Hans L Zetterberg till den moderata riksdagsgruppen 1990-05-02

IDÉER FÖR VÅR FRAMTID - grundtankar i en moderat rapport

  

Historieskrivningen följer inte de jämna årtalen i vår tidräkning hur gärna vi än vill tala om 70-tal, 90-tal, och 2000-tal.  Den stolta och optimistiska utveckling som var typisk för 1800-talet slutade inte år 1900 utan fortsatte till 1914, det första världskrigets utbrott.  Och det egentliga 1900-tal som då började fick av allt att döma sitt faktiska slut redan 1989.

Nu har en ny tidsålder inträtt som karakteriseras av marknadsekonomins nära nog universella seger över planekonomin, flerpartidemokratins genomslag i alla viktiga länder utom Kina, och USA:s seger i det kalla kriget.

Den politiska jordbävningen i Östeuropa 1989 visade kommandoekonomins och enpartistatens svagheter: låg levnadsstandard, ofrihet, brist på engagemang hos medborgarna.  Jordbävningen får nu utlöpare och efterskalv.  Det finns föga som skiljer efterkrigstidens östeuropeiska oförmåga från oförmågan hos de socialistiska ekonomierna i den tredje världen och oförmågan hos de socialiserade sektorerna i de västerländska samhällena.  Denna insikt kommer under de närmaste årtiondena att driva den politiska utvecklingen i många länder.  Också Sverige berörs.  Här hade politikerna lovat oss ett folkhem, men vi fick landstingens och kommunernas kommandoekonomi.

Den politiska historieskrivningen ser vi så här:

     1932-1989  Den socialdemokratiska eran

     1990-2000  Den stökiga tiden

     2001-        Den liberalkonservativa eran

 

Den svenska politiken befinner sig nu i den omställningsperiod som vi kallar den stökiga tiden.  När moderaternas två framtidsgrupper: en för framtidens partiorganisation och en för framtidens politiska idéer bildades vintern 1989 satte vi år 2001 som tidpunkten då vi röstmässigt och idémässigt är det dominerande partiet i Sverige.  Sedan dess har händelserna i Östeuropa visat att politiska förändringar för statsbärande socialistiska partier kan gå mycket fort.  Senast år 2001 säger vi nu.  Vi skall givetvis se till att den stökiga tiden blir så kort som möjligt; men det kommer att ta tid för nu det gäller något mycket mer genomgripande än att få en borgerlig regering som på 70-talet.

Östeuropas politiska jordbävning har redan ställt till oreda i svensk politik.  Vi kommer många gånger under de närmaste åren att samlas framför TV-apparaterna för att se hur den nya politiska krisen skall lösas, ungefär som vi gjorde i februari 1990.

Inget block, det må vara rött eller blått eller grönt, har idag kontroll i riksdagen trots att s+vpk har majoritet.  Stora SAP som varit den stabila apparaten i svensk politik i ett halvsekel är nu varken stort eller stabilt.  Centern tar över dess fördelningspolitik, och folkpartiet tar över dess socialpolitik och högskattepolitik.  Alla vill ta över dess väljare, men de sitter för det mesta modstulna på soffkanten.  Moderaterna går som så ofta förr i egna tankar utan behov att tänka socialdemokratiska idéer.

Det finns idag mer optimism än enighet bland de borgerliga. Till optimismen bidrar att kds antagligen får ta plats i riksdagen för egen maskin denna gång. Men vad är egentligen det borgerliga uppdraget?

Det ligger en slags förrevolutionär stämning över landet, en stämning som nyhetsredaktionerna i landet kommer att vara de sista att upptäcka. Ett folk är i antågande.  Med sig har det framtidens idéer och det enda stora oprövade regeringsalternativet i svensk politik, en moderatledd regering.  Mot sig har de antågande inte bara socialdemokratins trötta idéer utan också av socialdemokratin färgade partier, massmedier och institutioner.  Vi har alla svårt att frigöra oss från den långa perioden av socialdemokratisk dominans.

