1982:7
18 maj 1982

 

Människors fruktan för framtiden

Oron för atomkrig har ökat markant på senare år: 1973 nämndes världskrig med atombomber av 55 procent av 18-55-åringar som en av de tre saker som man var mest rädd för. När frågan upprepas 1982 är det 78 procent som nämner atomkrig. Även oron för massarbetslöshet i Sverige har ökat.

Om man i intervjuer med allmänheten ställer frågor om rädsla för framtiden domineras svaren av hänvisningar till den egna familjens eller vänkretsens hälsa och välstånd och till förhållanden på arbetsplatsen. Leder man över intervjuerna på framtiden för samhället som helhet och världen i stort får man svar av de slag som redovisas nedan. Procenttalen anger andelen av vuxna 18-55 år som 1973 och 1982 nämnt att de har en bestämd fruktan. Högst tre ämnen för fruktan tabellerades för varje intervjuad.

 

1973

1982

Ändring

Fruktan för ekonomiska förändringar:
- Världen drabbas av hungersnöd
- Massarbetslöshet i Sverige
- Levnadsstandarden sjunker


33%
18%
4%


21%
29%
7%


-12%
+11%
+3%

Fruktan för politisk ofärd:
- Kommunistisk revolution kommer
- Sverige blir diktatur


8%
8%


5%
7%


-3%
-1%

Fruktan för krig:
- Världskrig med atombomber
- Sverige ockuperas, förlorar sin
självständighet
- Imperialistiska krig


55%

20%
2%


78%

7%
2%


+23%

—13%
±0%

Fruktan för ekologiska förändringar:
- För stor folkökning
- Luft och vatten förorenas
- Jordens energikällor sinar
- Klimatet förändras drastiskt


19%
47%
25%
5%


49%
30%
18%
16%


+30%
-17%
-7%
+11%

Fruktan för vetenskaplig utveckling:
- Ingrepp i ärftliga anlag


17%


17%


±0%

Fruktan för religiösa förändringar:
- Yttersta domen kommer


2%


1%


-1%

Källa: Sifo 73006/007, 82013/016

 

 

Världskrig inom tio år

I november 1981 deltog Sifo i en internationell undersökning i vilken frågan ställdes "Hur sannolikt är det att ett världskrig bryter ut inom de närmaste tio åren?" Svaren gavs i form av en skala på vilken 100 betydde att det alldeles säkert blir ett världskrig och 0 betydde att det var ingen risk att det blir ett världskrig. Svaren visar att fler i den yngre generationen väntar krig än i den äldre.

Sverige

Alla
%

Under
40 år
%

Över 40 år
%

100 Alldeles säkert
90
80

70
60
50

40
30
20

10
0 Ingen risk

2
2
3

4
5
16

6
14
13

14
17

2
2
3

5
7
14

7
18
13

13
13

2
2
3

3
3
18

6
11
13

15
21

Medelsannolikhet i %

32.0

34.0

29.9

Vet ej

4

3

4

Källa: Sifo 81046/047

Kvinnor räknar mer med världskrig än män; medelsannolikheten i mäns bedömning är 29.2, enligt kvinnors 34.9.

Med 32 procents sannolikhet blir det världskrig inom tio år säger alltså den svenska befolkningen. Internationellt sett är detta en ganska låg siffra. Motsvarande tal i andra länder är —

USA
Kanada

Västtyskland
Frankrike
Storbritannien

Danmark
Italien
Spanien

Sverige
Schweiz
Österrike

Japan
Australien

Brasilien

47.2
45.4

41.0
39.3
33.5

36.8
31.7
44.6

32.0
35.5
29.3

43.9
46.4

39.2

Källa: Gallup International 

 

 

Förtroendet för supermakterna

Svenskarna har förlorat förtroende för både Sovjetunionen och USA. Sovjet registrerar bottenrekord i svenskarnas förtroende efter händelserna i Afganistan, Polen och efter grundstötningen av kärnvapenubåten i Karlskrona skärgård: 40 procent har "ganska litet" och 44 procent "mycket litet" förtroende. Också USA registrerar bottenrekord, dvs lägre förtroendesiffror än under Vietnam-krigets slutskede: 53 procent har "ganska litet" och 19 procent "mycket litet" förtroende för USAs agerande i världen under Reagan.

"Hur stort förtroende har Du för Sovjetunionens och USAs förmåga att på ett omdömesgillt sätt behandla de nuvarande problemen i världen - har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende?"

