Årgång 4
Stockholm i mars 1970

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

 

Opinioner om politiker

  

Vi ägnar detta nummer av INDIKATOR åt politikernas ställning i opinionen.

 

TV:s roll

Kontakten mellan politiker och allmänhet skedde förr mest i form av politiska möten. Antalet deltagare i politiska möten har sjunkit för alla partier. De stora valmötenas tid är nu förbi när TV har flyttat politiken in i vardagsrummen. Ett fåtal toppolitiker blir mycket välbekanta genom TV. Väljarna lär känna deras ansiktsdrag, gester, leenden, grimaser och röster.

Palme är ett exempel på att politiker genom TV blir välkända av stora delar av befolkningen. Politikerna utanför TV-rutan däremot har mycket svårt att bli bekanta för allmänheten, även om de är mycket framstående riksdagsmän eller sitter i partiledningar och är välbekanta för alla politiskt initierade.

I maj 1967 var det t.ex. endast 45% av centerpartisterna som visste att Torbjörn Fälldin tillhörde centerpartiet. Detta visar att enstaka TV-framträdanden inte räcker. Palmes flitigare framträdande i TV, som började långt innan han blev partiledare och statsminister, utgjorde en korrekt bedömning av vad som i dag krävs för att bli känd som politiker. Hela 90% av alla och 93% av socialdemokraterna kunde redan i maj 1967 svara rätt på frågan om vilket parti han tillhörde.

 

Valsystemets roll

Det svenska systemet med proportionella val och valsedlar i form av listor av namn uppgjorda av partiorganisationerna gör att politikerna inte behöver ha mycket kontakt med sina väljare. Det räcker för nominering och återval att hålla god kontakt med sina lokala partiföreningar så att man kommer med på listan på valbar plats. Bilden är helt annan i stater där allmänheten får delta i nomineringsval av kandidater till legislaturen; detta system tvingar politikerna att hålla kontakt, inte bara med partiapparaten utan också med väljarna, för att bli uppsatta till val eller återval.

Bilden är också helt annan i länder med enmansvalkretsar i stället för proportionella val. Här blir politikern åter tvingad att framhäva sin person och hålla personlig kontakt med väljarna. Val i enmansvalkretsar, i vilka mandatet går till den som tar de flesta rösterna, har gynnat framväxten av ett tvåpartisystem. I allmänhet gäller att allmänheten känner sina politiker bättre i tvåpartisystem än i flerpartisystem.

Den begränsade kontakt som folket har med de folkvalda belyses av svaren på följande frågor som i mars 1970 ställdes till 1200 personer i åldern 18-80 år:

"Kan Ni nämna namnet på någon riksdagsledamot som representerar den valkrets där Ni bor?"
Om Ja: "Vad heter han eller hon?"

Nej eller minns inte
Ja, fel svar
Ja, rätt svar

Yngre
18-39
%

Äldre
40-80
%

Socialgrupp

Utbildning

I + II
%

III
%

Mindre än real-examen
%

Real-examen eller mer
%

61
3
36

41
2
57

48
3
49

52
3
45

50
3
47

42
2
56

I Bo Särlviks undersökning "Valet 1968", Göteborgs universitets statsvetenskapliga institution, finns också uppgifter om hur okända riksdagskandidater är. Endast 45% kunde nämna någon riksdagskandidat som stod på det partis valsedel de röstat på några dagar tidigare.

 

Förtroende

Partiledare inom de moderna demokratierna blir föremål för regelbundna opinionsundersökningar *). Sedan 1967 har SIFO gjort mätningar med standardiserade frågor. Den relativt sena start som dylika avläsningar fick i Sverige gör att vi för äldre partiledare har siffror kring den senare karriären, medan för nyare ledare vi har en tidigare del av karriären. Jämförelser bör därför göras mycket försiktigt. SIFO ställer bl.a. följande fråga om partiledare och partiledarkandidater:

"Tycker ni att ... inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?"

Andelen som har "stort förtroende" för Palme visas i nedanstående diagram. Den borde egentligen jämföras med kurvan för Erlander från mitten av 40-talet (han blev partiledare 1946). Det är ändå intressant att notera att förtroendet för Palme ökat till praktiskt taget den höga nivå som Erlander åtnjöt under sitt senaste år som statsminister.

