1982:5
23 april 1982

 

Förtroendet för marknadsekonomin

 

 

Sifos index över förtroendet för marknadsekonomin kämpar för att hålla sig kvar kring den höga nivå som registrerades vid decennieskiftet.

Sifo har i tio års tid fört denna diskussion med allmänheten:

"Man talar ibland om ‘marknadskrafterna’.
Har Du fått intrycket att de är bra för samhällsutvecklingen eller dåliga för samhällsutvecklingen?"

1972
%

1973
%

1976
%

1978
%

1981*
%

1982
%

Bra
Dåliga
Varken bra eller dåliga

Tveksam, vet ej

47
11
8

34

40
7
11

42

41
8
9

42

38
12
13

37

40
14
11

35

36
16
9

39

*Medeltal av två mätningar

Källa:Sifo 81046/47

"Man talar ibland om ‘statens styrning’.
Har Du fått intrycket att den är bra för samhällsutvecklingen eller dålig för samhällsutvecklingen?"

1972
%

1973
%

1976
%

1978
%

1981*
%

1982
%

Bra
Dåliga
Varken bra eller dåliga

Tveksam, vet ej

33
41
12

14

26
39
13

11

33
30
11

26

27
32
18

23

19
47
16

18

23
41
15

20

*Medeltal av två mätningar

Källa:Sifo 81046/47

"Tycker Du den framtida utvecklingen i Sverige skall få bero ...

1972
%

1973
%

1976
%

1978
%

1981*
%

1982
%

... mer på marknads-krafterna än nu?"

24

21

16

12

23

25

... mer på statlig styrning än nu?"

9

7

6

8

7

7

... på samma blandning av marknadskrafter och statlig styrning som vi har nu?"


50


49


55


56


53


49

Tveksam, vet ej

17

23

23

24

17

18

Förtroende för marknads-ekonomin:
Index (summan av under-strukna tal i föregående tre tabeller)1121008782110102

*Medeltal av två mätningar

Källa:Sifo 81046/47

 

 

Att bli egen företagare 

"Om Du hade möjlighet att välja, vad skulle Du välja: att bli egen företagare eller att arbeta som anställd i ett företag?"

Så frågade Sifo den svenska allmänheten 1963, 1978 och igen 1982. Under dessa nitton år har entrepreneurskapet förlorat mycket av sin attraktion, men det är på väg mot större uppskattning:

1963
%

1978
%

1982
%

Egen företagare
Anställd
Spelar ingen roll

Vet inte, kan inte säga

43
46
6

5

27
59
8

7

35
60
3

3

Källa: Sifo A38, 78036, 82011/13

När framtidens historiker skriver om 70-talet är det lika sannolikt att de nämner entrepreneurskapets allmänna förfall som att de nämner någon mer medveten politik. Den uppgång som noteras på 80-talet är starkast bland de yngre.

 

Åsling-politiken ifrågasatt

Allmänheten blir alltmer skeptisk till statens stöd åt krisföretagen. Regeringen har satsat för mycket och givit för snälla villkor.

"Regeringen har låtit staten överta en del krisföretag och givit andra bidrag eller lån för att hålla sysselsättningen.
Tycker Du att regeringen satsat för mycket, för litet eller lagom i stöd till krisföretagen?"

1978
%

1982
%

För mycket
För litet
Lagom

Tveksam, vet ej

21
23
36

21

45
17
20

18

Källa: Sifo 78035/36, 82011/13

 

 

"Tycker Du att regeringen i stödet till krisföretagen gett dem för lätta villkor, för hårda villkor eller lagom hårda villkor?"

1978
%

1982
%

För lätta
För hårda
Lagom

Tveksam, vet ej

34
3
28

36

49
5
18

28

Källa: Sifo 78035/36, 82011/13

 

Socialdemokraterna är mindre benägna att säga att krisföretagen fått för mycket:

Andelen bland de olika partiernas sympatisörer som säger att regeringens satsningar på krisföretag varit ...

för mycket
%

för litet
%


lagom
%


Vet ej
%

Moderater

Folkpartister

Centerpartister

Socialdemokrater

Vpk-are

59

57

44

38

27

6

7

8

25

28

23

22

27

19

21

12

19

21

18

25

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

Fondopinionen i olika grupper

Kvinnor börjar nu ta ställning i frågan om löntagarfonder och deras beslut är vanligen att säga nej till fonder.

Hösten
1981
%

Vintern
1982
%

För

Emot

Vet ej

20

34

46

18

43

39

Källa: Sifo 81035/36, 8t044/46,
81047/48/49
Sifo 82004/05, 82007/09,
82011/13

 Andelen kvinnor utan åsikt i fondfrågan sjönk från 46 procent under tredje och fjärde kvartalen 1981 till 39 procent första kvartalet 1982. Andelen fondanhängare ökade inte. Däremot ökade fondmotståndarna bland kvinnorna från 34 till 43 procent. (Antalet intervjuade kvinnor är över 6.000 och dessa siffror är mycket säkra.)

Liknande analyser kan göras för andra grupper i väljarkåren. Vi sammanställer här fondopinionen i olika undergrupper under andra halvåret 1981 och första kvartalet 1982.

