Årgång 4
Stockholm den 22 september 1970

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

Detta nummer av INDIKATOR ägnas till en första diagnos av resultatet i riksdagsvalet 1970. (Fältarbetet pågår ännu för SIFO:s eftervalsundersökning som väntas ge mer definitiva besked över vad som hänt i valkampanjen.) Större delen av materialet till denna INDIKATOR kommer från 1.717 intervjuer gjorda tidigare i valkampanjen, nämligen mellan den 21 augusti och 8 september. 

SIFOs egen opinion


Vi brukar inte skriva ledare i INDIKATOR, men eftersom man i den nu avslutade valkampanjen gjorde antaganden om väljarna som är tveksamma ur den etablerade opinionsforskningens synpunkt gör vi ett undantag.
Bland socialdemokraterna antog man sålunda att valresultat bestäms mer av väljarnas deltagande än av deras val. En kampanj från partiledningens sida som skapade "hög valtemperatur" (gärna genom anspelning på klasskamp) skulle leda till hög mobilisering, och valarbetarna på fältet skulle framför allt ägna sig åt "jakten på soffliggare". De borgerliga partierna accepterade av allt att döma dessa antaganden och undvek i början av kampanjen att ta strid med regeringspartiet. Man skulle inte "väcka den röda björnen". Först i kampanjens slutfas blev det en ordentlig sammandrabbning mellan centern och socialdemokraterna.
Ett annat antagande från socialdemokratisk sida som framstår som tvivelaktigt mot bakgrunden av vår kunskap om väljarkåren var att fördelarna för regeringspartiet från en nära identifiering av partiet med LO skulle uppväga de problem detta skapade utanför LO-området.
Partierna måste noggrant överväga i sina eftervalsanalyser om dylika antaganden har grund i verkligheten. Vi tror att regeringsunderlag i Sverige liksom i andra länder endast kan skapas av partier med den bredaste rekryteringsbas. Centern sökte en sådan i årets valrörelse och fick stor framgång. Och vi tror att väljarna trivs bättre ned valkampanjer som framställer dem som väljare mellan olika alternativ än med kampanjer som bygger på antagandet att de redan valt och att sympatisörerna endast behöver mobiliseras fram.


Innan vi går in på de politiska sakfrågor och personfrågor som avgjorde valet, skall vi göra ett första försök till en beskrivning av förändringarna i valdeltagande, mobilisering, partibytare, och förstagångsväljare.

 

Valdeltagandet

Intresset för valkampanjen ökade obetydligt under de tre första veckorna. Andelen som sade att de var "mycket" eller "ganska" intresserade av valkampanjen utgjorde

21 - 25 augusti
28 augusti - 1 september
4 - 8 september

72%
75%
77%

 

Mobiliseringen

Det fanns färre med partisympati i årets val än i förra valet. Partiernas mobilisering av sina sympatisörer var emellertid god.

Röstberättigade med parti

(h)/(m)

(fp)

(cp)

(s)

1970
%

1968
%

1970
%

1968
%

1970
%

1968
%

1970
%

1968
%

"Jag tycker tillräckligt mycket om partiet för att gå och rösta när det blir val."

89

88

87

83

86

90

91

89

"Partiet får klara sig utan min röst när det blir val."

1

3

4

6

3

2

2

2

Tveksam, vet inte

10

9

9

10

11

7

7

9

I tolkningen av dessa siffror bör man komma ihåg att vissa partier kan mobilisera tidigare än andra och att siffrorna avser läget i kampanjens första hälft. Vid den tiden hade (m) och (s) samma höga mobilisering som i förra valet, folkpartiet låg bättre till än förra gången och centern sämre till. Centerns lägre mobilisering förklaras delvis av att många centerpartister hade rekryterats från socialdemokraterna sedan 1968 och att de nyvunna ännu vid månadsskiftet augusti-september var osäkra om de skulle gå så långt att de skulle rösta på sitt nya parti. Det var av allt att döma centerpartiet, inte socialdemokraterna, som vann mest på de sista veckornas högre valtemperatur.

 

Partibytarna

Flödena mellan partierna sedan senaste valet anges bäst i procent av de som röstade i det tidigare valet. Fram till undersökningstillfället (21 augusti - 8 september) hade i denna valrörelse 11.7 procent bytt parti jämfört med 12.4 procent vid motsvarande tidpunkt i förra valrörelsen.

En jämförelse av partibytarna 1968 och 1970 visar att bytena dels mellan de borgerliga partierna och dels mellan socialister och borgare är ungefär oförändrade.

