Årgång 3
Stockholm den 2 juni 1969

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT TILL PRENUMERANTER

 

Om miljöförstöring

 

Detta nummer av INDIKATOR ägnas helt åt miljöfrågor. Siffrorna baseras på 1200 intervjuer (två veckobussar) under tiden 24-31 mars 1969. Frågorna till förvärvsarbetande ställdes dock i fyra veckobussar under tiden 24 mars till 27 april 1969 och siffrorna om förhållanden på arbetsplatsen baseras på 1189 intervjuer med personer i statlig eller privat tjänst. Alla intervjuer utfördes vid besök i den svarandes hem.

 

De viktigaste slutsatserna är —

Buller och lukter besvärar verkligen nutidsmänniskan både kring bostaden och på arbetsplatsen. Kunskapen om källor till vattenföroreningar är hygglig men man underskattar grovt villa- och hyreshuspannornas bidrag till luftföroreningar.
Den utjämning i allmän standard som skett mellan arbetare och tjänstemän gäller inte deras arbetsmiljö. En påtaglig olikhet i levnadsvänligheten finns mellan arbetarnas och tjänstemännens arbetsplats; tjänstemännens arbetsplats är långt mindre miljöstörd än arbetarnas.
Det finns en stark önskan att åstadkomma en bättre miljö, t.ex. genom förbud mot långtradartrafik under helgerna, förbud mot jättetankbåtar, avgiftsbeläggning av industriutsläpp. En klar majoritet accepterar även en höjning av kommunalskatten för att få reningsverk som inte förstör våra vattendrag.
Uppslutningen kring lagstiftning, avgifter och skatter att kämpa mot miljöförstöring finns inom alla partier. På det hela taget är miljöfrågorna inte partiskiljande bland allmänheten.

 

Buller

"Är ni besvärad av buller där ni bor?"

Ja
Nej

Alla
%

Bostadsort

Socialgrupp

Ålder

Storstädernas

Övriga
städer
%

Lands- bygd
%

inner-städer
%

för-städer
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre över 40 år
%

14
86

25
75

23
77

15
85

7
93

14
86

14
86

13
87

15
85

De som uppgav att de besväras av buller där de bor fick ange varifrån bullret kommer.

Bilar, lastbilar, bussar
Motorcyklar, mopeder
Tåg, spårvagn
Flyg
Fabriker
Annat

%
67
28
15
14
0
22

14 procent är besvärade av buller där de bor. Det är framför allt buller från trafiken som stör personer i tätbebyggda områden.

 

Oljud från grannar i hyreshus

Personer som bor i lägenhet tillfrågades:

"Kan ni höra era grannars radio eller TV?"

Ja
Nej
Kan ej säga

Alla som bor i lägen-het
%

Bostadsort

Socialgrupp

Ålder

Stor-städer
%

Övriga städer
och lands- bygd
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre
över
40 år
%

41
55
4

44
55
1

39
55
6

38
59
3

46
49
5

49
49
2

34
60
5

Ljudisoleringen i hyreshus är uppenbarligen otillfredsställande eftersom 41% av de som bor i lägenhet kan höra grannens radio eller TV. Eller har vi inte lärt oss att använda volymkontroll?

 

Luftförorening

"Är ni besvärad av obehagliga lukter eller luftföroreningar där Ni bor?"

Ja
Nej

Alla
%

Bostadsort

Socialgrupp

Ålder

Storstädernas

Övriga
städer
%

Lands- bygd
%

inner-städer
%

för-städer
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre över 40 år
%

20
80

24
76

25
75

25
75

12
88

20
80

21
79

20
80

20
80

De som uppgav att de besväras av obehagliga lukter eller luftföroreningar fick ange varifrån lukterna kommer.

