FÖRTROENDET FÖR MASSMEDIASifo har gjort en ny mätning av allmänhetens uppfattning hur mycket missvisande eller missledande uppgifter som förekommer i olika media. Den nya undersökningen omfattar 1.500 intervjuer med personer 18-70 år utförda i januari och februari 1976 på uppdrag av Den svenska marknaden.
 
Förtroendet för morgontidningarna ökar. Radion betraktas som tillförlitligast och bland dess nyhetsprogram anses TT-nyheterna mest korrekta. Aktuellt anses mer tillförlitligt än Rapport och Aftonbladet anses mer tillförlitlig än Expressen. Svenska Dagbladets upplageökning backas upp av stort förtroende bland dess läsare, men bland den breda allmänheten är det fler som anser DN tillförlitligare.
 
Andelen som tycker att det i stor utsträckning förekommer missvisande eller vilseledande uppgifter i morgontidningarna har sjunkit från 39 procent till 28 procent sedan förra mätningen 1974. Man f8r gå tillbaka till 1969 för att hitta en lägre siffra. För kvälls tidningar, radio och TV har ingen signifikativ ändring skett. Resultaten jämförda med tidigare mätningar även de som utförts på uppdrag av Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar —  redovisas här:
 
Fråga: Anser ni att det i massmedia förekommer missvisande eller vilseledande uppgifter i stor eller liten utsträckning eller inte alls?
 
 
Radio
TV
Morgontidningar
Kvällstidningar
                         År
Ja, i mycket stor utsträckning
1973
2%
-74
2%
-76
2%
1973
3%
-74
4%
-76
3%
1969
2%
-71 3%
-73 7%
-74 5%
-76 
5%
1969
19%
-71
22%
-73
26%
-74
28%
-76
24%
Ja, i ganska stor utsträckning
10
8
9
13
13
15
23
27
37
34
23
37
40
48
45
47
Ja, i ganska liten utsträckning
39
35
34
36
38
35
36
38
34
35
40
19
18
13
15
15
Ja,  mycket liten utsträckning
34
38
30
33
30
28
19
21
15
16
19
6
8
6
4
5
Nej, inte alls
12
13
16
12
11
14
11
4
4
6
6
5
2
2
2
2
Tveksam, vet ej
3
4
9
4
4
5
9
7
4
4
6
13
10
5
6
6
 

I radio: TT är tillförlitligast

 
Många vuxna lyssnar regelbundet på TT:s radiosändningar. Men även bland andra har TT rykte om sig att vara den mest tillförlitliga nyhetskanalen i radio.
“Vilket nyhetsprogram i radio tror ni är tillförlitligast: ekot, centralredaktionen eller TT?”
Hela allmänheten
Lyssnar regelbundet på Ekot
TT
Centralredaktionen
Ekot
7%
9%
8%
9
%
Centralredaktionen
5
7
6
7
TT
34
33
36
32
Alla lika
39
45
43
44
Vet ej
15
7
9
9
(Antal intervjuer)
(1500)
(616)
(802)
(710)
Det vanligaste svaret är dock att alla radionyheter är lika tillförlitliga.


I TV: Aktuellt är tillförlitligast

 
Aktuellt har en insignifikant lägre andel tittare än Rapport men en signifikant högre andel som tror på dess tillförlitlighet.
“Vilket nyhetsprogram i TV tror ni är tillförlitligast — Rapport eller Aktuellt?”
Hela allmänheten
Ser vanligen
Rapport        Aktuellt
Rapport
10%
12%
9%
Aktuellt
29
26
32
Båda lika
53
58
54
Vet ej
8
5
5
(Antal intervjuer)
(1500)
(1156)
(1152)
Majoriteten tycker dock att båda programmen är lika tillförlitliga.


