Årgång 2
Stockholm den 18 september 1968

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

Detta nummer av INDIKATOR ägnas helt att belysa
opinionskantringen under valkampanjen.

 

Valets sakfrågor

Det var personfrågor snarare än direkta sakfrågor som gav den stora gräddan på den socialdemokratiska valsegern. Innan vi berör dessa personfrågor låt oss se vad väljarna upplevde som de viktigaste sakfrågorna. Under första hälften av valkampanjen fördelade sig intresset enligt denna rangordning —

1 Arbetslöshetsfrågan
2 Skattepolitiken
3 Bostadsfrågan
4 Låglöneproblematiken
5 Vårdfrågor
6 Lokalisering, kommunikationer
7 Familjepolitiken
8 U-hjälpen

Rangordningen är gjord efter antalet röstberättigade som tycker frågan är intressantast i valrörelsen. Högerns sympatisörer satte skattefrågan som nummer ett, folkpartiets sympatisörer satte bostadsfrågan främst, centern lokaliseringsfrågan, socialdemokraterna arbetslöshetsfrågan, vänsterpartiet kommunisterna var mest intresserade av låglöneproblematik och KDS av moralfrågor.

SIFOs utvärdering av partiernas framgång att nå väljarna med sina budskap i de olika frågorna är inte färdig. Vi kan dock erinra om att i den viktigaste frågan, arbetslösheten, ökade förtroendet för regeringen under året före valet. I oktober 1967 tyckte 29 proc att en socialdemokratisk regering bäst kunde klara sysselsättningen; i augusti 1968 hade den andelen ökat till 48 procent, med motsvarande nedgång för en borgerlig regering. Den för den sittande regeringen fördelaktiga sysselsättningsfrågan dominerade kampanjen i stort och den stora partiledardebatten i TV.

 

Tron på borgerlig regering

Av hela landet trodde 23 proc i augusti att det skulle bli en borgerlig regering efter valet. Väsentligare är emellertid att 46 proc av de borgerliga trodde att deras partier skulle få bilda regering. Det torde vara den högsta borgerliga förhoppningen som registrerats sedan ATP-valen.

Men man saknade förtroende för två av de borgerliga ledarna. Det blev villrådighet om huruvida man verkligen skulle rösta borgerligt eller rösta alls.

 

Lågt förtroende för Holmberg och Wedén

Hela landet
%

Borger-liga
%

Egna partiet
%

Socia-
lister
%

Tycker ni att Yngve Holmberg inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?

Stort förtroende
Varken eller
Föga förtroende
Tveksam, vet ej

20
26
41
13

39
36
18
7

70
22
6
2

5
19
64
12

Tycker ni att Sven Wedén inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?

Stort förtroende
Varken eller
Föga förtroende
Tveksam, vet ej

22
31
32
15

43
36
11
10

53
36
5
6

8
28
53
11

Tycker ni att Gunnar Hedlund inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?

Stort förtroende
Varken eller
Föga förtroende
Tveksam, vet ej

42
34
13
11

60
26
8
6

78
14
1
7

32
42
17
9

(Baserat på 1800 intervjuer augusti-september 1968)

Förtroendet för hr Holmberg och hr Wedén var lågt under kampanjen — endast en femtedel av väljarkåren hyste stort förtroende för dem. För hr Wedéns del komplicerades problemet av att endast hälften av hans eget parti omfattade honom med stort förtroende under valrörelsen. Inom det egna partiet låg siffrorna för hr Wedén hela 20 proc lägre under valkampanjen än i oktober 1967 och i april 1968. Förtroendet för Holmberg visade en nedgång bland allmänheten året före valet men inom det egna partiet hade förtroendet inte ändrats till det sämre vid valkampanjen.

