1985:5
30 december 1985

Copyright (c) 1985 Sifo Förlag AB
Reprinted by permission.

Socialstatens seger över den liberala rättsstaten
Reflektioner och observationer efter valet 1985

När stat och kommun tar ansvar för att varje medborgare har en hygglig levnadsstandard får vi en socialstat. Den kan kombineras med andra statsformer: Bismarck gjorde socialstaten till ett stärkande komplement till sin privilegiestat, Lenin kombinerade socialstaten med kommunistiskt sovjetstyre. I Sverige liksom i andra västländer har socialstaten gått i par med den liberala rättstaten. Då har vi fått vad man kallar "den moderna välfärdsstaten".

Men vad händer om parhästarna inte kan dra jämt, om socialstaten blir stark och den liberala rättsstaten blir svag? Ingen forskare har veterligen analyserat detta viktiga problem. En analys av 1985 års valrörelse i Sverige aktualiserar frågan, som utan tvivel kommer att följa oss i många år.

Sverige mot strömmen

Mitten på 80-talet har varit en god period i västvärlden för en liberal samhällssyn och en dålig period för planhushållningens idéer. I USA blir Ronald Reagan omvald av en inte fullt så konservativ väljarkår som han själv och den ekonomiska tillväxten är stark. I Japan fortsätter liberalerna att regera över efterkrigstidens mest framgångsrika ekonomi. I Storbritannien blir nyliberalen Margaret Thatcher omvald trots hög arbetslöshet. I Västtyskland vinner Helmut Kohls kristdemokrater i koalition med liberalerna över socialdemokratin och die Grüne med löften om en liberalare, tillväxtvänlig politik som minskar inflation och arbetslöshet. Endast ett av västvärldens större och viktigare länder, Frankrike, styrs vid 80-talets mitt av vänstern. Men Mitterands regering är ekonomiskt och moraliskt svag man har övergett den centralstyrda expansionspolitiken och man har fallit för frestelsen att idka statlig terrorism mot Greenpeace

I Sveriges närområde härskar en borgerlig regering i Danmark som lyckas vända ett av de sjukaste länderna i Europa till det snabbast tillfrisknande I Norge blir en högerregering omvald.

Vi vet att opinionsklimatet också i Sverige påverkats av marknadsekonomins "blå våg". Vi gillar inte kollektiva lösningar och stora centralstyrda välfärds- och energiprojekt som förr. Vi har sett alla politiska partier orientera sig i små steg mot höger På 80-talet är det inne igen med industri, export och vinster. Men i ett väsentligt avseende faller Sverige ur det internationella mönstret av framgång för en liberal samhällssyn. Olof Palmes social-demokrati vinner 1982 och 1985.

Varför? Svar av typen "Vi har världens bästa socialdemokrati" (alternativt "Vi har världens sämsta borgerlighet") duger inte: det är ju i så fall det som skall förklaras.

Den korta liberala traditionen

De senaste hundra åren har samhällsutvecklingen först gått från 1800-talets privilegiestat (i Tingstens mening) till en liberal rättsstat med allmän och lika rösträtt. På 20-talet dominerade den liberala rättsstaten. På 30-talet börjar den kompletteras av den mer interventionistiska socialstaten som expanderar snabbt efter andra världskriget. De offentliga utgifterna var vid seklets början mindre än 10 procent av BNP, vid socialstatens mognad på 80-talet uppgick de till 70 procent av BNP. Andra världskriget lärde upp staten att organisera och ta hand om ökade delar av BNP, men större delen av ökningen skedde först på 60- och 70-talen. Av alla centraleuropeiska och nordeuropeiska länder hade Sverige (som Stein Rokkan visat) den kortaste liberala perioden. Ett drygt årtionde i Sverige mot flera årtionden i grannländerna varade den liberala perioden. T o m Tyskland, vars öde enligt Ralf Dahrendorf är att sakna ett stort och rikt liberalt arv, kan sägas ha haft en både längre och intensivare liberal period än Sverige Liberalismens institutioner - marknad, företag, rättsväsen, humanistisk högre utbildning, familjer och familjeföretag med ansvar för sköna konster och välgörenhet, "Geist und Geld" - fick dåligt fotfäste i 1900-talets Sverige. I grannländerna rådde den liberala ordningen längre och fick ett fastare grepp över institutioner och mentalitet. I Finland kan man säga att den liberala perioden ännu råder.

I den liberala rättsstaten fanns familjen, kyrkan och försvaret som arv från privilegiestaten. Företag, marknad, högre utbildning, sköna konster, rättsväsen, oväldig förvaltning var emellertid de institutioner som framför allt prioriterades i den liberala rättsstaten. Ideologin var företagsamhetens, äganderättens och det personliga ansvarets.

Depressionen på 30-talet diskrediterade marknad och företag. Det kändes orimligt att göra individer personligen ansvariga för ekonomiska olyckor till följd av kollapsen i världshandel och valutor. Ideologier om kollektivt ansvar vann snabbt gehör. Så snart ekonomin tillät prioriterades den sociala omsorgen. Så fick vi vår nuvarande samhällsstruktur dominerad av socialstaten.

Fackföreningar blev nu lika viktiga som företag. Allmännyttans bostäder, försäkringskassan, sjukvård i offentlig regi, åldringsvård i offentlig regi, barnomsorg i offentlig regi, AMS-verksamhet blev prioriterade institutioner. I 1985 års valrörelse hade vi hunnit till de mera finstilta detaljerna: det egna rummet på långvården, färdtjänstens finansiering, nivån på delpensionen.