På kort sikt kan det mesta hända, men på längre sikt blir framtiden klarare.

Ett framgångsrikt och pålitligt högerparti i dagens Europa fylls framför allt av människor som förenar liberalism och konservatism.  En liberalkonservativ samhällssyn blir tongivande också i Sverige när den stökiga tiden är över.

 Liberalkonservatismen är ingen godtycklig blandning av liberalism och konservatism.  Den är konservativ i den lilla världens frågor och liberal i den stora världens.  Det ger moderata samlingspartiet en ideologisk särställning bland de svenska partierna, en slagkraftig vägvisare in i framtiden.  Det är precis vad som behövs i en tid då vi oroas både för den lilla världen -- till exempel att barn och äldre far illa -- och för vårt läge i den stora världen -- till exempel att vårt land tappar konkurrenskraft och blir isolerat i det nya Europa.

Även på det personliga planet innebär det en sällsam styrka att vara liberal i den stora världen och konservativ i den lilla.  Med den lilla världens trygghet i ryggen behöver varken kvinnor eller män ängslas för den stora världens frihet.

Under efterkrigstiden fram till 1989 kändes det naturligt för många politiker att vilja bygga välfärden, efter 1989 vill de bästa politikerna underlätta för välfärd, men inte bygga den.  Vi har hört hur det sades i den gångna eran: "Låt samhället (alltså, låt staten) göra det".  Vi kommer att få höra hur det sägs i den nya eran: "Låt det civila samhället göra det".

I Östeuropa gjorde det civila samhället en fredlig revolution mot den kommunistiska statsapparaten.  Tron på det civila samhället har länge funnits i europeiskt tänkande och i västeuropeisk praxis.  Denna tro förenar nu Östeuropa med Västeuropa.  Det är vår övertygelse att också länderna i Nordeuropa vill gå samman med resten av Europa i tron på det civila samhällets möjligheter.

Vi har en gång haft en kort period med ett vitalt civilt samhälle i Sverige: då var bönderna kungar på sina hemman, då grundades vad som nu är våra stora företag, då uppförde borgare vackra stadshotell och planterade alléer i sina städer, då byggde de kulturintresserade teatrar och de fromma kyrkor, då levde och sjöng folkrörelserna.  Tillväxten i ekonomin hade vad vi nu skulle kalla japansk fart.  Sedan dess har flertalet bönder försvunnit, deras oinskränkta äganderätt till mark och skog har reglerats bort, deras ekonomi är subventionerad.  Storföretagen har alltmer förlagt sin verksamhet utomlands.  Borgarnas alléer har huggits ned på order av kommunala planerare.  Stadens torg domineras inte av statshotellets snidade veranda utan av Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och Domus brutala betongfasader.  Folkrörelserna har blivit socialfall som inte klarar sig utan statliga bidrag.

Det nya civila samhälle som skall ta över kommer inte att bli som gamla tiders.  Men det liknar det gamla i att det bygger på frivilliga projekt, både små och stora, både svenska och internationella.  Det liknar det gamla civila samhället också i att det bygger på äganderätt och frihet.  I det nya civila samhället är emellertid medvetandet större än i det gamla civila samhället om att varje ingrepp från statsmakternas sida i medborgarnas liv, varje skatt, varje reglering, försvårar planer, dödar projekt, dämpar livslust och engagemang.  Vi har nämligen en erfarenhet som inte våra förfäder hade: högskattesamhället med massiva byråkratier i den offentliga sektorn.

För att nå det civila samhällets renässans och dominans måste vi bekämpa socialdemokraternas vana att sätta likhetstecken mellan "samhället" och statsmakterna.  Som motgift vill vi vänja det svenska folket att med självklarhet tala om det "civila samhället".

När vi säger det civila samhället så avser vi allt som inte skall vara styrt av statsmakterna och inte en del av den offentliga sektorn.  Det civila samhället är alltså inte motsatsen till det militära, utan motsatsen till det politikerstyrda.  Till det civila samhället skall räknas hela "den lilla världen" dvs. familj, grannskap, hembygd, nätverk, föreningar mm och av de delar av "den stora världen" som inte skall styras av politiker, nämligen kyrkor, universitet, företag, kulturlivets institutioner, etiska kommittéer, konstnärlig verksamhet, fria yrken, etc.