1969
%

1972
%

1978
%

1982
%

Sovjetunionen:

Mycket stort förtroende
Ganska stort förtroende
Ganska litet förtroende
Mycket litet förtroende
Tveksam, vet ej

 

1
17
44
31
8

 

2
24
45
17
12

 

0
10
46
32
12

 

1
10
40
44
6

USA:

Mycket stort förtroende
Ganska stort förtroende
Ganska litet förtroende
Mycket litet förtroende
Tveksam, vet ej

 

4
46
34
9
8

 

2
24
44
18
12

 

3
32
41
11
13

 

2
22
51
19
6

Källa: Sifo 6936/37, 72010/011, 78057, 82013/016

När Sifo direkt frågade: "Vem tror Du är den störste krigshetsaren, Bresjnev eller Reagan?" blev svaren —

 

%

Bresjnev
Reagan
Båda lika

Tveksam, vet ej

16
32
43

9

Källa: Sifo 82013/016

Man misstror Sovjetstaten mer än man misstror Bresjnev personligen och man misstror Reagan personligen mer än man misstror USA.

 

Europa som krigsskådeplats

Fredsopinionen i Europa har fått medvind i takt med att tron på den avskräckande effekten av ömsesidigt massiva kärnvapenattacker supermakterna emellan blivit mindre. Var fjärde svensk (27%) tror nu att USA och Sovjet kan föra krig helt och hållet på bortaplanen Europa:

"Tror Du att USA och Sovjet kan föra krig i Europa utan att kriget sprids till deras egna länder?"%

Ja
Nej

Vet ej

27
65

7

Källa: Sifo 82013/016

Även om man inte tror på en begränsning av kriget till Europa så är det civilbefolkningen där som löper största risken:

"Vilken civilbefolkning tror Du är säkrast i ett nytt krig — de som bor i USA, de som bor i Europa, eller de som bor i Sovjet?"
%

De som bor i USA
De som bor i Europa
De som bor i Sovjet

Vet ej

35
9
20

37

Källa: Sifo 82013/016

Europa känner sig synnerligen utsatt.

 

Marschera för fred

Den upplevda utsattheten gör den europeiska fredsopinionen intensiv, nästan desperat. Vad skall man göra? Marschera? Bygga skyddsrum? Lägga upp förråd? Stärka försvaret eller satsa på allmän nedrustning? Vi har frågat svenskarna om deras inställning.

"Tror Du att de fredsmarscher som äger rum i Europa är mer till nytta eller mer till skada för fredens sak, eller har de ingen betydelse?"

%

Mer till nytta för fredens sak
Mer till skada för fredens sak
Ingen betydelse

Tveksam, vet ej

49
4
42

5

"Skulle Du själv kunna tänka Dig att gå en dagsmarsch i en fredsdemonstration?"%

Ja
Nej

Tveksam, vet ej

45
50

5

Källa: Sifo 82013/016

Om svaren översattes i handling skulle en fredsmarsch med 100 personer bestå av 16 moderater, 8 folkpartister, 10 centerpartister, 55 socialdemokrater, 6 vpk-are och 5 övriga.

Fredsmarschernas politiska innehåll kan riktas mot rustningar i allmänhet eller mer specifikt mot kärnvapen.

"Vad skulle Du vilja råda fredsrörelsen — att satsa på ett starkt försvar men utan kärnvapen eller att satsa på allmän nedrustning?"
Alla
%Borger-
liga
%Socia-
lister
%

Ett starkt försvar men inga kärnvapen

Allmän nedrustning

Tveksam, vet ej


22

69

9


32

59

9


16

76

9

Källa: Sifo 82013/016

Flertalet vill allmän nedrustning. Dubbelt så många borgerliga som socialister kan tänka sig ett starkt försvar men inga kärnvapen som fredsrörelsens målsättning.

I en undersökning i november 1981 svarade 80 procent att de var för en kärnvapenfri zon i Norden. Samtidigt var man mycket skeptisk mot stormakternas respekt för en dylik zon. Vi frågade:

"Tror Du att stormakterna skulle respektera ett sådant avtal vid ett eventuellt krig eller tror Du inte att de skulle det?"
%

Skulle respektera zon
Skulle inte respektera zon

Tveksam, vet ej

12
77

10

Källa: Sifo 81049/051

Att kräva kärnvapenfri zon i Norden (eller annorstädes) är närmast att betrakta som en besvärjelse; man vill frambesvärja en världsmoral i vilken stormakterna lär sig respektera folkens önskan mer än sina militära överväganden.

