Stockholm i november 1976

 

  

Det svenska valet 1976

Den lidande borgerlighetens seger i massmedias valrörelse i koncessionsstaten

 

Detta nummer ägnas åt en del av Sifos undersökningar före valet 1976. Med allvar och nyfikenhet gick väljarna till det demokratiska verket i valet 1976. Valet var en uppfordring att lära, att tycka, att diskutera och att bestämma. Medan väljarna studerade politiska frågor, partier och politiker studerade Sifo väljarna.. Vi studerade valrörelsen på fyra nivåer:

  1. Dagspolitikens vanliga sak- och personfrågor uppfattas olika av väljarna och påverkar deras val. Vi frågade väljarna om detta.
  2. Ur de många politiska sak- och personfrågorna väljer massmedia en del för mer framträdande behandling än andra; massmedias urval påverkar väljarna i valet. Vi ställde extra frågor kring de ämnen massmedia huvudsakligen tog upp.
  3. I väljarkåren finns kollektiva sentiment, känslomässigt grundade inställningar, som har en stor inverkan på röstningsbeteendet. Den amerikanska väljarkåren 1976 var till exempel uppfylld av det faktum att landet besegrats i Vietnam och av Watergateskandalen: dessa sentiment (som man ogärna talade om) styrde valet till en outsider, Jimmy Carter. I det svenska valet, fanns också utslagsgivande sentiment och vi försökte blottlägga dem.
  4. Väljarkårens sammansättning ändras genom samhällets strukturförändringar: fler arbetarväljare bor i städernas flerfamiljshus än i bruksorternas arbetarbostäder och småhus, fler väljare bor i förstädernas villa- och radhusområden än i innerstäderna, det blir fler kvinnliga väljare med förvärvsarbete, antalet i offentlig tjänst ökar, det blir fler pensionärer, det blir fler yngre väljare genom rösträttsålderns sänkning, etc. Sedan 60-talet har Sifo systematiskt följt dessa förändringar, och deras politiska konsekvenser.

Vi skall i detta nummer av INDIKATOR sammanfatta våra, undersökningar på nivåerna 1-3. Nivå 4 blir föremål för särskild redovisning i ett av numren under 1977 under förutsättning att finansieringen av analysen kan ordnas; vi behöver inte bara förnyelser av alla prenumerationer till INDIKATOR utan också nya prenumeranter. (Inbetalningskort följer med detta nummer.)

Många av Sifos undersökningar av väljaropinionerna 1976 publicerades som opinionsjournalistik under valperioden av Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Veckans Affärer och tidskriften Aktiespararen. Frågeområdena i dessa undersökningar reflekterar dessa tidningars intressen; de är alla borgerliga. Intervjuer om kärnkraftsfrågan har gjorts för Statsvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs Universitet. (De redovisas inte här.) För egen räkning kompletterade Sifo tidningarnas frågor i ämnen som de ej tog upp och dessutom gjorde Sifo en speciell studie av höger-vänster-problematiken. En del av undersökningarna är fortfarande under analys och bearbetning. Men det kan sägas att vi har bättre dokumentation av opinionerna i valrörelsen 1976 än av någon tidigare valrörelse. Frågor markerade med asterisk (*) har inte tidigare redovisats.

 

Fyra och ett halvt decennium: två lidanden

Under många årtionden led och lydde arbetarklassen under borgerligt styre. Socialdemokratiska partiet bildades 1889. Liberalerna hade i början av 1900-talet en storhetsperiod, kortare i Sverige än i andra länder i nordvästra Europa. De använde den i allians med socialdemokraterna att befästa organisationsrätten och att införa den allmänna rösträtten. Med dessa grundvalar kunde fackföreningarna bli starka och socialdemokraterna bli det största partiet. I valet 1932 fick socialdemokratin definitivt grepp om regeringsmakten. Med undantag av några sommarveckor 1936 var socialdemokraterna ett statsbärande parti i 44 år, alltså från 1932 till 1976. I historiskt perspektiv kanske inte 44 år verkar långt. Men i politiskt perspektiv är det mycket långt. När socialdemokratin tillträdde 1932 hade Hitler ännu inte nått makten i Tyskland för att grunda sitt tusenåriga Tredje Rike, och Herbert Hoover var ännu president i Förenta Staterna. När socialdemokraterna lämnade ifrån sig makten 1976 hade Kina ingått i eran efter Mao. I fyra och ett halvt decennier — från tiden före Hitler till efter Mao — led och lydde de svenska borgarna under arbetarklassens styre.

År 1976 röstade svenskarna för första gången sedan 1928 in en borgerlig regering. Det är inte avsikten här att jämställa arbetarklassens lidanden under 43-års-perioden 1889-1932 med borgarklassens lidande under 44-års-perioden 1932-76. Borgarna har kunnat kompensera sin utestängning från den politiska makten med glädjen att tillhöra en materiellt mer privilegierad del av folket; när arbetarna var utestängda från makten var de även i andra avseenden resurssvaga. Men man har rätt att tala om den lidande borgerligheten, även om andra tidigare lidit mer. Det saknar inte intresse när man tolkar valresultatet och dess konsekvenser att minnas att de partier som nu kommit till makten bär på en hel mansålders svikna politiska ambitioner.

 

Den historiska betydelsen

Demokratin är historiskt sett en ganska oprövad statsform vars ålder i de flesta demokratiska länder (även Sverige) räknas i årtionden snarare än århundraden. De nybildade demokratierna — det gäller Förenta Staterna på 1700-talet liksom vår tids nya demokratier i Afrika och Asien — blir vanligen enpartistater i den meningen att ett parti dominerar den nya statsbildningen i många årtionden medan den nya staten tar form. Sedan inträder under gynnsamma omständigheter, delvis ännu okända för forskningen, den anglosaxiska demokratins kännemärke: växlingar vid makten ungefär varje årtionde. Därmed får de mogna demokratierna av västerländsk typ ett styrelseskick i vilket företrädare för stelnande och impopulära idéer och åtgärder avförs från makten och företrädare för nya och populära åtgärder förs till makten.

Sverige har varit ett land som haft en lång enpartidominans utan att vara en nybildad demokratisk stat. Hur överlever den mogna demokratin en sådan period? Svaret är i Sveriges fall: förvånansvärt väl. Häri ligger det unika svenska bidraget till studiet av demokratins livskraft som styrelseform. I den svenska debatten 1932-1976 har maktskiftets möjlighet aldrig varit undanskymd. Oppositionen har hela tiden krävt maktskifte och den har haft ett dominerande inflytande över massmedia och därför kunnat hålla tanken levande. Regeringen har likaså alltid understrukit maktskiftets möjlighet; i varje val har olyckorna och fasorna av oppositionens makttillträde utmålats. På alla håll har alltså ett maktskifte upplevts som möjligt och som legitimt. Den nya författningen med enkammarriksdag som Sverige fått under perioden av enpartidominans har gjort maktskiftena lättare.

Den historiska betydelsen av det svenska valet 1976 är att det visar att mycket långa perioder av enpartidominans inte nödvändigtvis är förödande för demokratiska institutioner och värderingar.

Den faktiska bristen på maktskifte har helt visst satt vissa spår. Valrörelserna på 50-, 60- och 70-talen har haft vissa drag gemensamma med maoistiska kulturrevolutioner. De styrande har tvingats ut från maktens boningar att möta folket i bygderna och i fabrikerna, ställas inför de styrdas frågor och problem och skrämmas över möjligheten att inte få återvända till makten. Men efter valet har man dragit en lättnadens suck: "regeringen satt kvar" — och den var vanligen en bättre regering efter valet än före.

 

Bra program och bra ledare hjälpte inte socialdemokraterna

Den klassiska demokratins teoretiker var rationalister och ansåg det helt självklart att det demokratiska systemet förde de grupperingar till makten som väljarna ansåg hade det bästa politiska programmet och de bästa ledarna. Forskningen har senare visat att sociala bindningar till klass, religion, region etc också kan ha ett inflytande på valen. Men på det hela taget gäller den klassiska tesen: för att vinna val måste man ha program som väljarna gillar och politiker som de har förtroende för.

Ett intressant drag i 1976 års valrörelse är att socialdemokraterna förlorade fast de borde ha vunnit enligt den klassiska tesen att val avgörs av väljarnas inställning till politiska program och politiska ledare.

Sifo har frågat i denna valrörelse liksom tidigare om hur goda idéer partierna för fram. Andelen väljare som svarar att socialdemokraterna fört fram "mycket goda" eller "ganska goda" idéer i valrörelsen 1976 är högre än i valrörelsen 1973. Andelen är också högre än för något annat parti.

Tycker Ni att ...( ) ... har fört fram mycket goda, ganska goda, ganska dåliga eller mycket dåliga idéer i den här valrörelsen? (*)

 Andel svar "mycket goda" el "ganska goda" idéer:1970
%1973
%1976
%

(m)

(fp)

(c)

(s)

(vpk)

29

39

51

57

20

37

37

54

51

26

38

48

49

55

19

Vi kan dra slutsatsen att socialdemokratins program 1976 är i klass med programmet 1970 och bättre än programmet 1973. Under inga förhållanden kan man säga att s-programmet 1976 upplevdes som sämre av väljarna än programmen 1970 och 1973.

Sifo ställde också en direkt fråga: "Om Ni jämför Thorbjörn Fälldin och Olof Palme, vem tycker Ni vore bäst som statsminister?" (*) Svaren visar att gapet mellan Palme och utmanaren ökat och att Palme ledde stort inför valet 1976.

 

Augusti
1973
%

Augusti
1976
%

Fälldin

Palme

Båda lika

Vet ej

39

37

11

12

29

48

11

11

Fälldins attraktion som statsminister minskade och Palmes ökade under valperioden 1973-1976. I valrörelsen 1976 föredrog flera Palme än Fälldin.

Socialdemokraterna hade alltså 1976 i väljarnas ögon fört fram bättre idéer än de borgerliga oppositionspartierna och hade den bättre statsministerkandidaten. Ändå förlorade de valet. Här finns alltså en alldeles speciell dynamik att förklara.