Procent av röstande i föregående val

Aug — sept
1968
%

Aug — sept
1970
%

Mellan moderater, folkpartiet och centerpartiet

Mellan borgerliga och socialister


5.3

 

5.4


5.0

 

5.3

Den "borgerliga kannibalismen" har alltså inte signifikant avtagit.

Den stora skillnaden är riktningen av flödena mellan blocken. 1968 vanns borgerliga till socialisterna, i år vanns socialister till de borgerliga, framför allt till centerpartiet.

Socialdemokraterna hade vid undersökningstillfället ett nettoutflöde av partibytare sedan föregående val på 2.5 procent. Siffran antyder partibytarnas bidrag till den socialdemokratiska nedgången innan överströmningen till vpk ägde rum i kampanjens sista skede. Bland LO-anslutna i socialgrupp III var partiets nettoutflöde 0.5 procent, utanför LO-området 4.5 procent. Mellan de två mittpartierna var flödena under valrörelsen växlande från vecka till vecka och ingenting bestämt hade kristalliserats ut vid undersökningstillfället.

 

De unga väljarna

I intervjumaterialet från månadsskiftet augusti - september finns 356 röstberättigade med partisympati mellan 20 och 29 år. 50 procent höll på socialdemokraterna. I SIFO:s ungdomsundersökning i februari 1969 liksom i mars 1970 höll 56 procent av 20-24-åringarna på socialdemokraterna.

 

Valets sakfrågor

Skattefrågan, vårdfrågorna och miljöfrågorna var de mest intressanta ur väljarnas synpunkt. De intervjuade fick välja tre frågor som intresserade honom eller henne mest. Valets frågor som allmänheten såg dem delas i tre mycket avgränsade grupper.

Förstahandsfrågor (nämnda av 34-32 procent)
Miljöfrågor
Vårdfrågor
Skattefrågor
Andrahandsfrågor (nämnda av 22-17 procent)
Ungdomskriminalitet
Avfolknings- och glesbygdsproblem
Prisstegringar
Sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor
Jämlikhet och låglöneproblematik
Skolfrågor
Tredjehandsfrågor (nämnda av 8-3 procent)
Jordbrukspolitik
Invandringsfrågor
Arbetslöshet
Försvarsfrågan
Utrikespolitik och neutralitet
Etik, moral och religion
Maktkoncentration, företagsdemokrati och insyn
Borgerlig samverkan
Abort
EEC

Skattefrågan. Av de frågor som allmänheten bedömde som intressantast hade politikerna lagt fram genomgripande och konkreta förslag endast i skattefrågan. SIFO har följt regeringens skattepaket sedan det lanserades i mars 1970. Den första reaktionen var mycket fördelaktig. I början av april 1970 hade 95% hört talas om Strängs nya skatteförslag. Av dessa kunde alla ange något om vad förslaget innebar.

Till de som hört talas om skatteförslaget ställdes följande fråga:

"Tror Ni att det nya förslaget medför att skatterna på det hela rättvisa taget blir mer eller mindre rättvisa än de är nu?"

%

Borger-liga
%

Socia-
lister
%

Socialgrupp

Under
40 år
%

Över 40 år
%

Inkomst

I+II
%

III
%

Under 30.000
%

Över 30.000
%

Mer rättvisa

52

39

64

49

58

56

49

47

57

Mindre rättvisa

21

31

12

25

14

22

20

22

20

Tveksam, vet ej

27

30

24

26

28

22

31

31

23

Några månader senare hade förslaget godkänts av riksdagen och allmänheten hade haft tillfälle att i skattetabeller beräkna sin skatt enligt nya systemet. Dessutom hade man fått klart för sig att alla priser skulle öka genom momshöjning vid årets slut. Reaktionen i juni kunde registreras som en nettoförlust för regeringen.

"Har de nya skattebestämmelserna ökat eller minskat Era sympatier för regeringen?"

%

Borger-liga
%

Socia-
lister
%

Ökat
Minskat
Varken ökat el minskat
Tveksam, vet ej

18
45
31
7

12
67
17
4

24
27
43
7

 

Opinionsklimatet i valrörelsen

Valrörelsen ägde rum i slutfasen av en högkonjunktur. Man kände lågkonjunkturen stå inför dörren. Statsmakternas åtstramningsåtgärder att hålla högkonjunkturens överhettning tillbaka var drastiska på penningpolitikens område, men relativt milda inom finanspolitiken. En avsevärd ekonomisk oro hade rått i landet sedan senvintern.

