1982:4
7 april 1982

Förtroendekapitalet som försvann

 Sedan 1970 har Sifo ställt frågan: "Tycker Du att regeringen inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?" Andelen som svarat "stort förtroende" visas i detta diagram:

 

 

Under hela 70-talet fram till 1982 har förtroendet för regeringsmakten förfallit. Nedgången har varit praktiskt taget lika brant under socialdemokratiska som borgerliga regeringar.

Motsvarande fråga ställs om oppositionen: "Tycker Du att den borgerliga /socialdemokratiska oppositionen inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?"

 

Det fallande förtroendet för regeringen har inte balanserats av ett ökande förtroende för oppositionen. Förtroendekapitalet har alltså inte flyttats från en grupp till en annan i samhället; det har runnit ut mellan politikernas fingrar.

 

Bilden av socialdemokratin

Trots snart sex år i opposition har inte socialdemokratin lyckats skaka av sig imagen att vara pampar, byråkrater och överhet. Sifo har frågat: "Betraktar Du våra svenska socialdemokrater mest som pampar, byråkrater och överhet eller mest som socialister, reformivrare, de fattigas och förtrycktas vänner?"

 

 

 

Fonderna: Det blev inget s-genombrott

Den ökning av fondanhängare bland socialdemokrater och LO-medlemmar som Sifo noterade i februari är utplånad i mätningen i mars. Allmänhetens stora osäkerhet om löntagarfonderna fortsätter. Motståndarna till fonder är dubbelt så många som anhängarna. Diagrammen nedan visar opinionsutvecklingen mätt med frågan: "Är Du för eller emot löntagarfonder utformade enligt socialdemokraternas och LOs modell?"

 

 

Källa för samtliga diagram:
Sifo 81004/005, 81011/013, 81035/036, 81044/046, 81047/048/049, 82004/005, 82007/009, 82011/13

 

Fler jobb genom arbetstidsförkortning?

"På varje arbetsplats bör man pröva möjligheten att låta dem som så vill arbeta deltid i stället för heltid och därigenom släppa in fler människor på arbetsplatserna."

Så sade arbetsmarknadsminister Ingemar Eliasson i en TT-intervju för någon vecka sedan. Hans uttalande rimmar väl med önskemålen hos de förvärvsarbetande. Om de fick välja skulle nämligen mer än var femte av dem förkorta sin veckoarbetstid även om lönen minskar i motsvarande grad. Det framgår av en Sifo-undersökning, som genomförts kring årsskiftet 1981/82.

Sifo talade med 1.132 förvärvsarbetande svenskar om deras faktiska arbetstid per vecka och ställde dem inför frågan: "Är detta den arbetstid som passar Dig bäst eller skulle längre eller kortare arbetstid passa bättre? Vi tänker oss då att lönen ökar eller minskar i motsvarande grad." Så här utföll svaren:

 

Samtliga
förvärvs-
arbetande
%Män
%Kvinnor
%

Oförändrad veckoarbetstid bäst

65

66

64

Längre veckoarbetstid bäst

6

5

8

Kortare veckoarbetstid bäst

23

24

21

Tveksam, vet ej

6

5

7

Mest intresserade av en kortare veckoarbetstid och motsvarande lönesänkning är personer med särskilt lång arbetstid — egenföretagare och högre tjänstemän.

 

En av tre heltidsarbetande kvinnor vill arbeta deltid

Bland kvinnorna märks tydliga skillnader mellan deltidsarbetande och heltidsarbetande.

Kvinnor:


1-34 tim
pr vecka
%

35 tim pr vecka el mer
%

Oförändrad veckoarbetstid bäst

71

59

Längre veckoarbetstid bäst

14

3

Kortare veckoarbetstid bäst

8

34

Tveksam, vet ej

7

4

Om kvinnorna fullt ut förverkligade önskemålen om längre resp kortare veckoarbetstid skulle antalet heltidsarbetande minska med ca 145.000. Det är skillnaden mellan ca 270.000 heltidsarbetande kvinnors önskan om deltidsarbete och ca 125.000 deltidsarbetandes önskan om heltidsarbete.

Hur fördelningen mellan hel- och deltidsarbetande kvinnor i så fall skulle se ut framgår av nedanstående diagram, i vilket också redovisas den faktiska utvecklingen från 1965.

 

Fyra av tio män arbetar mer än heltid

Kvinnornas önskan om kortare veckoarbetstid bör ses mot bakgrund av männens långa arbetstider. Så här ser den faktiska veckoarbetstiden ut, så som den framträder ur svaren på frågan: "När Du arbetar, hur många timmar brukar Du då faktiskt arbeta per vecka?"

 

Förvärvs-arbetande
%

Män med barn i hushållet
%


Alla
%


Män
%

Under
7 år
%

7-14
år
%

1-34 timmar per vecka

35-39 timmar per vecka

40 timmar per vecka

41-45 timmar per vecka

46 timmar per vecka eller fler

28

9

35

12

13

10

6

44

18

20

5

6

40

27

19

5

7

43

17

26

Var fjärde förvärvsarbetande arbetar 41 timmar eller fler varje vecka under den tid på året som man över huvud taget arbetar — semester är borträknad. Bland männen arbetar nästan fyra av tio ständigt mer än vad som kallas heltid.

"Män bör ha deltidsarbete i lika hög grad som kvinnor", sade arbetsmarknadsministern i TT-intervjun. Vägen dit är mycket lång och det är inte säkert att männen vill gå mycket längre än att dra ned sin arbetstid till vad som brukar kallas heltid.

Förvärvsarbetande med barn i hushållet har kortare veckoarbetstid än andra under förutsättning att den förvärvsarbetande är en kvinna. Förvärvsarbetande män med barn i hushållet arbetar däremot betydligt mer än andra män. För mannens del spelar det heller ingen roll om hustrun arbetar heltid eller deltid. Den genomsnittliga arbetsinsatsen är lika omfattande i bägge fallen.

 

* * * * *

Copyright (c) 1982 Sifo AB. Reprinted by permission.

INDIKATOR — Sifos politiska nyhetsbrev — ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från Sifos s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuer vid hembesök som Sifo gör två eller tre gånger i månaden med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-70 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej anges har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat anges är de frågor som redovisas ställda på Sifos bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Sifos INDIKATOR utkommer var 14:e dag fram till valet 1982, därefter sporadiskt. Prenumerationsavgift: kr 2.000:- per år.

Ansvarig utgivare Hans L Zetterberg
ISSN-nummer 0345-5262