärt sig att ur myriaden av allt som rör sig i metropolen skilja ut det som är relevant för det egna livsmönstret. Man brukar dock säga att händelsernas ström är stridare i storstaden. Att lära sig leva i en storstad är i än högre grad att lära sig sovra, eller att selektera. Både på landet och i storstaden utvecklas rutiniserade livsmönster eller livsstilar. Men det finns långt fler möjliga mönster i storstaden.

För att fylla sin funktion 5) skall en dagstidning innehålla sådant material som hjälper läsaren att utöva och utveckla sin typ av livsmönster och livsstil. Dagstidningen utgör det i särklass enklaste, billigaste och vanligaste sättet att orientera sig i lokalsamhället, bland dess institutioner och utbud.

Lokaltidningen har här mycket konkreta funktioner för läsarna och deras samhälle. Hur skulle vi hitta utan lokaltidning bland nöjen, sport, motion och butiker? Hur skulle vi förnya våra samtalsämnen om det som händer på orten och upprätthålla en kvalitet och trevnad i konversationer, dessa civilisationens livsådror? Och hur skulle vi utan lokaltidningens hjälp fått vinkar om sommarstugan, bilen, charterresan, villan, våningen och den för oss anpassade inredning som vi gett vårt hem? Vi klarar faktiskt att utveckla vårt livsmönster och vår livsstil, att leva intelligent på vår ort och leva utifrån vissa gemensamma hållpunkter, bl.a. därför att vi umgås med en daglig tidning som hjälper oss med den nödvändiga informationen.

I alla dessa funktioner saknar lokaltidningen i stort sett konkurrens från radio, TV och veckopress. Lokaltidningen delar andra funktioner med dessa massmedia vilka alla tillsammans hjälper oss också att tolka de krafter som griper in i vår närmaste värld: tekniken, prishöjningarna, kronans värde, räntan på amorteringar, krigen, nöden, miljöhoten, etc. Massmedia lär oss också att känna igen de viktigare aktörerna i politik och förvaltning, i kultur och vetenskap, i religion och konst, i massmedia och nöjesvärld.

Man kan inte bortse från annonsmaterialet i tidningar när man diskuterar deras funktioner. Mycket av vad som här nämnts som konsekvenser för individ och samhälle av tidningar beror av att de är både nyhets- och annonsorgan. Som annonsorgan har lokaltidningar förmodligen en utslagsgivande betydelse för hur detaljhandeln, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden fungerar.

 

Läsekretsen för storstädernas stora morgontidningar

Den tendens mot koncentration till större enheter som kännetecknar det nutida samhället påverkar naturligtvis också dagstidningarna. Tidningsvärlden har dessutom sin alldeles speciella mekanism, den s.k. upplagespiralen vilken favoriserar framväxten av en dominerande tidning i varje spridningsområde.

För storstädernas del innebär detta att en och samma tidning skall fylla alla en tidnings funktioner för ett mycket stort antal personer med helt olika livssituationer, livsmönster och livsstilar. Från olika läsekretsundersökningar kan man dra slutsatsen att de tre stora morgontidningarna i påfallande grad når ut till varje kategori i sitt lokala spridningsområde. En ensidig redigering enligt ägarintressen, redaktionsledningens åsikter, eller journalistkårens speciella subkultur är antagligen oförenlig med denna läsekretsens bredd. Precis var gränsen går där ensidig redigering börjar minska bredden hos läsekretsen är ett outrett problem.

Det är emellertid just denna bredd hos läsekretsen som gör dessa tidningar till utmärkta annonsorgan. Oavsett vilken produkt eller service annonsören erbjuder placerar han sina annonser i dessa tidningar i vetskap att de annonserna har god chans att få sitt budskap framfört till den speciella grupp de vill nå.

DN, GP och SDS har naturligtvis spridning även utanför storstadsområdet. Enligt TS upplagestatistik för första halvåret 1974 går tidningarna ut med följande upplaga:

DN

321.582 ex. vardagar inom A-region 01
130.302 ex. vardagar utanför A-region 01

318.805 ex. söndagar inom A-region 01
229.751 ex. söndagar utanför A-region 01

GP

230.053 ex. vardagar inom A-region 33
78.496 ex. vardagar utanför A-region 33

183.801 ex. söndagar inom A-region 33
117.261 ex. söndagar utanför A-region 33

SDS

91.534 ex. vardagar inom A-region 28
25.976 ex. vardagar utanför A-region 28

102.307 ex. söndagar inom A-region 28
48.592 ex. söndagar utanför A-region 28


Trots att tidningarna således i betydande grad är "riksspridda" är det dock missvisande att tala om dem som rikstidningar, om man inte speciellt menar deras roll inom opinionsbildningens område. Upplagorna utanför utgivningsorterna är relativt små.

Utanför storstadsområdena fungerar de stora morgontidningarna mest som komplementtidningar till en eller flera lokaltidningar. I den undersökning som här rapporteras om DN, GP och SDS håller vi oss till resp. utgivningsort. Alla mätningar gjordes där.

 

Läsarens tid med tidningen

De stora men samtidigt mycket heterogena läsekretsar som de tre stora storstadstidningarna betjänar på sin utgivningsort leder enligt det tidigare resonemanget till att varje nummer av dessa tidningar blir en diger lunta. Storstadstidningen skall tjäna ett mycket stort antal människor som representerar en mångfald livsmönster och livsstilar.

Samtidigt gäller att storstadsbon måste sovra hårdare ur sin tidning, plocka upp för läsning de bitar av tidningen som har relevans för den egna livsstilen eller livsmönstret.

Alla tidningar redigeras för att underlätta läsarens sovring. Det finns till exempel fasta avdelningar i samma ordningsföljd i varje nummer. Viktigare material har större rubriker och utrymme än mindre viktigt material. Det väsentligaste skall stå först i varje artikel så att man alltid kan bryta läsning i vetskap om att det som följer inte är så betydelsefullt som det man redan har läst, o.s.v. Denna sovringshjälp är särskilt viktig i storstadstidningen.

I genomsnitt ägnar storstadsläsaren en halvtimme (30.1 minuter) åt de stora morgontidningarna på vardagar. De två söndagsnummer som ingick i mätserien hade lästs i tre kvart. (DN 44 minuter och GP 43 minuter). Givet tidningarnas storlek är detta inte höga siffror men variationen i lästid är påtaglig. Tittar vi på fördelningen finner vi att väldigt många storstadsbor använder mindre än en kvart om dagen till sin morgontidning. I en grov tidsindelning får vi resultatet att —

   44.2% läser DN-GP-SDS mindre än 15 minuter per dag
   31.0% läser 16-30 minuter per dag
   13.1% läser 31-45 minuter per dag
   9.8% läser 46—60 minuter per dag
   7.7% läser mellan en och en och en halv timma
   1.3% läser mellan en och en halv och två timmar
   1.3% läser DN-GP-SDS mer än två timmar

Frågan som gav dessa resultat gäller de specifika nummer som denna undersökning omfattar och hade följande lydelse: "Hur lång tid har Ni allt som allt ägnat åt det här tidningsnumret?" När frågan besvarades låg numren framför de tillfrågade och utgåvorna var högst två dagar gamla. Detta förfarande torde ge korrektare svar än den vanliga frågan: "Hur länge brukar Ni läsa tidningen?"

Män ägnar något längre tid åt dessa tidningar än kvinnliga läsare: 31.9 minuter jämfört med 27.6 minuter för kvinnor.

En stor skillnad finns mellan yngre och äldre personer. De som är mellan 15 och 45 år i Stockholm, Göteborg och Malmö använder i genomsnitt 25.2 minuter åt tidningen. De som är mellan 46 och 75 år använder 34.3 minuter i genomsnitt.

Om vi betraktar genomsnittliga lästider i några stadier av livscykeln får vi detta intressanta mönster —

   26.7 minuter för ogifta
   35.8 minuter för gifta (eller sammanboende) utan barn
   22.9 minuter för gifta med förskolebarn
   27.7 minuter för gifta med barn 7-19 år

De högsta genomsnittliga lästiderna har de som flyttat ihop eller gift sig i perioden innan de får barn. Här är tidningen en uppenbar hjälp för att skapa ett hem, söka nöjen, planera en karriär. Så snart småbarn kommer in i bilden blir tidningsläsningen kortare för att igen öka när barnen börjar skolan.

Det finns även en viss klasskillnad i tidningsläsning. Den stämmer inte med schablonföreställningen att arbetare och låginkomsttagare är fattigare också i sin tidningskonsumtion. Om de håller sig med DN, GP eller SDS — och det gör de flesta i storstadsområdena — så läser de den längre än sina mer privilegierade medläsare. Lästiderna är i genomsnitt —

   35.6 minuter i socialgrupp III
   28.4 minuter i både socialgrupp 1 och II

   33.1 minuter i hushåll med mindre än 35.000 kronor i årsinkomst
   30.3 minuter i hushåll med mellan 35.000-60.000 kronor i årsinkomst
   26.4 minuter i hushåll med över 60.000 kronor i årsinkomst

Vi vet inte säkert vad denna skillnad beror på. Förklaringen kan vara att man i de högre klasserna och inkomstgrupperna lärt sig att snabbare välja ut från sin morgontidning det man bedömer som relevant.

 

Ögontrafik på uppslagen

Det är stor skillnad mellan att ha en tidning uppslagen framför sina ögon och att ha den uppslagen och dessutom läsa något. I obsläs-mätningar bryr man sig vanligen inte om det förra. Att ha en sida framför sig är en sak och att verkligen uppmärksamma något på den är en helt annan sak. Endast det senare är intressant för den som vill studera konsekvenserna av tidningsläsning. I mätningarna av DN-GP-SDS under år 1973 medtogs emellertid en registrering av både ögontrafik och lästrafik. När en intervjuare gått igenom en hel tidning med en medlem i ett prenumeranthushåll markerades först allt som denne observerat och läst. Därmed får man fram de sidor på vilka läsaren läst eller tittat på något (lästrafik). För varje sida som inte fått någon markering att läsaren stannat, observerat eller läst något frågade intervjuaren om sidan ej varit uppslagen vid läsningen eller om den varit uppslagen men ingenting blivit läst på den. På det sättet fick vi fram en registrering också av alla sidor som läsarna rapporterade att de haft uppslagna inför sina ögon (ögontrafik).

De tidningar vi studerat har utkommit i två delar. Ögonkontakt med sidor och uppslag varierar mellan dessa delar. Kontakten är också helt naturligt större med första och sista sidan i de två delarna. Följande siffror anger medeltalen —

   99.4% har haft första sidan uppslagen inför ögonen
   92.9% har haft de uppslag inom del 1 som innehåller någon redaktionell text inför ögonen
   93.6% har haft första sidan i del 2 inför ögonen
   89.4% har haft de uppslag inom del 2 som innehåller någon redaktionell text uppslagen
   93.8% har haft tidningens sista sida uppslagen inför ögonen

Det vanligaste sättet att undvika all exponering tycks vara att med ett handgrepp kring flera sidor hoppa över avdelningar i tidningen som man inte är intresserad av, t.ex. sporten eller handelssidorna.

Genomsnittligt kan man säga att en sida där redaktionell text blandats med annonser finns framför ögonen på 91.7 procent av tidningsläsarna i ett prenumeranthushåll. Det är en hög siffra. Nu är emellertid inte människan konstruerad som en kamera och uppmärksammar därför endast en liten del av det som faktiskt finns framför ögonen. Ögonkontakten är bara första steget på tidningsläsningens långa väg. Tyvärr har en del forskare stannat här.

De har förfinat måttet på ögonkontakt med hjälp av belysningsapparatur, speglar, ögonkameror, etc. De har med ökad precision mätt isbergets synliga topp och glömt att allra största delen av isberget finns under ytan. Efter ögonkontakten med sidor och uppslag följer en selektiv perception och aktiv sovring som innehåller nyckeln till tidningsbudskapens funktioner.

 

Lästrafik på uppslagen

Andelen tidningsläsare som inte bara har tidningen framför sig utan också uppmärksammar eller läser något på uppslagen eller sidorna kallar vi uppslagens eller sidornas lästrafik. Det behöver inte vara mycket; en rubrik, en bild, en slogan i en annons, alltså något på sidan eller uppslaget som man i intervjun dagen efter kan peka på att man stannat inför räcker för att vi skall säga att den intervjuade tillhörde lästrafiken på sidan eller uppslaget.

Lästrafiken varierar kraftigt inom de tidningar som mättes. Om 99.2 procent läst något på första sidan är det bara 50.5 procent som läst något på sidan 2, d.v.s. ledarsidan; på uppslaget med sidan 2 och 3 har emellertid 76.5 procent läst något.

Det finns skillnader mellan olika grupper här. Endast 38.9 procent av kvinnorna har läst något på ledarsidan jämfört med 62.1 procent av männen. Av tidningsläsare med gymnasial utbildning har 64.9 procent valt att läsa något på ledarsidan jämfört med 46.3 procent av dem som har lägre utbildning.

På sidan 4 som i DN och SDS ofta är kultursida har 45.7 procent läst något; kvinnorna mer än männen (51.0 mot 40.4 procent). Av de med högre utbildning fastnade 55.3 procent för något på denna sida jämfört med 43.0 procent av läsare med lägre utbildning. En annons på kultursidan observeras för övrigt ofta av fler än en lika stor artikel där. Kultursidan är den enda sida där annonser observeras mer än artiklar. På andra sidor selekteras annonserna oftare bort av läsaren av lika stora artiklar.

De följande uppslagen i de mätta storstadstidningarna innehåller nyhetsmaterial av olika slag. Vi finner här en hög men något avtagande lästrafik på uppslagen.

   77.8% för uppslagen sid. 6-11
   75.2% för uppslagen sid. 12-17
   61.2% för uppslagen sid. 18-23
   69.4% för uppslagen sid. 24-31

Genomsnittligt har dessa uppslag med nyheter, reportage, features och annonser i de mätta tidningarna en trafik på 70.8 % av tidningens läsare. Dessa uppslag visar praktiskt taget samma lästrafik i alla kategorier av läsekretsen. Medeltalen är mycket lika varandra:

   70.8% för samtliga läsare

   71.5% för män
   70.0% för kvinnor

   68.0% för personer 15-45 år
   73.5% för personer 45-75 år

   69.9% för socialgrupp I och II
   71.5% för socialgrupp III

   70.5% för personer med årlig hushållsinkomst över 40.000
   71.3% för personer med årlig hushållsinkomst under 40.000

   68.6% för personer med gymnasial eller högre utbildning
   71.4% för personer utan gymnasial utbildning

Flertalet av en tidnings textsideannonser finns på dessa uppslag.

Medeltalet för uppslagen i andra delen av tidningen är i de mätta tidningarna lägre än medeltalet för uppslagen i första delen, 55.1. Undantaget är uppslag med TV- och radioprogram och serier där medeltalet blir 84.6 procent. På grund av det redaktionella materialets speciella karaktär i den andra delen (t.ex. sport, handel, familjenyheter) har en artikel eller annons som hamnar här generellt en mindre chans att möta den allmänna lästrafiken än en annons som hamnar i den första delen. Detta gäller dock inte målgruppsanpassade annonser som vi senare skall se.

 

Annonsobservation bland storstadsbor

Den sovring som läsarna gör i sin tidning gäller naturligtvis både artiklar och annonser. Annonser sovras generellt bort i större utsträckning än artiklar. Andelen läsare som observerar en annons varierar naturligtvis med annonsens storlek. För svart-vita annonser får vi följande obs-värden —

   51.6% för en helsidesannons (8x522 mm)
   31.0% för en annons på 1/2 till 5/6 sida (2080-4000 mm)
   21.1% för en annons på 2/5 till 1/4 sida (1040-2079 mm)
   13.9% för en annons på 1/5 till 1/8 sida ( 520-1039 mm)
   7.7% för en annons på 1/9 till 1/12 sida ( 200-519 mm)

Medeltalet är 13.19 % för alla annonser oavsett storlek, men spridningen är som vi ser mycket stor.

Vi visade nyss att män i storstäderna tillbringar i medeltal 4-5 minuter längre tid med morgontidningen än kvinnorna. Men kvinnorna väljer under sin kortare lästid att betrakta fler annonser än männen. Medel-obs-värdet för en annons är —

   11.1% för män och
   15.2% för kvinnor

Denna signifikanta skillnad torde hänga samman med att kvinnorna svarar för inköpsrollen i hemmen i högre grad än männen. Kvinnorna sköter merparten av hushållets upphandling och vi har långt till likställdhet på denna punkt. Sifos undersökningar 1973 visade för storstadsområdena att 83 procent av slumpmässigt utvalda kvinnor mellan 18 och 75 år är matköpare i sitt hushåll, medan motsvarande siffra för män är 38 procent.

Annonsobservationen i olika stadier av livscykeln följer i medeltal det mönster som vi erhöll i fråga om tillgänglig tid för tidningsläsning i olika stadier. Medel-obs-värden är —

   11.7% för ogifta läsare
   13.3% för gifta (eller sammanboende) utan barn
   12.9% för gifta med förskolebarn
   13.8% för gifta med barn 7-19 år

Vi ser hur en period skiljer ut sig: då man "sätter bo", väljer bostad, TV, heminredning, bil etc. Då är annonser viktiga informationskällor.

Medelvärdena för personer mellan 15 och 45 år är lika som för personer mellan 46 och 75 år, 13.2 procent respektive 13.3 procent. Trots att den yngre hälften av läsarna tillbringar en något kortare tid med tidningar än den äldre hälften så ser de yngre lika många annonser.

Annonsobservationen i olika samhällsklasser följer i stort sett den lästid som man visat sig ägna åt tidningen. De genomsnittliga obs-värdena är —

   14.3 i socialgrupp III
   13.6 i socialgrupp II B
   6)
   12.4 i socialgrupp II A
   6)
   12.4 i socialgrupp I

   13.7 i hushåll med mindre än 35.000 kronor i årsinkomst
   13.1 i hushåll med 35.000-60.000 kronor i årsinkomst
   12.5 i hushåll med över 60.000 kronor i årsinkomst

Skillnaderna är inte stora men de är statistiskt signifikanta: arbetarklass och låginkomsttagare läser mer annonser än andra. Det finns inte någon anledning att tro att arbetare och låginkomsttagare skulle vara undantag från regeln att tidningsläsaren gallrar bland artiklar och annonser för att observera och läsa den information man anser sig behöva för sin livsföring.

 


5) Med att ha en "funktion" menar vi här helt enkelt att ha en konsekvens: massmedias funktioner är dess totala konsekvenser för individen, opinionsklimatet, samhället och kulturen. Ett exempel på denna form av funktionsanalys finns i Paul F. Lazarsfeld och Robert K. Merton, "Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action" i Lyman Bryson (red), The Communication of Ideas, Harpers, New York, 1948, sid. 95-118. Observera att konsekvenserna kan vara oplanerade eller planerade, ovälkomna eller välkomna och att de kan betraktas som värdelösa eller värdefulla; de är likväl ändå "funktioner".

6) Socialgrupp II brukar Sifo dela i II B, som är tjänstemän utan underordnade och företagare och bönder utan andra än familjemedlemmar anställda, och i II A, som är tjänstemän som ansvarar för underordnade eller företagare med ansvar för 1-10 utomstående anställda.


 

Några allmänna faktorer som gör annonser observerade

De vetenskapliga forskningsresultat som är mest relevanta för annonsobservation kommer från det systematiska studiet av visuell perception. Perceptionsteorierna har en intressant historia. De tidigare teorierna hade alla det tysta antagandet att den varseblivande människan var ett komplicerat, men i grunden ganska passivt mottagningsinstrument för signaler från omgivningen. Relationer mellan signalstyrka och varseblivning, summeringar i rum och tid av ljusstyrka, effekter av kontrast, studier av ögonrörelser, fixeringstider m.m. blev typiska ämnen för undersökningar. 7) Praktiskt användbara resultat från denna forskning var t.ex. att stora bokstäver och korta rader spelar en roll i ett materials läsbarhet, men att klar kontrast mellan bakgrundsfärg och bokstäver spelar ännu större roll.

På 1940-talet ägde en teoretisk omorientering rum i perceptionsteorin. Man fann de tidigare mer "fysikaliska" variablerna otillräckliga som förklaring till perceptionsfenomen. 8) Man fann t.ex. att vita amerikaner med rasfördomar såg helt andra ting i bildserier om negrer än vad personer utan rasfördomar såg. Perceptionsteorin blev alltmera socialpsykologisk och sociologisk. I en undersökning av en amerikansk valkampanj på 40-talet upptäckte man t.ex. att partiernas sympatisörer såg och läste mest material från det egna partiet och deras förespråkare trots att det andra partiets material också var för handen och ögat. Forskarna skrev med uppenbar förvåning att den liberala idén om en öppen åsiktsmarknad var en illusion: även om demokratisk åsiktsfrihet finns och fullt åsiktsutbud råder. Individen sätter själv upp höga tullmurar mot för honom eller henne främmande åsikter.

De nya perceptionsteorierna förnekade inte de gamla teorierna och förklarade dem för falska. De framhöll snarare att de gamla teorierna med sina mer fysikaliska variabler (t.ex. storlek, kontrast, färg) inte räcker till att förklara lejonparten av den variation som finns i mänsklig perception. För att helt förklara perceptionsfenomenen behöver man variabler som beskriver den varseblivande människans tillstånd (t.ex. hennes behov, värderingar, intressen).

I detta avsnitt skall vi ta upp frågor om annonsobservation mest utifrån de äldre teoriernas utgångspunkt. I det följande avsnittet ändrar vi sedan perspektivet och kompletterar med de nyare teoriernas utgångspunkter.

 

En totalmodell

Som bakgrund till vår följande diskussion behöver vi en översikt av de olika faktorer som tidigare forskning och annonsvärldens vedertagna föreställningar anger som betydelsefulla för annonsobservation. Faktorerna vi tar med kan inordnas i dessa grupper:

 1. Annonsernas storlek och utformning
  Antal spaltcentimeter
  Användning av färg
  Andel luft av annonsytan
  Andel text av annonsytan
  Största stilgrad
  Vanligaste stilgrad
  Illustration
  Inramning
  Prisuppgift i annonsen
 2. Annonsens omgivning och placering i tidningen
  Sidnummer
  Placering på inrikes-, utrikes-, ledar-,
  kultur-, kåseri, TV/radio, nöjes-, sport-,
  handelssida
  Placering på sida med många stora annonser
 3. Annonsens placering på sidan
  Högersida
  Vänstersida
  Placering i olika väderstreck på sidan
 4. Annonsören
  Detaljist
  Varuhus
 5. Produkten
  Livsmedel
  Textilier
  Herrmode
  Dammode
  Möbler, heminredning
  Radio, stereo, TV
  Resor
  Tidningar
  Bilar
 6. Tidningen
  Dagens Nyheter
  Göteborgs-Posten
  Sydsvenska Dagbladet

Genom en stegvis multipel regressionsanalys kan vi räkna ut hur de erhållna observationsvärdena beror av dessa faktorer. Hela ekvationen finns utskriven på nästa uppslag (Diagram 1). Den ger koefficienter för 52 faktorer. Av dessa är 14 insignifikanta och redovisas som 0.0 9) Ekvationen har R-kvadraten 0.701 (korrigerad för antalet frihetsgrader) och detta innebär, grovt sagt, att ekvationen förklarar 70 procent av variationerna i obs-värdena.

