Årgång 4
Stockholm i december 1970

 

Sveriges EEC-opinion vid förhandlingsupptakten

 

Ras i EEC-stödet

Opinionen om Sveriges förhållande till EEC — den hittills viktigaste politiska frågan på 70-talet — har svängt mycket kraftigt. Andelen som har kunskaper om vad EEC är har inte ökats sedan i våras; två tredjedelar av allmänheten kan ge ett tillfredsställande svar på frågan vad EEC är. Men bland dessa har andelen som tycker att det vore en fördel med fullvärdig medlemskap sjunkit från 59 procent i april till 31 procent i november.

SIFOs fråga till allmänheten gäller deras intryck av fördelar och nackdelar med svenskt medlemskap.

"Tror ni att det skulle vara till fördel eller nackdel för oss om Sverige blev fullvärdig medlem i EEC?"

De som visste vad EEC betyder

1967
%

April
1970
%

November-
december
1970
%

Fördel
Nackdel
Tveksam, inget svar

63
9
28

59
18
23

31
27
42

Den senaste mätningen bygger på 1800 intervjuer i november och december 1970. Detaljer hur olika kategorier av allmänheten svarat återfinns i den stora tabellen på sista sidan.

 

Bakgrunden

Regeringen vill ha någon variant av anslutning till EEC; på annat sätt kan man inte tolka initiativet till förhandlingar vilka inleddes den 10 november i Bryssel. Inget politiskt parti utom vpk och kfml har heller motsatt sig dessa förhandlingar.

Bland fördelarna är att (a) medlemskap ger näringslivet större marknad och mera pengar att röra sig med, (b) medlemskap ger allmänheten en högre levnadsstandard, och (c) medlemskap medför att staten får större resurser att bygga ut den offentliga sektorn. Nackdelarna är (a) omställningssvårigheter för näringsliv och arbetsmarknad i första skedet och (b) en ny, delvis ännu okänd, uppsättning politiska arrangemang för Västeuropa vilka kan innebära ett brott mot traditionell svensk utrikespolitik.

Det senare är svårt för allmänheten att bedöma. Man saknar i Sverige förståelse för att avsteg från den nationella politiska traditionen faktiskt önskas av många västeuropeiska ledare och opinionsbildare för att undvika en upprepning av vårt århundrades största tragedier: de två förödande världskrigen i vilka europeiska makter stritt emot varandra. I Sverige där fredsbevarandet tar sig uttryck i värnandet av neutraliteten finns kanske möjlighet att skapa förståelse för det enda slags fredsbevarande politik som ter sig rimlig för Frankrike, Tyskland, Italien och England, nämligen politiskt samarbete. Den möjligheten har emellertid ej utnyttjats.

 

Debatten hösten 1970; Partiernas roll

Den mest närliggande förklaringen till omsvängningen i opinionen om EEC är att den svenska debatten förts mest kring nackdelarna av medlemskap, ej kring fördelarna. Det har sagts att en EEC-anslutning är ett hot mot neutraliteten, ett hot mot den sociala välfärden i form av t.ex. ATP, ett hot att utländska intressen köper upp svenska bolag, ett hot mot lokaliseringspolitiken och ett hot mot finländarnas arbetschanser i Sverige i konkurrens med sydeuropéernas. Allt detta är känslomässigt laddade argument som djupt berör allmänheten.

Vissa ledande personer inom socialdemokratin och centern har på senare tid markerat en klar motvilja mot EEC. De motstridiga rösterna i EEC-frågan inom dessa partier har gjort det svårare för partisympatisörerna att ta ställning, över 40 procent inom (s) och (cp) är nu tveksamma. De negativa rösterna inom dessa partier har också tjänat som katalysatorer i opinionen; socialdemokrater och centerpartister kan nu finna auktoritativt stöd inom sina partier för en negativ hållning, vare sig denna är baserad på känsloskäl eller förnuftsskäl. Det är också inom dessa partier som större delen av opinionsraset skett:

De som visste vad EEC är

(m)

(fp)

(cp)

(s)

(vpk)

April
%

Nov-dec
%

April
%

Nov-dec
%

April
%

Nov-dec
%

April
%

Nov-dec
%

April
%

Nov-dec
%

Fördel
Nackdel
Tveksam

69
17
13

73
6
22

69
9
22

49
15
36

54
11
35

30
23
47

56
19
25

21
37
42

*
*
*

11
65
24

* För få svarande att räkna meningsfulla procenttal

Bland moderaterna har den positiva inställningen till EEC ökat. I mittpartierna finns fler anhängare än motståndare till medlemskap men anhängarna har blivit färre. Bland socialdemokraterna dominerar numera motståndarna. Så har hela tiden varit fallet i vänsterpartiet kommunisterna. De tveksamma har ökat inom alla partier, inte bara inom centern och socialdemokraterna.

 

Massmedias roll

Läsekretsen hos de tre största stockholmstidningarna har mött tre olika åsikter i EEC-frågan. Aftonbladet har efter valet i september 1970 varit mot EEC-anslutning, Dagens Nyheter har gett ett avvaktande intryck och Expressen har varit för anslutning. Siffrorna nedan gäller andelen som tycker det är fördel att ha medlemskap i EEC bland dem som vet vad EEC är.

