Stockholm i juli 1973

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

Valets frågor 1973

 

Frågor som intresserar allmänheten

De politiska frågor som intresserade väljarna mest våren 1973 var dessa:

 

Mest intressanta frågor våren 1973:

%

Sysselsättning, arbetsmarknads- och arbetslöshetsfrågor

Miljöfrågor

Skattefrågor

Vårdfrågor

Skolfrågor

Inflation, prisstegringar

Ungdomsbrottslighet

Landsbygdens avfolkning

Bostadsfrågor

Utrikespolitiska frågor

Jämlikhets-, låglönefrågor

Försvarsfrågor

Invandrarproblem

Maktkoncentration

Etik, moral, religion

Jordbruksfrågor

Företagsdemokrati

Radio, TV-frågor

EG

U-landsfrågor

Monarki-republik

Borgerlig samverkan


41

40

32

32

20

17

17

16

12

10

10

6

6

5

5

5

4

3

3

2

2

2


De svarande fick välja högst tre frågor; summan av procenttalen blir därför över 100. Den ställda frågan löd: "Välj tre av följande politiska frågor som Ni är mest intresserad av att diskutera, läsa om eller höra på radio-TV?"

Jämfört med våren 1970 har miljöfrågorna ökat i betydelse (från 24 till 40 procent), och arbetsmarknads- och arbetslöshetsfrågorna likaså ökat i betydelse (från 29 till 41 procent). Intresset för jämlikhets- och låglöneproblem har sjunkit från 16 till 10 procent. Intresset för företagsdemokratiska frågor har alltid varit lågt och har nu sjunkit (från 7 till 4 procent). Bostadsfrågorna har alltmer skjutits i bakgrunden; nedgången mellan 1970 och 1973 är från 22 till 12 procent.

De borgerliga partierna tycks ha intecknat de mest intressanta frågorna. Vi har t ex centerns 100.000 nya arbeten, centerns förslag om full arbetslöshetsförsäkring för alla (även arbetslösa utanför fackföreningar), centerns konsekventa hållning i miljöfrågor, moderaternas återhållsamhet om skatter, folkpartiets förslag till indexreglerade skatter, moderaternas och folkpartiets intresse för kvalitet och arbetsro i skolan. Socialdemokraterna kan peka på en stor vårdreform, tandvårdsförsäkringen, och stor aktivitet vad gäller arbetsmiljön, men driver i övrigt mest frågor som allmänheten finner mindre intressanta, t ex demokratin inom företagen, jämlikhets- och låglönefrågor, och frågan om borgerlig splittring.

Speciella undersökningar av regeringens utspel i riksdagsspurten kring användningen av AP-fondens pengar för aktieköp och kring lagstiftad anställningstrygghet har visat på att dessa förslag har fått ganska ljumt mottagande inte bara utanför socialdemokratin utan också inom den.

 

Övergripande frågor

De övergripande frågorna gäller miljön och decentraliseringen (INDIKATOR, oktober 1972). De är "övergripande" eftersom de omfattas av stort intresse och eftersom det för flertalet konkreta politiska frågor finns mer eller mindre miljövänliga alternativ och mer eller mindre decentraliserade lösningar.

Sifo har igen testat genomslagskraften hos decentraliseringstanken.

"Vilket samhälle tror Ni är bäst — ett decentraliserat samhälle i vilket olika grupper, kommuner och företag själva får bestämma så mycket som möjligt eller ett centraliserat samhälle i vilket besluten fattas av myndigheterna i Stockholm och regeringen?"

Decentraliserat
Centraliserat
Tveksam, vet ej

%

78
10
12

Sympatierna för ett decentraliserat samhälle där fler beslut fattas på det lokala planet är stora inom alla partier: m 84%, fp 79%, c 87%, s 71%, vpk 77%.

Centerpartisterna är som i tidigare mätningar särskilt positiva till decentralisering, men det är tydligt att en sådan politik nu hyllas av stora majoriteter inom alla partier.

Ingen tvekan torde råda om att centern vinner mest på de övergripande frågorna. Så sent som i förra valrörelsen gick socialdemokraterna ut med slagordet "det starka samhället", vilket med rätt eller orätt uppfattades som motsatsen till ett "decentraliserat samhälle", centerns slagord.

 

Regeringsfrågan

Varje val gäller ipso facto regeringsfrågan, men i årets valkampanj skjuts den i förgrunden av socialdemokratin, delvis på grund av bristen på andra frågor. En stor ansträngning görs av socialdemokraterna att varna väljarna för en borgerlig regering och stryka under behovet av fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav.

Man kan emellertid ifrågasätta om socialdemokratin i dag har sådan ställning i opinionen att ett försök att koncentrera väljarnas uppmärksamhet till det egna fortsatta maktinnehavet resulterar i vinster. Sifo har frågat om vad väljarna tycker om socialdemokratins program förr och nu. Redan 1970 var entusiasmen sval och 1973 har den blivit ännu svalare.