I full enighet har den moderata framtidsgruppen valt att säga att framtidens uppgifter i huvudsak faller på det civila samhället.  Vi säger inte som nyliberalerna att företagen och marknaden skall ta över allt, vi säger att det civila samhället skall ta över, överallt där det går.

Gruppens skrift innehåller idéer, inte i första hand för den stökiga politiska tiden som nu råder, utan idéer som kan räkna med förverkligande i en kommande moderat era. Ett genomgående tema är att moderaterna inte skall utnyttja sin blivande maktställning att stärka stat och kommun och därmed sin egen makt.  Stat och kommun har väsentligare uppgifter än att vara ett byråkratiskt centrallager av allsköns skattefinansierade tjänster och varor till medborgarna.  "Om något behöver göras och det kan göras av det civila samhället, så skall det göras av det civila samhället, inte av stat och kommun", lyder vår tumregel. Vi hoppas att den kommer att sättas upp inom glas och ram i alla de många kontor som moderata förtroendevalde kommer att ta i besittning efter 90-talets val.

Nu invänder ni att moderaternas politiska framtidsgrupp ägnar sig åt önsketänkande. Åh nej. Vi har baserat slutsatserna, inte på önsketänkande (fast alla skall veta att vi innerligt vill det), utan på en rejäl analys av omvärlden och Sverige.  Och vi ger rader av konkreta exempel på hur politiken ändras med vårt synsätt.

Genom denna konkretion skiljer vi oss också helt från folkpartiets framtidsgrupp.  Man kan rycka ut många sidor ur folkpartiets nya idérapport och lägga in dem i vår rapport och ingen skulle upptäcka skillnaden.  Men man kan inte lägga in Westerbergspartiets faktiska politiska beslut och åtgärder bland våra utan att märka hur illa det skär sig.  Idéhistoriskt är det en parodi på liberalism (också på socialliberalism) att som folkpartiet behålla och effektivisera det svenska skattetrycket som ger statsmakterna rätt till merparten av medborgarnas inkomster.  En parodi, ett hyckleri, ett bevis på inkompetens; kalla folkpartiets klyfta mellan idé och handling vad ni vill.  Den tillhör onekligen den stökiga tidens bekymmer.

 

Avsnitt 1 i vår rapport heter "Greppet om framtiden" och sammanfattar några av framtidsforskningens resultat som kan vara av intresse för ett politiskt parti.  Det börjar med en periodisering av framtiden och en begränsning av uppgiften till att gälla den framtiden på kort och medellång sikt.  Vi håller oss till de krafter som redan finns och kan studeras, men som kommer att uppträda i andra proportioner och kombinationer framöver än idag.

De krafter vi tar upp i detta kapitel är världskapitalismens utveckling, befolkningsutvecklingen, teknikutvecklingen, värderingsutvecklingen. Vi får fortsatta strukturomvandlingar och de kommer att innefatta inte bara strukturomvandlingar i näringslivet utan också av den offentliga sektorn och av arbetsmarknadens parter.

Befolkningsutvecklingen som ger oss många friska seniorer och antagligen många invandrare har stor relevans för pensionssystemen och arbetslivets utformning.  Den tekniska utvecklingen ("alltings digitalisering") ger oss en rejäl förnyelse och effektivisering av marknaderna.

Värderingsutvecklingen spelar också marknadsekonomin i händerna genom den ökade individualiseringen av livsstilar och preferenser.  Vi noterar framväxten av s k postmateriella värderingar; miljöomsorg börjar, som bekant, bli en universell västerländsk värdering nästan i nivå med klassiska värderingar som det rätta, det sköna, det sanna.

Kapitlet avslutas med några observationer om de regioner i världen och i vårt närområde där utvecklingen går snabbast.