 

Valets bakgrund: på kort sikt lyckad ekonomisk politik och nöjda konsumenter

Under valperioden 1973-76 ökade antalet nya jobb med 159.000. (År 1973 var antalet sysselsatta 3.879.000 och 1976, före valet, var siffran 4.038.000.) Arbetslösheten som 1973 var 2,5 procent hade sjunkit till 1,7 procent 1976. Detta skulle varit en hygglig utveckling de flesta år, men den är sällsynt gynnsam mot bakgrunden av att den ägt rum under den värsta lågkonjunktur som drabbat västvärlden sedan andra världskriget.

Världsdepressionen 1974-75 fick förbluffande milda ekon i Sverige. En fantasilös ekonomisk politik på det tidiga 70-talet hade förlängt den förra lågkonjunkturen med "de förlorade åren" och vår inhemska efterfrågan var hög när världskonjunkturen vände ned. Grannlandet Norge hade tack vare oljefynden rekordfina tider och norsk efterfrågan kompenserade i viss utsträckning för avtagande export till resten av världen. Priserna på malm och massa kunde f ö höjas påtagligt om än inte i takt med de höjningar av oljepriserna som arabländerna genomdrev.

Till denna fördelaktiga yttre position tillfördes några ovanliga politiska beslut under valperioden 1973-76. I motsats till andra västländer beslöt socialdemokraterna att i första hand bekämpa arbetslösheten snarare än inflationen och vi fick bl a lagerstödet. (Detta var regeringens bidrag.) Sverige beslöt vidare att uppmuntra privat konsumtion snarare än att dämpa den och vi fick bl a tillfälligt en momssänkning 1974. (Detta var oppositionens bidrag.) Till samma resultat ledde avtalsrörelsen med en rekordstor lönehöjning 1975. (Detta var bidraget från arbetsmarknadens parter.) Vi beslöt att delvis finansiera allt detta med utländska lån. (Detta var riksbankens bidrag.) Dessa olika åtgärder gav en slagkraftig kombination så att vi fick ett egentligen oplanerat och oväntat lyckligt totalresultat av parternas olika planer. Åtminstone före valet 1976 upplevdes den svenska ekonomin som stark. Efter valet blev man mer medveten om att den internationella konjunkturuppgången tagit en paus och att Sverige satt på för stora lager av exportvaror: den kortsiktiga fördel Sverige vunnit måste betalas under den kommande valperioden.

Sifo avläser stämningen bland konsumenter varje månad genom en serie stående frågor om inkomster, besparingar, hushållskassa, jobb, avbetalningar, priser och tron på bättre eller sämre tider. Dessa frågor har ställts sedan 1971. Som exempel kan vi ta andelen som rapporterar att deras inkomster är större än vad de behöver. (Frågan lyder: "Anser Ni att Ni förra månaden hade mer än Ni behövde för en hygglig tillvaro, mindre än Ni behövde eller hade Ni ungefär så mycket som Ni behövde?"(*) Kurvan visar säsongrensade trendvärden.

Nivån på denna kurva är högre i valrörelsen 1976 än 1973 men tendensen är något nedåtriktad 1976. Vissa andra frågor bekräftar dock inte att konsumentklimatet var bättre 1976 än 1973. En sådan fråga är: "tror Ni att vi i Sverige under de kommande tolv månaderna går mot bättre ekonomiska tider, sämre ekonomiska tider eller blir de ungefär som nu?"(*) Denna kurva låg i valrörelsen 1976 på en hög nivå men en viss pessimism började skönjas. Nivån 1973 hade varit högre. Under oljekrisen 1974 och uppgörelsen om lönerna 1975 var kurvan mycket lägre och det ekonomiska läget upplevdes som bättre under valrörelsen 1976.

Det ekonomiska läget, sådant det uppfattades av väljarna, missgynnade inte den sittande regeringen i valrörelsen 1976. Hushållens ekonomi kan inte förklara varför socialdemokratin störtades.

 

En tolvårig uppmarsch

De borgerliga (c + fp + m) har sedan 1964 stadigt ökat både i absoluta tal och i andel av den totala väljarkåren, d v s alla som röstar och alla som stannar hemma på valdagen.

Valstatistiken för riksdagsvalen visar:

 


Val

 

Röst-berättigade

 

Röstade c+fp+m

 

Röstade s+vpk

Procent c+fp+m av röst- berättigade

Procent s+vpk av röst-berättigade

1964

1968

1970

1973

1976

5.096.000

5.445.500

5.646.000

5.692.400

5.945.800

1.941.300

2.190.000

2.371.700

2.518.900

2.758.900

2.228.700

2.565.400

2.493.000

2.522.700

2.583.000

38,1

40,2

42,0

44,3

46,4

43,7

47,1

44,2

44,3

43,4

Procenttalen i de två sista kolumnerna är inte de vanliga beräknade på basis av alla röstande, vilket ger utslag i riksdagens sammansättning, utan beräknade på alla röstberättigade vilket förtäljer läget i väljarkåren. Sett ur detta perspektiv var valet 1968, trots den borgerliga besvikelsen över valutgången, ett fall framåt för det borgerliga blocket. Valen på 70-talet var klara borgerliga framgångar både i riksdagens sammansättning och väljarkår. Mellan 1964 och 1976 ökade de borgerliga sin andel av de röstberättigade från 38 till 46 procent, De socialistiska riksdagspartierna har i de senaste tolv årens val haft ungefär samma andel av de röstberättigade, cirka 43-44 procent, utom i valet 1968 då de fick 47 procent. Observera att socialisterna aldrig tidigare fått så många röster (2.583.000) som 1976; antalet röstberättigade har emellertid ökat mer än deras andel.

Långtidstrenden måste tolkas mot bakgrund av det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet. De borgerliga förstagångsväljare som 1928 röstade in den sista borgerliga regeringen var folkpensionärer när de gick till val 1976. Den långa borgerliga "alienationen" från regeringsmakten har skapat en medvetenhet och en kampanda hos vissa grupper bland de borgerliga (ibland med underton av ilska och bitterhet) som lett till en stor mobilisering av ansträngningar i valtider. Astrid Lindgren gav ett vältaligt uttryck åt denna anda i en polemik mot Nancy Eriksson i Expressen den 8 april 1976, "Men om du frågar mej ifall jag tycker det är rimligt att ett parti av vad färg det vara må, som till antalet inte ens representerar halva folkmängden i ett land, under nästan ett halvsekel ska sitta och bestämma över folkets flertal, då svarar jag NEJ! Nej, det är inte rimligt och inte demokratiskt, det är uppriktigt sagt rent åt skogen."

De politiska sakfrågorna, liksom graden av politisk erfarenhet hos kandidaterna på valsedlarna, sköts i bakgrunden av dessa borgerliga väljare i det frustrerade känsloläget. Upprepade undersökningar visade att det borgerliga maktövertagandet som sådant blev en dominerande ledstjärna bland ungefär var femte borgerlig väljare; de enskilda borgerliga partiernas och politikernas öde intresserar dem mindre. I Sifos väljarbarometer hade det parti som för ögonblicket framstod som socialdemokratins huvudmotståndare räkna med ett extra tillskott ny borgerliga sympatisörer. Och de tre borgerliga partierna turades om i den rollen. 1970 och 1971 var det centern, 1973 och 1974 var det moderaterna. Det parti som närmast före valet 1976 fick huvuddelen av de borgerliga röster som gavs till socialdemokratins mest visibla motståndare var folkpartiet. Den nya partiledarens uppbrott från tonen av samförstånd i de s k Hagauppgörelserna gav folkpartiet en extra skjuts före valet. I själva valrörelsen tog centern fram storsläggan mot socialdemokratin och återvann en del av de borgerliga röster som mest av allt ville få bort socialdemokratin från makten. Diagrammet nedan visar utvecklingen för de olika partierna sedan den månatliga väljarbarometern startades 1967. Kurvorna är utjämnade, centrerade medeltal.

Sifos väljarbarometer visade under vissa perioder borgerlig majoritet i väljarkåren under det socialdemokratiska regeringsinnehavet. De förhoppningar från borgerligt håll som knutits till dessa utslag i väljarbarometern var stora, ibland rörande. Med tindrande ögon sade man ibland till oss på Sifo "Tänk om det händer i min livstid att vårt parti kommer in." På grund av den långa enpartidominansen tycks väljarbarometern ha haft en alldeles speciell funktion i Sverige utan motsvarighet utomlands: den höll det borgerliga hoppet vid liv, förmådde funktionärerna att ta nya poster i partiarbetet och periodvis tolkades som det budskap borgarna helst av allt lyssnade till: allt är inte hopplöst, nästa gång går det! Och 1976 gick det.

Nu är det litet för enkelt att säga att enpartidominansen bröts i Sverige av sin egen inneboende dynamik. Vi måste bli mer specifika och direkt peka ut vad som ligger bakom den långtidstrend som slog igenom i maktskiftet 1976.

 

Välfärdsstat och koncessionsstat

Under socialdemokratins 44-åriga maktinnehav omvandlades Sverige till en välfärdsstat. Fattigdomen besegrades, städerna rehabiliterades, vården av sjuka och gamla blev universell, utbildningen kostnadsfri, bostadsstandard garanterades, barnens grundförsörjning garanterades rutinmässigt genom det allmännas försorg osv. Sverige organiserade det humanitära programmet uppifrån och ned som ingen annan del av världen. Socialdemokraternas slagord i valrörelsen 1976 liksom tidigare var: "rösta inte bort tryggheten". Få av valrörelsens många slogans var så gärna ihågkommen av väljarna som denna.

Ett mycket väsentligt drag i den 44-åriga s-makten är att man undvikit klassisk socialism, dvs att ersätta individuellt ägande med kollektivt och ersätta marknadsekonomin med planhushållning. Mer om detta i samband med diskussion av Meidner-fonderna nedan.