 

April
1970

Nov-dec
1970

Förändring

Aftonbladets läsare
s + cp
fp + m


56%
68%


20%
47%


-36
-21

Dagens Nyheters läsare
s + cp
fp + m


58%
75%


24%
60%


-34
-15

Expressens läsare
s + cp
fp + m


62%
66%


28%
68%


-34
+2

Vi ser att i partier där opinionskatalysatorer mot EEC-anslutning fritt verkat (s + cp) har raset i opinionen skett oavsett vilka tidningar man läser. Moderater och folkpartister vars partier stöder en EEC-anslutning vinns i viss utsträckning till EEC-motståndarna om de läser tidningar med många negativa inlägg i EEC-frågan.

 

Sensmoralen

Raset i folkopinionen i EEC-frågan illustrerar betydelsen av att inta en klar hållning i all opinionsbildande verksamhet: att ta entydig ställning och klart uttrycka den.

I valrörelsen debatterades EEC-frågan endast av vpk, kfml och kds. De röster som då fördes fram var alltså alla negativa till EEC. Bland de stora partierna rådde i denna sak en borgfred genom tystnad; man ville inte störa förhandlingsupptakten genom att göra EEC till en inrikespolitisk valfråga. Näringslivet vars företrädare länge velat att Sverige skall komma med i EEC har låtit månader och år gå utan att ha organiserat någon upplysningsverksamhet eller propaganda. LO som är positivt till EEC har först de senaste veckorna satt igång en upplysnings- och diskussionsverksamhet. Handelsdepartementets nya chef, Kjell-Olof Feldt, har gjort en personlig informationsinsats men organiserat informationsarbete med personal och anslag för EEC-upplysning saknas.

Opinionen kan svänga igen och bli mer Europa-vänlig om stora informations- och propagandainsatser görs och om regeringen framställer Sveriges medlemskap i EEC som en nödvändighet för framtiden och som det bästa sättet att göra statskassan så rik att socialdemokratins program kan förverkligas — något som varken Palme eller Sträng gjort. Den stora andelen "Tveksamma" i vår senaste mätning antyder att mycket ännu kan hända. Men även om opinionen svänger tillbaka till vårens läge 1970 kommer en bottensats att finnas kvar från det stora opinionsraset i EEC-frågan hösten 1970. En avsevärd del av svenska folket har under de senaste månaderna lärt sig att betrakta EEC som något misstänkt, fult eller farligt. Om Sveriges förhandlingar med EEC till sist stannar inför ett alternativ som är mindre än ett fullvärdigt medlemskap — en utgång som många anser troligt — så kommer stora grupper ändå att tycka att regeringen besudlat landet genom ett dylikt beslut. De osäkra, avvaktande signalerna i EEC-frågan riskerar att bli en belastning för regeringen hur frågan än löses.

I engagerande frågor är kompromissens roll annorlunda i parlament än i väljarkår. I riksdagsarbetet kan man vinna politiska lagrar genom att kompromissa i de stora, engagerande frågorna. I väljarkåren råder andra regler för politisk framgång, något som en gång klart illustrerades av ATP-frågan. Regeringen kan förlora EEC-striden på samma felgrepp som folkpartiet förlorade ATP-striden: genom att tro att ett kompromissalternativ formulerat enligt vad som brukar gå bra i riksdagen också skall gå bra bland väljarna.

 

 

"Tror Ni det skulle vara en fördel eller nackdel för oss om Sverige blev fullvärdig medlem i EEC?"

 

 

Procent som
kan säga
vad EEC är

De som visste vad EEC är

Fördel

Nackdel

Vet inte

Alla

Män

69%

36%

31

34

100

Kvinnor
Hemarbetande kvinnor

53%
49%

26%
18%

23
20

52
62

100
100

Under 40 år
Över 40 år

62%
60%

35%
29%

24
29

41
42

100
100

18-29 år med gymnasium
18-29 år utan gymnasium

87%
47%

44%
33%

17
27

39
40

100
100

Socialgrupp I o II
Socialgrupp III

65%
53%

37%
19%

24
33

38
48

100
100

Hushållsinkomst
- över 40.000
- under 40.000


65%
56%


36%
26%


27
29


36
45


100
100

Anställd i
- privat tjänst
- offentlig tjänst


65%
60%


35%
31%


30
29


36
39


100
100

Tjänstemän
Arbetare

70%
56%

41%
22%

26
34

33
43

100
100

Stad
Land

58%
64%

36%
25%

26
29

39
46

100
100

 

* * * * * * *

© 1970 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFO:s s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-80 år. De baseras på 1200 intervjuer. Om annan tidpunkt ej angives har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. De frågor som redovisas är ställda på SIFO:s bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från instituten tillhörande Gallup-kedjan i respektive länder. SIFO är exklusiv svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

SIFO:s INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kronor 125, insättes på postgiro 507350-7, bankgiro 481-3531, SIFO, Box 7207, 10384 STOCKHOLM 7

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg
Reprinted by permission