Vi anpassade grundlagen till det nya samhället. Strejkrätten blev grundlagsfäst, äganderätten blev det inte. Tydligare kan det inte anges att fackföreningar blev prioriterade och privata företag nedvärderade. 1970 års grundlag medger kompensation vid expropriering, men eftersom obegränsad beskattning är tillåten är konfiskation i praktiken möjlig. Socialstaten behöver vara ett högskattesamhälle, och i Sverige valde vi att inte ha några restriktioner i beskattningsrätten.

Ideologin i socialstaten är inte företagsamhetens utan vårdens. Maximen är att samhället skall hjälpa de svaga. Eftersom vi periodvis alla är svaga, sjuka och gamla och inte alltid kan ta ansvar för oss själva är vi alla vårdens potentiella klienter. Denna vårdmentalitet och människosyn är förvisso humanitär. Den är också mumma för vårdbyråkrater som söker ökade anslag, mer personal och större makt över medmänniskor.

Enighet blir oenighet

Flertalet tänkte sig att den liberala rättsstaten skulle leva kvar, och att vi ovanpå den lade socialstaten för att bilda en riktig "välfärdsstat". Denna fina tanke har inspirerat mycket i svensk politik i vår tid. Välfärdsprogrammen infördes under Erlanders regeringsperiod i stor politisk enighet. Ett undantag var ATP-striden på 50-talet. Den oenighet som fanns i ATP-frågan gällde emellertid mindre behovet av en tilläggspension än dess tekniska utformning.

Vad som hänt på 70- och 80-talen är att den avtagande ekonomiska tillväxten avslöjat socialstaten som en gökunge som kväver den liberala rättsstatens idéer och institutioner. Därmed har den politiska enigheten om socialstaten upphört, något som blev uppenbart i 80-talets valrörelser. Oenigheten gäller både finansieringen och utformningen av programmen.

Mot slutet av det borgerliga styret 1976-82 blev budgetunderskotten så stora att besparingar beslöts -— mot den socialistiska oppositionens vilja — på fem av socialstatens områden: (1) karensdagar skulle införas i sjukförsäkringen, (2) förmåner i arbetslöshetsförsäkringen skulle reduceras, (3) pensionernas värdesäkring mot inflation skulle justeras ned, (4) statsbidragen till kommunal barnomsorg minskas, och (5) delpensionens procentandel av lönen minskas. Socialdemokraterna gick 1982 till val på sitt motstånd mot de fyra första av dessa beslut. I regeringsställning förverkligades sedan dessa vallöften. 1985 gick de till val på att också återställa den femte försämringen från den borgerliga regeringsperioden, delpensionen. Budskapet till väljarna var klart: välfärdssystemen var heliga för socialdemokratin men inte för de borgerliga partierna.

Under riksdagsperioden 1982-85 fördjupades oenigheten om socialstaten till att gälla, inte bara programmens budgetnivå utan också deras organisation. Av stort principiellt intresse var riksdagsdebatten om Pysslingen och beslutet att förbjuda kommuner att låta sina statsbidragsstödda barndaghem drivas som privata entreprenader. Sådan näringsfrihet gick till nöds an för sophämtning men inte för socialstatens vårdande uppgifter.

I den borgerliga debatten blev kritiken mot socialstaten tydligare. Man märkte framför allt dessa tema:

Socialstaten tar lejonparten av alla resurser så att det blir för lite kvar till vad som är borgarna kärt: högre utbildning, rättsväsen, försvar och lantbruk.
Den intensiva fördelningspolitiska diskussionen i socialstaten förtar intresset och ansträngningen att få tillväxt i ekonomin.
Socialstatens ideologi — vårdmentaliteten — kväver den liberala rättsstatens mentalitet av frihet och ansvar för myndiga, företagsamma medborgare.
Socialstatens partitrogna skolreformatörer, vårdbyråkrater och AMS-administratörer åsidosätter den liberala rättsstatens krav att kompetensen skall ha företräde när chefsjobb tillsätts; de tycker att behovet av politiskt kongeniala chefer med de rätta kontakterna är viktigare.
Lagstiftningen i sociala frågor fylls med ramlagar, dvs ger byråkraterna rätt att lagstifta, vilket strider mot rättsstatens ideal.

De två senare punkterna visar hur kritiken mindre blir en attack på socialstaten än ett allmänt försvar för den liberala rättsstaten.

Socialdemokraterna vinner både 1982 och 1985 på försvaret av socialstaten. Eftersom majoriteten av väljarna på 80-talet blivit offentligförsörjda (INDIKATOR den 10 juni 1985) är kanske inte detta förvånande. Varför skulle väljarna bita den hand som föder dem?

Socialdemokratins försvar av välfärdsstaten första halvåret 1985 kommer att bli en klassiker i kampanjers historia. Här finns under senvintern 100 debatter med oförberedda moderater, en effektiv samordning av demonstrationerna första maj, en famös film om själviskheten i högerns system för vård och omsorg, en stortavla synlig över hela landet med en pensionerad tant som tänker rösta på socialdemokratin för att få behålla färdtjänsten. Och här finns begravningen av Tage Erlander, välfärdsstatens tillskyndare och skapare, om vars verk ingen vågar tala annat än gott.