För att bibehålla marknadsekonomin och ändå styra samhällsutvecklingen byggde socialdemokraterna under sitt 44-åriga maktinnehav en ganska unik styrelsemodell. Tillspetsat och karikerat kan man säga att den innebar att allting i Sverige blev förbjudet, men att man kunde få tillstånd att göra det mesta. Regering och statsapparat fick karaktären av en gigantisk koncessionsnämnd, en tillståndskvarn. På detta sätt kunde de styrande släppa fram den utveckling man ansåg god och försvåra den utveckling man ansåg ond. Det är fel och orättvist att säga att socialdemokratin gjorde Sverige till en kontrollstat, man gjorde: landet till vad vi skall kalla en koncessionsstat. Man skall ha tillstånd att bygga, tillstånd att måla om, tillstånd att skaffa utländsk valuta, tillstånd att betala ut löner med datamaskin, tillstånd att köpa jordbruk, tillstånd att försälja den mat man lagat, tillstånd att höja vissa priser, tillstånd att utnyttja investeringsfond et cetera, et cetera. På detta sätt minskades marknadskrafternas genomslag och ett mått av planmässighet infördes: medborgarna och samhällsinstitutionerna skyddades från vad de styrande ansåg skadligt, hänsynslöst eller olämpligt.

En stor byråkrati uppstod för att administrera välfärdsstaten. En ytterligare byråkrati uppstod för att administrera koncessionsstaten. År 1976 arbetade 37 procent av alla förvärvsarbetande inom den offentliga sektorn.

Socialdemokraternas styrka i politiken var välfärdsstaten — väljarna ville inte rösta bort tryggheten — och socialdemokratins sårbarhet i politiken var koncessionsstaten — väljarna ville rösta bort dess krångel och arrogans. 1 detta ser vi en väsentlig bakgrund till valresultaten på 70-talet.

 

Sentiment hos väljarna: motvilja mot maktens arrogans

I eftervalsundersökningar brukar Sifo fråga: "Var det någon politisk händelse i valrörelsen som Ni tyckte speciellt illa om?" Ett vanligt svar 1970 var episoden när Olof Palme i en debatt med dåvarande oppositionsledaren sade att rörelsen skulle "ta itu med (Gunnar) Hedlund". En ilning gick då genom många: nu blir den gamle mannen klådd av starka pojkar.

Det är en vanlig observation att maktutövare upplevs som arroganta och överlägsna (ja, ibland t o m som grymma) av dem som berörs av deras beslut. Denna upplevelse kan finnas även när maktutövning sker i ordnade former. Känslor av maktens arrogans kan uppstå när byråkrater handlägger sina frågor enligt allmänt accepterade direktiv tillkomna i laga ordning. Och maktens arrogans kan visa sig när majoriteter i valda församlingar utövar sin rätt. Men framför allt uppstår bilden av maktens arrogans när maktutövning sker i mer flytande situationer i vilka parter med oförenliga uppfattningar eller målsättningar tycker sig ha rätt. Detta är vanliga situationer i koncessionssamhället. Upplevelser av maktens arrogans har blivit vanligare i takt med att koncessionsstaten byggts ut.

Det paradoxala med upplevelser av maktens arrogans är att personer som närmare känner maktutövarna vanligen tycker de är hyggliga, vänliga människor. De kan vara en smula naiva och ytliga, men de är sällan elaka och grymma. Givetvis kan vissa personlighetstyper utlösa känslan av maktens arrogans, men i själva verket är det den struktur i vilken makt utövas — t ex en koncessionsstat — som är utslagsgivande för upplevelser av maktarrogans fast de utsatta ofta tror att vissa personer är arroganta.

Ackumulationen av upplevelser av maktarrogans är stor i 70-talets Sverige. Många människor går omkring i all sin välfärd och konsumtion och muttrar om orättvisor. På frågan "Tycker Ni att myndigheterna på det hela taget behandlar människor rättvist eller orättvist?" svarade hela 37 procent "orättvist" när frågan ställdes på försommaren 1976.

Socialdemokratin kunde under sitt 44-åriga maktinnehav rekrytera, utbilda, försörja, befordra och hedra en politisk elit för vilken samhällsarbetet i socialdemokratins tjänst blev inte bara en heltidssyssla utan ett totalt engagemang. Liksom andra politiska eliter som inte består av personer som driver politik som bisyssla utvecklades hos denna grupp en viss oförmåga att se livet och världen ur andra aspekter än politikens och maktens. Vanliga människor får svårt att älska sådana ledare. Svaren är belysande på frågan: "Betraktar Ni våra svenska socialdemokrater mest som pampar, byråkrater och överhet, eller mest som socialister, reformivrare, de fattigas och förtrycktas vänner?"

1973
%

1976
%

Pampar, byråkrater, överhet

36

41

Socialister, reformivrare, fattigas och förtrycktas vänner

39

36

Tveksam, vet ej

25

23

Observera att socialdemokraterna betraktades i hög grad som pampar och överhet långt innan valet 1976. Ett dominerande sentiment i väljarkåren under hela 70-talet har varit motviljan mot den maktens arrogans som socialdemokratin kommit att symbolisera. Den har funnits också inom det socialdemokratiska partiet. Många har tyckt att partiet förtjänar en motgång när de ställts inför frågan: "Tycker Ni att ... ( ) är förtjänta av en stor framgång, liten framgång, liten motgång eller stor motgång i det här valet?"(*)

 

1970
%

1973
%

1976
%

(m)

(fp)

(c)

(s)

1

1

3

23

1

3

3

18

2

3

5

22


Inom socialdemokratin har ungefär en femtedel av sympatisörerna tyckt att partiet förtjänar motgång.

 

De två valrörelserna

I slutskedet av 1976 års valrörelse gjorde moderatledaren Gösta Bohman och den socialdemokratiske ledaren Olof Palme, oberoende av varandra, observationen att det fanns två valrörelser, en bland väljarna och en i massmedia. Vi skall disponera vår analys av valet enligt samma schema.

SYSSELSÄTTNING
flera jobb (16,0%),
ungdomsarbetslöshet (15,9%),
brist på jobb i vissa regioner (8,1%)

34,2%

BOSTÄDER
att man kan få bostad där man vill bo (6,5%),
sättet att bestämma hyror (6,2%),
villa, våning (2,9%)

11,6%

MILJÖ
på arbetsplatsen (17,0%),
där vi bor (14,0%),
ren luft, rent vatten, inget buller (10,5%),
jordens framtid (8,8%)

32,6%

ARBETSTIDSFÖRKORTNING
6-timmars arbetsdag (7,7%), förtidspensionering (5,0%), deltidsarbete (3,1%)

10,2%

SKATTER
skattesystemet (16,6%), skattetrycket (13,0%), marginalskatt (6,6%)

32,4%

SOCIALISERING: ÄGANDE AV FÖRETAG
socialisering av industrin (4,4%)
fria näringslivets framtid (3 8%)
Meidners löntagarfonder (3,5%),
AP—fondens aktieköp (1,6%)

8,8%

VÅRD
av gamla (15,1%),
av sjuka (13,8%),
av handikappade (8,2%)

31,0%

KONTROLL AV ÖVERHETEN
polisens befogenheter (2,0%), byråkratins makt (1,7%),
kontroll av dataregister (1,1%), decentralisering av beslut (0,7%)
demokrati (0,6%)

5,4%

LAG OCH ORDNING
att man kan gå lugn på gator och torg (12,6%),
bekämpning av brottsligheten (12,5%),
kriminalvård (4,8%)

25,2%

KOMMUNIKATIONER
bussar, tunnelbana (2,6%),
bilismen (2,2%),
SJs nedläggning av järnvägar (2,2%), månadskort (0,5%)

5,1%

PRISER
inflation (13,7%),
prisstopp (11,3%)

24,7%

JÄMLIKHET MELLAN MÄN OCH KVINNOR

5,0%

ENERGI
kärnkraft (9,7%),
vattenkraftens utbyggnad (6,2%), solenergi (4,6%),
vindkraft (2,8%)

18,5%

UTRIKESPOLITIK
Sveriges neutralitet (2,0%),
storpolitik: Kina, Sovjet, USA (1,2%),
gemensamma marknaden (1,1%),
nordiskt samarbete (1,0%)

4,2%

SKOLA, UTBILDNING
grundskolan (6,1%),
de gymnasiala skolorna (4,8%),
universitet, forskning (3,7%),
SIA — skolans inre arbete (2,6%),
klassernas storlek (2,4%),
betyg eller ej (1,0%)

13,4%

U-HJÄLP
hur mycket vi skall ge i u-hjälp till utvecklingsländer (2,0%),
vilka länder skall få hjälp (1,9%)

4,1%

BARNTILLSYN, FAMILJEPOLITIK
barndaghem (6,5%),
vårdnadsbidrag (6,1%),
dagmammor (3,9%)

13,1%

KUNGENS STÄLLNING
monarki eller republik (1,7%),
kungens makt (1,5%)

2,7%

MAKTEN PÅ ARBETSPLATSEN
medbestämmande, paragraf 32 (6,2%),
arbetsgivarnas rättigheter (5,8%),
fackföreningarnas makt (3,7%),
vilda strejker (1,0%)

11,7%

FÖRSVARET
vad försvaret skall kosta (1,2%),
hur försvaret skall se ut (0,5%)

1,8%

OBS! Det finns andra satt att klassificera väljarnas intressen än ovanstående. För att utröna intresset t ex för arbetslivet måste man lägga ihop alla som svarar "arbetsmiljö" med alla som gett något av svaren i gruppen "makten på arbetsplatsen" och "arbetstidsförkortning". Då blir arbetslivet en dominerande fråga.

 

 

 

Väljarnas valrörelse

I mars 1976, ett halvår före valet, ställde Sifo frågor om vad som mest intresserade väljarna. Det är viktigt att ställa sådana frågor innan valkampanjen börjar. När valkampanjen väl är igång så styr massmedia och politiker uppmärksamheten till vissa frågor och när Sifo då går ut och frågar allmänheten blir svaren mest en upprepning av den nyhetsvärdering som rått i TV, radio och tidningar.

Vi anser det också vara en viktig uppgift för opinionsundersökningarna att påminna politikerna om de frågor som intresserar väljarna. Annars pratar politikerna gärna med varandra och med ledarskribenter under valkampanjen.

