1982:1
18 februari 1982

 

ANMÄLAN

Sifos nyhetsbrev INDIKATOR har under senare år alltför väl levt upp till målsättningen att utkomma sporadiskt. Nu följer en period med intensiv utgivning; vi siktar på var 14:e dag fram till valet i september 1982.

Bakgrunden till utgivningen kan sökas i flera förhållanden: (1) tidningar (även TV) har blivit en krisbransch och har inte råd att beställa opinionsundersökningar i samma omfattning som i tidigare valrörelser, (2) flera privata organisationer för marknads- och samhällsundersökningar ökar utbudet av i vårt tycke otillförlitliga undersökningar (ofta baserade på postenkäter) vilka erbjuds media gratis eller till låga priser, (3) de intresseorganisationer som beställer opinionsundersökningar finns ännu nästan helt på den borgerliga sidan och väljer givetvis ämnen utifrån sina värderingar, vilket innebär att arbetarklassens frågor får mindre uppmärksamhet i opinionsjournalistiken än vad som är berättigat. Endast arbetarrörelsens organisationer kan rätta till det senare genom att mer aktivt än hittills låta göra och publicera opinionsundersökningar; allt vad INDIKATOR kan göra är att under valrörelsen redovisa opinioner i ett helt register av frågor.

Sifo är partipolitiskt obundet. Vi gör de beskrivningar och prognoser av det politiska läget och den politiska framtiden som vi bedömer som rimliga utifrån de data vi har, oavsett vilket parti eller intressegrupp som därvid får vatten på sin kvarn. Vår målsättning är inte att vara vän med alla eller ens några utan att bli respekterade för ett sakligt och hederligt arbete.

Underlaget i form av tabeller eller avidentifierade databand för Sifos publicerade opinionsundersökningar arkiveras. Det är tillgängligt för akademiska forskare och historiker för kontroll och vidare analys.


* * * * *

 
Löntagarfonderna

Sedan januari 1981 har Sifo ställt frågan: "Är Du för eller emot löntagarfonder utformade enligt socialdemokraternas och LOs modell?" Det är en rak fråga och den gäller det enda alternativ som debatten och utredningsarbetet till sist kommit att syssla med. Själva sakfrågan är komplicerad vilket bl a återspeglas i det faktum att ca en tredjedel av väljarna svarar "vet inte".

Frågan har nu ställts under 12 månader: i januari 1981 (1.000 intervjuer), mars (1.001 intervjuer), augusti (1.011 intervjuer), oktober (1.015 intervjuer), november (1.514 intervjuer) och januari 1982 (1.045 intervjuer). Under denna tid har andelen väljare 18-70 år som är för löntagarfonder sjunkit från 27 procent till 19 procent. Andelen som är emot löntagarfonder har ökat från 36 procent till 49 procent. Andelen som svarar vet inte var 37 procent i januari 1981 och 32 procent ett år senare. Diagrammet nedan visar opinionsutvecklingen:

 

Källa:
Sifo 81004/005, 81011/013, 81035/036, 81044/046, 81047/048/049, 82004/005

 

Man kan sammanfatta genom att säga att gapet mellan motståndare och förespråkare ökat från 9 procent i januari 1981 till 30 procent i januari 1982.

 

Inställningen till fonderna inom LO och socialdemokratin

Två grenar av arbetarrörelsen — LO och SAP — enades i sina kongresser hösten 1981 i fondfrågan. Inställningen till fonderna bland gräsrötterna i dessa förslagsställande grupper är av stort intresse.

Inom LO har motståndet mot fonderna ökat de senaste 12 månaderna. Gapet mellan förespråkare och motståndare var 17 procent i januari 1981 och är obefintligt ett år senare.

 

Källa:
Sifo 81004/005, 81011/013, 81035/036, 81044/046, 81 047/048/049, 82004/005

 

Enligt de tre sista mätningarna är förespråkarna och motståndarna för fonder ungefär lika många inom LO. Men fyra av tio LO-anslutna har inte tagit ställning.

Av socialdemokraternas sympatisörer är ca 42 procent LO-anslutna. Totalt har gapet mellan förespråkare för och motståndare mot fonder minskat inom socialdemokratin. I januari 1981 uppgick det till 26 procent, ett år senare är siffran 14 procent.

Källa:
Sifo 81004/005, 81011/013, 81035/036, 81044/046, 81049/051, 82004/005
Siffrorna är procenttal.

 

Socialdemokraternas interna opinion om fonderna håller ännu på att formeras.

Det är anmärkningsvärt att alla kurvor visar att fondanhängarna blev färre efter LO- och SAP-kongresserna hösten 1981.

 

Fondopinion i olika grupper

Vi sammanställer här fondopinionen i olika undergrupper under andra halvåret 1981. En ny sammanställning av denna typ för första kvartalet 1982 kommer i INDIKATOR i april.


För


Emot


Vet ej

Gap
(för./.emot)

Alla 18-70 år

Alla löntagare

22

23

42

42

36

35

-20

-19

Offentlig tjänst:
därav
- tjänstemän
- arbetare

Privat tjänst:
därav
- tjänstemän
- arbetare

22

17
29

23

13
31

38

48
25

46

66
31

40

34
46

31

21
38

-16

-31
+ 4

-23

-53
± 0

Män
Kvinnor

24
20

50
34

26
46

-26
-14

Stad
Land

22
22

42
40

35
39

-20
-18

Socialgrupp I och II Socialgrupp III

17
32

52
25

31
43

-35
+ 7

Under 40 år
40 år och över

20
24

38
46

41
30

-18
-22

LO-medlem
TCO-medlem
SACO/SR-medlem

33
18
16

27
51
63

40
31
21

+ 6
-33
-47

Moderater
Folkpartister
Centerpartister
Socialdemokrater
Vpk-are

3
6
3
41
38

83
62
59
17
18

14
32
38
43
44

-80
-56
-56
+24
+20

Källa: Sifo 81035/036, 82044/046, 81047/048/049

 

Löntagarfonderna och valet

Betyder den utveckling i fondopinionen vi här beskrivit att LO gapat över för mycket så att socialdemokratin mister hela stycket i valet i september? Det är ingalunda säkert eller ens sannolikt. Det finns många andra frågor i valet — regeringens kompetens, ekonomin, sysselsättningen — som hittills intresserat väljarna mer än fondfrågan.

I bedömningen av storleken av manfallet från socialdemokratin p g a löntagarfondsfrågan kan man ha viss ledning av uppgifter i intervjuer gjorda i mars 1981. "Jag håller på mitt parti i vått och torrt" sade då —

58% av s
49% av vpk
44% av c
37% av m
20% av fp
Källa: Sifo 81012

Många socialdemokratiska fondmotståndare kommer att rösta på sitt parti oavsett den avvikande hållning de har i fondfrågan. Men valet blir utan tvivel en jämnare kamp p g a att fondfrågan går så dåligt för socialdemokratin.

 

* * * * *

Copyright (c) 1982 Sifo AB. Reprinted by permission.

INDIKATOR — Sifos politiska nyhetsbrev — ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från Sifos s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuer vid hembesök som Sifo gör två eller tre gånger i månaden med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-70 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej anges har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat anges är de frågor som redovisas ställda på Sifos bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Sifos INDIKATOR utkommer var 14:e dag fram till valet 1982, därefter sporadiskt. Prenumerationsavgift: kr 2.000:- per år.

Ansvarig utgivare Hans L Zetterberg
ISSN-nummer 0345-5262