Socialdemokratin gick upp i Sifos väljarbarometer från 39.0 i december 1984 till 44.5 i slutet av augusti 1985. (Valet gav partiet 44.7 procent.) Försvaret av socialstaten ledde till att den offentliga sektorns tjänstemän blev en ny kärngrupp inom socialdemokratin. I valet 1979 hade 29 procent av dem röstat s, 1982 var siffran uppe i 32 procent; och 1985 blev den 40 procent. (För valtrender i undergrupper av väljarkåren, se Appendix.) Andelen kommunister bland den offentliga sektorns tjänstemän ökade från 9 procent 1979 och 1982 till 12 procent 1985, så den socialistiska övervikten bland offentliganställda tjänstemän är nu absolut (52.5%). Bland arbetare i offentlig tjänst märks inte motsvarande rörelse. Men här var redan tidigare den socialistiska övervikten stor: av denna grupp fick s 1985 64 procent och vpk fick 7.

Socialdemokratin kan efter 1985 års val med nästan lika stor rätt kallas de offentliganställdas parti som arbetarnas parti. Spegelbilden av den ökade socialistiska dominansen bland den offentliga sektorns folk är givetvis en ökad borgerlig profil hos de privatanställda. Väljarkåren omgrupperas. Amerikanska valforskare kallar sådana processer "realignment". De är ganska sällsynta.

Den liberala traditionen glöms

Den exceptionella kortheten i den liberala perioden i Sverige i början på seklet har haft en del konsekvenser också för senare år. Flertalet av 80-talets svenskar har ingen kunskap om livsstil och samhällssyn i första tredjedelen av detta århundrade.

Få har idag något särskilt levande minne av hur sekulariserade företagare byggde teatrar och fromma företagare byggde frikyrkor, hur borgare planterade alléer och byggde ett vackert stadshotell vid stadens torg, hur föreningar bildades för allmännyttiga ändamål. Vi vet bara att de teatrar som nu finns sällan är privata och att deras repertoar och rollbesättning i mångt och mycket styrs av skådespelares och scenarbetares fackföreningar. Vi vet att kyrkorna avfolkats och den ungdom som nu sökt sig till dem har de vanliga fashionabla vänsteråsikterna om biståndsländer, kapitalismens och miljöförstöringens fasor och vikten att gå i samma fredsdemonstration som Sovjet-ungdomar. Alléerna har huggits ned på. förslag av kommunala planerare. Det gamla stadshotellets utsirade fasad mot "torget har ersatts av Domus brutala cementklump. Föreningar bildas nu och drivs med kommunalt stöd, inte medlemmarnas avgifter. Borgerlighetens offervilja för kultur, religion och välgörenhet har skattats bort, politikerna har övertagit mecenatrollen. Svenskar vet inte längre hur ett samhälle faktiskt kan baseras på ägande av små och stora enskilda förmögenheter, familjeansvar för uppfostran och utbildning, privat ansvar för konst och kultur, bidrag till kyrkor, mission och välgörenhet.

Det är ett helt komplex och nätverk av fackföreningar, partifolk, undervisnings- och vårdbyråkrater och AMS-tjänstemän och intresseorganisationer som drivit utvecklingen bort från det borgerliga samhället. Deras gemensamma mål är att socialdemokratin skall överleva som statsbärande parti och försörja de sina och deras projekt med en generös budget av skattemedel.

En efter en har de gamla borgerliga eliterna neutraliserats och ibland inkorporerats i s-apparaten eller gjorts helt beroende av den: generaldirektörer och andra höga ämbetsmän, apotekarna, läkarna, lärare, journalister och präster. Nu står tandläkare, psykoterapeuter och (genom löntagarfonderna) storföretagare i tur. Maktbasen for de gamla eliterna var kompetens definierad av kollegor, inte politiker och kapital ägt av privata, inte offentliga instanser. När den undanrycks faller alla in i mönstret. Snart återstår bara udda advokater, penningmäklare, bönder och småföretagare.

Om de svenska borgerliga eliterna krossats genom halshuggning (som på Karl IXs tid) hade vi lättare förstått vad som hänt. Nu har omvandlingen varit drönig och folket vet ännu inte vad som skett, knappt eliterna själva.

När en borgerlig regering kom till makten 1976 (genom att borgerligheten då samspelade med det antikapitalistiska kärnkraftsmotståndet) hade denna regering inget program för att stärka de gamla eliterna och den liberala rättsstatens institutioner i samhället: familjen, rättsväsendet, universiteten, marknaden, företagen. Däremot hade denna regering ambitionen att bli bättre på välfärdspolitik än socialdemokraterna varit utan att höja skatterna. Det gick inte. Palme kunde i valrörelsen 1985 lägga ut den borgerliga periodens budgetunderskott som en stapel av hundralappar som räckte från Södertälje till slottet i Uppsala, den förre budgetministern Ingemar Mundebos residens.

När de nyliberala och nykonservativa strömningarna i slutet på 70-talet och på 80-talet svepte över västvärlden fann de mindre resonans i Sverige än någon annanstans. Visst ökade svenskarnas intresse för marknadsekonomiska lösningar ("den blå vågen") och för ökat moraliskt familjeansvar ("den vita vågen"). Men man hade inte mycket konkretion bakom dessa idéer. I motsats till befolkningen i andra västländer hade vi i Sverige redan glömt den inte alltför avlägsna värld i vilka dessa idéer hade sina rötter. Skolböcker, tv-program, utställningar på Nordiska Museet, och mycket annat har bibringat oss föreställningen att utvecklingen gått direkt från graderad rösträtt och statare till socialdemokrati, HSB och ATP. Det liberala 20-talet existerar inte i nutidssvenskens medvetande.

Liberalismen i moderat och folkpartistisk framtoning

Den liberala eran sådan den en gång funnits hos oss lyste med sin frånvaro i 1985 års valrörelse, den som handlade om nyliberalismen. Istället framtonade den liberala rättsstaten i andra former, något olika hos moderater och folkpartister.

I moderaters förkunnelse fanns den liberala rättsstaten som idealtyp hämtad från sentida anglosaxiska böcker. Partiets centrala ledning domineras av en yngre generation som är väl förtrogen med den utländska nyliberalismen. De förde fram dess budskap klart och tydligt. Det moderata slagordet "Man måste kunna leva på sin lön" fastnade bättre i väljarnas minne än något annat slagord i valrörelsen. Partiet gick fram bland egna företagare och inom LO-kollektivet. Av landets företagare (inklusive självägande bönder) hade moderaterna 35 procent 1979 och 42 procent 1982 och 46 procent i valet 1985. Bland LO-anslutna hade moderaterna 8 procent 1979, 9 procent 1982 och 11 procent 1985. I andra grupper av väljarkåren — t ex tjänstemän och pensionärer — förlorade moderaterna på det nyliberala budskapet.

Idéer från ett land som USA med en lång och levande liberal tradition där de offentliga utgifterna utgör 35 procent av BNP och den fackliga anslutningen är 20 procent av arbetskraften låter sig inte överföras till ett land med en kort och döende liberal tradition och där motsvarande siffror är 70 och 85 procent. De äldre moderata kommunal- och landstingspolitikerna var ganska oförstående inför de nya signalerna och de skatteomläggningar och besparingar i offentliga utgifter de innebar, något som socialdemokraterna med förtjusning kunde notera efter 100 lokala debatter i mars 1985. De nygamla idéerna verkade lite konstiga, udda, osvenska och ibland oacceptabla. Flertalet ville inte ha något systemskifte, allra minst en rivstart mot ett systemskifte, som moderaternas ordförande förordat på nyåret 1985.

I folkpartiets valrörelse fanns den liberala rättstaten på ett annat sätt. Små fickor av den som lever kvar i 80-talsmiljö lyftes fram. I vart och ett av sina tre huvudframträdanden i tv berättade Bengt Westerberg från någon levande (eller skall vi säga överlevande) ficka av den liberala rättsstaten. Det blev namngivna personer på namngivna orter. Man fick intrycket att Westerberg träffat dem och oförställt beundrade dem. De hade tagit egna initiativ, de hade alternativ som var efterfrågade, de hade avvikit från offentliga monopol i fråga om skola eller vård, de levde inte av skattemedel utan av marknaden, de gjorde gott. De korta skisserna av dessa fickor i dagens samhälle fick slagorden att tona bort och det mänskliga att tona fram och väckte ett starkt gensvar hos tv-tittarna.

Genom sina tv-framträdanden blev Bengt Westerberg valets segerherre. Folkpartiet var det enda parti som fick ökat antal mandat i riksdagen, alla andra partier minskade.

Man har sagt att det beror på att Palme och Adelsohn utnämnt varandra till huvudmotståndare så att mittfältet blev fritt för Westerbergs folkparti — men varför gick då inte det andra mittpartiet, centern, fram i denna oförsvarade terräng?

Man har sagt att framgången beror på Westerbergs stora expertis — men faktum är att Torbjörn Fälldin eller Kjell-Olof Feldt är lika kunniga utan att därför få framgång i valet.

Man har sagt att framgången beror på att Westerberg begärde ordet ofta för replik och därför kom att framstå som debattens medelpunkt — men faktum är att det gjorde Lars Werner också utan att få framgång i valet.

Man har sagt att han talade så folk begrep — men faktum är att det gjorde Olof Palme också utan att det gav motsvarande stora vinst.

Den enklaste förklaringen till Bengt Westerbergs framgång är att han fick den liberala rättstaten att leva genom att ta fasta på fickor av den som faktiskt lever. På det sättet kunde folkpartiet tillgodogöra sig den starka "blå vågen" i opinionsklimatet. Partiet gick fram i alla väljargrupper, särskilt mycket bland väljare verksamma i handel och samfärdsel samt sjuk- och socialvård.

I motsats till moderaterna framstod inte folkpartiet för väljarna som ett hot mot socialstaten, Snarare framstod partiet som en utvecklare av socialstaten genom det välpublicerade kravet på "ett eget rum" för patienter i långvården. Var fjärde pensionär (25%) i åldrarna 65-74 år röstade på partiet 1985 jämfört med var sjuttonde (6%) i valet 1982.

Men när socialstaten kom i konflikt med den liberala rättstaten då gällde den senare för folkpartiet. Sådan var framgångsformeln.

Den nya makten

Inom socialdemokratin prioriteras inte den liberala rättsstaten. Med det väljarstöd som följer av att vara socialstatens champion kan partiet numera lagstifta i strid med folkopinioner i rättsfrågor och ändå vinna valen. Detta var en bitter läxa för borgerligheten 1985 och inte minst det privata näringslivet. Löntagarfonderna — att ta pengar ur företagen för att köpa företagen — infördes under mandatperioden 1982-85 i strid med majoritetsopinionen (Se INDIKATOR den 17 november 1983) och den liberala rättstatens principer. Fonderna är kvar efter 1985 års val eftersom socialdemokratin sitter kvar vid makten.