  Vi skall kalla ekvationen för vår totalmodell. Den sammanfattar en stor mängd värdefull kunskap och vi skall strax diskutera de olika faktorerna i detalj. Men låt det sägas redan från början att man inte skall använda en ekvation av det här slaget mekaniskt. En s.k. kovariansanalys av regressionskoefficienterna visar att det finns interaktioner mellan de olika faktorerna — särskilt mellan annonsstorlek och de övriga variablerna. Detta innebär alltså att storlek inte alltid har en och samma effekt på obs-värdet utan att effekten också är beroende av de andra egenskaper som annonsen har vilka vår lista av faktorer beskriver. De koefficienter som finns i ekvationen anger summan (nettot) av faktorernas direkta betydelse för obs-värdet och deras indirekta betydelse för obs-värdet genom sin interaktion med varandra.

  Det första vi skall utnyttja vår totalmodell till är att skaffa oss en uppfattning om den relativa betydelsen av de olika grupper av faktorer som vi inledningsvis angav som relevanta för annonsobservation. Vi erhåller jämförelsetal genom att addera de s.k. betavikterna inom de olika grupperna.

  Diagram 1: Totalmodell av annonsobservation för alla läsare av storstädernas stora morgontidningar

   

 

Annonsens storlek
Annonsens utformning
Annonsens omgivning, inkl
  sidnummer
Annonsens placering på uppslaget
Den annonserade produkten

0.617
0.447
0.107
0.106
0.520


Vi ser att storlek och utformning tillsammans är viktigast för att nå höga observationsvärden. Detta är faktorer som annonsören själv kan bestämma över. Därnäst kommer produkten — genom det intresse den väcker i läsekretsen. Vi ser också att annonsens placering i tidningens redaktionella omgivning har mindre betydelse och likaså att placeringen på uppslaget är ganska oviktig. Dessa faktorer har tidningen mer kontroll över än annonsören, även om den senare som bekant mot extra avgift inom vissa gränser kan påverka placeringen av sin annons.

 

Tidningen

Specialister på annonskampanjer anser sig ha en erfarenhetsbas som säger att annonser placerade i vissa tidningar har större genomslagskraft än samma annonser placerade i andra tidningar.

De sofistikerade medieväljare som varje år beslutar om fördelningen av annonsmiljonerna mellan olika tidningar talar om "medievikter". En tidnings medievikt är ett relationstal som anger hur mycket bättre eller sämre medieväljarna tror att en tidning är som annonsorgan än andra tidningar när alla andra faktorer som målgrupp, annonsstorlek, upprepning av budskapet, ackumulation av läsare och mycket mer — är konstanta. I nästan alla fall är medievikten en subjektiv bedömning. Man tror sig t.ex. veta att kvällstidningen är en sämre bärare av annonsbudskap än morgontidningen och ger därför kvällstidningen vikten 0.8 och morgontidningen 1.0. Att säga att dylika vikter är "subjektiva" är inte detsamma som att säga att de är förkastliga; hur de sätts visar ofta nog skillnaden mellan en bra och en dålig medieväljare, en bra och en mindre bra reklambyrå.

Vi skall nu demonstrera hur den av oss mätta storstadstidningens vikt som bärare av annonsbudskap kan mer objektivt bedömas utifrån en totalmodell över obs-värden. Det är ingalunda någon lätt procedur och marknadsförare har all anledning att se upp med kvacksalveri på denna punkt. Det har hänt, att man helt enkelt tagit medeltalet av obs-värden för annonser i en tidning och rekommenderat detta som tidningens medievikt.

Först måste vi ta hänsyn till heterogeniteten hos läsekretsen. Vi gör detta genom att för varje utgåva av storstadstidningarna väga ihop en standardläsekrets som består av —

25% av män i socialgrupp I och II
25% av kvinnor i socialgrupp I och II
25% av män i socialgrupp III
25% av kvinnor i socialgrupp III

Därefter kalkyleras obs-värdena på den vägda läsekretsen: i varje nummer räknas observationsvärden som om tidningen gick till exakt denna läsekrets. På detta sätt undviker vi t.ex. att den tidning som når en högre andel av socialgrupp III (i vilken annonsobservationen är högre) får en orättvist högre medievikt.

Sedan tar vi hänsyn till att annonser för olika produkter finns i olika proportioner i de olika tidningarna. Det finns t.ex. proportionellt fler annonser för mode i DN än i de mätta numren av de andra storstadstidningarna. I totalmodellen kan vi ta hänsyn till varje produktgrupp.

Vi vet också att t ex varuhusannonser har högre obs-värden än detaljistannonser. Göteborgs-Posten har de mätta numren en högre andel varuhusannonser än de andra storstadstidningarna och det blir därför nödvändigt att kunna hålla denna faktor konstant i beräkningen av medievikter. Färgannonser förekommer enbart i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. Allt detta och de övriga faktorer som är ojämnt fördelade mellan tidningarna måste vi ta hänsyn till när vi räknar medievikter från obs-data.

Vår totalmodell applicerad på den standardiserade läsekretsen kan sammanfattas så här:

 

Obs-värdet för en annons

=

faktorer relaterade till produktgrupp, annonsör, annonsstorlek och andra annonsattribut, placering i tidningen och på sidan, vilka faktorer tillsammans ger medelvärdet 12.0%

 

plus

 

0.0 om annonsen införs i DN
32 om annonsen införs i GP
3.3 om annonsen införs i SDS

    

Utfört ger oss detta talen 12.0 för DN, 15.2 för GP och 15.3 för SDS. Dessa tal är relationstal mellan medievikter. Om vikten för Dagens Nyheter sätts till 1.00 — som anstår Sveriges största morgontidning kan den få bli den enhet i vilken de övriga tidningarnas vikter uttrycks — blir vikten för Göteborgs-Posten 1.26 och vikten för Sydsvenska Dagbladet blir 1.27. Förfarandet visar att man kan etablera objektiva medievikter.

Skall man nu jämföra storstädernas morgontidningar med t.ex. kvällstidningar, landsortstidningar eller populärpress måste ekvationen kompletteras med data för dessa tidningar eller tidningsgrupper. Det är sannolikt att när svensk annonsforskning kommit så långt finner man vissa återkommande skillnader mellan olika tidningsgrupper och mellan olika tidningar i samma grupp. Men det är också sannolikt att dessa skillnader blir små.

I bakgrunden till all diskussion av medievikter måste man hålla i minnet slutsatsen från den första delen av denna uppsats: den allmänna observationsnivån av innehållet i en tidning beror av läsekretsens heterogenitet och dess behov att sovra text. Av den anledningen använde vi standardiserade läsekretsar när vi beräknade medievikter. Specialtidningar, d.v.s. tidningar som vänder sig till homogena läsekretsar som husmödrar, affärsmän, bilägare, kan inte utan speciella antaganden göras jämförbara med tidningar för bredare läsekrets.

 

Storlek

Redaktionen anger sin nyhetsvärdering genom att ge artiklar olika utrymme, placering, rubrikstorlek, illustrationer mm. Dessutom kan redaktionen ta upp nyheten flera dagar i rad för att understryka dess betydelse även om föga nytt material tillkommit. Annonsören kan spela med samma faktorer för att understryka angelägenhetsgraden i sitt budskap: annonsstorlek, placering, stilgrad, illustrationer. Dessutom kan annonsören upprepa sitt införande flera gånger.

Av dessa faktorer är storleken mest utslagsgivande för att en annons skall observeras. Sambandet mellan antalet spaltcentimeter och andelen tidningsläsare som observerar annonsen visas i diagrammet på omstående sida (Diagram 2). Som synes är sambandet i det närmaste linjärt, d.v.s. när antalet spaltcentimeter ökas så ökar observationerna i motsvarande grad. För större delen av kurvan gäller att en ökning av annonsytan med 100 spaltcentimeter ger en ökning av andelen annonsobservatörer med 9 obs-procent.

Det linjära sambandet bryts när annonsen når helsidesstorlek. Helsidan ger en extra auktoritet åt annonsen som visar sig i ett påslag. Påslaget är 10.7 obs-procent för en helsidesannons på högersida och 6.3 enheter för en helsidesannons på vänstersida. Detta påslag är ett bonus och gäller alltså utöver det normala tillskott man får genom att öka en annons utrymme.

 

Diagram 2: Annonsstorlek och observationsvärden

 

 

Helsidespåslaget är störst i de högsta socialgrupperna (13.7% för högersida och 9.3% för vänstersida). Detta är väl värt att komma ihåg eftersom den allmänna nivån av annonsobservation, som vi tidigare sett, är relativt låg i de högsta samhällsklasserna. I tabell 1 i Appendix presenteras jämförelsetal (partialkorrelationer) som visar styrka av sambandet mellan annonsstorlek — även det speciella tillägget för helsida — och observationsnivån. Talen är rensade från inflytandet från alla andra faktorer i modellen (d.v.s. alla faktorer vi känner som påverkar annonsobservation). De är direkt jämförbara med varandra och med liknande tal för andra faktorer som vi presenterar.

 

Redaktionell omgivning

Sidnummer. Som framgått har de första sidorna i en morgontidning flera läsare än de sista. Förlusten av annonsobservatörer bland kvinnor är i medeltal en obs-procent för varje tiotal sidor man bläddrar framåt i tidningen. Bland män är förlusten endast en tredjedels obs-procent för varje tiotal sidor. Skillnaden sammanhänger mest med placeringen av nyhetsavdelningar som mest intresserar män — mest sport- och handelsnyheter — i del två av tidningen. Eftersom intresset för sportnyheter är störst bland dem som är under 45 år blir det också mycket små observationsförluster bland dem. Och eftersom intresset för handelsavdelningen är störst i de högsta socialgrupperna och högsta inkomstkategorierna blir det också mindre observationsförluster i den senare delen av tidningen inom denna kategori.

Vi har tidigare visat på undantagen till regeln att observationen minskar i den takt sidnumren ökar. Sidor med serier, TV- och radioprogram har t.ex. hög lästrafik.

Eftertextannonser faller utanför vår analys, men det är dock värt att notera att i de fem tidningsnummer av Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten då eftertext togs med i mätningen fann vi att 22 procent tittat på någon sida med eftertextannonsering. Dessa läsare hade inte lockats dit av någon redaktionell text utan sökt sig dit av speciella intressen.

Redaktionell omgivning. Några iakttagelser: Inrikessidornas annonser observeras av läsare under 45 år med ett genomsnittligt påslag på 2.0 obs-procent. För socialgrupp III gäller likaså att en inrikessida ger ett obs-påslag; storleken är 1.1 procent i genomsnitt. I övriga grupper finns inget signifikant påslag.

Utrikessidor ger ett genomsnittligt påslag av 0.6 obs-procent för män och 1.0 procent för den yngre generationen (under 45 år).

Ledarsidor ger genomgående negativa effekter, men inte av signifikant storlek. Det negativa utslaget finns i alla standardmålgrupper utan undantag.

Kultursidor är bättre än sitt rykte som annonssidor. De yngres annonsobservation här visar ett påslag av 2.8 obs-procent över genomsnittet och socialgrupp I och IIA har ett påslag på 2.2 procent. I övriga grupper är påslaget insignifikant.

Kåserisidor anses vara bra annonssidor. För män är de emellertid en neutral omgivning medan de för kvinnor ger ett genomsnittligt påslag av 2.3 procent till annonsobservationsvärdena.

TV och radiosidor (här avses ej de sidor som innehåller radio- och TV-program) är en belastande omgivning för männens annonsobservation som här ligger hela 3.0 obs-procent under genomsnittet. För kvinnor märks ingen negativ effekt av placering på TV- och radiosidor.

Nöjessidor (recensionssidor) som omgivning för annonser drar ner deras obs-värden med i genomsnitt 0.9 obs-procent. För de unga ogifta märks dock ingen dylik effekt men för gifta med förskolebarn är avdraget 1.5 obs-procent och för personer med barn i skolåldern är det 1.3 enheter.

Sportsidor ger som väntat ett tydligt utslag när det gäller kvinnors annonsobservation som här ligger 2.1 obs-procent under medelvärdet. För mäns annonsobservation på sportsidorna noteras ett positivt tecken men påslaget är inte signifikant.