Bilar
Fabriker
Avfallsuppsamlingar, kloaker
Annat

Alla
%

Socialgrupp

I+II
%

III
%

27
40
14
30

35
34
13
31

16
49
16
30

En femtedel besväras av luftföroreningar, arbetarna mest från fabriker, de högre yrkesklasserna också från biltrafiken.

 

Förhållanden på arbetsplatsen

Förvärvsarbetande tillfrågades även om förhållanden på arbetsplatsen.

"Är ni besvärad av buller på er arbetsplats?"

Ja
Nej

Anställda i
privat och offentlig tjänst

Alla
%

Industri
arbetare
%

Övriga
arbetare
%

Lägre tjänste-män
%

Högre tjänste-män
%

26
74

51
49

27
73

17
83

13
87

"Är ni besvärad av obehagliga lukter eller
luftföroreningar på er arbetsplats?"

Ja
Nej

22
77

34
66

24
76

17
83

13
87

Av industriarbetarna besväras hälften av buller och en tredjedel av luftföroreningar på arbetsplatsen. Den utjämning i löner, arbetstider, semestrar, karensdagar, pensioner, bostäder etc. som på senare årtionden skett mellan arbetare och tjänstemän har ingen motsvarighet i miljön på arbetsplatsen. Tjänstemännen har långt mindre miljöstörningar på sina arbetsplatser än arbetarna.

 

Kunskap om källor till vatten- och luftföroreningar

"Vilket tror ni är den största källan till vattenföroreningar i vår tid — utsläpp från fabriker eller avlopp från bostäder?"

Fabriker Bostäder
Tveksam, vet ej

Alla
%

Bostadsort

Socialgrupp

Ålder

Storstädernas

Övriga
städer
%

Lands- bygd
%

inner-städer
%

för-städer
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre över 40 år
%

70
24
6

73
20
8

66
29
5

74
20
5

67
28
6

68
26
5

73
20
7

76
19
5

67
27
7

"Och vilket tror ni är den största källan till luftföroreningar i vår tid — fabrikerna, pannorna i villor och hyreshus eller bilarna?"

Fabriker
Villor, hyreshus
Bilar
Tveksam, vet ej

Alla
%

Bostadsort

Socialgrupp

Ålder

Storstädernas

Övriga
städer
%

Lands- bygd
%

inner-städer
%

för-städer
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre över 40 år
%

29
8
56
7

24
7
63
6

21
13
57
9

30
7
57
7

32
7
52
9

28
10
54
9

30
5
59
6

35
5
54
6

25
9
57
8

Uppfattningen att utsläpp från fabriker förorenar våra vattendrag mer än avlopp från bostäder stämmer rätt väl med de beräkningar som gjorts; på denna punkt är allmänhetens kunskap god. När det gäller luftföroreningar däremot underskattas grovt den förorening som orsakas av eldningspannor i villor och hyreshus. I större tätorter förorsakas luftföroreningar huvudsakligen av bostadsuppvärmning och bilar. Industrin förorsakar påtaglig luftförorening bl.a. i de större tätorternas ytterområden. I mindre orter kommer luftförorening från alla tre nämnda källor.

 

Kommunalskatt för vattenrening

"Skulle ni rösta för eller emot en höjning av kommunalskatten om pengarna användes för att behandla avloppsvatten så att det inte förstör våra vattendrag?"

Rösta för
Rösta emot
Tveksam, vet ej

Alla
%

Bostadsort

Socialgrupp

Ålder

Storstädernas

Övriga
städer
%

Lands- bygd
%

inner-städer
%

för-städer
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre över 40 år
%

69
21
10

80
13
7

77
15
8

70
20
10

62
26
12

70
20
10

69
22
9

70
21
8

69
20
11

Rösta för
Rösta emot
Tveksam, vet ej

Parti

Moderata Samlings-partiet
%

Folk-partiet
%

Center—
partiet
%

Social demo-
kraterna
%

69
19
11

71
18
11

75
19
6

71
20
9

 

 

Avgift för fabriker som förorenar

"Tycker ni att fabriker som förorenar luften med sin skorstensrök eller förorenar
vattendrag med sina avlopp skall erlägga en särskild avgift till stat och kommun,
vars storlek beror på hur mycket föroreningar de släpper ut?"

Ja
Nej
Tveksam, vet ej

Alla
%

Bostadsort

Socialgrupp

Ålder

Storstädernas

Övriga
städer
%

Lands- bygd
%

inner-
städer
%

för-
städer
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre över 40 år
%

84
8
8

79
14
6

89
6
4

86
7
6

82
6
11

82
10
8

89
4
8

84
10
6

85
6
9

Ja
Nej
Tveksam, vet ej

Parti

Moderata Samlings-partiet
%

Folk-partiet
%

Center—
partiet
%

Social demo-
kraterna
%

74
14
12

83
11
6

82
8
10

89
6
5

Vattenrening betraktas som så angeläget att två tredjedelar inom alla samhällsgrupper till och med skulle kunna tänka sig en skattehöjning för att bekosta detta.

Ännu flera eller fyra femtedelar anser att fabriker bör betala en särskild stats- eller kommunalavgift för föroreningar. Frågorna är inte partiskiljande.

 

Jättetankbåtar

"Om en båt lastad med olja springer läck så förstörs stränder, fiskliv och fågelliv av den utsläppta oljan. Man bygger nu jättetankbåtar som kan ta många gånger större oljelast. Dessa stora båtar kommer att göra det billigare att värma hus och lägenheter och göra bensinen billigare, men om de springer läck blir det katastrof för stränder, fiskar och fåglar.
Tycker ni vi skall tillåta sådana stora tankbåtar på västkusten, på östkusten eller förbjuda dem att alls komma till svenska hamnar?"

Tillåt på:
- västkusten
- östkusten
Förbjuda dem
Tveksam, vet ej

Alla
%

Region

Socialgrupp

Ålder

Södra Sve-rige
%

Västra
Sve-
rige
%

Östra
Sve-
rige
%

Norra
Sve-
rige
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre över 40 år
%

42
27
39
16

48
33
33
13

37
25
34
25

43
25
46
10

38
21
39
20

47
28
36
14

36
24
42
19

44
31
37
15

41
24
40
17

Tillåt på:
- västkusten
- östkusten
Förbjuda dem
Tveksam, vet ej

Parti

Moderata Samlings-partiet
%

Folk-partiet
%

Center—
partiet
%

Social demo-
kraterna
%

51
28
26
20

41
29
47
7

51
29
32
14

40
24
40
18

39 procent vill helt förbjuda jättetankbåtar att komma till svenska hamnar. Det är fler som vill tillåta dem att gå in i hamnar på västkusten än att gå in i Östersjön.

 

Långtradare

"Tycker ni att långtradare på landsvägar skall vara tillåtna eller förbjudna på lördagar och söndagar?"

Tillåtna
Förbjudna
Tveksam, vet ej

Alla
%

Bostadsort

Socialgrupp

Ålder

Storstädernas

Övriga
städer
%

Lands- bygd
%

inner-städer
%

för-städer
%

I+II
%

III
%

Yngre under 40 år
%

Äldre över 40 år
%

35
55
11

38
48
14

30
59
11

33
59
9

39
50
12

35
54
11

35
55
10

42
50
8

30
58
12

Tillåtna
Förbjudna
Tveksam, vet ej

Parti

Moderata Samlings-partiet
%

Folk-partiet
%

Center—
partiet
%

Social demo-
kraterna
%

30
54
16

34
59
6

38
53
9

33
55
12

I vårt fritidssamhälle vill hälften förbjuda långtradare på landsvägarna i samband med helger.

 

* * * * * * *

© 1969 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDI KATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från Gallup-instituten i respektive länder. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr 125:-, insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, 103 84 Stockholm 7.

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg
Reprinted by permission