Bland kvällstidningarna med riksspridning: AB är tillförlitligast

 
Kvällstidningarna uppfattas som bärare av mer missvisande innehåll än övriga media. en det finns skillnader mellan de båda kvällstidningarna med riksspridning:
“Vilken tidning tror ni är tillförlitligast -- Aftonbladet eller Expressen?”
Hela allmänheten
Läser regelbundet
AB
Expr
Både AB och Expr
Aftonbladet
32%
58%
18%
27%
Expressen
10
4
19
12
Båda lika
40
32
55
58
Vetej
17
6
7
4
(Antal intervjuer)
(1500)
( 237)
( 252)
( 65)
Misstron mot kvällstidningar är större i socialgrupp 1 och II än i socialgrupp 111. Expressen har en högre andel av sina läsare i dessa grupper än Aftonbladet. Men detta är inte hela förklaringen till skillnaden. 1 alla grupperingar — kön, ålder, bostadsort, inkomst, parti — anses Aftonbladet mer tillförlitlig än Expressen; enda undantaget är moderaterna som litar mer på Expressen än Aftonbladet.
 
Tabellen visar att allmänheten inte väljer kvällstidning enbart enligt kriteriet av tillförlitlighet; om så vore fallet skulle Aftonbladet ha större upplaga än Expressen. Uppenbarligen spelar andra faktorer en stor roll för valet av kvällstidning: att ha intressanta nyheter, vara lättläst, engagerande, spännande, underhållande, omväxlande, bildrik, et cetera.
 

Stockholms morgontidningar

 
Bland Stockholmstidningarna ökar Svenska Dagbladet medan Dagens Nyheter minskar. I grunden är båda tidningarna mer lokaltidningar än rikstidningar; utanför Stockholm fungerar de mest som komplement till lokala tidningar. För att erhålla tillräckligt intervjuunderlag har Sifo förutom i riksurvalets 1500 intervjuer också lagt in frågan i 500 intervjuer i Stockholm.
“Vilken tidning tror ni är * tillförlitligast Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet?”
Hela allmänheten
~.


Läser
regelbundet
DN
Både DN
    SvD
och SvD
Dagens Nyheter
22%
33%
10%
15%
Svenska Dagbladet
14
15
49
43
Båda lika
28
33
30
36
Vet ej
36
19
11
6
(Antal intervjuer i riksurval + Stockholmsurval)
(1500+ 500)
( 178+ ( 76+
364)
127)
( 29+
80)
Av de 2000 intervjuerna bakom denna tabell är Stockholmsområdet representerat med 780. Tabellens siffror är jämförelsetal och skall inte generaliseras till en bestämd region.
 
Bland hela allmänheten (där DN har långt fler läsare) får DN fler röster än SvD som tillförlitligast, men SvD-läsarna håller mer på sin tidnings trovärdighet än DN-läsarna gör på sin. Och bland de mest vittnesgilla, d v s de som läser båda tidningarna nämns SvD vanligen som den mest tillförlitliga. Men de är å andra sidan ganska välbärgade personer som ofta ser SvD som sitt partiorgan. Det krävs en speciell multivariatanalys för att ge en nyanserad belysning av problemet om vilken morgontidning i Stockholm allmänheten tycker är tillförlitligast.
 
Alla tidningsläsare i Stockholmsområdet —  även de som håller sig med DN —  tycker att Svenska Dagbladet blivit en bättre tidning. Många SvD-läsare (28%) tycker att Dagens Nyheter blivit en sämre tidning.
Reprinted by permission.
(c) SIFO INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFO:s s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar SIFO gör kring vartannat veckoskifte med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-75 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej angives har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat angives är de frågor som redovisas ställda på SIFO:s bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR. Uppgifter från utlandet kommer från instituten tillhörande Gallup International där SIFO är exklusiv svensk representant. Genom denna organisation kan undersökningar i 33 länder i alla världsdelar utföras.

SIFO:s INDIKATOR utkommer oregelbundet. Prenumerationsavgiften, kronor 150, gäller för fem konsekutiva nummer, insättes på postgiro 507350—7, bankgiro 481—3531. Lösnummer: kronor 40.

 
SIFO,
Box 131, 162 12 Vällingby 1. 

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg.
ISSN-nummer 0345-5262