Handelssidor ger ofördelaktiga utslag när det gäller läsekretsen totalt, men inte för "målgruppsanpassade" annonser.

Omgivande annonser. I de populära annonsorgan som de stora morgontidningarna utgör händer det ganska ofta att flera större annonser får samsas på en och samma sida. Annonsörer brukar inte gilla detta. Vår undersökning visar emellertid att en omgivning av andra stora annonser är ett handikapp endast för annonser riktade till män och till småbarnsfamiljer. Bland dem sker ett genomsnittligt avdrag av 1.4 respektive 2.4 procent på det eljest genomsnittliga obs-värdet. Men bland kvinnor i allmänhet är förekomsten av andra stora annonser på sidan ett stimulus och här registrerar vi ett genomsnittligt påslag på 1.5 enheter.

Alla "påslag" eller "avdrag" orsakade av en annons omgivning som vi talat om i detta avsnitt är räknade från medelvärdet för alla annonser inom respektive målgrupp. Dessa medelvärden ligger som vi sett mellan 11 och 15 procent. Vi kan dra slutsatsen att det i vissa fall går att öka antalet annonsobservatörer med ett par, tre procent över detta genomsnitt genom att ange önskad annonsplacering på viss sida och redaktionell avdelning. Om antalet annonsobservatörer i en målgrupp för en typisk annons är 25.000 personer så innebär ett påslag på 2 procent över ett medelvärde av 13 procent en ökning med 4.000 observatörer till c:a 29.000. Vi rör oss alltså med förhållandevis små vinster.

Tabell 2 i Appendix visar jämförelsetal (partialkorrelationer) för sambanden mellan annonsers obs-värden och deras redaktionella omgivning. Talen är rensade från inflytande från alla de andra faktorer vi känner som kan påverka obs-värdena.

 

Placering på sidan

Det finns många och starka attityder bland annonsfolk rörande annonsers placering på sidan. Kanske det viktigaste vår undersökning kan göra på denna punkt är att avdramatisera ämnet. Visst finns det skillnader i annonsobservation som är relaterade till placering på sidan. Tabellen med partialkorrelationer visar dock inga höga värden och många av de jämförelsetal vi räknat fram avviker inte signifikant från noll, d.v.s. för många lägen på sidan finns ingen påvisbar placeringseffekt (Tabell 3 i Appendix).

Ändå gäller att högersidan ger fler observatörer än vänstersidan när det är fråga om helsidesannonser. Detsamma gäller mindre annonser, särskilt de som placeras rakt åt norr eller åt nordväst, alltså mitt på övre halvan av sidan eller i övre vänstra hörnet där man normalt börjar läsningen av en sida. Vi registrerar här ett påslag av 4.5 enheter för placering åt norr och 4.9 enheter för placering åt nordväst. En placering mot sydost, alltså i nedre högra hörnet, där man normalt slutar läsningen innan man vänder blad ger ett genomsnittligt påslag av 2.4 enheter.

Generellt gäller att placeringseffekterna är något större för kvinnor än för män.

 

Annonsens utformning

Man skall inte vänta sig att kunna isolera genuint kreativa faktorer med matematisk analys. Vad vi här kan belysa är endast effekten av hur kreatören utnyttjat vissa grundläggande element som färg, myckenhet av text och luft i annonsen, stilgrader och illustrationer. Av annonsens copy har vi tagit upp om den annonserade produktens pris finns angivet eller ej. Resultaten sammanfattas i tabell 4 i Appendix med partialkorrelationer. Låt oss ta upp huvudresultaten.

Flerfärg. Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet erbjuder sina annonsörer att presentera sitt budskap i flerfärg. Förvånansvärt få annonsörer har utnyttjat denna möjlighet i de mätta numren. Endast 11 av de mätta DN- och SDS-annonserna är i flerfärg. De är större annonser, genomsnittligt 247 spaltcentimeter.

Flerfärg har ökat observationsvärdet hos dessa annonser med i genomsnitt 8.6 enheter. Utan färg hade dessa annonser erhållit ett obs-värde på 27.4 procent. Med färg blev obs-värdet 36.0 och den relativa ökningen är alltså 31 procent.

Flerfärgsannonsernas observationsnivå ligger klart högre i Sverige än i en liknande undersökning i Tyskland 10). En sammanställning av de många amerikanska undersökningarna av färgannonser visar emellertid ännu högre nivåer än de svenska 11).

Färg slår uppenbarligen igenom hårdast i en äldre generation som vuxit upp i en värld av svart-vita tidningar. Påslaget är obs-värden för flerfärg är —

6.3% bland 15-45 åringar
10.3% bland 46-75 åringar

Färgpåslaget är störst bland de lägre inkomsttagarna:

11.7%

bland dem som har mindre än 35.000 kronor i hushållsinkomst

8.6%

bland dem som har mellan 35.000 och 60.000 i hushållsinkomst

5.7%

bland dem som har över 60.000 kronor i hushållsinkomst


Vad vi sagt gäller flerfärgsannonser. Enstaka dekorfärger förekommer i 39 av de studerade annonserna. Det genomsnittliga observationsvärdet för dessa annonser är 13.1 procent, samma som för övriga annonser.

Dekorfärg — åtminstone i de rätt fantasilösa varianter de använts i de annonser vi mätt — ger ett insignifikant lägre obs-värde när hänsyn tas till storlek, produktgrupp, placering etc. Detta är i linje med den klassiska perceptionspsykologins resultat som gjorde förekomsten av maximal kontrast till en positiv observationsfaktor. Svart och vitt ger större kontrast än rött och vitt eller blått och vitt. Svart text på vit bakgrund ger också en större kontrast än svart text på färgad bakgrund. Det finns säkert en kreativ användning av dekorfärger som kan höja observationsvärdena, men den schablonmässiga användningen av dekorfärg som dominerar i den annonsmassa vi studerat har inte gett någon utdelning i form av ett tillskott av observatörer.

Vårt material antyder att flerfärg fungerar som en effektiv murbräcka mot läsarnas tendens att sovra bort annonser. Det tycks finnas en större andel observerande färgannonser bland de läsare som observerat endast en eller två annonser i sin tidning än man skulle vänta av ren slump. Mer om detta senare.

Textandel. Att packa en annons med text drar ned observationsvärdet. Att öka textandelen med 20 procent minskar den genomsnittliga andelen observatörer med 1.6 obs-procent. Den negativa effekten av en kompakt textyta på annonsutrymmet är något större för kvinnor än för män.

Andel luft. Fria ytor i en annons ökar observationsvärdet. Att inom ramen för samma annonsstorlek göra en 20-procentig ökning av "luften" i en annons ger ett genomsnittligt påslag av 3.0 procent annonsobservatörer. Igen är det kvinnor mer än män som reagerar positivt på de fria ytorna.

Stilgrad. Storleken på brödstilen (vanligaste stilgraden) i en annons har föga betydelse för dess totala obs-värde, men påverkar naturligtvis hur mycket av annonsen som läses. För att erhålla höga obs-värden "talar man i stora bokstäver". Sambandet mellan observationsnivån och den största använda stilgraden är naturligtvis ganska påtagligt. När alla andra faktorer är konstanta gäller att varje ökning av stilgraden med 10 punkter ger ett påslag av 0.5 procent annonsobservatörer. Om en annons ligger på medel-obs-värdet 13 procent och vi ökar största stilen från 24 punkter till 48 punkter ökar vi därmed obs-värdet med ett påslag av 1.1 procent till 14.1 procent. Sambandet gäller generellt för alla kategorier av läsare; de stora bokstävernas språk förstås lika av alla.

Illustration. Att illustrera med foto ger ett påslag av 2.7 procent och med en teckning ett påslag av 0.8 procent till medelannonsens observationsvärden. Teckningen går bäst hem hos kvinnor; hos män saknar den signifikans. Det verkar som om män föredrar en illustration som han inte själv behöver komplettera utifrån sin egen fantasi. Teckningen som antyder det väsentliga men gör det lättare att själv fylla i detaljer går bäst hem hos kvinnor. Sambandet är mest användbart för modeannonser. Här skall man identifiera sig själv med den illustrerade bäraren av plaggen. Påslagen blir för —

 

Teckning

Foto

Herrars observation av herrmode
Damers observation  av dammode


0.0%

1.8%


3.6%

3.6%


Ett foto försvarar uppenbarligen alltid sin plats i en modeannons för att fånga och öka uppmärksamheten. Teckningar i modeannonser ökar kvinnors, men ej mäns observation av annonserna.

Inramning är på det hela taget en positiv observationsfaktor. Påslaget för ram är 1.1 procent i genomsnitt.

Prisuppgift i copyn har inget uppmärksamhetsskapande värde i sig men är naturligtvis i flertalet fall en värdefull information.

 


7) En sammanfattning av denna forskningstradition finns i Robert S. Woodworth, Experimental Psychology, New York, Henry Holt & Co., 1938, sid. 559-745.

8) En tidig och inflytelserik sammanfattning av sociala faktorer i perception fanns i J. S. Bruner & C.C. Goodman, "Value and Need as Organizing Factors in Perception", Journal of Abnormal and Social Psychology, vol. 42, sid. 33-44.

9) Som signifikanta har vi tagit de faktorer som i vår stegvisa regression kom in i modellen med en F-nivå motsvarande sannolikheten 0.0 eller lägre och klarade F-testet att stanna kvar i modellen när nya faktorer kom in med en sannolikhet av 0.005 eller lägre.

10) Die Beachtung von Anzeigen in regionalen Abonnentzeitungen, Regionalpresse, Frankfurt/Main, 1970, Tabelle 5.

11) Color in Newspaper-Advertising: Is It Worth the Money?, Bureau of Advertising Research, New York, 1970.

 

 

Annonsören, produkten och målgruppen

Gång på gång har vi haft anledning att påpeka att observationen av en annons beror inte bara på hur annonsen ser ut utan också på observatören, hans behov, vanor och värderingar. Vi skall nu mer systematiskt gå igenom de samband vi funnit i våra data som illustrerar betydelsen av observatörens attribut snarare än annonsens attribut.

 

Generell bortsovring

Bland massmedia är tidningar unika i sin respekt för mottagarens integritet. De tillåter att man läser det man vill, när man vill och trots att annan text finns för handen kan man undvika den. I film, TV, radio och kassettmedia ges mottagaren inte denna chans. Han måste, mer eller mindre uppmärksamt hänga med i allt för att komma till de ställen han är intresserad av.

Vi har nämnt att en del läsare rutinmässigt hoppar över vissa avdelningar i sin tidning, t.ex. ledaren, familjenytt, handel eller sport. Det torde också finnas läsare som rutinmässigt hoppar över alla recensioner, oavsett på vilken sida de står. Det finns också läsare som sovrar bort alla annonser i sin tidningsläsning. Var femte läsare (19,5%) hade gjort det i de tidningar som mättes. De hade läst sin tidning utan att läsa tidningens textsideannonser. (Som tidigare nämnts omfattade inte mätningen eftertext- eller nöjesannonser). Hela 19.5 procent av de stora morgontidningarnas läsare faller inom denna grupp. De läser sin tidning utan att läsa annonser. Förmodligen inte alltid, men åtminstone de perioder då de inte är ute på marknaden efter något särskilt.

Siffran 19.5 procent anger något som vi skall kalla generell bortsovring av annonser. Den anger alltså procenten tidningsläsare som placerad framför gårdagens tidning fick frågan: "Skulle Ni vilja titta på den här sidan och peka ut för mig vad Ni kan erinra Er att Ni läst eller tittat på; visa mig allt Ni tittade på även om Ni bara kastade ett öga på det; visa mig artiklar bilder, annonser — allt Ni såg", och som svar inte visade på en enda textsideannons i hela den c:a 45 minuter långa tidningsgenomgången med intervjuaren. Det båtar föga att spekulera över hur många som möjligen missförstått frågan eller hur många som av prestigeskäl inte ville medge att de läser annonser. Eventuella missförstånd av typen att man inte vill höra ordet "annons" eller eventuell prestigebetingad ovilja att medge annonsläsning får helt enkelt räknas in i det vi kallar generell bortsovring av annonser.