Sifo lät alltså i mars 1976 var och en av 1.009 röstberättigade 18-70 år välja de tre frågor som intresserar dem mest i valrörelsen. Sifo frågade: "I september är det val. Vilken politisk fråga intresserar Er mest? Välj de tre frågor sam intresserar Er mest." Svarsalternativen var tryckta på ett kort. Deras ordning varierades mellan olika intervjuer. Svaren visas i tabellen ovan.

Sysselsättningsfrågan låg högst i väljarnas intresse i 1976 års valrörelse liksom den gjorde 1973 och 1970. Men frågan var inte fullt så brännande 1970 som tidigare. Den nämndes av 34 procent, förra gången var det 41 procent. Nedgången får ses mot bakgrund av Åhmanlagarna som ökat känslan av trygghet i anställningen. Sysselsättning nämndes oftare av socialister än borgerliga.

I maj ställdes frågan: "Vilken regering tror Ni skulle vara bäst skickad att trygga sysselsättningen i landet, en socialdemokratisk regering eller en borgerlig?" Socialdemokratisk svarar 38 procent, borgerlig säger 27 procent, ingen skillnad säger 17 procent. 18 procent vet inte.

I valet 1973 hade det borgerliga regeringsalternativet väljarnas förtroende i sysselsättningsfrågan. Då var det framför allt centerns löfte om 100 000 nya jobb som då ingav hopp. Så här har svaren på samma fråga varierat i de fyra senaste valrörelserna:

1968
%

1970
%

1973
%

1976
%

Socialdemokratisk regering

Borgerlig regering

Ingen skillnad

Tveksam, vet ej


48

28

14

9


29

35

20

16


30

40

16

14


38

27

17

18

Andelen väljare som tror att en borgerlig regering kan bäst trygga sysselsättningen sjönk från 40 procent i valrörelsen 1973 till 27 procent i valrörelsen 1976. Siffran för en socialdemokratisk regering har under samma tid ökat från 30 till 38 procent. I det stora segervalet för socialdemokraterna 1968 var det 48 procent som höll en socialdemokratisk regering som bästa garant för sysselsättningen.

Skatterna var den andra frågan som uppväckte stort intresse 1976. Intresset uttrycktes av 32 procent, samma andel som 1973. Intresset för skatterna var lika stort i alla socialgrupper och alla vanliga inkomstgrupper. Men de som intresserar sig för skatter var dubbelt så många bland de borgerliga som bland socialister. Skatterna har blivit den stora murbräckan mot klassröstning i det svenska högskattesamhället Moderaterna förde särskilt högt fram skattefrågan 1976. I april när diskussionen om skatterna var som hetast i samband med debatten om skattemyndigheternas handläggning av Astrid Lindgrens och Ingmar Bergmans skatter frågade Sifo "Vilken regering tror Ni bäst kan skapa ett rättvist skattesystem, en socialdemokratisk eller en borgerlig?"(*) Resultatet blev ett dött lopp mellan regeringsalternativen:

%

Socialdemokratisk regering

Borgerlig regering

Ingen skillnad

Tveksam, vet ej


31

31

14

24

I denna viktiga valfråga var alltså balansen mellan blocken lika total som i jämviktsriksdagen. (Senare i valrörelsen presenterade mittenpartierna ett nytt skatteforslag.)

Miljöfrågorna har väckt stort intresse i alla 70-talets valrörelser. 1976 nämndes miljön av 33 procent, som en av de intressantaste frågorna, en nedgång från 40 procent 1973. I tidigare valrörelser var miljöfrågorna mest intressanta för ungdomar men 1976 hade intresset blivit lika stort i alla åldersgrupper. Bland förstagångsväljarna 1976 nämndes dock miljöfrågorna oftare än t o m sysselsättningen. Arbetsmiljöns förbättring var en stor socialdemokratisk valfråga.

Vård av sjuka, gamla och handikappade har länge varit av stort intresse för väljarkåren. När välfärdsstaten byggdes ut lärde sig väljarna att ställa anspråk och krav på välfärdens nya huvudmän: stat, landsting och kommun. För väljare i den äldre generationen (här räknade som över 40 år) var vårdfrågorna 1976 oftare nämnda än sysselsättningen. Totalt nämnde 31 procent av alla väljare vårdfrågor som intressanta 1976, i valrörelsen 1973 var siffran 32 procent.

Frågor om lag och ordning hade i valrörelsen 1976 stort intresse för en fjärdedel av väljarkåren: siffran har gått upp från 17 procent 1973 till 25 procent 1976. Moderater och centerpartister visade särskilt intresse för dessa frågor. Men en vattendelare i opinionen går också mellan yngre och äldre i alla partier. Intresse för lag och ordning finns mest i den äldre generationen (31 procent bland personer över 40 år, 16 procent bland personer under 40 år).

Sifo frågade väljarna i augusti: "Vilken regering tror Ni bäst kan sköta problemet med trygghet och säkerhet på gator och allmänna platser, en socialdemokratisk eller en borgerlig?" Svaren visade att 29 procent tror att en borgerlig regering klarar lag och ordning på allmänna platser bäst, 21 procent tror att socialdemokraterna sköter ordningen bäst och 35 procent tror att båda är lika duktiga. Samma fråga hade ställts i mars. En jämförelse visade att socialdemokraterna hade förlorat i tron på sin regering i frågor om lag och ordning. I mars höll 51 procent av s-sympatisörerna på att en socialdemokratisk regering bäst kunde garantera trygghet och säkerhet på allmänna platser. I augusti hade siffran sjunkit till 38 procent.

Det kan påpekas i förbigående att i valrörelsen 1976 förekom nyheter om brott ofta på tidningarnas förstasidor:

bulletDet största bankrånet någonsin i Sverige ägde rum i Göteborg. Rånarna tog en och en halv miljon.
bulletLandets mest kända brottsling, Clark Olofsson, fritogs från fängelset i Norrköping.
bulletDet största narkotikabeslaget någonsin gjordes utanför Stockholm.
bulletEn narkotikakung från Sandhamn dömd till långvarigt fängelsestraff ertappas på lyxkrog i Stockholm under en permission från fängelset. Ingen övervakare fanns tillstädes.

Ingen av dessa händelser fångade så intensivt allmänhetens uppmärksamhet som Norrmalmstorgsdramat under valrörelsen 1973. Men brottshändelser 1976 underströk för en bred allmänhet vad statistiken berättat, nämligen en femprocentig ökning av brott kända hos polisen.

Som sjätte i rang bland de frågor som intresserade väljarna mest nämnde man inflationen. Mellan valen 1973 och 1976 ökade konsumentprisindex 33 procent. Andelen som ser inflationen bland de mest intressanta frågorna ökade från 17 procent 1973 till 25 procent 1976. Socialdemokratins sympatisörer nämnde oftare prishöjningarna som intressant fråga än andra partier. När Sifo i valet 1973 frågade vilken regering — en borgerlig eller socialistisk — som väljarna trodde bäst kunde sköta problemet med prisstegringarna fick socialdemokraterna ett insignifikant övertag: 33 procent trodde socialdemokraterna skulle klara prisstegringarna bäst mot 29 procent som trodde borgarna skulle klara det bäst. 1976 var läget det omvända och det var fler som trodde att en borgerlig regering bäst klarar inflationen: 30 procent sade att borgarna klarar det bättre, mot 25 procent för socialdemokraterna.

Energifrågan var en ny fråga i 1976 års valrörelse. Mellan valen 1973 och 1976 inträffade vad historikerna kommer att kalla "den första oljekrisen". Bland väljarna uttryckte 19 procent särskilt intresse för energifrågor: bland personer under 40 år är siffran 24 procent, bland personer över 40 år är den 15 procent. Kärnkraftsfrågan gav centern och vpk en särskild profil i valrörelsen. De hade nämligen i riksdagen i maj 1975 röstat mot utbyggnad av kärnkraften. I detta ställningstagande hade de inte bara sin egen partiopinion utan också folkmajoriteten bakom sig. En opinionsundersökning i samband med riksdagsbeslutet 1975 frågade: "Vad är Er inställning till utbyggnad av kärnkraften?" och erhållit detta resultat:

   

Alla

m

fp

c

s

vpk

 Motståndare till vidare utbyggnad (63%)

"Vi skall helt avstå från kärnkraft och avveckla de fem aggregat som är i drift eller håller på att tas i drift"

"Vi skall tills vidare utnyttja de fem aggregat som är i drift eller håller på att tas i drift men avstå från de ytterligare sex som beslutats"13

5012

4113

4724

455

5211

72

Förespråkare för vidare utbyggnad (31%)

"Vi skall bygga de elva aggregat som beslutats på de fyra orterna men sedan avstå från flera aggregat"

"Vi skall ha de elva aggregat som beslutats på de fyra orterna och dessutom ytterligare två, dvs sammanlagt tretton aggregat"

"Vi bör bygga fler än tretton aggregat"


19
9
3


11
18
6


11
10
3


25
2
1


23
11
3


12
2
3

 

 "Vet inte" 

7

12

17

3

7

0

(Obs! Denna undersökning är baserad på endast 491 intervjuer)


18 = partiledningens linje

Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet gick in i valrörelsen 1976 med en mer positiv inställning till kärnkraften än sina väljargrupper.

Frågor om skola och utbildning intresserade 13 procent i valrörelsen 1976. I den föregående valrörelsen nämnde 20 procent skolan bland de tre mest intressanta frågorna.

Frågan om barntillsyn nämndes av 13 procent. Bland personer under 40 år nämns barnomsorgen av 22 procent. När en särskild fråga ställdes i februari var 45 procent osäkra om en socialdemokratisk eller borgerlig regering bäst skulle sköta frågan om barnomsorgen. 32 procent trodde att socialdemokraterna skulle klara denna fråga bäst (de hade då ännu inte lagt sitt förslag!) och 23 procent att en borgerlig regering bäst skötte sådana frågor.

