Stockholm i februari 1976

 

Tron på THX

  

Sifo har på uppdrag av Riksföreningen för Thymusforskning genomfört en opinionsundersökning om THX. 1.000 personer i åldern 18-70 år har intervjuats inom ramen för Sifos löpande undersökningar (veckobuss). Frågorna har utformats av Sifo som också svarar för den följande tolkningen av resultaten.

 

THX är välkänt

THX är en bokstavskombination som blivit praktiskt taget lika välbekant för svenska folket som SJ. Av landets 18-70 åringar känner ungefär 82 procent till THX. Som jämförelse kan nämnas att 88 procent känner till LO, 83 procent KF, 81 procent AMS, 44 procent SO.

Dr Elis Sandberg som är THX-behandlingens pionjär är också välkänd. På frågan: "Har ni hört talas om veterinärmedicine doktor Elis Sandberg i Aneby?" svarar 91 procent Ja. Inom den äldre generationen är han mest känd; 94 procent av personerna över 40 år har hört talas om honom.

Sammanlagt är det 97 procent som hört talas antingen om dr Sandberg eller THX. Siffran kan jämföras med att 66 procent hört talas om Rudolf Meidner och hans förslag till löntagarfonder.

 

THX nämns i samband med många olika sjukdomar

THX har i allmänhetens medvetande ett typiskt drag av undermedicin: man nämner det i samband med många sjukdomar av olika karaktär. På frågan: "Vad är THX känt för?" som ställdes till alla som hört talas om det svarar 88 procent att det är ett läkemedel eller preparat. De sjukdomar man nämner i samband med THX är framför allt cancer (spontant nämnt av 44 procent), diabetes, starr eller ögonsjukdomar och prostatabesvär. Dessa sjukdomar har möjligen det gemensamt att de drabbar framför allt äldre personer, att de är relativt vanliga, och att i en hel del fall är relativt svårbotade.

Var femte (19%) kompletterade sitt svar med att ange att THX framställs av kalvbräss (thymus), men var tjugonde (5%) trodde att THX var en natur- eller växtmedicin.

 

De THX-behandlade och deras kontaktnät

I Sifos intervjuer är det 1 på 500 vuxna som uppger sig ha fått THX-behandling och 1 på 300 som säger sig stå i kö för att bli behandlade. Totalt skulle detta röra sig om cirka 30.000 nu levande personer. Men denna siffra av THX-rörelsens aktiva är osäkra. Från THX-kretsar uppger man att 5.000 personer f n får behandling av Dr Sandberg och att antalet som står i kö kanske är det tiodubbla.

Med större säkerhet kan vi säga att cirka en av åtta vuxna känner någon som fått THX-behandling. Till alla som kände till THX ställdes frågan: "Finns det någon i er bekantskapskrets som blivit behandlad med THX?" Svaren visar att THX-behandlingen har en påtaglig social dynamik: de relativt få som fått behandling har berättat om den för väldigt många. Man känner till THX och Dr Sandberg i ungefär lika utsträckning i alla landsdelar. Men de personliga vittnesbörden om behandling som medfört att människor känner någon som blivit behandlad är mycket olika spridd i landet: från 3 procent i Nord-Sverige till 25 procent i sydöstra Sverige där Aneby också återfinns. Småland är THX-landet framför andra. Kartan på omstående sida ger detaljer om var man återfinner människor med THX-behandlade i sin bekantskapskrets.

 

 

THX-kontakter i livscykelns stadier

Ju längre man nått i livscykeln, ju större är chansen att man får kontakt med THX-behandlade. Andelen med bekanta som fått THX-behandling är —

2% bland de unga som ännu bor hos föräldrar
9% bland unga, ogifta ensamboende
8% bland unga, gifta, utan barn
11% bland gifta, med barn under 7 år
14% bland gifta, med hemmavarande barn 7-19 år
17% bland gifta, med alla barn flyttade hemifrån
16% bland gifta pensionärer
10% bland ensamstående pensionärer

Det blir höga siffror för THX-kontakter när man passerat vad som brukar kallas livets kulmen. Det sista stadiet i livets cykel kan vi inte illustrera i vår tabell — de döda kan inte intervjuas — men medvetandet om detta stadium gör inte stegen dit lättare. Äldre personer kan inte lika lätt som yngre anpassa sig till nya stadier av livet. Särskilt svår blir anpassningen om den åtföljs av en vetskap eller misstanke om en farlig, kanske obotlig sjukdom. Man griper då begärligt varje hopp att undgå ålderns och sjukdomens yttersta konsekvens. Det är framför allt här som THX aktualiseras.

 

Tron på THX

Effekten av THX har varit föremål för flera medicinska utredningar. Socialstyrelsen har funnit att alla haft negativa resultat. Det gäller även den sista av utredningarna som genomfördes i samråd med Dr Sandberg och utfördes av Socialstyrelsens experter tillsatta 1972. Patienter och THX-anhängare som vägrat att acceptera experternas slutsatser har organiserat sig i Riksföreningen för Thymusforskning som har 12.000 registrerade medlemmar varav 7.000 är betalande. Kontroversen mellan dessa parter har uppmärksammats i massmedia.

