Årgång 3
Stockholm i april 1969

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

Tonårens politisering

 

Under det senaste året har det politiska engagemanget gripit djupt in i tonårsleden. Vi ser detta bl.a. i den stigande skara tonåringar som har en bestämd partisympati. Andelen som hade valt "ett bästa parti" i

Januari-februari 1968
Januari-februari 1969

12-19 år

20-24 år

77%
93%

89%
95%

(Baserat på 2.120 intervjuer 1968
och 1.891 intervjuer 1969)

Förklaringen till ökningen av de som har bestämda partisympatier före rösträttsåldern ligger delvis i den intensiva svenska valkampanjen 1968 och delvis i det ökade antalet politiska föreningar och politiska möten i skolorna. Men spridningen till Sverige av det internationella opinionsklimatet bland de rika ländernas tonåringar med dess politiska innehåll av oro över militaristisk imperialism, u-ländernas situation, atombombhotet, miljöförstöringen, befolkningsexplosionen, de etablerade byråkratiernas inhumana tröghet m.m. torde också ha bidragit. Mot bakgrunden av de tidigt uttryckta partisympatierna kommer frågan om rösträttsålderns ytterligare sänkning säkert att aktualiseras.

De unga har samtidigt erhållit en ökad känsla av sin egen makt

"Tror Ni att de som är unga nu har stort inflytande, litet inflytande eller inte alls något inflytande över samhällets utveckling?"

Stort inflytande
Litet inflytande
Inte något inflytande
Vet ej

12-24-åringar

Januari-
februari
1968
%

Januari-
februari
1969
%

46
44
4
5

56
37
3
5

(Baserat på 1.891 intervjuer i
SIFO:s Ungdomsundersökning jan.-febr. 1969)

 

 

Förstagångsväljarnas partier

De partier som under senare tid vunnit mest på det ökade politiska intresset bland de unga är socialdemokraterna och centerpartiet. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har förlorat nästan hälften av sina unga väljare. Bland 20-24-åringar i SIFO: s ungdomsundersökningar som hade partisympati var partifördelningen på föråret 1968 och 1969 denna:

Högerpartiet/Moderata samlingspartiet
Folkpartiet
Centerpartiet
KDS

Socialdemokraterna
VpK

Januari-
februari
1968
%

Januari-
februari
1969
%


16
24
12
1

42
5


9
13
19
1

56
3

(Alla med partisympati som intervjuades)

(899)

(811)

Ökningen för socialdemokraterna och centern beror inte enbart på att unga bytt parti. Den torde i hög grad även bero på att dessa partier lyckats engagera de som tidigare varit utan parti.

När partierna gör sina listor av kandidater kommer de unga politikerna vanligen efter de etablerade d.v.s. på knappt valbar plats. De framgångsrika partierna får ofta in många yngre riksdagsmän medan de förlorande partierna får in färre kandidater. Detta kan ha accentuerat övergången till socialdemokraterna och skapat problem särskilt för ("Rösta Ungt") folkpartiet.

 

Demonstrationer

En minoritet (en av sju) bland de unga har accepterat inomhusdemonstrationer som ett legitimt politiskt vapen.

"Tycker Ni att missnöjda grupper i samhället skall ha rätt att demonstrera genom att ockupera byggnader och vägra lämna dem, för att göra sina krav hörda?"

Ja
Nej
Tveksam, vet ej

Oktober 1968

Ungdoms-undersök-ningen
jan -febr. 1969
(12-24 år)
%

Äldre
(över
40 år)
%

Yngre
(under
40 år)
%

5
90
4

12
85
4

14
80
6

(Baserat på 1.200 intervjuer i oktober 1968 och SIFOs ungdomsundersökning jan.-febr. 1969
med 1.891 12-24-åringar)

Demonstrationernas effektivitet beror i avsevärd utsträckning på den publicitet de kan få. En klar majoritet bland alla i åldern 18-80 år tycker att de får för mycket uppmärksamhet i radio och TV.