Hela
väljarkåren

Social-demokrater

1970
%

1973
%

1970
%

1973
%

"Förr gjorde socialdemokraterna mycket som var bra och det verkar som om de fortfarande står för nya bra åtgärder"

46

33

75

67

"Förr gjorde socialdemokraterna mycket som var bra men nu verkar det som om de står för nya dåliga åtgärder"

43

52

17

22

"Förr gjorde socialdemokraterna mycket som var dåligt men nu verkar det som om de står för nya bra åtgärder"

4

2

7

4

"Förr gjorde socialdemokraterna mycket som var dåligt och det verkar som om de fortfarande står för flera dåliga åtgärder"

4

6

1

0

Tveksam, vet ej

3

7

0

7

Mindre än en tredjedel av väljarkåren tycker nu att socialdemokratins program har varit bra i det förflutna och fortfarande är bra. Att i detta läge lägga fokus av valkampanjen på regeringsfrågan torde mest gynna borgerligheten.

Den bild som allmänheten gör sig av socialdemokraterna är inte heller genomgående fördelaktig. Sifo frågade: "Betraktar Ni våra svenska socialdemokrater mest som pampar, byråkrater och överhet eller mest som socialister, reformivrare, de fattigas och förtrycktas vänner"

Väljarkåren
%

Socialdemokrater
%

Pampar, byråkrater, överhet

Socialister, reformivrare, fattigas och förtrycktas vänner

Tveksam, vet ej

36


39

25

13


63

24

Socialdemokratin har alltmer kommit att identifieras med överheten med allt vad detta innebär av både respekt och misstänksamhet.

Att regeringsfrågan i valkampanjen mest gynnar de borgerliga framgår även av vad man önskar som valets utgång:


Väljarkåren
%

Social-demokrater
%

Den bästa utgången på valet vore om socialdemokraterna vann något och fick en absolut majoritet i riksdagen, så att de kan regera utan att vara beroende av något oppositionsparti

19

(32)

46

(63)

Den bästa utgången på valet vore om socialdemokraterna förlorade något så att de måste ta mer hänsyn till vänsterpartiet kommunisternas åsikter och röster för att fortsätta att regera

11

(8)

12

(10)

Den bästa utgången på valet vore om socialdemokraterna förlorade något så att de måste ta mer hänsyn till mittpartiernas åsikter och röster för att fortsätta att regera

31

(32)

33

(25)

Den bästa utgången på valet vore om socialdemokraterna förlorade så mycket att det blev borgerlig regering

34

(25)

2

(1)

Tveksam, vet ej

5

(3)

7

(1)

Siffrorna inom parentes avser en liknande fråga 1970 men med annan formulering av det första alternativet ("öka sin absoluta majoritet") i enlighet med det då rådande parlamentariska läget.

Tabellen visar att inom socialdemokratin ser nästan hälften (45%) den bästa utgången av valet som ett läge i vilket partiet blir litet ödmjukare och tar mer hänsyn till oppositionen.

Hur har socialdemokratin kunnat manövreras bort från flertalet av de frågor som intresserar allmänheten till ett läge där de måste ställa sitt eget maktinnehav som den väsentliga frågan i valrörelsen i en tidsperiod i vilken deras goodwill är så dålig? Endast framtida forskning kan belysa detta problem. En hypotes är emellertid att regeringen Palme haft alltför litet egna kontakter med sina väljare och alltför mycket sett som uppgift att genomföra partikongressens och LO-sekretariatets önskemål. Och varken partikongressen eller LO-sekretariatet är särskilt representativa för partiets väljare *). Det är möjligt att man i gemen är rädd för en situation i vilken partikongressen och LO snarare än riksdagen framställs som högsta instanser i valet av politik. Det verkar av svaren på frågan om den bästa valutgången som om många föredrar att välja riksdagsmän som i samråd och kompromisser med företrädare för andra partier bestämmer landets öden.

*) Vanliga partisympatisörer förstår t ex inte alltid den blandning av kanslisvenska med (ny)marxistiska låneord som blivit vanliga i socialdemokratisk debatt. Ta som exempel frågan: "När vi hör ordet ‘utsugning’ i en politisk debatt, tänker vi då mest på kapitalisternas utsugning av arbetarna eller mest på statens och kommunernas utsugning av skatter från allmänheten?"

Väljarkåren
%

Socialdemokrater
%

Kapitalisternas utsugning

Statens och kommunernas utsugning

Tveksam, vet ej

29

47

24

42

31

27

 

Slutsats

Allmänheten är i år på det hela taget mer intresserad av frågor som oppositionen drivit än frågor som regeringen fört fram. Om valkampanjen reduceras till en ren maktfråga om vilket parti som skall regera, ligger socialdemokratin särskilt illa till, ty den torde aldrig sedan den övertog regeringsansvaret på 30-talet haft så liten goodwill i väljarkåren som i dag.

Konjunkturen ger regeringspartiet en skjuts i årets valrörelse (INDIKATOR, maj 1973). Men valets frågor, och särskilt den av socialdemokraterna själva framhållna regeringsfrågan, drar ned partiets val resultat.

 

* * * * * * *

(c) 1973 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumerant får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-80 år. De baseras på 1.200 intervjuer. Om annan tidpunkt ej angives har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från instituten tillhörande Gallup International där SIFO är exklusiv svensk representant. Genom denna organisation kan undersökningar i 33 länder i alla världsdelar utföras.

SIFOs INDIKATOR utkommer oregelbundet. Prenumerationsavgiften, kronor 125, gäller för fem konsekutiva nummer, insättes på postgiro 507350-7, bankgiro 481-3531, SIFO, Box 131, 162 12 Vällingby 1. Lösnummer: kronor 40.

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg
Reprinted by permission