"Vill Ni nu för vart och ett av följande ange om Ni är mycket, ganska eller inte alls orolig?

Hur orolig är Ni för ...

April
%

Augusti
%

Sveriges ekonomi?"

Mycket orolig
Ganska orolig
Inte alls orolig
Tveksam, vet ej

17
38
43
3

17
42
37
4

prisstegringar?"

Mycket orolig
Ganska orolig
Inte alls orolig
Tveksam, vet ej

47
39
13
1

44
43
11
2

att penningvärdet försämras?"

Mycket orolig
Ganska orolig
Inte alls orolig
Tveksam, vet ej

40
43
15
2

42
43
13
2

att personer trots lång utbildning inte får arbete?"

Mycket orolig
Ganska orolig
Inte alls orolig
Tveksam, vet ej

32
42
22
4

33
42
19
6

vilda strejker?"

Mycket orolig
Ganska orolig
Inte alls orolig
Tveksam, vet ej

20
38
40
2

23
39
34
4

företagsnedläggelser i landet?"

Mycket orolig
Ganska orolig
Inte alls orolig
Tveksam, vet ej

40
43
15
2

41
42
13
4

I april var 47 procent av den vuxna befolkningen "mycket oroliga" över prisstegringarna och 39 procent "ganska oroliga". Mitt i valkampanjen införde regeringen prisstopp på vissa matvaror. Veckan före prisstoppet på vissa livsmedel var siffrorna praktiskt taget desamma, 46 procent och 42 procent. Prisstoppet lugnade oron endast i obetydlig grad. Veckan efter prisstoppet var 43 procent fortfarande "mycket oroliga" och 43 procent "ganska oroliga". I månadsskiftet augusti-september — alltså efter prisstoppet — ställde SIFO frågan: "Tycker Ni att regeringen sköter problemet med prisstegringar på ett mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt sätt?" och svaren blev:


Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Tveksam, vet ej

%

5
31
35
23
6

Bland de borgerliga var det 81 procent som tyckte att saken skötts ganska eller mycket dåligt, bland socialisterna 34 procent.

När frågan sedan ställdes: "Vilken regering tror Ni bäst kan sköta problemet med prisstegringar — en socialistisk eller en borgerlig?", blev svaren mycket partibundna:

Socialdemokratisk
Borgerlig
Båda lika
Tveksam, vet ej

Borger-liga
%

Socia-lister
%

6
68
16
10

69
3
17
11

Den handlingskraft regeringen visade genom införandet av prisstopp rubbade en del borgerligas uppfattning att en borgerlig regering klarar prisstegringarna bäst. Andelen som höll på att en borgerlig regering kan sköta prisfrågorna bäst sjönk från 74 procent i augusti till 62 procent i september, en nedgång på 12 procent. Bland socialdemokraterna noterades samtidigt en nedgång på 7 procent i tron på att den egna regeringen bäst sköter problemet.

(En del av ovanstående analys beställdes och publicerades av Svenska Nyhetsbyrån.),

 

Partiernas image

Andelen som tyckte de olika partierna har kommit med "mycket nytt" eller "ganska mycket nytt" i valrörelsen fördelade sig sålunda:

"Tycker Ni att..( )
.. har kommit med mycket nytt, ganska mycket nytt eller mycket litet nytt i den här valrörelsen?"

(m)
(fp)
(cp)
(s)
(vpk)

Alla
%

Borgerliga
%

Socialister
%

8
15
17
25
8

13
27
21
12
6

3
7
15
39
9

Folkpartiet upplevdes som det mest innovativa bland de borgerliga och socialdemokraterna som partiet med mest nytt inom det socialistiska blocket.

Andelen som tyckte att de olika partierna fört fram "mycket goda" eller "ganska goda" idéer i valrörelsen fördelade sig så här:

"Tycker Ni att ..( ) .. har fört fram mycket goda, ganska goda, ganska dåliga eller mycket dåliga idéer i den här valrörelsen?"

(m)
(fp)
(cp)
(s)
(vpk)

Alla
%

Borgerliga
%

Socialister
%

29
39
51
57
20

46
58
62
35
10

14
24
45
83
29

Mittpartierna uppfattades av de borgerliga som bärare av de bästa idéerna, centern har i detta avseende en god image också bland socialdemokraterna. Att hela 83 procent av socialdemokraterna tyckte att det egna partiet fört fram mycket eller ganska goda idéer visar att förklaringen till dess tillbakagång inte kan läggas på partibudskapet.

Andelen som tyckte att de olika partierna har "stor förståelse" eller "ganska stor förståelse" för "personer som Ni själv" fördelades enligt nedan:

"Tycker Ni att ..( ) .. har mycket stor förståelse, ganska stor förståelse, ganska liten förståelse eller mycket liten förståelse för personer som Ni själv?"

(m)
(fp)
(cp)
(s)
(vpk)

Alla
%

Borgerliga
%

Socialister
%

28
39
45
50
17

48
66
63
28
6

10
18
33
78
29

Centern passar båda blockens sympatisörer rätt väl. I övrigt gäller att de borgerliga tycker att folkpartiet står dem nära medan socialisterna tycker att socialdemokraterna står dem närmast.

Andelen som tyckte att "de nuvarande ledande politikerna" inom de olika partierna är "mycket bra" eller ganska bra" visas i följande tabell.

"Tycker Ni de nuvarande ledande politikerna inom ..( ).. är mycket bra, ganska bra, ganska dåliga eller mycket dåliga?"

(m)
(fp)
(cp)
(s)
(vpk)

Alla
%

Borgerliga
%

Socialister
%

39
59
74
71
37

54
85
82
52
28

26
39
73
93
48

Det är slående hur väl centerpartiets ledande politiker är accepterade inom både det borgerliga och socialistiska blocket.

 

Valets personfrågor

Olof Palme valdes till partiledare av en socialdemokratisk partikongress för ett år sedan och blev därmed automatiskt statsminister. I riksdagsvalet 1970 fick väljarna ett tillfälle att se sin statsminister i aktion och sitt första tillfälle att uttala sig om partikongressens beslut. SIFO:s här redovisade mätning avser tiden före konflikten mellan Palme och Hedlund i räntefrågan.

Andelen som hyser "stort förtroende" för Palme ökade bland socialdemokraterna men minskade utanför socialdemokraternas led när man jämför värden från vårens och sommarens mätningar med de som togs i valkampanjens första hälft. Procenttalen är:

Inom socialdemokratin
Inom andra partier
Hela landet

Mars-juni

Augusti-september

75%
23%
52%

79%
18%
49%

Förtroendet för Erlander ökade både inom och utom socialdemokratin i valrörelsen 1968 (INDIKATOR, september 1968).

För ledarna av de andra större partierna noterades följande andelar "stort förtroende" inom det egna partiet:

Yngve Holmberg
Gunnar Helén
Gunnar Hedlund

Mars-juni

Augusti-september

32%
72%
77%

44%
64%
80%

SIFO:s ungdomsundersökning vårvintern 1970 visar att röstberättigade ungdomar oftare hyser "stort förtroende" för Helén än vad ungdomarna hyste för Wedén i motsvarande undersökning ett år tidigare. Däremot uttrycker ungdomarna 1970 lägre förtroende för Palme än vad de tillfrågade 1969 gjorde för Erlander.

Man bör skilja på förtroendet för partiledarna, vilket är mer en fråga om känslomässigt accepterande, från uppfattningen om partiledarnas skicklighet, vilket är mer en fråga om att erkänna deras praktiska kunnande. För samtliga partiledare gäller att uppskattningen steg av hur de skötte sig under valrörelsen.

"Tycker Ni att sköter sig bra som ledare för partiet?"

Egna partiet

Hela landet

April
1970
%

Juni
1970
%

Aug-sept 1970
%

April
1970
%

Juni
1970
%

Aug-sept 1970
%

Holmberg
Ja
Nej
Tveksam

59
22
20

65
17
18

66
18
16

28
39
33

26
41
32

38
34
28

Helén
Ja
Nej
Tveksam

75
2
23

75
5
19


81
0
19

45
14
10

47
17
36

57
13
30

Hedlund
Ja
Nej
Tveksam


88
2
10

92
1
8

94
1
5

75
9
16

72
9
19

80
6
14

Palme
Ja
Nej
Tveksam

83
2
15

87
3
10

92
1
8

62
15
23


63
17
20


70
13
18

(En detaljerad analys av partiledarnas ställning gavs i INDIKATOR mars 1970 och oktober 1969)

 

Det nya valsystemet

Tre samtidiga val och en spärr för mandatutdelning vid 4 procent i riksdagsvalet var nyheter i årets val.

"Ni har kanske hört talas om att en ny valordning införs vid valet 1970. Då kommer tre val att ske samtidigt, nämligen riksdagsval, kommunalval och landstingsval.

Tror Ni att Ni vid årets val kommer att rösta på samma parti i alla dessa val?"


Ja
Nej
Vet inte

%
82
6
13

Om utspärrningen ställdes följande frågor:

"För att alls komma med i den nya riksdagen behöver ett parti 4 procent av alla röster eller 12 procent av rösterna i en given valkrets. Det är viss risk att vänsterpartiet kommunisterna inte klarar dessa spärrar och mycket stor risk att kristen demokratisk samling och kommunistiska förbundet marxist-leninisterna inte kommer över spärrarna."

a) Tycker Ni det vore en fördel eller en nackdel om vänsterpartiet kommunisterna utspärrades?

Fördel
Nackdel
Tveksam, vet ej

%
45
35
19

b) Tycker Ni det vore en fördel eller en nackdel om kristen demokratisk samling utspärrades?

Fördel
Nackdel
Tveksam, vet ej

%
43
29
28

c) Tycker Ni det vore en fördel eller en nackdel om kommunistiska förbundet marxist-leninisterna utspärrades?

Fördel
Nackdel
Tveksam, vet ej

%
65
13
22

34% av alla socialdemokrater anser att det vore en fördel om vpk utspärrades vid det kommande valet, 46% anser att det vore en nackdel och 21% har ingen åsikt. Andelarna socialdemokrater som tyckte att det vore en fördel om kds utspärrades var vid samma tidpunkt 45%, och 64% tyckte att det vore en fördel om kfml utspärrades.

 

Spekulationer om framtiden

Skillnaden mellan att vara utnämnd och att vara vald har praktiskt taget försvunnit i Sverige efter 38 år av socialdemokratisk dominans. Den för många i karriären så obehagliga påminnelsen om att den faktiskt finns, har nu gjorts av ett valresultat (inte en opinionsundersökning). Om socialdemokraterna fortsätter att regera ensamma, så blir det i ökad medvetenhet om att de är valda för en period, inte utnämnda på livstid, och att någon tiondels procents förskjutning i väljarunderlaget leder till att andra folkvalda övertar ansvarspositionerna. Även en liten förskjutning mellan vpk och kfml betyder maktskifte.

Socialdemokraterna och medförloraren LO står inför ett vägskäl. Antingen accepterar man rollen som ett stort, tongivande minoritetsparti, vilket för fram LO-folkets talan och gör det på ett effektivt sätt inom och utom regeringskoalitioner (ungefär som bondeförbundet en gång förde jordbrukets talan). På det sättet kan man nog behålla initiativet i vänsterpolitiken. Eller också väljer man att bli det stora löntagarpartiet för både arbetare och tjänstemän, vilket ensamt kan dominera framtida regeringsbildningar. Då förlorar man nog initiativet i vänsterpolitiken till andra. Dilemmat är egentligen inte alls nytt, men det nya valsystemet och 70-talets opinionsklimat ställer det på sin spets.

Vänsterpartiet kommunisterna får ökade resurser och publicitet under den nya riksdagsperioden, vilket knappast aktualiserar talet om deras utspärrning i nästa val. Endast svåra interna strider kan beröva kommunisterna en roll i skötseln av rikets affärer i riksdagen.

Centerns framgång är naturligtvis en personlig seger för Gunnar Hedlund, men bygger som vi sett också på en utbredd uppskattning av partiets stil och program. Ett val utan Hedlund bland de borgerliga partiledarna kan nog också ge framgång för centerpartiet. Om man lägger samman de som betraktar socialdemokraterna som det bästa partiet med de som säger att partiet är det näst bästa, får man siffran 60 procent. Om man lägger samman alla de som anser centerpartiet som bäst eller näst bäst kommer man till 58 procent av väljarkåren. I dessa siffror ligger en stor del av Sveriges politiska framtid förborgad.

Till sist:
Det nya valsystemet sköt de lokala valen i bakgrunden. Miljövården och vårdfrågorna räknade allmänheten som två av de tre viktigaste frågorna och båda är i hög grad kommunal- och landstingsfrågor. Kan vi fortsätta med en valordning som gör att två av de tre frågor allmänheten ser som de väsentligaste drunknar i riksdagsvalets problematik?

* * * * * * *

(c) 1969 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia. Siffermaterialet år vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR. Uppgifter från utlandet kommer från institut i respektive länder som tillhör internationella Gallup-kedjan. SIFO är exklusiv svensk representant i "Gallup International" och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.
SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen.
Prenumerationsavgiften, kr 125:-, insättes på postgiro 50 73 50, SIFO AB, Box 7207, 103 84 Stockholm 7.

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg
Reprinted by permission