 

*) Mätningar görs även kring partiledarkandidater.

Innan det på allvar blev aktuellt med ett partiledarskifte för socialdemokraterna, var det många inom partiet som önskade se Krister Wickman som Erlanders efterträdare, men redan ett år före partiledarskiftet ville socialdemokraterna ha Palme som Erlanders efterträdare.

"Bland de efterträdare som nämns till Tage Erlander när denne en gång avgår som ledare för socialdemokraterna, förekommer ofta Olof Palme, Gunnar Sträng och Krister Wickman. Vilken skulle Ni föredra?"

Socialdemokrater

 

 

Palme
Sträng
Wickman
Tveksamma

Jan 1968
%

Maj
1968
%

Aug
sept
1968
%

Dec
1968
%

Mars
1969
%

Maj 1969
%

32
19
40
9

35
10
45
10

40
15
37
8

41
9
41
9

46
21
26
7

59
18
15
8

 

För de borgerliga partiledarna får vi denna bild för förtroendet inom respektive partier:

Vi ser att Helén inom folkpartiet inger praktiskt taget sanna stora förtroende som Hedlund inom centern. Förtroendet för Holmberg inom moderata samlingspartiet har sjunkit till samma nivå som vår lägsta notering för folkpartiets förre ledare, Wedén.

 

Partiledarnas ställning i opinionen

I allmänhet följer partiledarnas stjärnbanor i opinionstabellerna samma riktning som siffrorna för partiet. Attityderna till partiledaren, partiet och partiprogrammet är förknippade med varandra. Folkets omdöme om en partiledare är inte bara ett omdöme om hans person utan färgas av inställningen till partiet och dess politik. Situationer i vilka ett parti och dess politik går framåt i opinionen men partiledarens ställning försvagas är instabila. Ett exempel finns i England där de konservativa stärkte sin ställning i opinionen 1967-69 medan partiledaren Heath förblev impopulär. Det är emellertid nu mycket osäkert om de konservativa skall hålla sitt övertag i opinionen över valet och de senaste opinionsmätningarna visar igen den normala bilden i vilken svag ställning för partiledaren är förknippad med dalande partisiffror.

Hedlund är den politiker som är säkrast etablerad i folkets medvetande. Han fick tillfälle att i regeringsställning på 50-talet förverkliga en del av sitt partis program. Den yngre generationen oppositionspolitiker har inte haft sådana tillfällen. Kurvorna för Wedén och Holmberg är inte bara en åsikt om deras personliga ledarförmåga utan är också en kommentar till det långa socialdemokratiska maktinnehavet. Det är en otacksam roll för oppositionen att lova väljare nya program och nya personer i regeringsställning och inte kunna infria utfästelserna. Politik är förvisso inte enbart att vilja; politiker måste leverera resultat för att behålla en god ställning i opinionen.

Nedan anges för statsministern även vad hela riket tycker:

"Tycker Ni Tage Erlander/Olof Palme sköter sig bra som ledare för socialdemokraterna?"

Ja
Nej
Tveksam

Erlander

Palme

Febr
1967
%

Nov
1967
%

April-
maj
1968
%

Aug 1968
%

Dec
1968
%

April
1969
%

Nov
1969
%

Jan
1970
%

41
31
27

50
26
24

60
22
18

64
16
20

80
9
10

78
10
12

52
9
39

62
10
28

Siffrorna baserar sig på minst 1200 intervjuer i varje mätomgång. Tidigare har uppgifter om partiledare och "kronprinsar" publicerats i INDIKATOR i juni 1967, september 1967, januari 1968, mars 1968, maj 1968, 5 september 1968, 18 september 1968, april 1969 och oktober 1969.

 

* * * * * * *

© 1970 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från instituten tillhörande Gallup-kedjan i respektive länder. SIFO är exklusiv svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr 125:- insättes på postgiro 507350, bankgiro 48-1353, SIFO, Box 7207, 103 84 STOCKHOLM 7.

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg