Årgång 4
Stockholm i januari 1970

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

Förväntningarnas problematik 1970

Detta nummer INDIKATOR ägnas åt en pejling av stämningar och förväntningar i Sverige och utlandet inför nyåret 1970. Uppgifterna kommer från 1200 intervjuer i Sverige och från 700 till 1500 intervjuer i de övriga länderna i vilka data insamlats genom SIFO:s systerföretag inom "Gallup International".

 

Ökad allmän optimism

"Tror ni att år 1970 för er egen del blir bättre eller sämre än år 1969?"

 

Sverige
Västtyskland
England
Frankrike
Holland

Procent som tror att det för egen del blir "bättre" under ...

1968

1969

1970

36%

22%
36%
26%

39%
28%
22%
31%
23%

42%
28%
40%
27%
35%

I Sverige är yngre mer förhoppningsfulla än äldre. Av personer under 40 år tror 61% att 1970 blir bättre och 30% av personer över 40 år.

 

Fredsstämningarna ökar i Europa

"Tror ni att år 1970 kommer att bli ett fredligt år relativt fritt från internationella konflikter eller ett år med stora internationella motsättningar?"

1968
1969
1970

Procent som säger "fredligt"

Sverige

Väst-
Tyskland

England

Frankrike

28%
34%
45%

25%
47%

24%
24%
34%

40%
45%
46%

Det förtjänar att påpekas att fredsstämningarna finns mest i norra halvklotets rika länder. Här kan man räkna med att det finns föga opinionsstöd för ökad försvarsbudget. När frågan ställes i u-länderna kan man skönja mer pessimism. I Indien räknar 19% med att det blir ett fredligt år, i Israel 14%. Från Latinamerika rapporteras emellertid stor optimism: 58% i Brasilien och 52% i Columbia.

 

Minskad oro för arbetslöshet i Sverige

"Tror Ni att år 1968/1970 kommer att bli ett år med full sysselsättning eller ett år med ökande arbetslöshet?"

Full sysselsättning
Ökande arbetslöshet
Vet inte

1968
%

1970
%

12
79
8

64
21
15

Det kan särskilt noteras att arbetare (socialgrupp III) är optimistiska om sysselsättningen: 70 procent tror på full sysselsättning.

Socialdemokratiska valsegern berodde delvis på förtroende på deras sysselsättningspolitik i en ekonomiskt osäker period (INDIKATOR, 18 september 1968). Majoriteten tror att 1970 kommer att bli ett år med full sysselsättning. I valet 1970 får denna fråga sannolikt inte samma utslagsgivande karaktär som i den föregående valrörelsen.

 

Den upplevda förändringen i levnadsstandard

"På det hela taget, skulle Ni säga att Er levnadsstandard — d.v.s. vad Ni kan köpa eller göra — ökar, förblir densamma eller minskar för närvarande?"

 

 

 

Europa:
- Sverige
- Tyskland
- England
- Frankrike
- Holland

Nordamerika:
- USA
- Kanada

Procent som säger "ökar"

1968

1969

1970

Föränd-ring
1968-70

17%
25%
30%
20%
26%


63%


17%
29%
33%
18%
27%
22%
38%
37%
21%
33%


53%
63%

+5%
+13%
+7%
+1%
+7%


-10%

Den traditionella optimismen i Nordamerika om levnadsstandarden är fortfarande mycket stor jämfört med Europa men den är i avtagande i USA. Den om levnadsstandarden optimistiska sektorn av befolkningen ökar i Europa, mest i Västtyskland. I Sverige och Frankrike är det genomgående färre som har känslan att levnadsstandarden ökar än i de övriga undersökta länderna.

 

Inflation, skattetryck, levnadsstandard och anspråksnivå

I Sverige var andelen som trodde priserna skulle öka 1968 75%. Nu tror 96% att priserna kommer att öka år 1970. Andelen som trodde att skatterna skulle öka 1968 var 80%. Nu tror 85% att skatterna kommer att öka 1970. Att i denna situation uppmana folk att spara eller uppskjuta större inköp blir mycket svårt. Inför år 1968 angav man 537:- kronor i medeltal som vad en fyrapersonsfamilj (man, hustru och två barn) behöver i inkomst per vecka för hälsa och bekvämlighet. Nu är siffran 609:- kronor. Andelen som anser sig ha större eller mindre veckoinkomst än denna anspråksnivå har dock ändrats helt obetydligt.

"Hur stor inkomst per vecka tycker Ni att en fyra personers familj — man, hustru och två barn — behöver för sin hälsa och bekvämlig-het?
Är Er egen familjeinkomst — med hänsyn taget till antalet familjemedlemmar — större än denna inkomst, ungefär densamma eller mindre än denna inkomst?"

Större
Samma, vet ej
Mindre

1968
%

1969
%

1970
%

31
38
31

29
32
39

29
32
39

Sverige

England

Frankrike

Kanada

Japan

Väst-
Tysk-
land

Holland

Behövlig veckoinkomst
(i US Dollars)

118

57

70

125

67

44

Egen inkomst är:
- Större
- Samma, vet ej
- Mindre

%
29
32
39

%
21
38
41

%
26
39
35

%
26
32
42

%
25
24
51

%
39
42
19

%
48
39
14

Svenskens anspråk på levnadsstandard är högre ställda och den behövliga inkomsten att förverkliga dem är större än vad andra européer anser sig behöva. I Sverige liksom genomgående i västvärlden tycker omkring en tredjedel av befolkningen att de har mindre inkomst än vad anspråken på familjens hälsa och komfort kräver. Att ha högre anspråksnivå än faktisk levnadsnivå leder vanligen till missnöje, oavsett om levnadsnivån är hög eller låg.

I Holland och Västtyskland finns fler nöjda (andel som säger "större") än missnöjda. I de övriga länderna är missnöjet större och mer än en tredjedel av befolkningen anser sig ha mindre inkomst än vad anspråken kräver.

Anspråk kan öka snabbare än medlen att förverkliga dem. I välfärdsstater blir styrningen av allmänhetens förväntningar och anspråk ett lika viktigt problem för politikerna som de materiella förnödenheternas fördelning.

 

* * * * * * *

(c) 1970 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från instituten tillhörande Gallup-kedjan i respektive länder. SIFO är exklusiv svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

S1FOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr 125:-, insättes på postgiro 507350, bankgiro, bankgiro 48-1353, SIFO, Box 7207, 103 84 STOCKHOLM 7.

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg
Reprinted by permission