Den generella bortsovringen är något mer utvecklad hos män än hos kvinnor och gjordes i de mätta numren av

21.1% av alla män
18.1% av alla kvinnor

Generell bortsovring är också vanligare bland äldre än bland yngre.

Total bortsovring gjordes i de mätta numren av:

17.8% av personer mellan 18-45 år
21.4% av personer mellan 46-75 år

Den generella bortsovringen ökar alltså med åldern, kanske i den takt man ställer om konsumtionsstilen till att behålla snarare än att öka sin levnadsstandard.

En ökad tendens till generell bortsovring finns i välbärgade hushåll. Där den årliga hushållsinkomsten är över 60.000 kronor är det 21.9 procent av de tidningsläsande hushållsmedlemmarna som inte stannat inför någon annons i de morgontidningar vi undersökte.

Den generella bortsovring vi här talat om gäller för ett visst mätt nummer av tidningen. Vi vet inte om de som praktiserar den gör det i nummer efter nummer; Vad vi vet är att den dagen de tillfrågades om sin läsning var de inte intresserade av den information om varor och tjänster som gavs i annonser placerade på textsida.

 

Normal sovring

Fördelningen av läsare bland de 50 á 65 annonser över 200 spaltmillimeter som brukar finnas i text i varje nummer av de stora morgontidningarna är denna —

19.5% observerar ingen annons (generell bortsovring)
8.4% observerar endast en annons
14.7% observerar två eller tre annonser
16.4% observerar fyra till sex annonser
14.9% observerar 7—10 annonser
12.7% observerar 11—15 annonser
5.0% observeras 16—19 annonser
5.7% observerar 20—29 annonser
2.6% observeras 30 eller fler annonser

Vi erinrar igen om att uppslagen finns framför läsarnas ögon i 91 fall av 100 och att de läser något på uppslagen i 62 fall av 100. Men annonserna läses alltså inte i den utsträckningen; storstadsbon gallrar i sin tidning.

Bland de 50 á 65 större textsideannonser som kandiderar för uppmärksamhet i en stor morgontidning stannar genomsnittsläsaren alltså inför sju á nio stycken. Det krävs professionellt kunnande hos annonsörer och konsulter att med dessa odds få genomslag för en given annons. Det vill synas som om detta kunnande inte är så utbrett som det borde vara.

I vår mätserie har vi funnit att 4.4 procent av annonserna över 20 spaltcentimeter inte uppmärksammades av någon av de cirka 200 personer som deltog i varje tidningsgenomgång. Det är en hög siffra med tanke på den insats av arbete och kapital som nedlagts på dessa annonser.

 

Att övervinna bortsovring

Fenomenet generell bortsovring av annonser gör gruppen som observerat en eller två annonser ytterst intressant. Vi kan använda den som testgrupp för att se vad det är för slags annonser som bryter igenom den generella bortsovringen.

Vi har utnyttjat 163 läsare som bara observerat en annons i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet som en testgrupp. De nummer som dessa personer läste innehöll en eller två flerfärgsannonser, tillsammans 12 med en genomsnittlig storlek på 2470 spaltmillimeter. Helt jämförbara svart-vita annonser i motsvarande storleksklasser saknas. Vi har valt 12 svart-vita annonser av snarliknande storlek för produkter av någorlunda jämförbart slag. Skillnaden i obs-värden mellan dessa svart-vita annonser och flerfärgsannonser är slående.

De som observerar en annons av de utvalda fördelar sig så att —

69% observerar en flerfärgsannons
31% observerar en svartvit annons

Testgruppen är liten och antalet färgannonser är också litet i vårt material; det är nödvändigt att vara försiktig i slutsatserna. Men man tycks kunna påstå att flerfärg är ett förmodligen effektivt medel att kringgå bortsovringen.

 

Kundkretsens sovring

Avsändaren av ett annonsbudskap kan vara mer eller mindre känd för mottagarna. Ibland kan syftet med annonseringen vara att göra namnet mer välkänt. Men oftast känner läsarna annonsören i en lokal morgontidning om budskapet gäller nya erbjudande eller nya produkter.

En intressant fråga är om annonsörernas normala kundkrets observerar annonsen. Vi har prövat detta för kunderna hos Domus, Epa och Tempo.

Medelobservation av:

Domus-annonser
Epa-annonser
Tempo-annonser

Regelbunden kund hos

Domus

Epa

Tempo

31.2
21.1
14.7

28.8
21.8
16.1

27.2
19.1
20.0


Man skall i denna tabell inte fästa avseende vid att Domus-annonser har högre värden än Epa-annonser och de senare högre än Tempo-annonser. Detta hänger samman med att den genomsnittliga storleken varierar för annonserna för dessa varuhus i vår mätserie.

Det framgår av tabellen att kunden ser det egna inköpsställets annons något oftare än konkurrentens. Detta utslag är störst hos Domus och Tempo; för Epa finns tendensen, men inte i tillräcklig grad för att vara statistiskt signifikant. Det dominerande budskapet i tabellen är emellertid att de regelbundna kunderna också observerar konkurrentens budskap. Man kan inte säga att kunderna i särskilt hög grad sovrar bort konkurrenternas budskap. Bortsovringsgraden är i högsta fall cirka en annons av fem. Annonsering är med andra ord i storstäderna ett konkurrensmedel som når extra många i den egna kundkretsen och många även i konkurrenters kundkretsar.

När hänsyn är tagen till alla faktorer gäller att varuhusannonser uppmärksammas något mer än detaljistannonser. Påslaget för de förra är 2.6 obs-procentenheter och på de senare 0.3 enheter. Skillnaden torde bero på att läsarna vant sig vid ett rikare urval av produkter i varuhusannonser; uppmärksamheten dras dit i hopp att något av de många erbjudandena skall passa de egna behoven. Detta antyder att ju större andel av läsekretsen som finner produkturvalet i en annons relevant ju högre observationsvärde får annonsen.

 

Produktgrupperna

Många undersökningar av annonsobservation har tabellerat medelvärden för annonser klassificerade enligt den erbjudna varan eller tjänsten och alla har funnit signifikanta skillnader mellan annonser för olika varor och tjänster. Dessa skillnader har funnits där även om annonserna varit lika stora och varit införda i samma tidning. Vårt material tillåter en liknande tabell. Vi har rangordnat produktgrupperna enligt deras medelavvikelse från genomsnittet för olika annonsstorlekar. Siffrorna är medeltal för svart-vita annonser och räknade på minst tre annonser.

Produktgrupperna

Obs-värde för

Jämförelse-tal
Medel-avvikelse

Annonser om...

Hel-sida

1/2-5/6 sida, 208-400
spcm

2/5-1/4 sida,
104-207
spcm

1/5-1/8
sida,
52-103
spcm

1/9-1/20
sida,
20-51
spcm

Veckotidningar
Dammode
Skor
Herrmode

+
+
+
+

+
x
+
x

24.0
27.0
x
28.6

26.8
18.1
16.4
13.0

29.3
7.9
8.7
5.8

+12.4
+ 3.4
+ 1.8
+ 1.6

Resor
Böcker
Husgeråd
Livsmedel

x
+
+
46.3

+
+
34.2
32.1

25.9
x
18.4
14.9

12.9
12.6
6.3
12.1

4.8
7.3
7.9
10.2

- 0.3
- 0.8
- 1.7
- 1.9

Drycker
Bilar
TV, stereo, radio
Hygien,   män+kvinnor

+
x
x

x

x
28.1
+

+

x
19.1
13.8

x

10.9
10.2
11.4

10.1

6.5
5.3
6.8

4.2

- 2.1
- 2.8
- 3.6

- 6.6

Skönhetsmedel,
kvinnor
Heminredning
Tvättmedel
Tobak

+
+
+
+

x
13.1
+
+

x
18.4
x
8.3

9.2
18.1
9.0
6.6

4.1
6.8
x
+

- 4.2
- 4.3
- 4.9
-10.0

+ Ingen annons finns i storleksgruppen
x Mindre än tre finns i storleksgruppen

    

Skillnaderna i obsvärden mellan produkternas annonser är stora. Den högsta siffran erhåller de annonser av löpsedelsliknande slag som veckotidningarna sätter in i dagspressen för att uppmuntra lösnummerförsäljningen. Lägsta siffrorna registreras för tobak. De högsta siffrorna är upp till fyra gånger så höga som de lägsta inom samma storleksgrupp. Den annonsman som arbetar för en relativt populär produkt som resor har dubbelt så lätt att få sitt verk observerat än den som arbetar med en produkt som tvättmedel. Klarare kan det knappast illustreras att läsaren sovrar sin annonsobservation i överensstämmelse med sitt intresse för de erbjudna produkterna. Låt oss nu belysa antagandet att denna sovring beror på läsarens egen relation till produkten.

 

Sovra enligt angiven adressat

En del annonsörer har en uttalad eller underförstådd adressat d.v.s målgrupp. Modeannonser vänder sig till män eller kvinnor, biltillbehörsannonsen till bilägaren, smalfilmsannonsen till kameraägaren o.s.v. Det står alldeles klart för läsaren om det är han som är tilltalad eller inte. Här finns alltså en mycket enkel sovringsmekanism.

Vi kan visa hur den fungerar genom att tabellera hur män och kvinnor stannar inför annonser om dammode.

 

Alla
läsare

Målgrupp kvinnor

Icke målgrupp män

Skillnad målgrupp
icke-målgrupp

2/5—1/4 sida, svart-vit

27.0

40.6

13.4

+27.2

1/5-1/8 sida, svart-vit

18.1

27.7

8.5

+19.2

1/9-1/20 sida, svart-vit

7.9

12.1

3.7

+ 8.4

Antal annonser =66


Praktiskt taget lika många män som kvinnor har sidorna med dessa annonser framför sig, praktiskt taget lika många män som kvinnor har läst något annat på dessa sidor. Men observationen av annonserna för dammode visar en enorm skillnad; målgruppen observerar dem tre á fyra gånger så ofta som övriga.


Sovra enligt köpplaner

Annonseringens målsättning är att få varor och tjänster sålda. Den skall därför både skapa köpplaner och hjälpa till att få köpplaner förverkligade. Köpprocessens historia är vanligen ganska komplicerad, särskilt vad gäller kapitalvaror. Konsumenternas behov kan väckas genom kontakt med vänner och grannar som redan har produkten, genom annonsering från fabrikantens sida, genom artiklar i tidningar, genom broschyrer, genom annonsering som visar var produkten finns på hemorten, genom försäljningslokalens utställning av varan, genom försäljarens demonstration etc. I hela denna process kan konsultationer ske med andra, vars erfarenhet och kunskap man värderar eller vars tysta eller aktiva samtycke man vill ha till sitt köp. För lokalannonsören av kapitalvaror är det viktigt att komma in på rätt stadium i denna process så att kunden vet vart han kan vända sig. Den egentliga målgruppen för honom är de konsumenter som börjat den långa köpprocessen och som, kort sagt, har planer på att köpa.

Köpplaner för kapitalvaror visar sig fungera som aktiv selekteringsmekanism när man läser dagstidningar. Vi kan illustrera detta med annonser kring bilar, TV och bandspelare. För bilannonser använder vi som målgrupp män under 45 år med planer att köpa fabriksny bil. Ett stort antal studier visar att lejonparten av alla nybilsköp faller inom denna grupp.

 

Alla
utan
köpplan

Män
under 45
med köpplan

Skillnad

1/2-5/6 sida,
svart-vit

26.3

38.7

+12.4

2/5—1/4 sida,
svart-vit

17.3

29.3

+12.0

1/5-1/8 sida, svart-vit

8.9

21.7

+12.8

1/9—1/20 sida, svart-vit

4.5

9.7

+ 5.2

Antal annonser =68


Undersökningar visar att män hellre sysslar med stereo, bandspelare och färg-TV än kvinnor. Om vi väljer män med köpplaner för dessa produkter finner vi att de läser branschens annonser i mycket stor utsträckning.