 

Försvaret

Viljan att satsa pengar på försvaret har långsiktigt ökat enligt Beredskapsnämndens opinionsundersökningar. Samtidigt kan man spåra en starkare polarisering. Å ena sidan finns viljan att stärka försvaret, å andra sidan finns också lusten att dra ned på försvaret. Det senare är vanligt inom s- och vpk-leden. Sifo frågade:

"Båda stormakterna USA och Sovjet rustar, vad tycker Du Sverige skall göra?"


Alla
%


m
%


fp
%


c
%


s
%


vpk
%

Stärka vårt försvar så att det står stormakterna dyrt att föra krig i Sverige

Dra ned på försvaret eftersom det ändå inte kan stoppa någon stormakt

Tveksam, vet ej


45

 

37


17


65

 

21


14


48

 

34


18


60

 

25


15


36

 

47


17


15

 

69


16

Källa: Sifo 82013/016

Den nya känslan av utsatthet ger också en polarisering mellan militära och civila förberedelser. Man prioriterar oftare civila krigsförberedelser. Ett undantag är moderata samlingspartiets sympatisörer.

"Vilken åtgärd tror Du mest skulle öka säkerheten för Europas civilbefolkning - att bygga skyddsrum eller att stärka det militära försvaret?"
Alla
%
m
%
fp
%
c
%
s
%
vpk
%

Bygga skyddsrum
Stärka militära försvaret

Tveksam, vet ej

43
32

26

32
49

19

39
32

29

40
35

25

48
25

26

55
13

33

Källa: Sifo 82013/016

 

Mer individuella förberedelser för atomkrig som att skaffa skyddsrum och lägga upp förråd kan ge större chanser för överlevnad enligt 43 procent, men 52 procent tror inte sådan gör någon skillnad. Här finns ingen skillnad mellan olika partiers sympatisörer.

"Tror Du att de som byggt skyddsrum och lagt upp förråd av mat och kläder har större chans att klara sig i ett atomkrig eller tror Du inte att det kommer att göra någon skillnad?"


%

Större chans
Ingen skillnad

Tveksam, vet ej

43
52

5

Källa: Sifo 82013/016

 

 

 Partifördelningen inom LO och TCO

Fjärde
kvart.
1979

Första
kvart.
1980

Andra
kvart.
1980

Tredje
kvart.
1980

Fjärde
kvart.
1980

Första
kvart.
1981

Andra
kvart.
1981

Tredje
kvart.
1981

Fjärde
kvart.
1981

Första
kvart.
1982

LO-anslutna:

m
fp
c
s
vpk

 

8.9
5.4
12.8
63.2
7.8

 

8.7
4.7
12.2
62.8
10.6

 

7.0
3.9
11.8
67.7
8.3

 

6.7
3.4
9.5
69.6
9.4

 

8.1
3.5
10.9
70.3
5.5

 

6.9
3.9
9.7
71.4
7.4

 

7.0
4.2
9.1
71.7
5.9

 

8.8
4.0
6.5
72.6
5.9

 

10.2
3.5
7.1
72.0
5.4

 

10.8
4.1
8.3
71.4
3.6

TCO-anslutna:

m
fp
c
s
vpk

 

27.6
13.3
14.3
34.2
8.8

 

30.7
11.7
13.3
36.9
5.8

 

30.9
9.7
11.7
38.3
7.1

 

30.7
9.1
11.7
41.8
5.1

 

26.7
10.2
11.0
42.1
8.5

 

28.7
9.6
11.7
41.9
6.5

 

28.3
8.6
9.0
44.7
6.1

 

29.5
6.5
9.2
48.3
4.9

 

31.5
8.4
8.2
43.9
5.4

 

31.8
10.8
8.2
40.8
5.1

Källa: Sifos väljarbarometer

 

 

* * * * *

Copyright (c) 1982 Sifo AB. Reprinted by permission.

INDIKATOR — Sifos politiska nyhetsbrev — ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från Sifos s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuer vid hembesök som Sifo gör två eller tre gånger i månaden med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-70 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej anges har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat anges är de frågor som redovisas ställda på Sifos bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Sifos INDIKATOR utkommer var 14:e dag fram till valet 1982, därefter sporadiskt. Prenumerationsavgift: kr 2.000:- per år.

Ansvarig utgivare Hans L Zetterberg

ISSN-nummer 0345-5262