I Avsnitt 2 heter "En värld i omvandling".  Det diskuterar framför allt den omvandlig som gjorts tydlig genom revolutionerna i Östeuropa.  Dess konsekvenser för politiken i Sverige har redan nämnts.  Det är värt att tillägga att den också ger en ny och tragisk belysning till vårt ulandsbistånd.  Till detta avsnitt hör vidare diskussionen av EG:s utveckling -– den har en avgörande betydelse för hela Europas framtid. Vi måste oförbehållsamt vara med i EG, inte bara av ekonomiska utan också av kulturella och politiska skäl.  De senare innefattar bland annat att motverka en överstatlighet på det kulturella och sociala området som Europas socialdemokrater gärna vill tilldela Bryssel.

Till avsnittet hör också en översikt av det nya säkerhetspolitiska läget i Europa och en genomgång av miljöpåverkan och välståndsutveckling. Vår miljöanalys har inga inslag av populism.

Avsnitt 3, "Sverige i återvändsgränden", öppnar med en lovsång till det välsignade landet Sverige och till de samförståndsglada svenskarna.  Men vårt land har på flera punkter avvikit från välsignelsens väg och här bör vi moderater vara beredda att ta konflikt.  Det gäller välfärdens förstatligade (eller kommunaliserade) organisation, med skattetryck, monopol och dålig leveranstrygghet.  Det gäller pensionssystemet, skolan, universiteten, radio och tv.  Om trenderna får fortsätta till sekelskiftet är vi en randstat på nedgång, ja Nordens fattigaste land med stor utlandsskuld, varannan är offentliganställd, var sjunde är utslagen från arbetslivet, duktighet i mygel krävs för att få kvalificerad vård, gamla och barn far illa.

Avsnitt 4, "Våra värderingar", presenterar vår människosyn. Vi sjunger frihetens och frivillighetens höga visa, bekänner oss till människans värde, erkänner människan gåta, respekterar människans rättigheter.  Ett kanske kontroversiellt inslag är vår markering mot den numera vanliga uppfattningen att människa bör nöja sig att var en kugge i det ekologiska samspelet.  Den inställningen anser vi farlig eftersom den gör människovärdet till något relativt som kan offras för ekologiska mål.

Avsnitt 5 heter "Framtidens samhälle" och handlar om ett avpolitiserat Sverige, öppet för nya idéer om välfärd med ett mänskligt ansikte.  Här kommer vårt glädjebudskap om "det allsidiga samhället": Politik är inte allt, staten är inte samhället.  Näringsliv, vetenskap, konst, religion och etik har rätt att leva sina egna liv.  Statsmakterna skall inte styra dem, inte heller tvinga på sig som partners i deras verksamheter. Stora landvinningar i den europeiska civilisationen har gjorts genom de staket som satts upp att skydda dessa områden från ingrepp utifrån: näringsfrihet, akademisk frihet, konstnärlig frihet, religionsfrihet, och den samvetsfrihet som innebär att ingen skall tvingas att handla mot sin etiska övertygelse.  Dessa friheter utgör det allsidiga samhällets konstitution.  Inför dem måste även demokratiskt konstituerad makt, baserad på åsiktsfrihet och fria val, göra halt.

En annan väsentlig gräns skyddar den lilla världens integritet. Den lilla världen  familj, släkt, grannar, vänner, hembygden, föreningen där man är bror och syster  har egenskaper och värden som inte kan ersättas av den stora världens byråkratier och marknader.

En välfärdsmarknad är smidigare än en välfärdsbyråkrati. Men ingendera kan ersätta den lilla världens kärlek och omsorg. Välfärdsmarknaden har dock ett försteg genom att den tillåter den lilla världen att vara med och bestämma vilken barnomsorg, vård, eller arrangemang för ålderns dar man skall få. Besluten sker vid köksborden, inte i statsmakternas kontor.