Frågan om demokrati på arbetsplatsen var ett av socialdemokraternas huvudnummer i valrörelsen 1970. Det tog lång tid att väcka intresset för dessa problemområden. 1973 var det bara 4 procent som anmälde intresse. 1976 var siffran 12 procent (bland socialdemokrater 16 procent). Frågan om arbetstidsförkortning intresserade 10 procent 1976; den var knappast aktuell 1973.

Den stora frågan på 50- och 60-talen om bostäder intresserade 1976 bara 12 procent; hälften av dem nämner nu sättet att bestämma hyror (alltså hyresgäströrelsens roll) som särskilt intressant vilket var något relativt nytt i en valrörelse.

Bostadsministern aviserade under valrörelsen ett lagförslag som skulle ge bostadsformedlingen ratt att placera familjer i lediga lägenheter i ett hyreshus aven om hyresvärden tycker familjen ar olämplig Avsikten var att forhindra en koncentration av problemfamiljer till kommunalt ägda hyreshus. Sifo frågade med anledning av förslaget: "Tycker Ni att bostadsförmedlingen skall kunna tvinga hyresvärdar och dem som bor i ett område att ta emot och ge lediga bostäder till de familjer bostadsformedlingen anvisar, eller skall hyresvärdar och de som bor i ett område kunna neka bostad till familjer som de inte anser önskvärda?" Svaren från väljare tillfrågade i augusti visar att lika många väljare var för förslaget som mot förslaget.

 

Alla
%

m
%

fp
%

c
%

s
%

vpk
%

Bostadsförmedlingen skall ha rätt att tvinga

Hyresvärdar etc skall ha rätt att neka

Tveksam, vet ej


40


40

20


21


58

21


33


50

17


30


48

22


48


34

19


77


16

7

I Stockholmsområdet var opinionen mer positiv till lagförslaget än i landet i övrigt.

En vaknande jätte för den svenska väljarkåren att ta ställning till 1976 blev frågor om socialisering. De har nämnts som intressanta av 2 á 3 procent när Sifo frågat 1970 och 1973. I utfrågningen inför 1976 års valrörelse nådde denna fråga 9 procent intresserade. I sak var frågan om Meidners fonder valets största fråga: den gällde ju ett helt nytt samhällssystem för Sverige. Det var emellertid mest ytterpartierna, moderater (18%) och kommunister (21%) som engagerades av socialiseringsfrågan när Sifo i mars 1976 frågade väljarna om vad som var intressantast inför valet. Bland socialdemokratins sympatisörer nämndes socialiseringsfrågor som intressanta av 4 procent, bland mittpartierna av 8 procent. Mer om detta senare.

Övriga frågor var som framgår av tabellen av mindre intresse för väljarna. Om valrörelsen ägnats åt de frågor som mest intresserade väljarna är det ingalunda säkert att det blivit ett maktskifte.

 

Massmedias valrörelse

Massmedia speglade naturligtvis alla slags aspekter av valrörelsen 1976. Men vissa kom långt mera i förgrunden än andra. Massmedias makt i samhället ligger mindre i att kunna övertala än i att kunna välja ämnen för samtal. Massmedia påverkar som inget annat samhällets dagordning av debattämnen. I valrörelsen 1976 tog media upp olika ämnen vid olika tidpunkter. Tre faser kan särskiljas:

  1. En period då man mest var intresserad av de skandaler som drabbade socialdemokratin
  2. En period då man mest debatterade socialism, socialisering och Meidner-fonder
  3. En period då man mest debatterade kärnkraften

Att massmedia främst tog upp dessa tre hänger naturligtvis samman med deras nyhetskaraktär. Övriga frågor var mest de gamla vanliga från tidigare valrörelser. Man kan också hävda att Meidner-fonderna och kärnkraften var mer utslagsgivande för Sveriges framtid än övriga frågor i valrörelsen och därför borde få extra utrymme. Genom sitt fokus på dessa frågor gav massmedia valet karaktär av ett osedvanligt vägskäl för svenska folket. Det var som om man övergivit den gradualistiska traditionen i svensk politik och plötsligt ställdes inför ett ja eller nej till Meidner-land och ett ja eller nej till kärnkraftsamhället. Uppmärksamheten av skandalerna var mer i linje med massmedias vanliga svaghet som informatörer: benägenheten att syssla med skvaller och kändisar. Vi skall med opinionsundersökningarnas hjälp belysa de tre huvudsakliga problemområdena i massmedias valrörelse. Det finns anledning att tro att alla bidrog till det socialdemokratiska nederlaget.

 

Knallhattarna

Valrörelsen 1976 ägde rum mot bakgrund av en lång rad politiska skandalungar av vilka de mest uppmärksammade var författarinnan Astrid Lindgrens 102-procentiga skatt och filmregissören Ingmar Bergmans avsked till Sverige. Populärt kallades dessa händelser för "smällarna".

Sifos intervjuare samtalade om dem i maj med närmare 1.000 väljare och introducerade ämnet med orden "händelser som inträffat de senaste åren vilka orsakat kritik av socialdemokratin" och använde ordagrant dessa beskrivningar av dem:

bulletIB-affären, dvs avslöjandet av en hemlig svensk underrättelsetjänst som bl a hade en spion i en svensk politisk förening. Avslöjandet ledde till beslag av den kritiska vänstertidningen FiB/ Kulturfront, stämning av dess utgivare och fängelse för en av dess journalister.
bulletSträngs stenhus i Gamla Stan som ger honom lägre skatt genom att han kan dra av räntor.
bulletTransportarbetarbasen Hans Eriksson som åkte till Kanarieöarna med sin fru när LO hade bestämt sig för bojkott av Spanien.
bulletSjukhusspionen i Göteborg som sades vara anställd av SÄPO på uppdrag av en socialdemokrat för att registrera vänstersympatisörer.
bulletLOs skatteexpert Anna Hedberg som utnyttjade kryphål i lagen för att få lägre bostadskostnad.
bulletStålverk 80 som hastigt bantades ner efter konflikter mellan pIatschefen och direktörer i Statsföretag och vars kostnader felbedömdes av industridepartementet med flera miljarder.
bulletAstrid Lindgren som i sagan om Pomperipossa visade att man kunde få över 100 procent i skatt och som Sträng bad att inte lägga sig i frågor som hon inte begrep.
bulletIngmar Bergman som lämnade Sverige när polis, skattemyndigheter och Aftonbladet uppträdde så kränkande mot honom att han inte fick arbetsro i Sverige.

(Sifo frågade inte om ytterligare en skandal, en smuggelaffär vilken var föremål för rättegång under intervjuarbetet. Finska socialdemokrater ertappades på Arlanda flygplats med att smuggla pengar vilka var bidrag till sitt partis kamp mot kommunisterna i ett finskt fackföreningsval. Pengar kom dels från Svenska Metallarbetarförbundet dels från Tyskland där en tysk fackföreningsledare erhållit dem från icke-tyska bidragsgivare och sökt sända dem till Finland via ett bankkonto i Schweiz och de svenska socialdemokraterna.)

Intervjuarna frågade vilka av dessa händelser man kom ihåg och följde upp jakande svar med dessa frågor:

bulletÄr det någon av dessa händelser som Ni personligen upprörts av så mycket att Ni sagt till Er själv det är för otäckt att sådant kan få hända?
bulletVilka av dessa händelser tror Ni att man måste ta på allvar och vilka tror Ni är mest skenhändelser uppblåsta av tidningar, radio, TV och valpropagandan?

Svaren redovisas nedan och i separata kolumner anges vad socialdemokraterna och dess opposition från vänster och höger svarade.Alla
%

Socialdemo-krater
%


Borger-liga
%


Kom-munister
%

IB-AFFÄREN
- Kommer ihåg
- Blev upprörd
- Tror det var skenhändelse


92%
36%
19%


89%
41%
20%


94%
30%
20%


98%
69%
8%

SJUKHUSSPIONEN
- Kommer ihåg
- Blev upprörd
- Tror det var skenhändelse


81%
39%
21%


84%
39%
19%


79%
36%
23%


95%
59%
8%

STRÄNGS STENHUS & AVDRAG
- Kommer ihåg
- Blev upprörd
- Tror det var skenhändelse


88%
28%
37%


86%
21%
40%


87%
35%
34%


97%
19%
39%

TRANSPORTBASENS SPANIEN-RESA
- Kommer ihåg
- Blev upprörd
- Tror det var skenhändelse


98%
47%
29%


99%
50%
28%


44%
51%
29%


100%
56%
23%

LO:S ANNA HEDBERG MED BILLIG BOSTAD
- Kommer ihåg
- Blev upprörd
- Tror det var skenhändelse29%
31%
28%25%
22%
27%30%
34%
29%43%
34%
32%

PLANERINGSMISSEN I STÅLVERK 80
- Kommer ihåg
- Blev upprörd
- Tror det var skenhändelse


95%
34%
11%


94%
25%
18%


96%
40%
8%


100%
26%
8%

ASTRID LINDGRENS POMPERIPOSSA
- Kommer ihåg
- Blev upprörd
- Tror det var skenhändelse


98%
50%
20%


98%
35%
33%


96%
62%
10%


100%
27%
32%

INGMAR BERGMANS AVSKED
- Kommer ihåg
- Blev upprörd
- Tror det var skenhändelse


98%
40%
31%


98%
32%
38%


98%
47%
25%


100%
16%
25%


De händelser som allmänheten mest kom ihåg var Transport-Erikssons Spanien-resa, Pomperipossa och Ingmar Bergmans dramatiska uppgörelse med skattemyndigheterna. Alla händelser togs inte på allvar utan 20 à 30 procent trodde att de var skenhändelser uppblåsta av tidningar, radio, TV och valpropagandan. Att det gått snett i planeringen av Stålverk 80 uppfattades dock sällan som skennyhet. Största misstänksamheten att "smällarna" mest var produkter av massmedia finns bland socialdemokraterna. Det var framför allt historierna om finansminister Gunnar Strängs stenhus och de avdrag i deklarationen han gjort för lån och reparationer som betecknades som en skenhändelse. Själv kallade herr Sträng Aftonbladets artiklar i ämnet för "slaskhinksjournalistik".