 

Alla utan köpplan

Färg-TV

Män med köpplan

Färg-TV

Alla utan köpplan

Band-spelare

Män med köpplan

Band-
spelare

Skillnad

Färg-TV

Band-
spelare

2/5—1/4 sida, svart-vit

11.8

23.9

13.3

24.1

+12.1

+10.8

1/5—1/8 sida, svart-vit

10.5

16.1

10.9

20.9

+ 5.6

+10.0

1/9—1/20 sida, svart-vit

6.1

10.5

6.4

16.2

+ 4.4

+ 9.8


Vi finner alltså att personer som har köpplaner på kapitalvaror tenderar att "sovra in" annonser för dessa. Grovt räknat kan man säga att ett införande om kapitalvaror på en fjärdedels sida observeras av en fjärdedel av målgruppen med köpplaner på dessa varor och av en tiondel av övriga.

 

Sovra enligt vanornas krav

Om vi skaffat oss en vana som kräver täta inköp borde vi rimligtvis vilja ta del av annonser som rör dessa inköp. I dagstidningsläsning finns en möjlighet till detta. Ett exempel finns i tobaksannonsering.

Tobaksannonsernas målgrupp är väl känd; i storstäderna är det 42 procent som röker cigaretter en genomsnittlig dag, 3 procent som röker cigarrer och 4 procent som röker pipa 12). Totalt är det 46 procent som "rökte igår". Hur många rökare ser nu tobaksannonserna?

 

Alla
läsare

Mål-grupp
rökare

Icke-
mål-
grupp
icke-
rökare

Skillnad
målgrupp
icke-målgrupp

Annonser med dekorfärg

7.7

11.0

4.6

+ 6.4

2/5-1/4 sida, svart-vit

8.3

12.1

4.5

+ 7.6

1/5—1/8 sida, svart-vit

6.6

9.9

3.8

+ 6.1

Antal annonser = 14


Vi ser att tendensen är precis den vi förväntade; icke målgruppen "gallrar bort" annonserna, målgruppen "gallrar in".

Målgruppen observerar annonserna två á tre gånger oftare än övriga annonserna. Men vi ser också att långtifrån hela målgruppen av rökare förmår att stanna inför tobaksannonserna. Bara en dryg tiondel av målgruppen gör det.

Vi har sett att en överväldigande majoritet av kvinnorna har hushållets matinköp som regelbunden vana. Också matlagning sköts vanemässigt mest av kvinnor. Att könen sovrar livsmedelsannonser enligt dessa vanors krav är uppenbart.

 

Kvinnor

Män

Absolut skillnad kvinnor
/män

Annonser med dekorfärg

34.8

23.9

+10.9

Helsida,
svart-vit

50.9

41.6

+ 9.3

1/2—5/6 sida, svart-vit

37.1

27.2

+ 9.9

2/5—1/4 sida, svart-vit

17.9

11.9

+ 6.0

1/5—1/8 sida, svart-vit

16.4

7.8

+ 8.6

1/9—1/20 sida, svart-vit

13.5

7.0

+ 6.5


Vi ser att kvinnorna i högre grad än männen, "sovrar in" livsmedelsannonserna i de mätta numren.

 

Intresse som sovringsgrad

"Intresse" är ett ganska vagt begrepp som blivit mycket vanligt i diskussioner om media. I denna undersökning sökte vi styra dess användning till att bli nära nog synonymt med "sovringsgrad" genom att låta de utfrågade ange för olika ämnen i en tidning hur intresserade de var och därmed hur ofta de läste. Svarsalternativen kopplade intresse och läsning på detta sätt:

(a) Jag brukar läsa eller titta på dem med stort intresse.
(b) Jag brukar läsa eller titta på dem med visst intresse.
(c) Jag brukar ögna igenom dem men utan större intresse.
(d) Jag tittar knappast på dem eftersom jag är ointresserad.
(e) Jag undviker vanligen att titta på dem därför att jag är helt ointresserad.

De intervjuade fick denna inledning till frågebatteriet: "Nu följer några frågor om hur intresserad Ni är av att läsa annonser och tidningsartiklar om olika varor. Hur brukar Ni göra med …". Sedan räknades dessa ämnen upp: öl, läskedrycker, bröd, böcker, försäkringar, heminredning, kläder, mode, hushållsapparater, TV-apparater, läkemedel, rengöringsmedel, livsmedelsprodukter, bilar, biltillbehör, skönhetsmedel, tobaksvaror, foto, färdiglagade maträtter och resor.

Varje ämne graderades med ovanstående skala. Separata frågor ställdes om artiklar om ämnena och annonser om ämnena.

Om sambandet mellan faktisk annonsobservation och uttryckt intresse vore mycket kraftigt skulle mycket vara vunnet. I vanliga läsekretsundersökningar kan man lätt och billigt ställa intressefrågor och dessa skulle då kunna generaliseras till estimat om hur många som observerar en annons i olika tidningar inom respektive intresseområden. I Sverige har framför allt Jarko Cerha drivit tesen om att intressedefinierade målgrupper observerar de för dem relevanta annonserna och mottar och förmedlar annonsbudskapen 13).

Det faller utanför ramen av denna uppsats att i detalj redogöra för de olika korrelationer som finns mellan svaren på frågor om intressen och motsvarande annonsobservation.

Här följer några enkla tabeller som ändå medger viktiga slutsatser. I samtliga fall definierar vi som "intresserad" dem som svarat med alternativen (a) eller (b) på vår skala. Tabellerna är många. Vi visar alla de fall där information om intressen finns och medeltal för observation av motsvarande annonser kunnat räknas på minst tre stycken i de använda storleksklasserna.

Annonser om kläder för män, kvinnor och barn

 

1/2-5/6
sida

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

Alla med intresse för annonser om

37.1

25.2

14.0

9.0

Alla med intresse för artiklar om

36.7

26.7

15.0

9.4

Alla

31.7

20.7

11.6

7.3

Medelskillnad

+ 5.2

+ 5.3

+ 2.9

+ 1.9

(Antal annonser = 42)

Annonser om möbler och inredning

 

Mindre
färg-
annons

1/2-5/6
sida

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

Alla med intresse för annonser om

6.0

15.8

21.1

23.5

8.5

Alla med intresse för artiklar om

6.1

15.4

20.0

22.1

7.7

Alla

6.1

13.1

18.4

18.1

6.8

Medelskillnad

± 0

+ 2.5

+ 2.2

+ 4.7

+ 1.3

(Antal annonser = 56)

Annonser om kläder för män

 

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

Män med intresse för annonser om

34.1

16.5

7.0

Män med intresse för artiklar om

34.1

18.4

7.9

Alla män

27.9

13.6

5.9

Medelskillnad

+ 6.2

+ 3.9

+ 1.6

(Antal annonser = 27)

Annonser om kläder för kvinnor

 

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

Kvinnor med in-tresse för annons-er om

42.4

29.6

12.5

Kvinnor med in-tresse för artik-lar om

42.7

30.0

13.0

Alla kvinnor

40.6

27.7

12.1

Medelskillnad

+ 2.0

+ 2.2

+ 0.7

(Antal annonser = 66)

Reseannonser

 

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

15-45-åringar
med intresse för annonser om

33.8

15.9

5.3

15-45-åringar
med intresse för artiklar om

32.3

15.4

5.0

Alla 15-45 år

1.55

13.7

4.6

Medelskillnad

+ 1.6

+ 1.9

+ 0.6

46-75-åringar
med intresse för annonser om

24.2

13.8

5.4

46-75-åringar
med intresse för artiklar om

22.4

13.0

5.3

Alla 46-75 år

20.2

12.1

5.0

Medelskillnad

+ 3.1

+ 1.3

+ 0.3

(Antal annonser = 25)

Annonser för livsmedel

 

Annonser
med färg

Helsida

1/2-5/6
sida

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

Kvinnor med in-tresse för annons-er om

39.8

55.0

42.3

20.3

18.7

16.4

Kvinnor med in-tresse för artik-lar om

36.8

52.7

40.6

19.9

17.6

14.8

Alla kvinnor

34.8

50.9

37.1

17.9

16.4

13.5

Medelskillnad

+ 3.5

+ 3.0

+ 4.4

+ 2.2

+ 1.8

+ 2.1

(Antal annonser = 97)

Annonser om husgeråd och hushållsmaskiner

 

1/2-5/6
sida

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

Kvinnor intresse-rade för annonser om

53.9

27.9

9.4

11.9

Kvinnor intresse-rade för artiklar om

50.4

25.7

6.5

9.8

Alla kvinnor

38.9

21.0

6.5

10.0

Medelskillnad

+13.3

+ 5.8

+ 1.5

+ 0.9

Män intresserade för annonser om

34.2

21.4

8.2

10.4

Män intresserade för artiklar om

33.9

21.4

11.1

10.6

Alla män

29.6

15.8

6.0

5.7

Medelskillnad

+ 4.5

+ 4.6

+ 3.7

+ 4.8

(Antal annonser = 25)

Annonser om bilar och billtillbehör

 

1/2-5/6
sida

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

Män 15-45 år med intresse för annonser om bilar och biltillbehör

45.4

33.8

23.4

14.4

Män 15-45 år med intresse för artiklar om bilar och biltillbehör

46.7

32.9

23.4

15.3

Alla män

38.7

27.5

15.3

9.0

Medelskillnad

+ 7.4

+ 5.9

+ 8.1

5.9

(Antal annonser = 68)

TV-, stereo och radioannonser

 

2/5-1/4
sida

1/5-1/8
sida

1/9-1/20
sida

Alla med intresse för annonser om

22.0

18.6

11.3

Alla med intresse för artiklar om

22.6

17.7

11.3

Alla

13.8

11.4

6.8

Medelskillnad

+ 8.5

+ 6.8

+ 4.5

Män med intresse för annonser om

27.9

20.8

12.8

Män med intresse för artiklar om

26.0

18.7

12.3

Alla män

21.3

15.5

9.5

Medelskillnad

+ 5.7

+ 4.3

+ 3.1

(Antal annonser = 52)

    

Den allmänna slutsats vi kan dra från dessa tabeller är att Cerha har rätt i sin teori att intressedefinierade målgrupper "sovrar in" de annonser som motsvarar deras intressen.

Vi kan komplettera denna teori och säga att de mindre annonserna får större draghjälp av intresserade läsare. En beräkning av andelen observatörer bland intresserade jämfört med totalen av observatörer får dessa värden i olika annonsstorlekar:

Storlek 1/2-5/6 sida 21%
Storlek 2/5-1/4 sida 31%
Storlek 1/5-1/8 sida 32%
Storlek 1/9-1/20 sida 50%

Talen anger den relativa ökning av andelen observatörer vi får när vi går från alla läsare till intresserade läsare. Ökningen är störst för de minsta annonserna. Den annonsör som vänder sig till lågintresserade måste därför gå upp i storlek på de annonser han beställer om han vill uppnå samma resultat. 

Trots att Cerhas teori är bekräftad av våra data måste vi ändå sluta att Cerha-skolan gör fel i sin nuvarande praxis att i allt väsentligt förlita sig på intressedefinierade målgrupper. Läs ovanstående tabeller igen och denna gång uppmärksamma särskilt storleksordningen på annonsobservatörer bland de intresserade! Vi finner då att sambandet mellan intresse och annonsobservation visserligen alltid finns där, men att det är ganska måttligt. Annonsobservation är ett komplicerat fenomen och intressevariablerna räcker inte som förklaring till mer än en mindre del av variationerna.

    


12) Uppgifterna om marknadsstrukturen gäller 1973 och kommer från Nordic Research Statistics 1974, Nordic Research A/S, Köpenhamn 1974, s. 30.

13) Jarko Cerha, Selective Mass Communication, Stockholm, Norstedts, 1967, ss. 211-214.