"Tycker Ni att ungdomsdemonstranterna får för mycket uppmärksamhet, lagom uppmärksamhet eller för litet uppmärksamhet i radio och TV?"

För mycket
Lagom
För litet
Vet ej

Hela landet
%

Moderata Sam-lings- partiet
%

Folk- partiet
%

Center-
partiet
%

Social-demo-krater
%

71
21
5
3

84
14
1
1

71
20
8
2

76
15
5
4

69
24
5
3

(Baserat på 1.200 intervjuer i februari 1969)

Sverige som haft få studentdemonstrationer jämfört med de flesta västländerna, tycks vänta flera. I Frankrike och Tyskland där demonstrationerna varit omfattande de senaste två åren tror man oftare att det värsta är över. I USA där studentdemonstrationerna också varit omfattande delar man inte den optimismen.

"Tror Ni att år 1969 kommer att bli ett år under vilket studentdemonstrationer får en ökad omfattning eller en minskad omfattning?"

Procent som svarat att de väntar ökad omfattning:

Sverige
USA
Holland
England
Schweiz
Väst-Tyskland
Frankrike

65%
63%
62%
60%
59%
47%
38%

(Baserat på 1.200 intervjuer i november 1968)

 

 

Förtroende för partiledarna

Samlingspartister med stort förtroende för Yngve Holmberg och folkpartister med stort förtroende för Sven Wedén har starkt decimerats i antal det senaste halvåret. Förtroendet för Wedén hade blivit lågt bland folkpartisterna redan före valet (INDIKATOR den 18 september 1968), nu har det blivit ännu lägre. För Holmberg som i avsevärd utsträckning åtnjöt sitt partis förtroende före valet har nedgången sedan dess varit brant. Ungdomsgrupperna delar i stort de äldres åsikter om dessa partiledare.

Stort förtroende för Hedlund och Erlander fortsätter att dominera inom deras partier. Möjligen kan man säga att Erlander ligger något bättre till bland sina unga sympatisörer än vad Hedlund gör.

Egna partiet

Aug-
sept
1968
%

Mars
1969
%

Ungdom
19-24 år
(röst-berätt.
1970)
Jan-feb
1969
%

Tycker Ni att
Yngve Holmberg inger...

stort förtroende
varken/eller
föga förtroende
tveksam, vet ej

 

 

70
22
6
2

38
44
13
5

36
37
16
10

Tycker Ni att
Sven Wedén inger...

stort förtroende
varken/eller
föga förtroende
tveksam, vet ej

53
36
5
6

34
48
12
6

35
54
8
2

Tycker Ni att
Gunnar Hedlund
inger...

stort förtroende
varken/eller
föga förtroende
tveksam, vet ej

78
14
1
7

86
9
2
3

69
22
5
4

Egna partiet

Hela landet

Aug-
sept
1968
%

Mars
1969
%

Ungdom
19-24 år
(röst-
berätt.
1970)
Jan-feb
1969
%

Aug-sep
1968
%

Mars
1969
%

Ung-domar
12-24 år
Jan-feb
1969
%

Tycker Ni att
Tage Erlander inger...

stort förtroende
varken/eller
föga förtroende
tveksam, vet ej

80
15
2
3

80
15
1
3

81
15
2
2

49
25
19
7

54
25
16
5

57
28
12
4

(Baserat på 1.800 intervjuer 1968 och 1.200 intervjuer 1969. I SIFO:s ungdoms-undersökning jan.-febr. 1969 intervjuades bl.a. 900 19-24-åringar)

 

Identitetsproblem hos (m)