Att socialstatens väljarstöd gör det möjligt för socialdemokratin att ta lätt på den liberala rättstatens principer sänder kalla kårar utför den borgerliga ryggraden. Det gör också många socialdemokrater betänksamma.

Sverige står i tur att få fler lagar som åsidosätter rättsstaten. Vi kan under mandatperioden 1985-88 räkna med en markanvändningslag som ger kommunen, inte markägaren, äganderättens privilegier. Vi får nog s k realränteskatt som låter staten gå in i den enskildes kontrakt med försäkringsbolaget och ta för sig. Man kan plocka flera exempel ur dagsdebatten.

Folkpartiets framgångar i valet förtar inte slutsatsen att den liberala rättsstaten åtminstone kortsiktigt förlorade 1985. Men först framtidens historiker kan avgöra om det svenska 80-talet representerar den liberala rättsstatens dödsryckningar eller dess pånyttfödelse. Än kan det dåna i rättens krater!

Förtroendet för partiledarna

Andel av väljarkåren som har "stort förtroende"
för de olika partiledarna 1968-1986

 

Westerbergs framgång innebär att Sverige efter 15 år av partiledare som ingivit relativt måttligt förtroende nu fått en som ligger på samma höga nivå som Erlander, Hedlund och Ohlin gjorde på 60-talet.

Bengt Westerberg är efter valet landets mest förtroendegivande politiker. När Sifo första gången frågade om Westerberg i september 1983 innan han blev politiker sade 9 procent att han ingav " stort förtroende". I 1.596 intervjuer mellan den 6 november och 10 december 1985 var det 47 procent, som tyckte Westerberg ingav "stort förtroende". Motsvarande siffror för Palme är 32 procent, för Werner 18 procent, för Adelsohn 16 procent, och för Fälldin 10 procent. Dessa siffror gäller vad hela urvalet mellan 16 och 74 år säger om partiledarna i månadsskiftet november-december 1985.

Vänstra stapeln: augusti-september 1985
Högra stapeln: november-december 1985

 

Fälldin blev inte rekommenderad för återval av centerpartiets valberedning och avgick. Av 81 centerpartister som Sifo hann intervjua före avgången tyckte 38 procent att han ingav "stort förtroende". Som jämförelse kan nämnas att, efter valförlusten 1982 var det 54 procent av centerpartisterna som hade "stort förtroende" för sin partiledare. Månaderna innan Ullsten avgick som folkpartiledare 1983 var det bara 10 procent av intervjuade folkpartister som tyckte han ingav "stort förtroende".

Inom partierna erhålls dessa förtroendetal:

m om Adelsohn -

57%

fp om Westerberg

78%

s om Palme

58%

vpk om Werner

54%

 

Adelsohn vars ställning ifrågasatts under hösten hade siffran 67 procent efter valframgången 1982 och får siffran 57 procent efter bakslaget 1985.

Socialdemokratins större regeringsduglighet

"Let us look at the record!"

I allmänna val röstar väljarna inte bara på de program som partierna lägger fram. Man bedömer också hur regeringen skött sig under den gångna valperioden. Den senare uppgiften är lättare för väljarna. De känner sig med rätta mer kompetenta att bedöma vad de upplevt de gångna åren än vad de lovas för framtida år.

Sifo har låtit väljarna sätta betyg på regeringarna under valperioderna 1976-79, l979-82 och 1982-85. Betyget har satts i intervjuer i månadsskiftet augusti-september under valrörelserna. Vid denna tidpunkt samlar sig väljarna till ett sammanfattande omdöme inför det stundande valet och de får hjälp av valkampanjen att forma sitt omdöme.

Vi låter väljarna bedöma 17 områden med följande poängsättning av svaren:

"Mycket bra" ger
"Ganska bra" ger
"Dåligt" ger

5 poäng
3 poäng
1 poäng

Väljarnas medelbetyg på regeringarna under olika perioder är

1976-79 (borg)
1979-82 (borg)
1982-85 (soc)

2.32 poäng
2.12 poäng
2.50 poäng

Betyget på Palme-regeringen 1982-85 låg något högre än för de borgerliga regeringarna under perioden 1976-79 och klart högre än för de borgerliga regeringarna 1979-82. Frågan "Hur har det varit?" hjälpte alltså socia1demokratin i valet 1985.

Här följer listan på de betyg i de olika politiska områden som testet omfattade:

"Tycker Du att den borgerliga/socialdemokratiska politiken under de tre åren från 1976/1979/1982 varit bra eller dålig när det gäller att ...?"