Det låga förtroende som hr Holmberg och hr Wedén åtnjöt kan rimligtvis inte enbart förklaras av att de under kampanjen tidvis framställts som utrikespolitiska äventyrare och att deras partier sammankopplats med storfinansen. En TV-valrörelse ger folket rätt så bestämda åsikter om partiledarna. SIFOs analys av hur de uppfattades i TV är dock ej färdig.

Hr Hedlund åtnjuter "stort förtroende" från dubbelt så många bland allmänheten som någon av de andra borgerliga partiledarna, och detta förtroende finns även utanför det egna partiet och det borgerliga blocket. Hans stjärna steg under valkampanjen.

 

Bäste borgerlige statsminister

"Vem tror ni blir bäste borgerlige statsministern i en ny regering, Gunnar Hedlund, Yngve Holmberg eller Sven Wedén?"

Hedlund
Holmberg
Wedén
Tveksam

Borgerliga

Mars
1968
%

Maj
1968
%

Aug
1968
%

Sept
1968
%

23
25
34
18

29
13
41
16

38
15
31
17

52
12
23
13

Siffrorna i sista raden visar att hr Hedlunds aktier veckan före valet skjutit mycket starkt i höjden på hr Wedéns bekostnad.

 

"Rösta Hedlund till statsminister"

En rörelse uppstod i den borgerliga väljarkåren att försäkra Hedlund om statsministerposten i den förväntande borgerliga regeringen. Centerpartiets andel av väljarkåren ökade enligt SIFOs kontinuerligt uppdaterade simulation:


Ingångsläge före kampanjen
23 aug - 2 sept
6 sept - 9 sept
S:a uppgång kampanjens tre första veckor

%
14.3
15.4
16.5
+2.2

I juni hade centern inget nettoinflöde från de andra borgerliga partierna. En vecka före valet hade centern ett nettoinflöde från både högern och folkpartiet. Det bör dock påpekas att högern förlorade mer till folkpartiet än till centern.

 

Stort förtroende för hr Erlander

Hela landet
%

Egna partiet
%

Borger-liga
%

Tycker ni att Tage Erlander inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?

Stort förtroende
Varken eller
Föga förtroende
Tveksam, vet ej

49
25
19
7

80
15
2
3

19
37
37
7

(Baserat på 1800 intervjuer augusti-september 1968)

Ingen oppositionsledare — inte ens hr Hedlund — åtnjöt det förtroende under valkampanjen som bestods statsministern. Förtroendet för hr Erlander ökade under själva kampanjen även bland de borgerliga.

Andelen borgerliga som hyste "stort förtroende" för honom var —

26 aug - 2 sept
6 sept - 9 sept

16%
23%

Valkampanjen under denna period ägde rum mot bakgrunden av ockupationen av Tjeckoslovakien och hr Erlanders hållning i krisen bidrog till förtroendet.

 

"Stoppa en borgerlig regering"

Den viktigaste strömningen i kampanjens slutfas blev formeringen av en spontan koalition att stoppa en borgerlig regering och låta Erlander sitta kvar.

Socialdemokraterna var — som INDIKATORs läsare vet — i en uppåtgående kurva sedan i våras. Till denna långtidstrend lades nu röster från en koalition som formades under själva valkampanjen. Från olika håll kom väljarströmmar oroade av det myckna talet om att ett regimskifte stod för dörren, oroade av sin brist på förtroende för hr Holmberg och hr Wedén, och oroade av den internationella krisen. Detta förändrade snabbt partiställningen. SIFOs kontinuerligt uppdaterade simulation visade:

Högerpartiet
Folkpartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
KDS

Före val-kampanjen
%

23 aug-
2 sept
%

6 sept-
9 sept
%

Förändring under kampanjens tre första veckor

15.6
18.7
14.3
43.3
6.6
1.5

15.1
17.8
15.4
44.6
5.2
1.9

13.5
17.0
16.5
46.0
5.1
1.9

-2.1
-1.7
+2.2
+2.7
-1.5
+0.4

Antagande om valdeltagande

82%

83%

85%

En vecka före valet hade SIFO alltså registrerat att det socialistiska blocket hade 51.1 proc av rösterna och att utslaget för högern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna inte bara låg under 1966 års val utan även under 1964 års val. För socialdemokraterna noterades 3.7 proc över 1966 års valresultat. Valutslagets riktning var därmed otvetydigt, och valresultatet bekräftade att tendenserna inte bara höll i sig utan intensifierades under sista veckan av kampanjen.