Högerpartiets namnbyte var i månadsskiftet januari-februari 1969 känt av 97% av partisympatisörerna. Av 180 högerväljare som visste om partiets namnbyte tyckte endast 34% att det var bra att partiet bytt namn och att Moderata Samlingspartiet var ett bättre namn än Högerpartiet. 41% tyckte att det gamla namnet var bra och att partiet borde behållit detta namn. 20% ville byta namn men hade önskat något annat än Moderata Samlingspartiet; och 5% hade ingen åsikt. Partinamnet är ingen trivial sak för de som är djupt engagerade; en namnändring griper in i något så känsligt som individens uppfattning om sig själv. De som förr kände sig hemma med att kalla sig högermän eller högerkvinnor har plötsligt blivit "moderata samlingspartister". Detta upplevs ibland som svårt. Som ett trivialt exempel kan nämnas att i SIFO:s intervjuer har vi under en övergångsperiod funnit det nödvändigt att använda båda namnen.

 

Borgerlig samverkan

En enhetlig borgerlig politik önskas av de borgerliga men ej av socialdemokraterna.

"Vilket tycker Ni är bäst, att de borgerliga oppositionspartierna (moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet) för en så lika politik som möjligt så att de tillsammans anger ett alternativ till dagens socialdemokratiska politik eller tycker Ni att det är bäst att vart och ett av de borgerliga partierna för sin egen politik så att möjligheterna ökar för väljarna att finna ett parti som bäst motsvarar deras egna åsikter?"

Alla borger-liga
%

Moderata Sam-lings- partiet
%

Folk- partiet
%

Center-
partiet
%

Social-demo-krater
%

Borgerliga partierna bör föra lika politik

67

80

70

58

23

Vart borgerligt parti för sin egen politik

29

16

26

40

69

Tveksam, vet ej

4

4

5

3

8

(Baserat på 1.200 intervjuer i mars 1969)

Rapporter från den borgerliga mötesverksamheten i vilka endast de mest aktiva sympatisörerna och funktionärerna deltar visar dock ingen påtaglig önskan att återuppliva samarbetsansträngningarna från förra valrörelsen. Här gäller igen bilden "Folket mot funktionärerna" (INDIKATOR november 1968).

 

Erlanders efterträdare

En majoritet av socialdemokraternas förstagångsväljare vill ha Olof Palme som Erlanders efterträdare. Sträng samlar endast 8% av förstagångsväljarna. För Palme noteras siffran 51% inte bara bland förstagångsväljarna utan även bland alla socialdemokrater under 40 år.

För varje mätning som SIFO gjort har Palmes kandidater också stötts av en ökad andel inom hela partiet. För Sträng är det mer fluktuationer. Krister Wickman, som under större delen av 1968 var den som socialdemokratiska sympatisörer oftast nämnde, drar sig numera ur bilden.

"Bland de efterträdare som nämns till Tage Erlander när denne en gång avgår som ledare för socialdemokraterna, förekommer ofta Olof Palme, Gunnar Sträng och Krister Wickman. Vilken skulle Ni föredra?"

Alla socialdemokrater

Ungdomar, 19-24 år,
(röstberättigade 1970)
som är socialdemokrater
Jan.-febr. 1969
%

Jan.
1968
%

Maj
1968
%

Aug.-
sept.
1968
%

Dec.
1968
%

Mars
1969
%

Olof Palme
Gunnar Sträng
Krister Wickman
Tveksam, vet ej

32
19
40
9

35
10
45
10

40
15
37
8

41
9
41
9

46
21
26
7

51
8
30
12

(Baserat på 1.200 intervjuer varje gång. I aug.-sept. 1968 1 .800 intervjuer)

(Baserat på SIFOs ungdoms-undersökning jan.-febr. i vilken bl.a. 900 röstberät-tigade 1970 intervjuades)

 

* * * * * * *

(c) 1969 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia. Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR. Uppgifter från utlandet kommer från Gallup-instituten i respektive länder. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar. SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr. 125:-, insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, 103 84 Stockholm 7.

Ansvarig utgivare: Hans L. Zetterberg
Reprinted by permission