Stockholm i maj 1969

 

Unga vanor och unga opinioner

 

Detta nummer av INDIKATOR ägnas åt undersökningar av unga människors opinioner och beteenden. Informationen kommer från SIFOs ungdomsundersökning i januari-februari 1969 då 1.891 personer i åldern 12-24 år intervjuades. Siffrorna jämförs ibland med motsvarande undersökning ett år tidigare då 2.120 12-24-åringar intervjuades.
Jämförelsesiffror för den vuxna befolkningen kommer frän SIFOs kontinuerliga veckobussar och baseras på 1.200 intervjuer med personer i åldrarna 18-80 år.

Undersökningen visar bl.a.

Knarkandet ökar och knarkfall blir mer kända särskilt i städerna. Endast bland studenterna noteras en minskning.
Nio av tio konfirmeras. Hälften tycker konfirmationsundervisningen var värdefull men den överväldigande majoriteten blev ej mer intresserad av kristen tro, och bland de konfirmerade finns lika få som tror på Gud som bland dem som ej konfirmerats.
Nästan hälften av de unga tror att det blir ett världskrig under deras livstid. Tre fjärdedelar tycker att Sverige bör försvaras med vapen även om utgången är oviss.
Var fjärde eller var tredje mellan 20 och 24 år jagar efter bostad.
Hälften av de unga förvärvsarbetarna tror att de kommer att byta anställning inom det närmaste året och en tredjedel av de studerande har ingen aning om vilket yrke de skall välja.

I årets ungdomsundersökning ställdes dessutom frågor om: förstatligande, reklam, filmcensur, straff, äktenskap, abort, pornografi, monarki-republik, demonstrationer, u-hjälp, statskyrkan. Resultaten publicerades i Dagens Nyheter den 30/3, 6/4, 12/4, 20/4 och 27/4.

SIFO kommer att göra en ny ungdomsundersökning i vinter och mottar gärna förslag till frågeområden från INDIKATORs läsare.

 

Engagerande händelser 1968

Mordet på Robert Kennedy, krisen i Tjeckoslovakien och kriget och nöden i Biafra är de tre händelser under 1968 som mest engagerat svenskar i alla åldrar.

"Vilka två händelser av följande under 1968 har engagerat Er mest?"

 

Vietnamkriget
Kriget och nöden i Biafra
Mordet på Martin Luther King
Krisen i Tjeckoslovakien
Mordet på Robert Kennedy
Majdemonstrationerna i Frankrike
Kårhusockupationen i Stockholm
och/el Båstads-demonstrationerna
Vet ej

18-80 år
%

12-24 år
%

23
37
26
52
54
2

3
1

27
37
22
44
62
2

3
1

 

Febr-mars
1969

Jan-febr
1969

 

 

Knark

Knarkandet fortsätter att sprida sig, framför allt i storstäderna. Fler känner nu knarkare än för ett år sedan. I storstäderna är det i år också flera som själva prövat knark. Gymnasister, fackskoleelever och yrkesskoleelever har i år större erfarenhet av knark jämfört med situationen för ett år sedan. Bland universitetsstuderande tycks dock nyfikenheten minska.

"Känner Ni eller någon annan i Ert hushåll någon knarkare — en person som är sjukligt beroende av narkotika?"

Ja
Nej
Ej svar

18-80 år

Ungdomar 12-24 år

Maj 1968
%

Februari 1969
%

Jan-feb 1968
%

Jan-feb 1969
%

5
94
1

7
92
1

14
85
1

18
81
1

Ja
Nej
Ej svar

Bostadsort

Alla vuxna

Ungdomar 12-24 år

Storstäder

Övriga städer

Landsbygd

Storstäder

Övriga städer

Landsbygd

Maj
1968
%

Feb
1969
%

Maj
1968
%

Feb
1969
%

Maj
1968
%

Feb
1969
%

1968
%

1969
%

1968
%

1969
%

1968
%

1969
%

7
92
1

16
82
2

5
95
0

6
93
1

3
96
1

3
97
0

19
79
2

26
72
2

13
86
1

18
80
1

8
92
0

11
88
1

 

 

"Har Du själv prövat knark någon gång? Till knark räknas även hasch."

Ja
Nej
Ej svar

Ungdomar 12-24 år

1968
%

1969
%

Bostadsort

Storstäder

Övriga städer

Landsbygd

1968
%

1969
%

1968
%

1969
%

1968
%

1969
%

5
95
0

6
94
0

9
90
1

13
87
0

4
96
0

5
95
1

2
98
0

2
98
0

Ja
Nej
Ej svar

Grundskola

Yrkesskola och dylikt

Gymnasium
Fackskola

Universitet
Högskola

1968
%

1969
%

1968
%

1969
%

1968
%

1969
%

1968
%

1969
%

2
98
0

2
98
0

9
91
1

10
90
0

6
94
0

10
90
0

14
85
1

5
92
3

 

 

Snattat

"Har Du snattat någon gång under de senaste två åren?"

Ja
Nej
Ej svar

Alla
%

Män
%

Kvin-nor
%

Ålder

Bostadsort

12-14
år
%


15-16 år
%

17-18
år
%

19-24
år
%

Stor- stä-der
%

Övr. stä-der
%

Lands
bygd
%

9
90
1

13
86
0

5
94
1

12
88
0

13
86
1

10
90
0

7
92
1

12
88
0

9
90
1

8
91
0

Att snatta är vanligast i åldrar under 18 år, i storstäder och bland män.

 

Förväntan om världskrig

"Tror Du att Du under Din livstid kommer att få uppleva ett världskrig?"

Alla
%

12-14
år
%

15-16
år
%

17-18
år
%

19-20
år
%

21-22
år
%

23-24
år
%

Ja, jag tror att jag kommer att få uppleva ett världskrig

45

45

51

52

48

34

40

Nej, jag tror inte att jag kommer att få uppleva ett världskrig

41

34

38

39

39

54

44

Tveksam, vet ej

14

21

11

9

14

12

16

 

 

Försvarsvilja

"Antag att Sverige anfalles. Anser Du då att vi bör göra väpnat motstånd, även om utgången för oss ter sig oviss?"

Ja
Nej
Vet ej

Alla
%

Män
%

Kvin-nor
%

Grund-skola
%

Yrkes-skola
Gymna-ium Fack-skola
%

Univer
sitet
Hög-
skola
%

För-värvs-
arbet-ande
%

75
17
8

79
16
5

72
18
11

69
20
12

73
22
5

73
14
13

82
13
5

 

 

Bostadsbristen

"Har Du eller någon i Ditt hushål1 under de senaste 4 veckorna gjort något för att skaffa en ny bostad till Dig — till exempel läst annonser, besökt, ringt eller skrivit till bostadsförmedlingen, deltagit i bostadssparande, talat med någon som känner till om bostäder eller på annat sätt gjort något för att få ny bostad?"

Ja
Nej

Alla
%

Ålder

Bostadsort

12-16
år
%

17-20
år
%

21-22
år
%

23-24
år
%

Stor-
städer
%

Övriga
städer
%

Lands-
bygd
%

15
85

6
94

12
88

32
68

24
76

20
80

17
83

9
91

 

 

Osäkerhet om yrkesval

Studerande tillfrågades:

"Vet Du exakt vilket yrke Du vill välja, vet Du det ganska väl eller har Du ingen aning om vad Du vill bli?"

Vet exakt
Vet ganska väl
Ingen aning vad jag vill bli

Alla
stude-rande
%

Grund-
skola
%

Yrkes-
skola
%

Fack-skola Gymna-sium
%

Univer
sitet Hög-skola
%

27
42
31

20
42
39

50
34
17

23
42
35

39
50
11

En tredjedel av de studerande säger att de inte har någon aning om vilket yrke de skall välja. Mest yrkesinriktade är studerande vid yrkesskola. Även bland högskolestuderande är osäkerheten stor. Den nya universitetsreformen förutsätter emellertid att studenter har någorlunda bestämda yrkesplaner.

Förvärvsarbetande tillfrågades:

"Hur sannolikt är det att Du kommer att byta anställning under det närmaste året?"

Mycket sannolikt
Ganska sannolikt
Ganska osannolikt
Helt osannolikt
Vet ej

Alla
för-
värvs-
arbet-
ande
%

Ålder

Bostadsort

17-18
år
%

19-20
år
%

21-22
år
%

23-24
år
%

Stor-
städer
%

Övriga
städer
%

Lands-
bygd
%

21
20
25
31
4

28
30
16
23
2

27
21
18
30
4

18
19
25
33
5

15
14
34
35
2

27
22
23
27
1

20
15
29
31
5

18
24
21
33
4

De unga utgör en mycket rörlig del av arbetsmarknaden: nästan hälften av de yngre förvärvsarbetande tror att de kommer att byta anställning under det närmaste året.

 

Konfirmation

Andel konfirmerade

12-14
år

15-16 år

17-20 år

21-24 år

18%

83%

89%

89%

97% konfirmerades inom svenska kyrkan, 2% inom någon frikyrka och 1% inom katolska kyrkan.

Till de som konfirmerats ställdes följande frågor om konfirmationen.

"Vad anser Du på det hela taget om Din konfirmationstid — var den mycket värdefull, ganska värdefull, ganska värdelös eller helt värdelös?"

Mycket värdefull
Ganska värdefull
Ganska värdelös
Helt värdelös
Tveksam, vet ej

Konfirmerade

Alla
%

Män
%

Kvinnor
%

13
43
30
13
2

9
40
33
16
2

17
45
27
10
1

"Medförde konfirmationsundervisningen att Du blev intresserad av kristen tro?"

Ja
Nej
Tveksam, vet ej

12
80
8

10
82
8

15
77
8

"Blev Du genom konfirmationsundervisningen mer positiv, eller mer negativ till kyrka och präster/pastorer eller hade den ingen betydelse för Din inställning?"

Blev mer positiv
Blev mer negativ
Ingen betydelse
Tveksam, vet ej

21
5
69
5

18
6
73
3

23
5
66
6

 

Konfirmationsundervisningen har ingen påvisbar effekt på de ungas gudstro. De flesta unga är skeptiska, och detta gäller både de konfirmerade och de okonfirmerade.

"Tror Du att Gud finns?"

Ja
Nej
Vet ej, ej svar

Alla ung-domar
%

Män
%

Kvin-nor
%

Konfirmerade

Ej kon-fir-merade
%

Alla
%

Män
%

Kvin-nor
%

37
42
21

29
49
21

45
35
21

37
43
20

29
51
19

45
35
21

40
47
12

"Tror Du att det finns en Gud som ingriper i Ditt eget liv?"

Ja, finns absolut
Finns kanske, osäker
Nej, finns inte
Vet ej, ej svar

18
29
49
4

13
26
57
5

22
33
41
4

18
27
50
4

13
23
59
5

23
32
41
4

20
26
53
1

 

 

Språk

"Om Du hade barn, vilka främmande språk skulle Du vilja att de lärde sig?"

Engelska
Tyska
Franska
Spanska

Ryska
Italienska
Kinesiska

Andra språk

%
97
70
55
8

7
1
0

2

 

* * * * * * *

(c) 1969 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia. Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenska i åldern 18-80 år. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR. Uppgifter från utlandet kommer från Gallup-instituten i respektive länder. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar. SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen.
Prenumerationsavgiften, kr. 125:-, insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, 103 84 Stockholm 7.

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg