Stockholm i september 1975

 

Att handla på söndagar

 

En ny vana har utvecklats i vissa delar av det svenska samhället: att handla på söndagar.

Ungefär vart femte varuhus och enskild livsmedelsbutik håller söndagsöppet. Varje söndag arbetar c:a 6.000 handelsanställda. Det har lett till att hela två tredjedelar av allmänheten har åtminstone någon söndagsöppen butik, varuhus eller stormarknad på den ort där de bor. Och hälften av befolkningen på dessa orter har utnyttjat möjligheten att söndagshandla. Totalt rör sig detta om cirka 2 miljoner konsumenter. Av dessa söndagshandlar över 800.000 minst en gång per månad. Unga människor och barnfamiljer representeras ofta bland söndagshandelns kundkrets.

Man tycker söndagshandlande är bra eftersom man har ont om tid på vardagarna och ofta upptäcker att något behövs. Men man känner medkänsla med de handelsanställda som måste arbeta på söndagarna. Ytterst få tycker illa om söndagshandeln av religiösa eller ideologiska skäl; antikommersialismen är föga utbredd i Sverige — om man undantar kulturskribenterna.

Söndagshandeln visar en likställdhet mellan män och kvinnor som skiljer den från vardagsinköpen. Varannan söndagshandlare är man och en tredjedel av dessa män deltar inte i inköpen till hushållet på vardagarna. Söndagshandeln är också ett sätt att vara tillsammans och dela inköpsbesluten: hälften av alla som handlar på söndagarna gör det tillsammans med andra.

Halva den vuxna befolkningen (47 procent) på orter med söndagsöppna affärer vill ha lagstiftning som tillåter söndagsöppet. Men på orter där man inte har någon erfarenhet av öppethållande på söndagar vill endast 23 procent att lagen skall tillåta söndagsöppet.

För att belysa söndagshandeln har Sifo dels intervjuat ett representativt urval av 1.000 personer av allmänheten mellan 18 och 70 år, dels intervjuat 1.150 kunder utanför söndagsöppna affärer. Intervjuerna gjordes i april 1975.

 

Affärstidslagen

Fram t o m 1971 fanns en särskild affärstidslag. Den stadgade bl a att butikerna inte fick hålla öppet längre än till kl 20.00 vardagar och att de skulle vara helt stängda på söndagar. Kiosker och andra försäljningsställen med det s k "fria sortimentet" var emellertid undantagna från dessa bestämmelser.

Genom kommunala dispenser kunde tillstånd till förlängt öppethållande på vardagar samt öppethållande på söndagar erhållas. Möjligheterna härtill utnyttjades i viss utsträckning. Men efter framställningar från arbetstagarorganisationerna blev dispensgivningen alltmera restriktiv.

När den tidsbegränsade lagen utlöpte den 31 december 1971 ersattes den inte med någon ny lag. Ett "laglöst" tillstånd kom därför att råda i detta avseende innebärande att butikerna hade möjlighet att hålla öppet på vilka tider de önskade. Det är huvudsakligen under knappt fyra år som den nya vanan att söndagshandla har utvecklats.

Beslutet att inte förlänga lagen hade föregåtts av ett omfattande arbete i den s k Affärstidsutredningen. Denna föreslog dock, vilket beslutades, att en särskild affärstidsnämnd under en provperiod av 3 år skulle följa utvecklingen och rapportera om konsekvenserna för konsumenterna och de anställda av de fria affärstiderna.

Provperioden är nu slut. Handelsministern har nyligen utsett en ny kommitté i affärstidsfrågan med uppgift att utvärdera det i affärstidsnämndens rapport framlagda materialet och på basis därav föreslå eventuella behövliga åtgärder.

 

Hur butikerna utnyttjat fria affärstider

Från affärstidsnämndens undersökningar genom HUI vet man vad som hände med öppethållandet sedan affärstidslagen upphört.


Andel butiker med söndagsöppethållande

Branschgrupp:

Nov
1971

Nov
1972

Okt
1973

Nov
1974

- Varuhus

- Livsmedel (enskilda)

- Möbler

- Järn

- Herrkonfektion

- Damkonfektion

7%

14%

4%

0%

2%

2%

30%

14%

8%

1%

3%

4%

20%

14%

3%

1%

0%

2%

22%

17%

4%

0%

2%

0%

Redan före affärstidslagens upphörande hade en del affärer med hjälp av dispenser öppet på söndagar. Andelen varuhus med söndagsöppet ökade markant sedan lagen slopats men har sedan gått tillbaka och har de senaste åren legat kring 20 procent. I livsmedelshandeln hade redan under gamla affärstidslagen 14 procent genom dispenser öppet på söndagar. Denna siffra har ökat endast obetydligt. Det finns dock en tendens att nyetablerade livsmedelsbutiker i större utsträckning tillämpar söndagsöppet.

Inom fackhandeln är söndagsöppet tämligen ovanligt.

Det bör observeras att ovanstående uppgifter avser butiker med kontinuerligt öppethållande — d v s samtliga eller flertalet söndagar i månaden. Vidare ingår endast butiker med minst 5 sysselsatta.

Sifos intervjuer visar att två tredjedelar av de intervjuade representanterna för allmänheten (66 procent) anger att det finns söndagsöppna butiker, varuhus eller stormarknader på den ort där de bor. Fördelningen är ojämn i landet —

85% i storstadsområdena (Stockholm + 5 mil, Göteborg + 4 mil och Malmö + 4 mil)
72% i övriga städer och tätorter med över 3000 innevånare
35% på orter med mindre än 3000 innevånare

Det har visat sig också i HUIs undersökningar att stora regionala skillnader föreligger i andelen butiker som tillämpar söndagsöppet. Hög andel söndagsöppethållande inom varuhus och livsmedelshandeln redovisas bl a i Kalmar, Växjö, Helsingborg och Eskilstuna.

Personer ur de högre socialgrupperna anger oftare att de har tillgång till söndagsöppet än andra —

76% i socialgrupp 1 och IIA, d v s högre tjänstemän och större företagare;
65% i socialgrupp IIB, d v s lägre tjänstemän och företagare utan anställda andra än familjemedlemmar;
58% i socialgrupp III, d v s arbetare

Dessa skillnader torde mest vara ett utslag av affärskedjornas lokaliseringspolitik. Man har framför allt etablerat sig där köpkraften är störst. Öppethållandet på söndagar i dessa köpstarka områden ger den redan privilegierade befolkningen där ytterligare en favör.

 

Söndagsöppet som konkurrensmedel

Detaljhandeln använder öppethållande på söndagar som ett konkurrensmedel. Genom att hålla öppet på söndagar kan man nå andra kunder än vardagarnas. Sifos intervjuer med kunder som lämnade söndagsöppna butiker innehöll frågan: "Handlar Ni regelbundet, ibland, sällan eller aldrig i denna butik?" Svaren blev —

 

%

Regelbundet

Ibland

Sällan

Aldrig

36

32

25

8

Vi ser att flertalet kunder på söndagar är de vanliga kunderna, men att en tredjedel sällan eller aldrig varit i affären tidigare.

Söndagsinköpen begränsas vanligen till ett enda inköpsställe: 90 procent har endast varit i den butik vid vilken de intervjuades och 10 procent har även besökt andra butiker.

 

Hur allmänheten utnyttjat söndagsöppna affärer

I alla frågor vi ställt om inköp på söndagar har en gräns dragits mellan sådana varor som man handlar i söndagsöppna butiker och sådana som man kan köpa i kiosker, t ex tidningar, tobak, glass, läskedrycker, frukt, konfekt. Vi är enbart intresserade av de förra.

Undersökningen visar att en tredjedel (32 procent) av den vuxna befolkningen gjort inköp på söndagar. Detta är emellertid en missvisande siffra, eftersom inte alla har tillgång till söndagsöppna butiker. När vi studerar andelen av alla med möjlighet att handla i söndagsöppna butiker, visar det sig att hälften (49 procent) av alla på sådana orter någon gång har handlat livsmedel, kläder, skor, radio, TV, hushållsapparater, möbler eller annat än kioskvaror någon söndag.

Inom den totala gruppen av konsumenter med erfarenhet av söndagsköp — här kallat "alla söndagskunder" — kan vi urskilja mer frekventa kunder som handlat någon av de senaste fyra söndagarna. Vi skall kalla dem för "intensivare söndagskunder". Dessa utgör 20 procent av alla med tillgång till söndagsöppna butiker.

Tabellen nedan ger en översikt av den demografiska profilen, dels för alla söndagskunder, dels för de intensivare söndagskunderna.

Oavsett var man bor — i storstad, stad eller på landet — blir man ofta söndagskund helt enkelt därför att tillgång finns till söndagsöppna butiker. Intensivare söndagskund blir man emellertid mest i storstäderna. I storstadsområdena är 27 procent sådana söndagskunder.

Tabellen visar också att det är personer i yngre åldrar som handlar på söndagarna. I åldrarna mellan 18 och 29 år har 66 procent handlat på söndagar, i åldern 30-49 år har 55 procent handlat någon söndag och i åldersgruppen över 50 år har 28 procent handlat någon söndag. Det är yngre både med och utan barn som gör inköp på söndagar. Majoriteten av dem som har barn i förskoleåldern eller i skolåldern har handlat på söndagar (63 procent respektive 56 procent). Intensivare söndagskunder är mest de yngsta och de som ännu inte har barn (30 procent och 28 procent).

Förvärvsarbetande är oftare söndagskund än hemarbetande (51 procent mot 42 procent). Förvärvsarbetande och hemarbetande kvinnor med barn handlar emellertid på söndagar i lika stor utsträckning. Man kan förmoda att möjligheterna för hemarbetande med barn att få tid och tillfälle för inköp på vardagarna i många fall är lika begränsade som för den förvärvsarbetande.

Hushåll som har handlat på söndagar

Procent av alla med tillgång till söndagsöppna butiker

Alla
söndagskunder
1)

Intensivare söndagskunder 2)

 

Alla

 

49%

 

20%

Bostadsort
- Storstäder
- Övriga tätorter över 3000
- Mindre orter, glesbygd


53%
44%
54%


27%
16%
13%

Ålder
- 18-29 år
- 30-49 år
- 50-75 år


66%
55%
28%


30%
20%
12%

Livscykel
- Yngre utan barn
- Med barn under 7 år
- Med barn 7-19 år
- Äldre utan barn


63%
63%
56%
25%


28%
25%
18%
11%

Förvärvsarbetande
- Förvärvsarbetande
- Ej förvärvsarbetande


51%
42%


21%
18%

Hushållens huvudsakliga matinköpare
- Förvärvsarbetande
- Hemarbetande


54%
40%


23%
15%

Kvinnor 18-64 år
- Hemarbetande med barn
- Förvärvsarbetande med barn
- Förvärvsarbetande utan barn
- Hemarbetande utan barn

 
59%
58%
45%
32%


18%
21%
21%
11%

Bilhushåll
- Med bil
- Utan bil


50%
44%


19%
23%

Socialgrupp
- I + IIA
- IIB
- III


55%
45%
46%


27%
16%
18%

Storstad
- Socialgrupp I + IIA
- Socialgrupp IIB + III


61%
46%


34%
21%

Övriga städer och landsbygd
- Socialgrupp 1 + IIA
- Socialgrupp IIB + III


50%
44%


18%
14%

1) Siffrorna baserar sig på svaren från följande fråga: "Har det förekommit att Ni eller någon annan i Ert hushåll handlat livsmedel, kläder, skor, radio, TV, hushållsapparater, möbler eller andra kapitalvaror någon söndag? Räkna inte med inköp av tidningar, godis, etc som man får i kiosker!"

 2) Siffrorna anger andelen som svarat "ja" på frågan: "Har Ni eller någon i Ert hushåll handlat livsmedel under de senaste fyra söndagarna?" eller på frågan: "Har Ni eller någon annan i Ert hushåll handlat kläder, radio, TV, hushållsapparater, möbler eller andra kapitalvaror under de senaste fyra söndagarna?"

Läs tabellen så här:
Av alla mellan 18 och 29 år på orter med söndagsöppna butiker är 66 procent söndagskunder och 39 procent intensivare söndagskunder.

Män och kvinnor söndagshandlar i ungefär lika stor utsträckning, men av de söndagshandlande kvinnorna är det 79 procent som är den huvudsakliga matinköparen i hushållet. En tredjedel (33 procent) av de söndagshandlande männen säger att inköpen till hushållet sköts av någon annan person på vardagarna. Söndagsöppna butiker gör det möjligt för många män att delta i hushållsarbetet.

Många handlar i sällskap med andra:

 

Män
%

Kvinnor
%

I sällskap med vuxen

I sällskap med barn eller med barn och vuxna

Ensam

31


19

52

37


23

43

Bilen spelar inte någon större roll för söndagsshoppingen. Hälften (50 procent) av hushållen med bil har gjort inköp på söndagar och 44 procent av hushåll utan bil. Däremot har det betydelse för vilken typ av butik man besöker på söndagar: Varuhus- och stormarknadskunderna är oftast bilburna.