Om Avsnitt 5 gick in på ett av socialdemokratins heligaste områden, välfärdspolitiken, gäller detsamma om Avsnitt 6 som heter "Arbetslivets villkor".  Här diskuteras behovet av mer humanistiska värden på arbetsplatserna.  Vi vill minska skillnaden mellan arbetets rättigheter  fackets specialitet  och medborgarrättigheterna.  Arbetet är numera en så viktig del av vår sociala tillvaro att all politik för arbetslöshet är oacceptabel.  Alla har rätt till sådan utbildning och sådana erfarenheter att man är anställningsbar.  Den omöjliga politiska uppgiften att reglera fram ett "heltidsarbete" åt alla mellan 18 och 65 ersätts med ett flexiblare system med individualiserade lösningar med arbetstidsmoduler.  I goda tider finns flera arbetsmoduler än i dåliga, men inga långtidsarbetslösa.  Slagordet "arbete åt alla" får en ny innebörd.  Alla skall har principiell rätt till åtminstone en arbetsmodul, också i dåliga konjunkturer och efter 65-årsåldern.  Varje modul beskattas för sig så att det alltid finns incitament att ta en modul till.  Den lilla världen får sin företagsform; vi kallar den AL, arbetslaget, och den skall ha betydligt enklare juridiska villkor än aktiebolaget, AB.

I det sista kapitlet presenterar vi "Det borgerliga uppdraget", en serie förslag till politiska beslut.  De kan läsas som illustrationer till den samhällssyn vi presenterat.  För att bättre kunna kontrollera den offentliga makten föreslås personval, folkomröstningar på enskildas initiativ, ökad grundlagskydd av mänskliga rättigheter.  Den lilla världen stärks genom att den offentliga finansieringen kommer huvudsakligen via medborgarnas beslut att vända sig till en viss vårdgivare, inte genom ett direkt anslag från en politisk församlig till vårdgivaren.  Landstingen avskaffas.  ATP omvandlar sig självt till en rejäl extra folkpension; därutöver skall försäkringssystem med premiereserver verka under konkurrens.  Man får fritt välja skola, och det offentliga stödet till skolan följer eleven.  Universitet får möjlighet att bryta sig ur statens kontroll genom att omvandlas till stiftelser.  Utrikesförvaltningen får en ny karriärväg: miljöattachéer utbildas och sänds till viktigare ambassader.  Som en av världens nordligaste befolkningar tar Sverige ett särskilt ansvar för forskningen och de internationella förhandlingarna om ozonhålet.  Sverige ansluts till det europeiska snabbtågsnätet.

---

Den politiska framtidgruppen har bestått av följande personer:

Bo Berggren, Staffan Burenstam-Linder, Ulla Ericsson (sekreterare 1990), Susanne Hellberg, Gunnar Hökmark, Göte Jonsson, Göran Lennmarker, J P Anders Linder, Inger Ren‚, Cecilia Stegö (sekreterare 1989), Per Unckel och Hans L Zetterberg. Vi har sammanträtt xx gånger. Ericsson, Hökmark och Linder har utgjort redaktionskommittén för vår text.

Vi har kallat på hjälp från ett antal fristående experter som skrivit uppsatser som vi intensivt diskuterat; en lista finns i Appendix. Vi har också haft stor glädje av det arbete som utförs i de olika tankesmedjor som står relativt fria från statsmakt och socialdemokrati: Ekonomifakta, FA-Rådet, Industrins utredningsinstitut, Nya Välfärden, SACO, SAF, SNS, Timbro, m fl. Från universitetsforskningen har vi givetvis också lärt oss mycket, dock kanske inte så mycket som kunde ha varit fallet om dess problemformuleringar varit friare från de värderingar som dominerat under den socialdemokratiska eran.

1900-talet började med att högern accepterade demokratin och det slutade med att vänstern accepterade marknadsekonomin. Det är en god grund för framtiden. Det har gått en optimistisk ton genom våra diskussioner. Den socialdemokratiska eran är slut, den stökiga tiden kommer att ta slut. Nu ser vi fram mot att moderaten blir den vanligaste svensken och moderata idéer bli självklara i svenskarnas politiska samtal.