 

De bästa annonserna

Vi har hittills undvikit att tala om obsvärden för enstaka annonser. De enstaka annonsernas obsvärden i den totala läsekretsen är en svårtolkad siffra.

För det första är det urval intervjuade som de baseras på ganska litet så att felmarginalerna är stora. Obsvärdet i ett obundet slumpmässigt urval av 200 personer ur en stor prenumerationslista har en felmarginal som räknas med formeln

    2*SQRT((Obsvärdet*(100-Obsvärdet)/200)

vilket ger ±10.0% för obsvärden kring 50 (d.v.s. en typisk helsidesannons i svart-vitt) och ±5.7 för ett erhållet obsvärde av 20.0 (en typisk kvartssida i svart-vitt) och ±4.2 för ett obsvärde av 10.0 (en typisk annons på 50 spaltcentimeter). För en annons med det erhållna obsvärdet 20.0 kan vi exempelvis säga att det är 95 chanser av 100 att värdet om alla prenumeranter intervjuades skulle ligga mellan 14.3 och 25.7, alltså 20.0 ± 5.7. Genom att hålla oss till genomsnitt för ett större antal annonser undviker vi felmarginaler av denna storleksordning.

För det andra är obsvärdet i den totala läsekretsen för en enstaka annons ganska ointressant; det måste specificeras på målgrupp och jämföras med värdet för annonser i samma produktgrupp, storleksklass m.m. Sådant kan göras endast om man har tillgång till en stor databank med obsvärden erhållna med samma metod.

 

Förväntade och faktiskt erhållna obsvärden

Ett sätt att göra värden för enstaka annonser intressanta, är att jämföra dem med de förväntade värden som för varje annons räknas fram från vår totalmodell. Förväntningsvärdet är ett slags medeltal för den kombination av totalmodellens variabler som annonsen representerar.

Vi har räknat ut de förväntade värdena för varje annons i vår mätserie. Vi har också räknat ut residualer, d.v.s. avvikelser från de förväntade värdena. Ett obsvärde högt över det förväntade signalerar att vi har en "bra" annons, d.v.s. den har väl uträttat vad den skulle göra. Värden långt under de förväntade antyder att vi har en undermålig annons, som misslyckats med sin uppgift.

På de följande sidorna finns de bästa annonserna i de vanligaste produktgrupperna uttagna på detta sätt.

 

 

 

En sammanfattning

Utvecklingen av dagspressen — bl.a. genom den s.k. upplagespiralen — har lett till att varje storstadsområde i Sverige fått en dominerande tidning. Denna tidnings läsekrets består av heterogena kategorier av de mest skilda slag. Praktiskt taget alla de varierande livsstilar som finns i metropolen finns i läsekretsen. Varje kategori utnyttjar tidningen bl.a. för att utveckla sin egen livsstil. I denna process spelar vanligen både artiklar och annonser en roll.

För flertalet kategorier som läser tidningen är mycket som står i den irrelevant för utvecklingen av den egna livsstilen. Man är dessutom vanligen så pressad av många engagemang att tiden för tidningsläsning blir knapp. Storstadsläsaren blir en läsare som sovrar stoffet mycket hårt. Sovringsprocessen sker genom selektiv visuell perception.

Sovringen är aktivt arbete och underlättas av att tidningen är uppställd i fasta avdelningar och att klara gränser finns mellan artiklar och annonser. Generell bortsovring förekommer t ex av sportsidor av annonser. Generell insovring kan även förekomma; det finns t ex läsare som alltid läser ledaren, familjenytt eller VA-annonser.

Storlek, stilgrad, illustrationer och färg används av både redaktörer och annonsörer för att påverka sovringen. Stora annonser med stora stilgrader och illustrationer insovras lättare och till relativt förutsägbara nivåer.

Flertalet annonserade produkter och tjänster har sin speciella målgrupp.

De stora storstadstidningarna täcker många målgrupper och det ankommer i stor utsträckning på målgruppsmedlemmen att själv hitta den annons som riktar sig till honom. Speciell bortsovring och speciell insovring förekommer enligt annonsernas angivna adressat, enligt de krav som etablerade vanor och aktiviteter ställer, enligt utbildade köpplaner.

Bort- och insovring av annonser styrs delvis av uttalade intressen, men dessa räcker inte att helt förklara hela graden av sovring.

En modell kan konstrueras som kalkylerar förväntade observationsvärden för annonser. Annonser som får högre än förväntade obsvärden visar sig ha (1) ett enhetligt tema, (2) ofta utfört med flera upprepningar, (3) gärna med demonstration hur produkten fungerar eller vad man skall göra med den, och (4) vanligen en klar angivelse av hur mycket den kostar och var man köper den.

Enstaka annonsers obsvärden i den totala läsekretsen är svårtolkad information. Framtida redovisning av obsvärden bör ske i målgrupper och resultaten jämföras inom produkt- och målgrupper och storleksklasser. De erhållna värdena kan vidare jämföras med förväntade värden kalkylerade av en matematisk modell som tar hänsyn till alla ovannämnda faktorer.

* * * * * * *


Appendix

Forskningshusen — SIFO är ett sådant — är enbart till för att utreda klienters problemområden och har inte universitetens funktioner att utbilda och kompetensförklara personal. Forskningshusens projekt är lagarbete utan snegling till individuell meritering. Många medarbetare på SIFO har bidragit till det projekt som rapporteras i denna skrift. Hans Alfredson utformade frågeformulären och lade tillsammans med Nils Zetterberg upp planerna för fältarbetet. Ansvariga för fältarbetets genomförande har i olika mätningar varit Anita Morin, Mari Anne Persson, Eja Sjölin och Christina Svenby. Vissa intervjuare deltog i samtliga mätningar och hjälpte till att utbilda de övriga intervjuarna. Kodningsapparaturen konstruerades efter en idé av Håkan Gartell. Kodning av tidningar och dess innehåll har skett under ledning av Fredrik Bolander och Christer Andersson. Hans Alfredson svarade för rapporteringen av miniatyrtidningarna. Dataprogrammen för redovisning av varje enskild tidning skrevs av författaren i samarbete med Anna Marie Ekmark, Katarina Imhäuser och Pierre Lundberg. Katarina Imhäuser skapade och programmerade analysen av den sammanslagna datafil på vilken denna rapport baseras. (Bakom denna korta mening döljer sig mer arbete än man föreställer sig). I framställningen av regressionsmodellen har Håkan Gartell deltagit. Från klienternas sida har en arbetsgrupp bestående av Claes Collenberg (DN), Bertil Nilsson (GP), Bengt Ferlenius (SDS) och Torbjörn Mårtenson (DN) aktivt bidragit på alla stadier, men särskilt i projektets avslutningsfas genom att ge manuskriptet en konstruktiv kritik och tillföra det en närhet till annonsvärlden som författaren saknar. Alla dessa personer har alltså gjort projektet möjligt och är på sitt sätt medarbetare förutan vilka denna rapport ej blivit till. Men för slutsatser och eventuella fel svarar författaren ensam.

 

Tidningsnummer som studerats

Följande femton utgåvor ingår i analysen:

 

SDS
SDS
SDS
SDS

20/11
23/11
26/11
29/11

1970
1970
1970
1970

 

DN
DN

3/5
4/5

1972
1972

 

GP
GP

20/9
21/9

1972
1972

 

SDS
SDS

25/10
26/10

1972
1972

 

DN
DN
DN

11/2
12/2
13/2

1973
1973
1973

 

GP
GP

1/4
2/4

1973
1973

    

Datainsamlingsmetod

Undersökningen bygger på en i framför allt USA, England och Frankrike väl etablerad metod "reading and noting", "vu et lu" som innebär en genomgång av ett visst tidningsnummer tillsammans med läsaren och där intervjuaren i detalj registrerar vad och hur mycket som lästs. Unikt för metoden är att genomgången sker enligt läsarens egen vanemässiga rutin eller "program" för läsningen av sin tidning.

Obsläs-intervjun sker inte enbart med ett frågeformulär utan i första hand med ett inövat arbetsschema i vilken själva tidningen så att säga fungerar som frågeformulär. Gången i arbetet är denna:

 1. Intervjuaren sänds till en person som vid en tidigare kontakt vanligen gjord per telefon konstaterats vara en regelbunden läsare av tidningen.
 2. Intervjuaren visar första sidan av den aktuella tidningen och får bekräftat att den utvalde har läst numret. Skulle så inte vara fallet utgår denne ur undersökningen.
 3. Efter en serie inledande frågor placeras tidningen uppslagen framför den svarande som får ange på vilken sida han/hon började läsa eller titta i tidningen.
  Följande frågor ställs:

  "Vad var det Ni först tittade på när Ni började läsa eller titta i den här tidningen? Var det något på första sidan eller på någon annan sida?"

  Och därefter:
  Skulle Ni vilja titta på den här sidan och peka ut för mig vad Ni kan erinra Er att Ni läste eller tittade på? Visa mig allt Ni tittade på, även om Ni bara kastade ett öga på det. Visa mig rubriker, artiklar, bilder, bildtexter, annonser allt Ni såg! Jag kommer att markera det i tidningen med den här kritan. Ni kommer att finna att jag markerar detaljerat. Peka bara ut vad Ni tittade på eller läste!

 

UPPFÖLJNING:

Kan Ni säga mer i detalj vad Ni tittade på eller läste?

 

UPPFÖLJNING:

Kan Ni peka exakt på vad Ni tittade på eller läste?

 

UPPFÖLJNING:

Har jag uppfattat Er rätt, när jag markerar på det här sättet?

 

UPPFÖLJNING:

Är det något mer som Ni har tittat på eller läst på den här sidan?

 

UPPFÖLJNING:

Är det något mer?

 

UPPFÖLJNING:

Är Ni säker på att det inte var någonting mer på den här sidan som Ni kastade ett öga på eller läste?

 

Vilken sida läste eller tittade Ni på därefter?

 

Vad har Ni tittat på eller läst på den här sidan?


Så fortsätter intervjun med den angivna sidan tills alla lästa sidor är genomgångna.

Intervjuaren markerar enligt ett bestämt system dels vad som observerats, dels vad som lästs. Allt material ingår i denna genomgång: artiklar, bilder, annonser etc.

Vi vill särskilt framhålla:

 • att tidningsgenomgången om möjligt följer precis den ordning som respondenten läst tidningen; det är ett försök till rekonstruktion av den faktiska lässituationen;
 • att intervjuaren inte får leda över till en ny tidningssida förrän den intervjuade deklarerat att inget mer observerats på sidan;
 • att intervjuaren inte pekar och frågar om något lästs eller inte, utan att respondenten efter den ursprungliga instruktionen själv spontant måste ange vad han eller hon observerat och läst.

Obsläs-undersökningarna ställer ovanligt stora krav på intervjuarna. Genom att intervjun till stor del inte följer ett fast frågeformulär, utan en för intervjuaren inlärd rutin, blir också risken för intervjuar-bias ovanligt stor. Obsläs-intervjuer kan därför inte genomföras i fältet av intervjuare med enbart vanlig grundutbildning för praktisk erfarenhet av traditionellt intervjuarbete, utan det är absolut nödvändigt med speciell utbildning i obsläs-tekniken där intervjuaren får, förutom praktisk tillämpning av metoden, också kunskap om målsättningen med undersökningen och insikt i hur den vidare bearbetningen av materialet sker. Denna utbildning är en förutsättning för ett korrekt fältarbete, för intervjuarens förmåga att på ett icke-ledande sätt få fram detaljerade uppgifter om vad respondenten läst eller tittat på i tidningsnumret. Sifo utbildar kontinuerligt ur den ordinarie intervjuarkåren speciellt utvalda personer i Obsläs-metodiken. För att hålla denna speciella kunnighet vid liv deltar dessa intervjuare i upprepade seminarier under året. Intervjun avslutas med att individ- och hushållsdata insamlas inom alla de områden som används att definiera målgrupper i en läsekretsundersökning, t.ex.

 

ålder, kön
utbildning
socialgrupp
inkomst
näringsgren
bostadstyp
hushållsstorlek
barn i hushållet
hushållsinkomst
vem som svarar för inköp av livsmedel
husmors sysselsättning
intresse för annonser och artiklar inom
   ett stort antal produktområden
innehav av kapitalvaror
bilmärke
köpplaner
aktiviteter av olika slag


Sifo har vidare kodat resp artikel och annons i avseende på ett stort antal karaktäristika såsom:

 

storlek (spaltmm)
placering i tidningen
placering på sidan
andel av sidan som utgör annonsmaterial
andel av sidan som utgör illustrationer
textens tyngdpunkt
andelens luft
förekomst av ram
förekomst av ansikte, prisuppgifter, adress
  till försäljningsställe, svarskupong
typ av innehåll/produktområde
använd stilgrad
typ av annonsör
annonsbyrå


I allt gäller att Sifo använder samma datainsamlings-, intervju- och kodningsmetoder för alla obsläs-undersökningar. Man erhåller därmed helt jämförbart material. Vi varnar för jämförelser med siffror erhållna genom andra undersökningsmetoder. Det är mycket lätt att leda de intervjuade så att observationsvärdena blir skenbart högre.

 

Fältarbetets utfall

Det använda urvalet och det bortfall som förekom anges av nedanstående tablå:

 

Primär urvalsstorlek:

 

3.947

 

Utgående ur populationen:

Avlidna
Mentalt sjuka, senila
Svårt kroppsligt sjuka
Intagna. på sjukhus
Berusad vid varje kontaktförsök
Döva/blinda
Ej svensktalande
Till sjöss, långvarig utlandsvistelse
Militärer på manöver
Flyttat, adress okänd
Flyttat utanför intervjuområdet
Vistas utanför intervjuområdet under
 hela undersökningsperioden
Över 75 år
Kommersiella adresser
Ej regelbundna läsare av någon av   tidningarna
Regelbundna läsare, som ej läst
 aktuellt nummer

 

4
13
85
13
1
11
17
43
4
88
59

148
149
7

82

108

 

Summa utgående ur populationen:

Bortslumpade läsare (fyllda kvoter)
Obs! gäller endast SDS-1970

 

832

88

 

 

 

Egentlig urvalsstorlek:

 

3.027

 

Bortfall:

Vägrare
Oanträffade

 

708
198

 

Summa bortfall:

 

906

 

Antal genomförda intervjuer
Bortfall i %

 

2.121
29.9%

 

Bortfallet är högre i obsläs-undersökningar än i flertalet andra intervjuundersökningar med hembesök. Det beror på att alla intervjuer måste göras en bestämd dag.

 

Tabell 1:
Jämförelsetal (partialkorrelationer) för faktorer i annonsers storlek som påverkar obs-värden

 

Alla

Kön

Ålder

Socialgrupp

Årlig hushållsinkomst

Livscykeln

Män

Kvin-
nor

<45 år

>45 år

I +
IIA

IIB

III

-35
tkr

35-
60
tkr

60+
tkr

O-
gift

Gift
utan
barn

Gift
barn
0-6

Gift
barn
7-14

Spaltcenti-
meter

.423

.491

.379

479

.423

.407

.480

.463

.429

.440

.424

.442

.366

.392

.437

Helsida
höger

.175

.210

.114

.150

.193

.205

.148

.083

.116

.204

.157

.156

.182

.414

.134

Helsida
vänster

.058

.072

.038

.049

.069

.079

.037

.028

.064

.035

.074

.055

.013

.073

.068

Alla värden är signifikanta

 

Tabell 2:
Jämförelsetal (partialkorrelationer) för faktorer i annonsers omgivning
som påverkar obs-värden

 

Alla

Kön

Ålder

Socialgrupp

Årlig hushållsinkomst

Livscykeln

Män

Kvin-
nor

<45 år

>45 år

I +
IIA

IIB

III

-35
tkr

35-
60
tkr

60+
tkr

O-
gift

Gift
utan
barn

Gift
barn
0-6

Gift
barn
7-14

Sidonummer

-.094
*

-.028

-.104
*

-.021

-.128

-.055 *

-.135
*

-.011

-.099 *

-.094
*

-.061 *

-.016

-.058 *

-.103 *

-.045
*

Inrikes-sida

.015

.017

-.002

.112
*

.002

-.026

.063
*

.101

.006

.069
*

-.007

.065
*

.017
*

.073
*

-.001

Utrikes-sida

.010

.022
*

-.008

.034
*

.041
*

.014

.020

.064
*

.012

.057
*

-.012

.003

.018

.010

.005

Ledarsida

-.028

-.020

-.029

.013

.019

-.040 *

-.017

.015

-.025

-.028

-.024

.006

-.031

-.036 *

-.038
*

Kultursida

.019

.012

.291

.067
*

.025

.049
*

.015

.020

.024

.023

.029

.068
*

-.003

.022

-.000

Kåserisida

.044
*

-.015

.065
*

.077
*

.051
*

.037
*

.061
*

.092
*

.038
*

.066
*

.034

.023

.034

.063

.045
*

TV-, radio-sida

-.006

-.059

.024

-.011

.015

.011

-.027

.016

-.028

.009

-.012

.508
*

.005

.004

-.017

Familje-sida

-.036 *

.045
*

-.024

.008

-.080

-.026

-.020

-.016

-.038 *

-.015

-.039 *

-.019

-.019

-.005

-.045
*

Nöjessida

-.035 *

-.067
*

-.003

.006

.006

-.020

-.019

.013

-.031

-.029

-.013

.027

-.033 *

.037
*

-.050
*

Sportsida

-.022

.010

-.039
*

.003

-.003

.006

.001

-.028

-.051 *

.030

.002

-.038 *

.017

-.005

.000

Handels-sida

.046
*

-.057 *

-.042 *

-.020

-.033 *

-.054 *

-.025

-.003

-.082 *

-.017

-.027

-.026

-.044 *

-.009

-.037
*

Andra
stora annonser

-.006

-.044
*

.036

-.001

-.001

.043
*

.017

.005

.007

-.010

.036
*

-.008

-.026

-.058
*

.008

*) Signifikant i den meningen att motsvarande variabel i en stegvis regression måste ha en F-nivå med sannolikheten 0.01 för att få komma in i modellen, 0.005 för att stanna i modellen. 

 

Tabell 3:
Jämförelsetal (partialkorrelationer) för faktorer i annons placering på sida
som påverkar obs-värden

 

Alla

Kön

Ålder

Socialgrupp

Årlig hushållsinkomst

Livscykeln

Män

Kvin-
nor

<45 år

>45 år

I +
IIA

IIB

III

-35
tkr

35-
60
tkr

60+
tkr

O-
gift

Gift
utan
barn

Gift
barn
0-6

Gift
barn
7-14

Mest norr på högersida

.049
*

.036
*

.049
*

.053
*

.037
*

.055
*

.034
*

.043
*

.033
*

.027

.056
*

.044
*

.037
*

.021

.074
*

Mest söder på högersida

.044
*

.058
*

.035
*

.021

.060
*

.039
*

.042
*

-.016

.054
*

.018

.036
*

.003

.065
*

.012

.013

Mest öster högersida

.028

.051
*

.012

.005

.040

.009

.023

.015

-.019

.045
*

.001

-.001

.062
*

.006

.002

Mest väster på högersida

-.014

.001

.025

-.032

-.003

-.008

-.024

-.021

-.027

-.023

-.004

-.020

-.020

-.043
*

-.015

Mest söder på vänster-sida

-.015

-.016

.019

.008

-.044
*

-.025

-.023

-.040
*

-.057
*

-.012

-.002

-.050
*

.003

.036
*

-.002

Mest öster på vänster-sida

.020

.010

.028

.023

.012

.017

-.003

.014

-.011

.035
*

.015

.024

.026

.015

.013

Mest väster på vänster-sida

-.020

-.008

.025

-.032

-.012

.001

-.049
*

-.031

-.038
*

-.015

-.029

-.038
*

.004

-.040
*

-.026

NV på högersida

.065
*

.038
*

.069

.066
*

.055
*

.061
*

.072
*

.011

.021

.085
*

.048
*

.034
*

.060
*

.071
*

.068
*

NO på
högersida

.017

.007

.019

.014

.011

-.004

.022

.013

.001

.013

-.005

.011

.012

.003

.019

SO på
högersida

.090
*

.121
*

.064
*

.098
*

.085
*

.096
*

.077
*

.077
*

.074
*

.079
*

.089
*

.091
*

.068
*

.063
*

.086
*

SV på
högersida

-.003

.037
*

.027

-.010

.010

.004

-.008

-.004

.024

-.022

-.010

.006

-.017

-.026

-.024

NV på
vänster-sida

-.052
*

-.018

-.062
*

-.044
*

-.059
*

-.052
*

-.049
*

-.054
*

-.051
*

-.055
*

-.045
*

-.060
*

-.012

-.040
*

-.065
*

NO på
vänster-sida

-.023

.004

-.038
*

-.007

-.031

-.028

-.010

-.007

-.032

.011

-.041
*

.013

.057
*

.003

.082
*

SV på vänster-sida

-.000

-.011

.017

.007

-.012

-.003

.005

-.006

-.024

.009

-.001

-.009

-.025

-.020

.023

*) Signifikant i den meningen att motsvarande variabel i en stegvis regression måste ha en F-nivå med sannolikheten 0.01 för att få komma in i modellen, 0.005 för att stanna i modellen.

 

 

Tabell 4:
Jämförelsetal (partialkorrelationer) för faktorer i annonsers omgivning som påverkar obs-värden

 

Alla

Kön

Ålder

Socialgrupp

Årlig hushållsinkomst

Livscykeln

Män

Kvin-
nor

<45 år

>45 år

I +
IIA

IIB

III

-35
tkr

35-
60
tkr

60+
tkr

O-
gift

Gift
utan
barn

Gift
barn
0-6

Gift
barn
7-14

Flerfärg

.123
*

.120
*

.099
*

.092
*

.134
*

.121
*

.113
*

.073
*

.138
*

.116
*

.071
*

.047
*

.124
*

.106
*

.105
*

Procent
luft

.148
*

.031
*

.145 *

.131
*

.132
*

.082
*

.119
*

.099
*

.128
*

.070
*

.065
*

-.170
*

-.006

.090
*

.132
*

Procent text

-.139
*

-.084 *

-.164 *

.189
*

-.106

-.159
*

-.123 *

-.131

-.151 *

-.106 *

-.140
*

 

-.054
*

-.125 *

-.132
*

Största stilgrad

.157
*

.121
*

.132
*

.161
*

.139
*

.116
*

.150
*

.147
*

.142
*

.120
*

.119
*

.167
*

.102
*

.099
*

.144
*

Vanligaste stilgrad

-.060
*

-.074
*

-.051
*

-.090
*

-.040
*

-.109
*

-.028

-.058
*

-.042
*

-.073 *

-.092 *

-.024

-.107 *

-.078 *

.092
*

Foto

.133
*

.151
*

.084
*

.130
*

.112
*

.095
*

.125
*

.104
*

.066
*

.116
*

.130
*

.114
*

.124
*

.134
*

.110
*

Teckning

.045
*

.010

.045
*

.058
*

.013

.013

.043
*

.035
*

.016

.046
*

.045
*

.016

.054
*

.046
*

1.669
*

Inramning

.067
*

-.001

.082
*

.061
*

.067
*

.056
*

.077
*

.063

.062
*

.024

.063
*

.053
*

.009
*

.009

.068
*

Pris-uppgift

-.005

-.018

.013

-.018

.025

-.017

.016

.029

-.021

.003

-.017

-.058 *

.033
*

-.025

-.021

*) Signifikant i den meningen att motsvarande variabel i en stegvis regression måste ha en F nivå med sannolikheten 0.01 för att få komma in i modellen, 0.005 för att stanna i modellen.

 

 

* * * * * * *
Copyright © Hans L Zetterberg
Reprinted by Permission

* * * * * * *