 

1979

1982

1985

Hushålla med skattemedel

2.11

2.10

2.64

Minska den statliga byråkratin

2.21

1.82

1.54

Reformera skattesystemet

1.80

2.10

1.81

Bekämpa arbetslösheten

2.10

1.71

2.88

Ge ungdomen arbetstillfällen

1.76

1.66

3.06

Trygga energiförsörjningen

2.01

2.87

3.14

Öka den enskildes inflytande
över sitt boende

2.32

2.49

2.02

Stärka marknadsekonomin

2.72

2.15

2.54

Stärka företagens internationella
konkurrenskraft

3.33

2.27

2.90

Underlätta för mindre och
medelstor industri

3.01

2.38

2.15

Skapa balans i samhällsekonomin

2.14

1.70

2.54

Bekämpa inflationen

2.58

2.13

2.45

Minska enskild maktkoncentration

1.95

1.76

2.39

Minska offentlig maktkoncentration

2.05

1.97

1 66

Väga in närings1ivets önskemål i
politiken på ett för Sverige
tillfredsställande sätt

2.93

2.36

2.52

Väga in fackföreningsrörelsens
önskemål i politiken på ett för
Sverige tillfredsställande sätt

2.15

2.04

2.90

Bevara välfärdssamhället

x)

2.60

3.39

Medelbetyg

2.32

2.12

2.50


x)Frågan ej ställd 1979

 

 

 

Källa:
Sifo 79034/035, 820341035, 85035/036

 

 

 

 

Socialdemokratiska regeringen 1982-85 får överbetyg av väljarna framför allt i försvaret av välfärdssamhället. Även i fråga om att skapa balans i samhällsekonomin får socialdemokratiska regeringen bättre betyg än de borgerliga regeringarna, liksom i förmågan att väga in fackets önskemål på ett för landet bra sätt. Socialdemokratiska regeringen får lägre betyg än de borgerliga regeringarna fick när det gäller att minska statlig byråkrati, underlätta för mindre och medelstor industri, stärka den enskildes boendeinflytande och minska offentlig maktkoncentration.

Valet som mellanstation i en förändringsprocess

Valet 1985 fastställde riksdagens sammansättning tre år framåt men blev ingen naturlig slutpunkt för ett studium av förändringar i väljarkåren. Veckorna efter valet medförde t ex lika stora förändringar som veckorna före valet.

Valresultatet och väljarbarometrar är aldrig fullt jämförbara 1 men följande siffror speglar ganska väl de allmänna trenderna.

 


Valet 82

Sifo,
hösten 84


Valet 85

Sifo,
hösten 85

m

23.6%

28.4%

21.3%

17.4%

fp

5.9

9.3

14.2

25.0

c

17.3*

14.1

12.4

8.4

(kds)

(1.9)

(3.3)

(2.2)

(1.8)

s

45.6

42.7

44.7

43.7

vpk

5.6

4.1

5.4

4.0

Övr

1.9

1.3

2.0

1.5

Inget

9.1

4.7

 

Första kolumn i tabellen är valresultatet 1982. Andra ko1umnen gäller partiställningen hösten 1984 och visar alltså läget vid uppmarschen till valåret. Tredje kolumn är valresultatet 1985 och fjärde kolumn är väljarbarometrarna hösten 1985 efter valet, som visar bl a den effekt själva valresultatet hade på väljarkåren 2.

För att lättare tolka denna tabell gör vi om den till index och sätter valresultatet 1982 till 100 för varje parti. Vi får då dessa siffror:

 


Valet 82

Sifo,
hösten 84


Valet 85

Sifo,
hösten 85

m

100

120

90

74

fp

100

158

241

424

c

100

82

72

49

(kds)

(100)

(174)

(116)

(95)

s

100

94

98

96

vpk

100

73

96

71

 

Partiet med en konsekvent uppgång — mer än fyra gånger utgångsnivån — är folkpartiet. Uppgången fortsatte än mer markant efter valet.

Centern visar under perioden en motsatt tendens, konsekvent vikande. Samarbetet med kds gav det senare mycket uppmärksamhet och höga siffror hösten 1984, men hösten l985 ligger alltså kds under utgångsnivån. Centerns nedgång efter valet är lika stor som nedgången före valet.

Kds fick in en man i riksdagen, Alf Svensson, tack vare valsamarbetet med centerpartiet. Hade valet ägt rum senare på hösten 1985 då centerpartiet förlorat ytterligare väljarstöd hade flera av centerpartisterna i riksdagen ersatts av kds-are. Kds-1istan låg närmast till fyra mandat i valet och har varit något robustare än centerpartivalsedeln i mätningarna efter valet.

Moderaterna hade goda ingångsvärden i valkampen men förlorade på upploppet. Besvikelsen bland moderaterna blev extra stor genom att deras opinionssiffror varit så höga. Moderaterna har förlorat efter valet, dock ej lika mycket som centern.

Socialdemokraterna visar största stabilitet. Uppgången under valåret räddade regeringsmakten. Uppgången har inte fortsatt efter valet, men nivån har stabiliserats kring valresultatet.

För kommunisterna gäller att det är extra svårt att jämföra valresultatet och opinionssiffror. Men gör vi jämförelserna var för sig gäller att valet 1985 blev något sämre för vpk än valet 1982 och opinionssiffrorna hösten '85 är något sämre än hösten '82. Intrycket blir ett neråtlutande plan för vpk.

Valet blev en mellanstation i en längre förändringsprocess för de borgerliga partierna. Omsvängningar i dessa partiers väljarandelar är inte ovanliga under efterkrigsperioden, inte ens omsvängningar i denna storleksordning. Det ovanliga 1985 ar omsvängningens hastighet. Det som förr tog flera år händer nu på månader och veckor.

Opinionsinstituten lyckades trots täta mätningar i valrörelsen inte hänga med i svängarna. Det var en nyttig påminnelse om att gamla märken inte håller.