Kommunisterna blev mest upprörda över IB-affären och sjukhusspionen i Göteborg. Deras känslor delades av många verksamma inom skola och vetenskap. Det finns många tecken som tyder på att särskilt IB-affären skapade ett stort främlingskap mellan socialdemokratin och de intellektuella.

De borgerliga blev mest upprörda över behandlingen av Astrid Lindgren och Ingmar Bergman, de två socialdemokrater som sjöng ut om skatter och skattemyndigheter. Astrid Lindgrens Pomperipossa var den episod som upprörde väljarna allra mest. Varannan väljare — 62 procent av de borgerliga och 35 procent av socialdemokraterna — blev så upprörda att de sa till sig själva att det är för otäckt att sådant får hända.

Socialdemokraterna som drabbades av alla dessa episoder var mindre upprörda än andra över dem. Transportbasens resa till Spanien under turistbojkotten upprörde dock varannan socialdemokrat. Som konsekvens avpolletterades Eriksson av LO-kongressen från sin post i landssekretariatet, LOs styrelse. Men motiveringen var inte Spanien-resan utan att han varit borta från för många sammanträden!

Den slutsats man kan dra från tabellen illustrerar tydligt talesättet om "skandalernas ljuva doft". Smällarna som drabbade socialdemokratin upplevdes på det hela taget starkare av oppositionen än bland socialdemokraterna själva. Den borgerliga oppositionens väljare tycks ha elektrifierats av de olyckor som drabbade regeringspartiet och såg i dem chansen till det länge efterlängtade regimskifte de själva inte lyckats åstadkomma under mer än fyra årtionden.

Sifos intervjuer om "smällarna" avslutades med denna fråga: "Vilket motsvarar bäst Er inställning till de händelser vi talat om som Ni tar på allvar?" Svaren blev:Alla
%


Borger-liga
%

Social-
demo-krater
%

De är enstaka olycksfall i samhällsarbetet av det slag som alltid funnits

21

12

35

De är tecken på att något är sjukt i Sverige, men jag vet inte riktigt vad det är

40

48

29

De är tecken på att enstaka personer inom socialdemokratin otillbörligt utnyttjar sin ställning

18

21

16

De är tecken på att det gått allmän röta i arbetarrörelsen

5

7

1

De är tecken på att regeringen är ohederlig

2

2

0

Vet ej

17

19

20

Bland de 59 intervjupersoner som hade röstat på socialdemokraterna 1973 men i maj 1976 höll på ett borgerligt parti är motsvarande sifferserie 6, 41, 28, 3, 0 och 23 procent.

Sammanfattningsvis: 4 av 10 väljare tyckte att serien av "smällar" visade att det är något sjukt i Sverige men visste inte riktigt vad det var. Två av 10 ansåg att "smällarna" visade att enstaka personer inom socialdemokratin otillbörligt utnyttjat sin ställning. En på 20 trodde att det gått allmän röta i arbetarrörelsen. Föreställningen att enstaka socialdemokrater otillbörligt utnyttjar sin ställning förekom bland 21 procent av borgarna och 16 procent hos socialdemokraterna och 28 procent av de socialdemokrater som under valperioden blivit borgerliga sympatisörer. For dessa väljare var kanske "smällarna" symboler for maktens arrogans.

Det tycks vara obestridligt att åtminstone Astrid Lindgrens och Ingmar Bergmans kontroverser påverkade socialdemokratins ställning i väljarkåren. Frågan i Sifos väljarbarometer "Vilket parti tycker Ni är bäst idag?" visade följande utveckling för socialdemokratin:

1976

Januari

Februari

Mars

April

Maj

44,0%

44,0%

42,5%

38,5%

39,5%

Vår uppfattning är att "smällarna" aktualiserade de sentiment av motvilja mot maktens arrogans som vi tidigare dokumenterat. De skapade inga nya känslor och krafter men de utlöste den dynamik som sedan länge funnits. När välkända personer som Astrid Lindgren och Ingmar Bergman (därtill socialdemokrater) i dramatiserade former hade offentliga uppgörelser i massmedia med den socialdemokratiska överheten vågade plötsligt vanliga sympatisörer och medborgare uttrycka sina känslor om den förvaltande, självtillräckliga socialdemokratin.

Mätt med internationella och historiska mått drabbades inte socialdemokraterna av vad man skulle kunna kalla stora skandaler under valperioden 1973-76. "Smällarna" var små knallhattar som antände krut som samlats på hög i många år.

 

Socialisering 1976

En av de besvärligaste frågorna för samhällsvetenskapen att utreda är den svenska socialdemokratins förhållande till socialismen. Men en viss kunskap om detta är nödvändig för att förstå valrörelsen 1976.

I mars 1920 fick Sverige sin första rent socialdemokratiska regering. Den koalition av liberaler och socialdemokrater som genomdrivit den allmänna rösträtten föll på en skattefråga och en socialdemokratisk ministär under Hjalmar Branting bildades. Valet 1917 hade gett socialdemokraterna 31 procent av rösterna och kommunisterna hade 8, så regeringen var en minoritetsregering. Den nya regeringen tillsatte den s k socialiseringsnämnden som skulle utreda vilka industrier och naturtillgångar som skulle socialiseras och hur detta i praktiken skulle gå till. I nämnden ingick bl a Rickard Sandler och Gustav Möller. Nämnden hade bara arbetat några månader när det var dags att gå till val hösten 1920. Branting framhöll i sina valtal att socialiseringsnämnden ännu inte gjort definitiva rekommendationer, men socialiseringsfrågan kom ändå att dominera valrörelsen som aldrig varken förr eller senare i Sverige. Socialdemokraterna förlorade valet och regeringsmakten.

Valförlusten 1920 satte djupa spår i den nya generationen socialdemokrater. Per Albin Hanssons generation gick sedan aldrig till val på en socialiseringsfråga. När man återvann regeringsmakten 1924 och 1932 fann man i andra aspekter av det socialdemokratiska idearvet än kollektivt ägande och planhushållning sina styrande föreställningar i politiken. Det ligger sanning i påståendet att den svenska socialdemokratin från 20-talet och framåt ej drivit socialiseringsfrågor; i svensk politik har kommunisterna svarat för socialiseringsprogrammen. Socialdemokraterna valde att styra näringslivet med koncessionsstatens metoder.

På 40-talet var det dags för generationsskifte i socialdemokratins ledande kretsar. Den nya generationen aktualiserade igen socialiseringsfrågan. I arbetarrörelsens efterkrigsprogram — författat av Ernst Wigforss, Alva Myrdal och andra — skisserades en socialistisk skördetid som skulle omfatta bland annat affärsbankerna och försäkringsbolagen. Detta rönte ett våldsamt motstånd inom oppositionen. I valrörelsen 1946 hade Per Albin Hansson avvisat socialiseringsprogrammet. Inför valet 1948 retirerade den nya generationens ledare, Tage Erlander, och hans kolleger och tog avstånd från praktiskt taget alla av efterkrigsprogrammets socialiseringspropåer. Men socialiseringsfrågan blev i alla fall en av valets mest framträdande frågor och den kopplades till frågor om vanstyre i efterkrigsekonomin. Överströmningen till folkpartiet från socialdemokratin blev stor. Regeringen räddades på ett hår när av kommunister som efter Prag-kuppen sökte sig till socialdemokratin och av tidigare soffliggare vars politiska intresse vaknat i den heta valrörelsen. Erlander-generationen hade emellertid upplevt en valrörelse som de aldrig skulle glömma; aldrig mera skulle de gå till val om socialisering. När mot slutet av sin karriär Tage Erlander på en partikongress 1967 hörde en ny generation vilt och länge applådera ett näringslivsprogram framfört av Krister Wickman med många socialistiska inslag föreföll han reserverad och besvärad.

Bränt barn skyr elden, men barnbarn och barnbarns barn måste bränna fingrarna igen för att förstå detta med elden. I valet 1976 blev socialiseringsfrågan igen en av de centrala. Den socialdemokratiska partikongressen antog mot partistyrelsens önskan förslag att socialisera läkemedelsindustrin och skolboksförlagen. LO införde fackföreningsägda företag enligt en teknisk lösning som Rudolf Meidner anvisat. Liksom 1920 och 1948 sökte statsministern hålla socialiseringen borta från debatten: Utredningarna är inte klara; ytterligare ett riksdagsval måste hållas innan Meidner-planen avgörs. LO drev emellertid på; ingen socialdemokratisk regeringsmedlem rörde frågan i sina 1-maj-tal men LO-chefen, Gunnar Nilsson, gjorde det. LOs kongress i juni 1976 antog i princip Meidner-planen för fackföreningsstyrda löntagarfonder som långsiktiga ägare av lönsamma företag. Däremot var socialiseringsfrågan placerad i valrörelsens centrum. (Karakteristiskt nog ville inte planen avskaffa marknadsekonomin och ersätta den med planhushållning.)

Socialdemokratins historiska ovilja att diskutera socialisering hade medfört att dess väljare 1976 var sällsynt okunniga och oförberedda i den socialiseringsdebatt som följde på partikongressens beslut om socialisering av läkemedels- och läromedelsindustrin och på LO-kongressens beslut att driva Meidners förslag om löntagarfonder som skulle göra fackföreningar till dominerande ägare i företagen. När Sifo i maj 1976 frågade rakt på sak: "Är Ni för eller emot att Sverige socialiseras?" hände två ting som båda är belysande: dels svarade 28 procent av socialdemokraterna att de var för och 49 procent att de var emot socialisering (resten svarade vet ej), dels blev ett par socialdemokratiska ministrar arga över att Sifo ställt en sådan fråga. Och inom socialdemokratin debatterade de intellektuella tystlåtet om fackföreningarna var det rätta kollektivet att ta över ägandet: skulle det inte vara staten?

Reaktionen på Meidners förslag blev mycket energisk från borgerlighetens sida. Och den blev enig. Det myckna talet om borgerlighetens splittring visade sig på denna punkt vara en synvilla. När det gällde borgerlighetens hjärtefråga, den privata äganderätten, stod man enig. En borgerlig utredningsgrupp inom Industriförbundet under ledning av Erland Waldenström lade fram ett motförslag.