För

Emot

Vet ej

Gap
(för./.emot)

Höst
1981

Vint
1982

Höst
1981

Vint
1982

Höst
1981

Vint
1982

Höst
1981

Vint
1982

Alla 18-70 år

22

21

42

47

36

32

-20

-26

Alla löntagare

Offent tjänst: därav
- tjänstemän
- arbetare

Privat tjänst: därav
- tjänstemän
- arbetare

23

22
17
29

23
13
31

22

22
15
30

22
11
31

42

38
48
25

46
66
31

46

45
56
31

48
66
32

35

40
34
46

31
21
38

32

33
29
39

30
22
37

-19

-16
-31
+4

-23
-53
±0

-24

-23
-41
-1

-26
-55
-1

Män
Kvinnor

24
20

23
18

50
34

51
43

26
46

25
39

-26
-14

-28
-25

Stad
Land

22
22

20
23

42
40

48
45

35
39

32
32

-20
-18

-28
-22

Socialgrupp I och II Socialgrupp III

17
32

14
33

52
25

58
28

31
43

28
39

-35
+7

-44
+5

Under 40 år
40 år och över

20
24

20
21

38
46

41
53

41
30

39
25

-18
-22

-21
-32

LO-medlem
TCO-medlem
SACO/SR-medlem

33
18
16

33
17
8

27
51
63

30
54
74

40
31
21

37
29
18

+6
-33
-47

+3
-37
-66

Moderater
Folkpartister
Centerpartister
Socialdemokrater
Vpk-are

3
6
3
41
38

2
4
4
38
46

83
62
59
17
18

86
75
70
19
15

14
32
38
43
44

12
21
26
44
39

-80
-56
-56
+24
+20

-84
-71
-66
+19
+31

Källa: Sifo 81035/36, 81044/46, 81047/48/49
Sifo 82004/05, 82007/09, 82011/13

Inom alla här redovisade grupper — med undantag för vpk — så har fondmotståndet ökat. Största ökningen har skett bland kvinnor, bland äldre och bland tjänstemän i offentlig tjänst. Inom partierna noterar man den påtagliga uppstramningen av fondmotståndet bland folkpartiets sympatisörer.

 

Opinionen inom TCO

TCO-ledningen betraktar löntagarfonderna i den nuvarande fasen av utvecklingen som en politisk fråga för väljarna, snarare än en facklig fråga. Om valet utfaller till socialdemokratins (och fondernas) favör räknar man med att TCO skall återkomma till frågan och söka påverka fondernas utformning. Inom TCO är 17 procent av medlemmarna för fonder, 54 procent emot, och 29 procent har inte tagit ställning.

Även socialdemokraterna inom TCO är splittrade. Av särskilt intresse är opinionen bland de socialdemokratiska TCO-are som arbetar inom den privata sektorn och alltså mest berörs av de föreslagna fonderna. Sifo har frågat 234 socialdemokrater i privat tjänst anslutna till TCO: "Är Du för eller emot löntagarfonder utformade enligt socialdemokraternas och LOs modell?" Här växer en skillnad fram mellan teknokratmedlemmar och övriga medlemmar. Som teknokrat räknar vi de som har universitetsutbildning. 

 

Teknokrater

TCO-are med universitets-utbildning
som är s-sympatisörer
i privat tjänst
%

Icke-teknokrater

TCO-are med
grundskola el gymnasium
som är s-sympatisörer
i privat tjänst
%

Emot löntagarfonder

För löntagarfonder

Vet inte

39

30

31

25

32

43

Källa: Sifo 81035-82013

De socialdemokratiska TCO-organiserade teknokraterna i näringslivet är oftare motståndare till partiets fondförslag än icke-teknokrater.

Att vara teknokrat och ha en ledande ställning i ett svenskt företag ger idag stor frihet. Ägarna lägger sig vanligen inte i vad man gör, förutsatt att vinsten hålls på en godtagbar nivå.

Om teknokratens företag får facket som huvudägare blir det ungefär som att byta till ett familjeföretag av värsta sort. Ägarens släkt — uttytt: de fackliga medlemmarna — återfinns på alla avdelningar och nivåer. Släkten har synpunkter på driften. Deras synpunkter framförs inte bara genom vanliga kanaler utan genom släktmiddagar och träffar utanför arbetet. Ägarmakten kan lätt ge sig in på beslutens detaljer. Teknokraterna drar sig helt naturligt för en sådan sits.

Hade LO räknat med detta slags motstånd mot fonder från socialdemokratiska teknokrater?

 

* * * * *

Copyright (c) 1982 Sifo AB. Reprinted by permission.

INDIKATOR — Sifos politiska nyhetsbrev — ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från Sifos s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuer vid hembesök som Sifo gör två eller tre gånger i månaden med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-70 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej anges har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat anges är de frågor som redovisas ställda på Sifos bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Sifos INDIKATOR utkommer var 14:e dag fram till valet 1982, därefter sporadiskt. Prenumerationsavgift: kr 2.000:- per år.

Ansvarig utgivare Hans L Zetterberg
ISSN-nummer 0345-5262