Appendix: Partiernas förändrade id-kort

Följande tabeller visar partiernas penetration i olika undergrupper jämfört med deras penetration i hela väljarkåren i valet 1985 jämfört med valen 1982 och 1979.

Tabellernas tal är index av TGI-typ. Målgruppsindcx (Target Group Index) anger underrepresenation om de är lägre än 100 och överrepresentation om de är högre än 100. Formeln for indexberäkning är:

Andelen i målgruppen

Index=

——————————————————————————

x 100

Andelen i hela väljarkåren

 

 

 

 

Ett index 70 anger att gruppen ligger 30 procent under siffran för hela väljarkåren. Index 120 anger att målgruppsandelen är 20 procent högre än i väljarkåren som helhet.

Målgruppsindex används (a) att bestämma hur starkt partiet är i olika grupper (markerat av talens storlek), och (b) hur stor framgång eller motgång utöver den allmänna valvinden man haft i olika grupper jämfört med tidigare val.

För den som är ovan att tolka målgruppsindex kan det vara lättast att omvandla siffrorna till procentuella valresultat i den målgrupp man intresserar sig för. Om man multiplicerar målgruppsindex med partiets valresultat (i procent) och dividerar med 100 erhålles andelen partisympatisörer i målgruppen. Partiernas valresultat står som första deltabell.

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Alla

'85
=%

100
21.3

100
14.2

100
10.2

100
44.7

100
5.4


'82
=%

100
23.6

100
5.9

100
15.5

100
45.6

100
5.6

 

'79
=%

100
20.3

100
10.6

100
18.1

100
43.2

l00
5.6

 

 

  

 

m

fp

cp

s

vpk

Män

'85
'82
'79

106
99
106

101
95
98

96
95
85

98
101
100

88
116
117

Kvinnor

'85
'82
'79

94
101
94

99
105
102

104
105
115

102
99
98

112
84
85

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

18-29 år

'85
'82
'79

94
111
106

94
77
102

71
76
81

90
98
97

153
158
187

30-39 år

'85
'82
'79

113
97
99

95
119
103

84
97
105

94
96
93

177
136
129

40-49 år

'85
'82
'79

119
117
109

109
79
115

94
113
114

105
92
90

92
80
73

50-64 år

'85
'82
'79

101
87
97

112
111
83

119
116
107

122
106
111

41
53
37

65-74 år

'85
'82
'79

94
85
102

115
124
107

177
101
93

110
112
111

34
33
32

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Ogift bor hos föräldrar

'85
'82
'79

98
139
125

102
80
76

75
83
131

75
90
76

155
59
134

Ogift
ensamboende

'85
'82
'79

102
127
113

82
92
132

49
76
86

92
80
72

153
219
247

Gift utan barn

'85
'82
'79

116
106
117

102
104
98

70
93
76

96
91
96

192
165
152

Gift med barn
under 7 år

'85
'82
'79

90
86
82

99
105
106

107
104
101

98
101
101

146
142
135

Gift med barn
7-19 år

'85
'82
'79

117
111
110

117
75
97

81
107
115

102
97
92

96
87
81

Gift barn ut-
flyttade

'85
'82
'79

114
90
97

98
129
98

127
108
104

121
105
111

42
49
26

Gift pensionär

'85
'82
'79

86
68
77

118
109
95

142
91
84

115
124
126

45
57
48

Pensionerad
änka, änkling

'85
'82
'79

89
91
100

102
94
76

191
116
103

116
109
112

38
28
48

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Insatslägenhet

'85
'82
'79

90
100
100

100
92
117

55
57
64

118
111
106

88
123
139

Hyreslägenhet

'85
'82
'79

70
82
87

67
83
92

49
70
74

124
114
112

162
162
144

Radhus, villa

'85
'82
'79

120
113
113

122
118
106

90
96
100

90
96
98

70
61
65

Jordbruksfastighet

'85
'82
'79

101
67
54

47
65
55

693
440
349

17
32
35

86
21
18

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Högsta yrkesklass

'85
'82
'79

204
180
199

142
107
131

102
87
75

62
63
66

82
52
55

Högre medelklass

'85
'82
'79

200
150
160

131
148
124

185
172
145

55
49
50

70
59
86

Medelklass

'85
'82
'79

141
141
139

126
158
150

126
113
112

75
61
60

141
140
137

Lägre medelk1ass

'85
'82
'79

90
130
118

112
132
123

61
91
97

69
83
91

91
88
78

Fackutbildade arbetare

'85
'82
'79

58
46
60

54
27
50

58
68
64

158
148
141

99
119
128

Yrkeskunniga arbetare

'85
'82
'79

57
54
33

78
60
106

142
110
100

120
126
131

189
118
86

Övriga arbetare

'85
'82
'79

47
43
41

79
46
46

70
81
89

139
144
145

88
99
92

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Hushållsinkomst
-60.000 kr/år
-50.000 kr/år


'85
'82
'79


79
90
82


77
93
109


153
138
134


81
97
91


85
92
79

60.000-89.999
50.000-69.999

'85
'82
'79

74
81
76

77
86
87

106
115
121

116
107
104

103
112
107

90.000-119.999
70.000-89.999

'85
'82
'79

68
66
70

91
86
95

98
113
88

132
114
117

105
135
118

120.000-149.999
90.000-119.999

'85
'82
'79

91
74
79

91
109
79

120
94
88

102
118
116

66
74
100

150.000-174.999
120.000-149.999

'85
'82
'79

93
110
109

101
105
104

83
74
98

113
97
94

103
142
115

175.000 el mer
150.000 el mer

'85
'82
'79

140
181
190

124
121
132

70
64
73

83
67
69

119
58
56

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Grundskola (folkskola)