Sifo har ställt följande fråga till de intervjuade som hört talas am THX: "Socialstyrelsens medicinska experter anser att THX inte kan bota något, och Dr Sandberg och Riksföreningen för Thymusforskning anser att THX botar. Vem tror ni har rätt?" Denna fråga som i sig nämner båda svarsmöjligheterna kan inte betraktas som ledande. Svaren blev:Socialstyrelsen

Sandberg och Thymusföreningen

Vet ej

%

13

65

22


Tron på att THX botar finns alltså hos flertalet vuxna. Siffrorna säger naturligtvis ingenting om huruvida Socialstyrelsen har rätt i sin medicinska värdering av THX. De utsäger emellertid med stor tydlighet att en bred allmänhet inte tror på den medicinska expertisen i frågan. Inför THX intar majoriteten vad sociologer kallar "ett trosvisst beteende", dvs ett beteendemönster som ger befrielse (eller flykt) från smärtsamma realiteter, t.ex. farlig, kanske obotlig sjukdom och förväntan om snar död. (Se t ex Richard T. La Pierre, Collective Behavior, New York och London 1938, kap. 19.)

I nedanstående diagram har vi (med dataprogrammet AID) isolerat de befolkningsgrupper där tron är starkast att Sandberg och Thymusföreningen har rätt. I gruppen "alla vuxna" återfinner vi siffran 65 procent vilken nyss redovisats som andelen som svarade att Sandberg och Thymusföreningen har rätt. Denna andel stiger till 69 procent bland de som har enbart obligatorisk skolutbildning och sjunker till 53 procent bland de som har högre skolutbildning. Men om de senare är verksamma inom jord- och skogsbruk stiger siffran igen till 77 procent. Bland de lågt utbildade finns ännu högre siffror: 80 procent trosvissa finns bland personer med låg utbildning som befinner sig i något av de senare stadierna i livscykeln och bor i Mellan-Sverige.

 

Fortsätt med THX

Dr Sandberg har inför Socialstyrelsens uttalanden och åtgärder aviserat att hans THX-behandlingar upphör. De som kände till THX fick Sifos fråga: "Tycker Ni det är rätt eller fel att THX-användning av det slag som förekommit i Sverige nu försvinner?" Endast 9 procent svarar att det är rätt; 72 procent tycker det är fel och 9 procent har ingen åsikt. Det är alltså en massiv opinion som går emot Socialstyrelsens önskningar i THX-frågan.

 

Myndigheterna skall godkänna läkemedel

I THX-kontroversens kölvatten har en diskussion också uppstått om läkare själva skall få välja de läkemedel de ordinerar oavsett om dessa är godkända av myndigheterna eller ej. Dr Jan Bratt i Göteborg har tidigare använt THX i sin praktik men har nu upphört med detta inför hotet att få sin legitimation indragen.

Allmänheten vill inte ge upp myndigheternas kontroll av läkarnas val av läkemedel:

Tycker Ni att enskilda läkare själva skall få avgöra vilka läkemedel de skall använda eller tycker Ni att läkare skall få använda endast läkemedel godkända av myndigheterna?%

Läkarna avgör själva om läkemedel

Endast godkända läkemedel

Vet ej

33

55

12

Inom alla partier går majoriteten mot att läkare föreskriver av myndigheterna icke-godkända läkemedel.

Betyder detta att allmänheten endast vill se THX i Elis Sandbergs händer? Eller att man accepterar principen om officiell läkemedelskontroll men anser att i fallet THX har Socialstyrelsen gjort ett misstag. Eller att man vill att Socialstyrelsen bör godkänna också placebo? Vi kan inte svara på dylika spörsmål med de data vi har. Vi kan bara konstatera att trosvissheten kring THX lever sida vid sida med övertygelsen om att myndigheterna bör kontrollera de läkemedel som ordineras.


En allmän kommentar

Hälsovårdens annaler har många berättelser om undergörare och undermediciner som i långa tider samlat trosvissa oavsett vad de medicinska auktoriteterna säger. Trosvissheten kan finnas också i områden med välutbildad och välbärgad befolkning, särskilt om i den ingår många äldre personer. Södra Kalifornien är ett samtida exempel. Att trosvisshet kring Dr Elis Sandberg och THX uppstått i Sverige på 60- och 70-talen har dock förvånat många med hänsyn till vår utbyggda, och för patienten praktiskt taget kostnadsfria hälsovård.

Socialstyrelsen har i kraft av de lagar som gäller — och som allmänheten uppenbarligen stödjer i princip utom i THX-fallet — gjort en medicinsk bedömning av THX. Men vad som saknas är en sociologisk bedömning. De funderingar som slagit oss på Sifo som arbetat med intervjuerna om THX är dessa:

Medicin bör inte ses enbart som tillämpad vetenskap. Det är också samhällets sätt att ge tröst, trygghet och behandling av sjuka och handikappade. Medicin är bl a att ge den sjuke en roll, en mening i samhället.
Utbyggnaden av sjukvården har gjort den opersonlig och byråkratisk. Detta har medfört en kris för vårt samhälles förmåga att ge tröst, trygghet och förtroende för behandling. Den trosvissa uppslutningen kring THX mot Socialstyrelsens experter är kanske ett symptom på denna kris.
Socialstyrelsen har frågat sina medicinska experter vad THX har att ge och fått svaret: ingenting. Men borde inte Socialstyrelsen också fråga sina sociologer och socialpsykologer vad THX har att ge? Svaren kan visa på brister i Sveriges så lovordade hälsoorganisation.

 

* * * * * * *

(c) SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumerant får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia. 

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFO:s s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring vartannat veckoskifte med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-75 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej angives har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat angives är de frågor som redovisas ställda på SIFO:s bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från instituten tillhörande Gallup International där SIFO är exklusiv svensk representant. Genom denna organisation kan undersökningar i 33 länder i alla världsdelar utföras.

SlFO:s INDIKATOR utkommer oregelbundet. Prenumerationsavgiften, kronor 150, gäller för fem konsekutiva nummer, insättes på postgiro 507350-7, bankgiro 481-3531, SIFO, Box 131, 162 12 Vällingby 1. Lösnummer: kronor 40.

Ansvarig utgivare: Hans L Zetterberg.
Reprinted by permission.