Ett urval av väljare fick av Sifo en beskrivning av Meidners och Waldenströms förslag och flertalet valde då Waldenströms. Frågan blev lång och komplicerad och de utfrågade fick en skriftlig sammanfattning av förslagen. Så här löd frågan och sammanfattningen:

"Två stora förslag har hittills lagts fram om löntagarfonder ett av Meidner och ett av Waldenström. Nu vill jag fråga om vilket av dem som tilltalar Er bäst, eller om Ni inte tycker något av dem är bra. Här är en sammanfattning av förslagen.
Meidner:
20 procent av vinsten i företag med ner till 50 anställda förs över till löntagarfonder varje år. En central utjämningsfond för förvaltning av avkastningen bildas plus ett antal branschfonder. De som arbetar i fondägda företag får rösta för upp till 20 procent av företagets aktier och fonderna får sedan tillsätta styrelseledamöter i företagen på förslag av de anställda. Systemet innebär att fonderna efter relativt kort tid kan bli dominerande ägare i ett stort antal företag. Fonderna skall vara kollektiva och pengarna stanna kvar i företagen som arbetande kapital. Löntagarna får inte personliga andelar i fonderna. Detta är grunddragen i de s k Meidner-fonderna, d v s det förslag till löntagarfonder som lagts fram av en arbetsgrupp under ledning av dr Rudolf Meidner, och antagits av LO-kongressen.
Waldenström:
Ett fondsystem skapas genom ett särskilt frivilligt lönsparande i vilket man slipper betala skatt för den del av lönen man sätter in i fonderna. Pengarna samlas i ett stort antal fonder antingen företagsvis eller helt fristående. Fonderna placerar pengarna som aktier i företagen. Löntagarna får individuella andelar i fonderna och möjlighet att ta ut dem efter ett visst antal år. Fonderna får tillsätta styrelseledamöter i företagen. De kan komma att bli dominerande ägare, men får inte rösta för mer än högst 20 procent av aktierna på bolagsstämman. Detta är grunddragen i en modell till ägandespridning i företagen som lagts fram av en arbetsgrupp inom näringslivet ledd av Gränges styrelseordförande Erland Waldenström.
Är det något av dessa system till spridning av ägandet och inflytandet i företagen Ni skulle föredra? Vill Ni ha Meidner-systemet, Waldenströmsystemet, vill Ni ha en kombination av dem, vill Ni ha ett fondsystem men något som är annorlunda både Meidner och Waldenström, eller inget system alls?"

Svaren visade att en majoritet ville ha någon form av löntagarfonder, men att tveksamheten var stor och att Meidners förslag var mindre populärt än Waldenströms:


Alla
%

Borgerliga
%

Socia-
lister
%


LO
%


TCO
%

Föredrar någon form av löntagarfond

Därav:
- Meidners förslag
- Waldenströms förslag
- Båda lika bra
- Kombination av M och W
- Annorlunda förslag

51


12
20
2
10
7

46


2
26
1
8
9

60


24
11
5
14
6

65


26
16
3
14
6

53


9
22
1
13
8

Vill inte ha något fondsystem

21

33

11

11

20

Vet ej

28

21

30

23

26

I denna centrala fråga i valrörelsen hade inte socialdemokratin väljarna med sig. Palmes generation fick i valet 1976 på ett hårdhänt sätt lära sig vad tidigare generationer av socialdemokratiska ledare på andra sätt fått erfara: svenskarna vill inte ha socialisering i meningen kollektivt ägda produktionsmedel. Den slogan från valrörelsen som de flesta väljare (utan hjälp från intervjuaren) kom ihåg efter valet var betecknande nog "Sociala reformer utan socialism", ett slagord som först formulerades av folkpartiet på 50-talet men som återuppstod 1976.

Olof Palme föreföll i valrörelsen medveten om det dilemma i vilket Meidner-planen försatte väljarna och den socialdemokratiska valkampanjen. Han skrev aldrig under planens detaljer, hänvisade till att en utredning skulle slutföras, och att frågan tillhörde 80-talet snarare än 70-talet. Väljarna hade svårt att tro detta. I augusti ställdes frågan "Olof Palme säger att han ännu inte tagit ställning till LOs förslag om löntagarfonder. Tror Ni eller tror Ni inte det är sant?" (*) Det var bara 21 procent av väljarna (31 procent av socialdemokraterna) som trodde att Palme inte tagit ställning.

Den intensiva socialiseringsdebatt som fördes i massmedia var som vi sett av begränsat intresse för huvuddelen av väljarkåren. Men den gav allmänheten ett allmänt intryck att socialdemokratin tagit ett långt steg åt vänster. Sifo frågade: "I politiken talar man om vänster och höger. Här är en skala från vänster till höger/intervjuaren visar här ett kort med en sjugradig s k Osgood-skala/. Hur skulle Ni placera partierna på skalan? Hur skulle Ni placera Er själv på skalan?"(*) Den skuggade delen av diagrammet visar hur väljarna placerade sig själva på vänster-höger-skalan. Och inritat med heldragen linje ser vi hur de placerade socialdemokratiska arbetarpartiet i augusti 1976 när socialiseringsdebatten var som hetast i massmedia.

 

Vi ser att socialdemokratin vid denna tidpunkt uppfattas så långt till vänster att mindre än 40 procent av väljarkåren placerar sig själva i samma vänsterposition. (Vi skall rapportera mer om denna typ av analys vid ett annat tillfälle.)

En annan konsekvens av diskussionen om socialisering enligt Meidners variant var att fackföreningsrörelsen började framstå som alltför mäktig. Frågan: "Tycker Ni att fackföreningsrörelsen har för mycket, för litet eller lagom makt i Sverige?" ställdes vid upprepade tillfällen. Andelen som svarade "för mycket" ökade från tiden Meidner-förslaget lades till valet och andelen som svarade "för litet" minskade:

 

För mycket makt

För litet makt

September 1975
December 1975
Mars 1976
Juni 1976
September 1976

22%
23%
25%
26%
31%

23%
22%
21%
19%
14%

Samma trend finns bland fackföreningsanslutna. Väljarkåren var redan påverkad av resentiment mot s-maktens arrogans när LOs engagemang i Meidner-planen drog in hela fackföreningsrörelsen i ett maktperspektiv som upplevdes negativt av ökade väljarskaror.

De socialistiska partierna uppträdde defensivt i frågan om makten över företagen i valrörelsen 1976. Debatten i massmedia kom mest att handla om fackföreningarnas makt, inte om kapitalägarnas makt.

 

Kärnkraften 1976

Kärnkraften dominerade helt debatten i valrörelsens sista veckor. Kända socialdemokratiska intellektuella som Lars Gyllensten, Artur Lundkvist och Eva Moberg tog avstånd från sitt partis program för utbyggnad av kärnkraft. Det var därför naturligt att på valnatten se valresultatet mest som ett utslag av motvilja mot kärnkraft. Men detta är närsynt.

Inom högeropinionen finns en styrande föreställning om att människan är naturens herre och har rätt att exploatera naturen för att utveckla mänsklighetens välstånd .Inom denna opinionstradition är man positiv till ny teknik och nya energikällor. Det är naturligt att här finna anhängare till kärnkraftens utbyggnad.

Inom vänsteropinionen finns två traditioner till exploatering av naturen. Det finns dels en äldre inställning som bäst representeras av den ryska revolutionens slagord att "socialism är sovjetstyre och elektrifiering". Inom denna tradition finns inget motstånd mot kärnkraften: den är en resurs i socialismens tjänst. Det finns dels en nyare vänsteropinion som håller på att naturen är ett stort ekologiskt system i vilket människan är en detalj som måste underordna sig systemet. Där denna föreställning råder är man skeptisk mot kärnkraften. Och denna föreställning dominerar bland vänsterns ungdomar. Dessutom gäller att den unga vänstern har överlag negativa attityder till polismakt och atomkrig. Man reagerar mot att kärnkraftsavfall måste stå under polisiär bevakning under hundratals år. Och man är rädd för att det plutonium som kärnkraften producerar skall användas till atombomber, en fruktan som givetvis finns också långt utanför vänstern.

Till den unga vänsterns kärnkraftsmotstånd kom småborgarnas misstro mot den tekniska stordrift som kärnkraften representerar. Och till kärnkraftsmotståndet kom inte minst den rädsla inför okända och oprövade krafter, vilka ständigt måste skiljas från allt levande, vilken delas särskilt av kvinnor och småbarnsföräldrar i alla samhällsklasser.

Väljarna i Sverige hade svårt att passa in kärnkraftsfrågan i sitt invanda politiska tankemönster. Den unga vänstern ansåg att centerns kärnkraftspolitik låg till vänster om socialdemokratins. Den vanliga höger-vänster-ordningen mellan partierna bröts i kärnkraftsfrågan: centerns drev en vänsteråsikt och socialdemokraterna drev en högeråsikt. Samtidigt visste man att centerns åsikt skulle bli en minoritetsopinion i en borgerlig regering.

I kärnkraftsfrågan stödde en större del av allmänheten Fälldins avvisande linje mot Palmes och riksdagsmajoritetens beslut att i försiktig skala bygga tretton kärnkraftsaggregat. Den fråga som Sifo vid upprepade tillfällen använde hade följande lydelse:

"I energidebatten har Palme talat för en utbyggnad av kärnkraftverk medan Fälldin förordat våra nuvarande energikällor.
Vilken energipolitik anser Ni bäst?"

Januari
1976
%

Juni
1976
%

Augusti
1976
%

Palmes linje

Fälldins linje

Spelar ingen roll,
tveksam, vet ej

34

54


12

32

44


24

30

48


22

Svaren varierade endast obetydligt vid olika mättillfällen.

Inom samtliga borgerliga partier fanns en absolut majoritet för Fälldins linje: siffran är 52 procent bland moderaterna, 58 bland folkpartister och 81 procent bland centerpartister. Bland socialdemokraterna sjönk stödet för Fälldins linje från 41 procent i januari till 27 procent i juni och 22 procent i augusti.

Moderaterna och folkpartiet hade inte alla sina väljare med sig i kärnkraftdebatten och gjorde få inlägg i den. I augusti. frågade Sifo: "Skulle Ni vilja att Ert parti var mer positivt till kärnkraften eller mer negativt till kärnkraften än vad det är?"(*) och erhöll följande svar:

 

m
%

fp
%

c
%

s
%

vpk
%

Mer positivt

Bra som det är

Mer negativt

Tveksam, vet ej

8

50

32

9

7

51

26

15

7

67

23

2

5

55

28

12

19

48

26

7

Var tredje moderat och var fjärde folkpartist vill att deras partier skall vara mer negativa mot kärnkraften.

Det är betecknande för känsloengagemanget i kärnkraftsdebatten att centern som endast accepterat de fem aggregat som var i drift vid riksdagsbeslutet 1967 och motsatt sig vidare utbyggnad inte heller kunde avhålla var fjärde eller var femte sympatisör från att begära en ännu hårdare linje mot kärnkraften. Kärnkraften upphöjdes i valdebattens slutspurt till en moralisk snarare än en politisk fråga. Det blev en fråga i vilken man inte fick "dagtinga med sin övertygelse" (Fälldin).

Ett slutomdöme om kärnkraftens betydelse för valutgången bör avvakta publiceringen av de intervjuer som analyseras vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. När Sifo i augusti frågade: "Har Ni påverkats av (kärnkrafts)debatten så att Ni gått över till något annat parti, eller funderar Ni på att göra det?", var det var tolfte partibytare - 2 procent av väljarkåren - som svarade att de bytt på grund av kärnkraftsfrågan och ytterligare 4 procent funderade på att byta. Detta antyder att kärnkraften spelade mindre roll för det politiska ställningstagandet på valdagen än vad massmedia och politiker förmodade.

Kärnkraftsfrågan hade, som sagts, en moralisk dignitet. Det är betecknande att en socialdemokrat som kritiserade Meidner-planen (Assar Lindbäck) blev praktiskt taget mobbad av sitt parti medan en socialdemokrat som kritiserade partiets kärnkraftsprogram (t ex Eva Moberg) blev behandlad med respekt. Den moraliska digniteten hos kärnkraftsmotståndet medförde att socialdemokrater med bibehållen heder kunde bryta solidariteten med sitt parti och rösta på centern i detta val. Massmedia publicerade sådana avhopp och spred därmed en legitimation, en moralisk tillåtelse, till vacklande socialdemokrater att denna gång rösta med centern.

Vi kan nu sammanfatta hur de tre faserna i massmedias valrörelse samverkade till socialdemokratins nederlag:

  1. "Smällarna" aktiverade väljarnas resentiment och frilade koncessionssamhällets motivation att rösta mot socialdemokratin; detta var motorn bakom valnederlaget.
  2. Socialiseringsdebatten och Meidner-planen visade en socialdemokrati för långt till vänster för väljarna att identifiera sig med; detta var huvudskälet till valnederlaget.
  3. Kärnkraftsdebatten gav legitimation att rösta mot socialdemokraterna; detta var en vanlig röstförklaring.

Här har vi tre element som finns i flertalet partibyten: motivation, sakskäl och tillgänglig förklaring.

 

Regeringsfrågan

Låt oss se hur väljarna helst ville ha resultatet av valkampens mödor. Tre veckor före valet frågade Sifo: "Vilken regering efter valet skulle Ni tycka bäst om?"(*) De svarande fick välja mellan följande alternativ:

bulletEn socialdemokratisk regering utan egen majoritet i riksdagen som ibland får stöd av vänsterpartiet kommunisterna, ibland av ett borgerligt parti.
bulletEn regering bestående av socialdemokraterna och centerpartiet.
bulletEn regering bestående av socialdemokraterna och folkpartiet.
bulletEn regering bestående av moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet.
bulletEn socialdemokratisk regering med egen majoritet i riksdagen.

Det förstnämnda alternativet var den dåvarande socialdemokratiska minoritetsregeringen. Det sista alternativet, borgerlig trepartiregering, blev valets faktiska konsekvens. De olika partiernas sympatisörer valde regeringsalternativ enligt följande tabell:

 

Alla
%

m
%

fp
%

c
%

s
%

Majoritetsregering av socialdemokrater

23

1

0

1

51

Minoritetsregering av socialdemokrater, ibland stödd av vpk, ibland av c, fp och/eller m

11

2

4

1

18

Koalitionsregering av socialdemokraterna och centern

11

1

2

21

12

Koalitionsregering av socialdemokraterna och folkpartiet

6

1

22

0

9

Minoritetsregering av mittpartierna (c+fp), ibland stödd av moderater, ibland socialdemokrater

8

8

20

19

1

Borgerlig trepartiregering med egen majoritet

29

77

44

49

2

Tveksam, vet ej

12

10

8

9

7


Vi kan konstatera att det vanligaste svaret var en borgerlig trepartiregering, precis som valets segrare effektuerade. Men det fanns många andra bud.

En regering efter valet i vilken socialdemokraterna ingick önskades av 51 procent av väljarkåren. Bland dessa finner vi siffran 23 procent för en socialdemokratisk majoritetsregering, 11 procent ville fortsätta systemet med en socialdemokratisk minoritetsregering som ibland får stöd av vpk, ibland ett borgerligt parti; 11 procent var för återupplivandet av koalitionsregeringen mellan socialdemokratin och centern, och 6 procent för en koalition mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Observera att medan det var 51 procent som ville ha socialdemokrater i regeringen så var det endast 33 procent som ville att de skulle regera ensamma.

 

Opinionsundersökningarna

Valutgångarna på 1970-talet har varit jämna. De enormt komplicerade processer med en mångfald faktorer som rör mängder av väljare på olika sätt gör det omöjligt att förutsäga en valutgång. Men man kan göra avläsningar av en väljarbarometer vid olika tidpunkter i valrörelsen och därmed bilda sig en uppfattning hur det gått hittills i en given valrörelse (eller mer exakt: hur läget var de dagar intervjuerna gjordes). De siffror man får representerar endast närmevärden till läget i väljarkåren, eftersom endast ett urval väljare intervjuas och alla utvalda inte kan nås eller inte vill delta i undersökningen. Under 70-talet har Sifo gjort de sista mätningarna på måndag och tisdag före valsöndagen med dessa resultat:

1970

1973

1976

Sifo

Valet

Sifo

Valet

Sifo

Valet

Moderaterna

Folkpartiet

Centern

Kds

Socialdemokraterna

Vpk

Kfml/Skp

Kfml(r)

Kaf

11,5

17,0

18,9

2,6

45,5

3,7

0,8

—

—

11,5

16,2

19,9

1,6

45,3

4,8

0,4

—

—

13,5

10,3

24,3

2,6

43,1

5,1

1,0

0,1

—

14,3

9,4

25,1

1,75

43,6

5,3

0,4

0,15

—

15,3

11,2

22,0

1,8

43,8

5,1

0,6

—

0,2

15,6

11,1

24,1

1,4

42,7

4,8

0,3

—

0,1

Medelavvikelse per riksdagsparti


0,62%


0,68%


0,78%

Största avvikelse

1,1% (vpk)

0,9% (fp)

2,1% (c)

(Antal intervjuer)

(1398)

(1140)

(1013)


Att avvikelserna är låga i dessa förvalsundersökningar beror dels på att ett speciellt s k stratifierat urval används i vilket bortfallet kan balanseras, dels på att undersökningarna görs fem, sex dagar före valdagen och därför finns endast kort tid för väljarna att ändra sig före valet.

Sifos förvalsundersökningar har förbättrats. På 60-talet infördes s k poststratifiering. I 70-talets val har en metod med hemlig omröstning använts.

Genomsnittlig avvikelse för riksdagspartierna
(medeltal av valen)

Största
avvikelse
(medeltal av valen)

50-talet (3 val)

60-talet (5 val)

70-talet (3 val)

2,1%

1,4%

0,7%

4,1%

2,9%

1,4%


Det väsentliga med politiska opinionsundersökningar är dock inte att ge närmevärden till valresultat veckan före valet utan att stimulera det politiska livet mellan val och ge underlag för bedömning av vad som ligger bakom valutslagen.

Det senare har varit syftet här. Vi har sett att socialdemokratins nederlag i frågorna om kärnkraft och löntagarfonder av Meidner-modell är reellt. För i dessa frågor gick partiet emot klara väljaropinioner. I övrigt har vi sett att borgerlighetens valseger 1976 är inte fast förankrad i majoritetens omdöme om de borgerliga partiernas program utan i en ackumulerad frustration över ett långt socialdemokratiskt maktinnehav i den koncessionsstat de utvecklat. Detta gör segern till en tunn seger inte bara i valstatistiken utan också i politiken.

De borgerligas omedelbara problem efter valet kommer till stor del att härstamma från energipolitiken och löntagarpolitiken. För att konsolidera sin seger behöver de borgerliga ett positivt program att komma tillrätta med koncessionsstatens svårigheter. För det djupare budskap som väljarna gav i valet 1976 är: vi vill behålla välfärdsstatens trygghet, men vill inte ha koncessionsstatens arrogans.

 

 

 

(c) SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Reprinted by permission.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFO:s s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring vartannat veckoskifte med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-70 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej angives har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat angives är de frågor som redovisas ställda på SIFO:s bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från instituten tillhörande Gallup International där SIFO är exklusiv svensk representant. Genom denna organisation kan undersökningar i 33 länder i alla världsdelar utföras.

SlFO:s INDIKATOR utkommer oregelbundet. Prenumerationsavgiften, kronor 150, gäller för fem konsekutiva nummer, insättes på postgiro 507350-7, bankgiro 481-3531, SIFO, Box 131, 162 12 Vällingby 1. Lösnummer: kronor 40.

Ansvarig utgivare: Hans L Zetterberg.

ISSN-nummer 0345-5262