'85
'82
'79

65
61
54

83
67
76

136
110
110

128
127
128

51
69
60

Gymnasieskola

'85
'82
'79

121
133
139

115
115
110

64
95
94

78
81
82

119
95
107

Högskola, universitet

'85
'82
'79

162
165
174

118
178
157

73
77

81

64
49
46

212
204

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Egna företagare

'85
'82
'79

214
179
171

111
86
143

303
230
187

31
23
24

7
64
71

- därav bönder

'85
'82
'79

136
87
84

16
31
74

969
525
394

0
0
0

0
4
0

- därav ej bönder

'85
'82
'79

236
216
207

138
108
171

115
113
104

40
32
34

9
79
100

Tjänstemän,
offentlig tjänst

'85
'82
'79

124
129
141

120
171
129

83
88
94

90
71
68

227
168
164

Arbetare,
offentlig tjänst

'85
'82
'79

47
47
48

88
50
69

64
68
82

142
141
135

126
147
125

Tjänstemän,
privat tjänst

'85
'82
'79

161
149
156

145
143
138

55
92
83

82
74
76

73
55
80

Arbetare,
privat tjänst

'85
'82
'79

60
51
46

64
42
47

75
87
90

129
140
143

111
87
86

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Medlem i LO

'85
'82
'79

50
36
38

67
46
54

67
70
83

147
151
147

128
104
95

därav:
- offentlig tj
- privat tjänst


'85
'85


47
50


84
52


67
67


151
143


136
122

Medlem i TCO

'85
'82
'79

114
115
114

129
151
124

85
90
94

99
86
87

145
115
104

därav:
- offentlig tj
- privat tjänst


'85
'85


108
120


111
147


114
53


100
100


200
79

Medlem i SACO/SR

'85
'82
'79

159
163
187

148
197
165

29
77
70

70
53
54

287
148
130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Jordbruk, skogsbruk

'85
'82
'79

126
77
79

24
39
88

725
485
358

21
17
10

57
18
38

Tillverkningsindustri

'85
'82
'79

102
81
88

89
69
77

57
72
72

117
126
124

99
68
73

Byggnads- och anläggning

'85
'82
'79

106
81
77

66
76
90

67
69
64

122
124
130

43
90
90

Handel och samfärdsel

'85
'82
'79

147
130
121

121
113
109

80
93
98

88
86
90

62
79
95

Skola och vetenskap

'85
'82
'79

115
108
97

132
169
129

76
97
94

72
76
68

288
205
232

Sjuk- och socialvård

'85
'82
'79

79
99
100

124
76
91

73
91
102

115
100
96

157
156
136

Förvaltning

'85
'82
'79

114
106
112

97
130
122

86
61
81

114
100
101

151
133
78

 

 

 

 

m

fp

cp

s

vpk

Storstäder

'85
'82
'79

119
136
136

122
133
133

39
55
65

90
84
82

118
148
163

Därav i:
- villa, radhus- våning


'85
'82
'79

'85


166
169
157

95


165
208
178

97


48
58
71

33


64
62
70

104


64
74
93

151

Ovriga städer

'85
'82
'79

93
85
89

83
87
89

99
107
101

111
110
111

101
78
73

Därav i:
- villa, radhus- våning


'85
'82
'79

'85


117
106
114

61


105
105
96

60


77
108
103

65


100
99
101

137


83
49
51

127

Landsbygd

'85
'82
'79

84
71
58

118
70
66

258
177
174

76
101
101

52
68
53

 

m

fp

cp

s

vpk

Marknadsorter,byar

'85

93

101

177

91

87

Bruksorter,
industristadsdelar

'85

98

83

110

107

94

Rika stadsvillaområden

Rika stadshöghusområden

'85


'85

117


103

116


99

39


33

104


102

72


153

Fattig- & invandrarkvarter

 '85

 62

 78

 30

 118

 135

 

 

1 Alla med partisympati som den uttrycks i Sifos väljarbarometer röstar inte och röstbenägenheten varierar från parti till parti.

2 Från hösten 1984 har vi 3.304 intervjuer utförda mellan den 19 september och 27 november, och från hösten 1985 har vi 3.387 intervjuer från den 18 september till den 26 november. De två intervjumassorna är behandlade på helt jämförbara sätt. Ingen vägning har skett som utnyttjar information om hur man röstade i föregående val; sådan information betraktar vi som opålitlig i valperioden 1985-88.

 

 

 

Siffermaterialet till INDIKATOR är vanligen hämtat från Sifos s k veckobussar, den löpande serie av intervjuer vid hembesök som Sifo gör två eller tre gånger i månaden med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 16-74 år. Forskare kan beställa utförliga tabellrapporter eller avidentifierade databand med svaren på frågor som redovisas i INDIKATOR.

Målgruppsindex i appendix baseras på 3.387 intervjuer utförda fr o m vecka 39 1985 t o m vecka 48 1985, arkivnummer 85039 t o m 85048. Motsvarande undersökningar 1982 och 1979 hade 4.324 respektive 3.211 intervjuer.

Som alltid i stickprovsundersökningar är de redovisade siffrorna approximativa, inte exakta.

Reprinted by permision