Söndagskunden kommer oftare från högre socialgrupper. Skillnaderna mellan de högre och lägre socialgrupperna är störst bland de intensivare söndagskunderna.

Sammanfattningsvis kan vi säga att söndagskunden visar en demografisk profil som har framtiden för sig: unga hushåll i god ställning i expanderande regioner.

 

Vad köper man på söndagar och för hur mycket?

Undersökningen visar att 16 procent av dem som intervjuades utanför söndagsöppna butiker hade handlat endast kioskvaror såsom tidningar, glass, läskedrycker, frukt och konfekt. Av dem som handlat annat än kioskvaror köpte 54 procent endast livsmedel, 17 procent både livsmedel och annat och 29 procent köpte endast annat dvs kläder, hushållsapparater eller övriga dagligvaror som tvål, tvättmedel, kosmetika, sybehör, sportutrustning, grammofonskivor etc. Nedan tabelleras söndagskunder som handlat annat än kioskvaror:

 Alla
%


Handlat
i varuhus
%

Handlat i livsmedelsbutik
%

Köpte endast livsmedel

Köpte livsmedel och annat

Köpte endast annat

54

17

29

47

19

34

71

12

18

De som handlat livsmedel, kioskvaror eller övriga dagligvaror har inte spenderat stora belopp: 58 procent har handlat för mindre än 30 kronor och endast 7 procent för mer än 100 kronor. De som handlat livsmedel på varuhus har handlat för större belopp än de som handlat i livsmedelsbutiker. De som köpt kläder, skor, textilier, hushållsapparater etc har genomsnittligt spenderat mer pengar: 49 procent har handlat för mindre än 50 kronor och 26 procent för mer än 100 kronor.

Söndagshandeln omfattar varken annorlunda varor än vardagshandeln eller påfallande höga inköpssummor. Söndagsköpen liknar vardagsköpen — det är kunderna som är annorlunda. Den avvikande profil vi fann för söndagskunderna finns inte för söndagsinköpen.

Affärstidsnämndens undersökningar visar att det inte finns någon anledning att tro att söndagsöppet förhöjer prisnivån. Av allmänheten tror dock 20 procent att priserna ökar när butiker håller öppet på söndagar.

 

Fördelar och nackdelar

Allmänheten ställdes inför ett par helt öppna frågor om vad de ansåg vara fördelarna och nackdelarna med söndagsöppet. Om vi håller oss till svaren från personer som bor på orter med söndagsöppet får vi dessa svar om fördelar

35 procent tycker att söndagsöppet är en fördel när man upptäcker att något behövs i hushållet (7% talar om oväntade gäster och 28% nämner att de glömt att köpa något på vardagen eller har ändrat sina planer så att de behöver något som de inte har hemma för att baka, måla etc);

26 procent nämner svårigheter att handla på vardagar (18% säger ont om tid på vardagar och 8% har svårt att komma ifrån); och

7 procent nämner att den hjälp som andra kan ge på söndagar (5% framhåller att man handlar i sällskap, 1% att få hjälp att välja och bära varor, 1% att man kan få åka bil på söndagen).

 

Som nackdelar förekommer dessa spontana svar —

66 procent nämner att det är synd om de handelsanställda som måste arbeta på söndagarna;

21 procent anger att priserna ökar genom söndagsservicen (denna siffra sjunker till 11% bland intensivare söndagskunder);

16 procent säger att söndagshandlande egentligen är onödigt och beror på att folk är dåliga på att planera sina inköp;

13 procent nämner att söndagarna bör disponeras för avkoppling, friluftsliv, samvaro, etc och inte för shopping;

4 procent betonar att söndagsöppet är ideologiskt förkastligt (3% nämner att det bidrar till att utbreda kommersialismen och göra prylar alltför viktiga och en procent nämner religiösa skäl och gudstjänsttider).

Öppethållande på söndagar har framförallt underlättat för de personer som gjort större inköp i pengar räknat och som har för vana att handla på söndagar. Två tredjedelar av dem som handlat livsmedel för över 50 kronor säger att det underlättat mycket för dem. Yngre förvärvsarbetande, både män och kvinnor, värderar söndagsöppna butiker högt.

På direkta frågor till kunder som kom ut ur söndagsöppna butiker om hur mycket det underlättat för dem att handla på söndagen svarade följande andelar att det underlättat "mycket" eller "ganska mycket" att kunna handla på söndagen, handla livsmedel, handla kapitalvaror —

Andel svar "underlättat mycket" eller "underlättat ganska mycket"

Alla

Män
Kvinnor

Under 30 år
30-50 år
Över 50 år

Handlat livsmedel för
- under 30 kronor
- 30-50 kronor
- över 50 kronor

Förvärvsarbetande män Förvärvsarbetande kvinnor

48%

50%
46%

52%
50%
39%


46%
51%
61%

51%
48%

 

 

Söndagsöppet och samhällsförändring

Vad tycker man då att myndigheterna skall göra? Stänga butikerna på söndagarna eller hålla dem öppna. Sifo ställde två frågor —

 

Personer
på orter
utan
tillgångtill
söndags-öppet
%

Personer på orter med söndagsöppna butikerPersoner verk-samma inom handel
%


Ej söndags-kunder
%Söndags- kunder
%

Inten-sivare söndags-kunder
%


Anser Ni att det enligt lag skall
vara tillåtet eller förbjudet med
söndagsöppna affärer?
Gäller alltså ej kioskerna!

Tillåtet
Förbjudet
Tveksam, vet ej

23
64
13

35
58
8

60
32
8

70
22
8

37
57
6


Tycker Ni att det är rätt eller fel
att det finns söndagsöppna affärer? 

Rätt
Fel
Både rätt och fel
Tveksam, vet ej

9
73
16
2

19
66
12
3

42
39
19
1

55
29
15
0

21
65
13
1

Uppfattningen om lag och moral i fråga om öppethållande på söndagarna är ingalunda fixerad. Tabellen visor att en första dramatisk förskjutning äger rum när man får tillgång till söndagsöppna butiker på sin ort. En andra dramatisk förskjutning äger rum när man skaffar sig egen erfarenhet av söndagsshopping. Stora majoriteter är emot söndagsöppet på orter där det inte förekommer. Stora majoriteter är för söndagsöppet på orter där det förekommer och de mest positiva är de personer som utnyttjat möjligheten att söndagshandla. De som är verksamma inom handeln är emellertid lika negativa som de som ej handlar på söndagarna.

De handelsanställdas organisationer är motståndare till fria affärstider; 57 procent av anställda inom handeln vill förbjuda söndagsöppna affärer. Man kan dock inte säga att söndagsarbetet på något avgörande sätt har påverkat de handelsanställdas arbetssituationer. Enligt Affärstidsnämnden berörs cirka två procent av de handelsanställda, dvs cirka 6.000 per söndag. Det överväldigande flertalet som tjänstgör på söndagar utgörs av personal särskilt rekryterad för detta arbete. Det har varit relativt lätt för handeln att finna personal för söndagstjänstgöring. Arbetstiden för ordinarie handelsanställda är inte längre än i andra yrken; de tas ej ut för längre arbetsvecka än 40 timmar oavsett öppethållandetiderna.

Frågan om söndagsöppet avgörs snart. Det är i all sin ringhet en intressant fråga som rymmer många av det svenska samhällets dilemma. Här finns skillnaderna mellan fullserviceområden och andra orter, här finns brytningen mellan reglering och frihet, mellan konkurrens och konkurrensbegränsning, mellan arbetarkollektivets önskningar och den breda allmänhetens behov av service, mellan arbetslivets krav och hushållets krav, mellan gamla könsroller och nya.

Den undersökning som här presenterats har utförts av Sifo i samarbete med Handelns utredningsinstitut (HUI). Anslag har erhållits från NK-Turitz och Åhlén & Holm. Sifo svarar för intervjufrågornas formulering och denna analys.
 

 

* * * * * * *

(c) SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. 

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring vartannat veckoskifte med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-75 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej angives har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat angives är de frågor som redovisas ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från instituten tillhörande Gallup International där SIFO är exklusiv svensk representant. Genom denna organisation kan undersökningar i 33 länder i alla världsdelar utföras.

SIFOs INDIKATOR utkommer oregelbundet. Prenumerationsavgiften, kronor 150, gäller för fem konsekutiva nummer, insättes på postgiro 507350-7, bankgiro 481-3531, SIFO, Box 131, 162 12 Vällingby 1. Lösnummer: kronor 40.

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg
Reprinted by permission.