Rekryteringen till den socialdemokratiska koalitionen att stoppa en borgerlig regering var mycket bred. SIFO har inte hunnit analysera flödena i alla undergrupper av koalitionen som ville stoppa en borgerlig regering, men det står klart att kommunisterna bidrog med den största kontingenten och folkpartiet med den näst största. Men även högermän som föredragit en stark Erlander-regering framför en mittendominerad borgerlig regering eller en kommunistberoende socialdemokratisk regering torde ha bidragit.

 

Mobilisering till val

Tabellen visar mobiliseringen till val enligt SIFOs kontinuerligt uppdaterade simulation. Alla värden är tyvärr något för låga (huvudorsaken till att SIFO underskattade den socialdemokratiska framgången) men relationen mellan dem återspeglar något väsentligt i denna valkampanj.

Högerpartiet
Folkpartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna

23-26
augusti
%

30 aug-
2 sept
%

6-9
september
%

88
90
93
93

95
91
96
96

89
91
95
94

Siffrorna anger procent av partiernas sympatisörer som förväntas rösta. Vi ser att de båda segerpartierna, centerpartiet och socialdemokraterna, visar den högsta mobiliseringen. Högerpartiets röstvilja sjönk något efter diskussion om en ministär för KDS.

Relationen mellan f.d. skolkande som ville rösta och f.d. röstande som tänkte skolka (den s.k. skolkarbalansen) var en vecka före valet följande —

Högerpartiet
Folkpartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna

6
3
11
29

röstande
"
"
"

f.d.
"
"
"

skolkare
"
"
"

per
"
"
"

10
10
10
10

skolkande
"
"
"

f.d.
"
"
"

röstande
"
"
"

Socialdemokraterna hade den överlägset bästa skolkarbalansen.

 

Sammanfattning

Valets nyckel som den ser ut i denna preliminära sammanställning är —

  1. Socialdemokraterna fick förtroende för sin inställning i valets viktigaste sakfråga, sysselsättningen.
  2. Borgerligheten som i långa stycken var inställd på ett regimskifte upplevde en allvarlig förtroendekris för två av sina partiledare, hr Holmberg och (särskilt) hr Wedén. Detta ledde till —
    (a) en övergång av borgerliga under kampanjen till hr Hedlunds parti för att försäkra att han skulle bli statsminister;
    (b) formeringen under kampanjen av en bred koalition av både kommunister och borgerliga för att förhindra ett maktskifte, en koalition vars styrka lades till de sedan ett halvår tillbaka ökande socialdemokratiska sympatisörerna.
  3. En framgångsrik socialdemokratisk mobilisering av tidigare valskolkare och ett misslyckande hos högerpartiet och folkpartiet att helt locka sina sympatisörer till vallokalerna.

 

Framtiden

Socialdemokratin har stor frihet att driva sin politik, även att genomdriva impopulära åtgärder. Det är emellertid inte troligt att socialdemokraterna i sina politiska åtgärder skall kunna tillfredsställa alla de mycket skilda åsiktsriktningar inom den koalition som bildade råge på valsegern.

Centerpartiet får en ny och ovan roll som oppositionens främste talesman. Det är emellertid inte troligt att hr Hedlund kan behålla alla sina nyvunna sympatisörer när han inte blev statsminister, som de hoppats.

 

* * * * * * *

(c) 1968 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från Gallup-instituten i respektive länder. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr. 125:-, insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, 103 84 Stockholm 7.