Årgång 2
Dubbelnummer
Stockholm den 5 september 1968

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

Partiställningen inför valet

Högerpartiet
Folkpartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet k
KDS

Riksdags-
valet
1964
%

Kommunal-valet
1966
%

Augusti-september
1968
%

14.8
17.4
13.5
47.3
5.2
1.8

16.5
17.9
15.1
42.3
6.4
1.8

15.1
17.8
15.4
44.6
5.2
1,9

100.0

100.0

100.0

(Eftertryck av denna tabell är tillåtet
med angivande av källan.)


Socialdemokraterna och kommunisterna har sammanlagt 49.8 proc. Det är samma andel som före kampanjen, men en viss förskjutning har skett från kommunisterna till socialdemokraterna sedan Sifos redogörelse för utgångsläget före valkampanjen. Mittpartierna har likaså samma andel som före kampanjen men en viss förskjutning har skett till centerpartiets fördel. De tre borgerliga partierna har sammanlagt 48.3 proc.

Tabellen är direkt jämförbar med tidigare valresultat och bygger på uppgifter om följande förändringar sedan valet 1966: andelen avlidna inom varje parti, andelen röstande förstagångsväljare, andelarna vunna och förlorade röstande partibytare, andelen som förr röstade men nu tänker skolka och andelen som förr skolkade men nu tänker rösta. Uppgivet valdeltagande 1966 har korrigerats efter stickprovskontroll i vallängderna. Valdeltagandet i årets val är räknat enligt Sifos simulation av valmanskåren och beräknas bli minst 83 proc. Data kommer från 1300 besöksintervjuer i Sifos veckobuss utförda mellan den 23 augusti och 2 september kompletterade med 500 telefonintervjuer.

Samtliga intervjuer på vilka ovanstående tabell baseras gjordes under krisdagarna efter den ryska ockupationen av Tjeckoslovakien. Vi noterade en viss oro, osäkerhet och instabilitet i svaren.

 

De rörliga väljarna

Under den pågående valrörelsen har vi registrerat följande rörlighet sedan senaste valet:

2 procent av de som röstade 1966 har avlidit sedan dess.
4,6 procent av de röstberättigade 1968 blev 21 år i fjol eller blir det i år och får rösträtt för första gången. Nästan 9 av 10 har en partisympati och 7 av 10 tänker rösta.
0,3 procent av de röstberättigade i år är nyblivna svenska medborgare som kommer att ha rösträtt för första gången. Flertalet av dem tänker inte utnyttja den.
11 procent av de som röstade 1966 har bytt parti sedan dess. Minst 6 av 10 tycker tillräckligt om det nya partiet för att gå och rösta på det.
4 procent av de som röstade 1966 tänker skolka 1968. De som skolkade 1966 men tänker rösta 1968 är flera vilket betyder att valdeltagandet blir högre i år.

 

Partiledarnas ställning i opinionen

Egna partiet

Febr.
1967
%

Nov.
1967
%

April-maj
1968
%

Aug.
1968
%

Tycker ni Yngve Holmberg sköter sig bra som ledare för högerpartiet?

Ja
Nej
Tveksam

79
4
17

79
4
17

71
20
9

76
8
15

Tycker ni Sven Wedén sköter sig bra som ledare för folkpartiet?

Ja
Nej
Tveksam

64
2
34

78
3
19

74
6
20

Tycker ni Gunnar Hedlund sköter sig bra som ledare för centerpartiet?

Ja
Nej
Tveksam

85
5
11

90
2
8

93
1
6

95
2
3

Tycker ni Tage Erlander sköter sig bra som ledare för socialdemokraterna?

Ja
Nej
Tveksam

65
10
25

77
6
17

84
6
10

84
4
12

 

Nedan anges för Erlander även vad hela riket tycker:

Hela riket

Febr.
1967
%

Nov.
1967
%

April-maj
1968
%

Aug.
1968
%

Tycker ni Tage Erlander sköter sig bra som ledare för socialdemokraterna?

Ja
Nej
Tveksam

41
31
27

50
26
24

60
22
18

64
16
20

(Baserat på minst 1200 intervjuer varje gång)

På det hela taget är opinionen om partiledarna oförändrad sedan i våras; antalet högermän som är negativa till hr Holmberg har dock minskat och hr Hedlunds popularitetskurva hos sitt parti kryper sakta uppåt. Observera även att Erlanders popularitet inom hela riket stadigt ökat sedan ett och ett halvt år tillbaka.

 

Erlanders efterträdare

"Bland de efterträdare som nämns till Tage Erlander, när denne en gång avgår som ledare för socialdemokraterna, förekommer ofta Olof Palme, Gunnar Sträng och Krister Wickman.
Vilken skulle ni föredra?"

Palme
Sträng
Wickman
Tveksam

Socialdemokrater

Alla partier

Jan.
1968
%

Maj
1968
%

Aug.
1966
%

Jan.
1966
%

Maj
1968
%

Aug.
1968
%

32
19
40
9

35
10
45
10

37
11
44
8

21
21
37
21

22
13
46
19

24
14
46
16

(Baserat på 1200 intervjuer varje gång)

 

Borgerlig statsminister

"Vem tror ni blir bäste borgerlige statsministern i en ny regering, Gunnar Hedlund, Yngve Holmberg eller Sven Wedén?"

Hedlund
Holmberg
Wedén
Tveksam

Borgerliga

Sept.
1967
%

Mars
1968
%

April
1968
%

Maj
1966
%

Aug.
1968
%

34
30
25
11

23
25
34
18

31
17
36
17

29
13
41
16

38
15
31
17

(Baserat på 1200 intervjuer varje gång)

 

Partiframgång eller blockframgång?

"Vilket tycker ni är viktigast, att ert parti får en stor framgång i valet, eller att borgerligheten sammanlagt går framåt även om det skulle innebära att ert parti går tillbaka?"

 

Alla
borger-liga
%

Höger-
partiet
%

Folk-
partiet
%

Center-
partiet
%

Mitt parti går framåt

16

6

15

26

Borgerligheten sammanlagt går framåt även om det skulle innebära att mitt parti går tillbaka

76

87

80

64

Tveksam

7

7

5

10

"Vilket tycker ni är viktigast, att ert parti får en stor framgång i valet, eller att socialismen sammanlagt går framåt även om det skulle innebära att ert parti går tillbaka?"

 

Alla
socia-lister
%

Social-
demo-krater
%

Väns-ter-
partiet k
%

Mitt parti går framåt

66

67

17

Socialismen sammanlagt går framåt även om det skulle innebära att mitt parti går tillbaka

23

21

83

Tveksam

11

12

0

(Baserat på 1200 intervjuer)

De borgerliga vill gå framåt som block.
Socialdemokraterna vill gå framåt som parti, inte som socialistiskt block tillsammans med kommunisterna.

 

Borgerligt samarbete

"Har ni intrycket att samarbetet mellan de borgerliga (d.v.s. högerpartiet, folkpartiet och centerpartiet) går bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt?"

Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Tveksam

Borgerliga

Socialister

Mars
1968
%

Aug.
1968
%

Mars
1968
%

Aug.
1968
%

2
35
44
8
11

8
68
15
1
8

1
17
40
22
20

1
26
48
14
11

(Baserat på 1200 intervjuer varje gång)

 

Andrakammarparlamentarismen

"En fråga som nu diskuteras är om socialdemokrater-na skall fortsätta att regera även om de förlorar majoritet i riksdagens andra kammare.
Tycker ni detta är en mycket viktig, ganska viktig, ganska oviktig eller mycket oviktig fråga?"

Mycket viktig
Ganska viktig
Ganska oviktig
Mycket oviktig
Kan inte säga

Alla
%

Borger-liga
%

Socia-lister
%

50
29
7
3
12

51
26
9
3
11

53
32
5
3
8

(Baserat på 1200 intervjuer)

 

KDS är övervägande borgerligt

Sedan statsminister Erlander nämnt att han kommer att avgå bl.a. om de borgerliga får 50 procent av rösterna i valet har Sifo fått flera förfrågningar om KDS skall betraktas som ett borgerligt parti eller ej.

Sifo har tagit reda på om partiets sympatisörer lutar åt borgerligt eller socialistiskt håll genom att fråga 229 KDSare vilket parti de tycker är näst bäst. Så här svarade man:


Högerpartiet
Folkpartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet (k)
Vet ej

%
16
25
26
19
2
12

Ungefär två tredjedelar håller på borgerliga partier och ungefär en femtedel på socialdemokraterna, resten kan inte ange ett näst bästa parti. Det ringa antalet intervjuade medför att dessa tal har ovanligt hög felmarginal. Men de tillåter oss ändå att dra slutsatsen att KDS är övervägande borgerligt.

KDS har många kvinnor (60%) jämfört med andra partier. Medelåldern är hög och praktiskt taget inga förstagångsväljare kommer att rösta på partiet.

 

U-hjälpen

"Anser ni att vi bör öka anslagen till de underutvecklade länderna eller bör vi hålla anslagen oförändrade eller bör vi minska anslagen?"

Öka anslagen
Oförändrade
Minska anslagen
Tveksam

1961
%

1966
%

Jan.
1968
%

Aug.
1968
%

24
55
9
12

34
45
12
9

34
49
11
6

40
43
11
7

Opinionen blir i det långa loppet mer positiv till ökad u-hjälp.

1968

Parti

Högerpartiet

Folkpartiet

Center-partiet

Social-demokrater

Jan.
%

Aug.
%

Jan.
%

Aug.
%

Jan.
%

Aug.
%

Jan.
%

Aug.
%

Öka anslagen
Oförändrade
Minska anslagen
Tveksam

34
50
13
3

35
43
14
8

39
43
11
7

58
36
3
3

35
50
12
3

30
49
14
7

33
54
9
4

38
47
10
6

(Baserat på 1200 intervjuer varje gång)

Ökningen är särskilt påtaglig inom folkpartiet.

"Tycker ni att vi borde öka inkomstskatten för att kunna öka hjälpen till de underutvecklade länderna?"

Ja
Nej
Vet ej

Sve-rige
%

Norge
%

Neder-
län-derna
%

Schweiz
%

Öster-
rike
%

Frank-
rike
%

Stor-
bri-tann.
%

USA
%

20
73
8

28
60
12

24
66
10

16
75
9

17
78
5

13
80
7

8
86
6

7
87
5

Det finns ett starkt motstånd i alla rika länder, även Sverige, att öka skatterna till förmån för u-landshjälpen.

 

Vietnam

Sept.
1967
%

Mars
1967
%

Aug.
1968
%

Amerika bör börja dra tillbaka sina trupper

79

83

80

Amerika bör fortsätta att strida med samma styrkor som nu

10

8

11

Amerika bör öka sina anfall

4

4

4

Ingen åsikt

7

6

5

(Baserat på 1200 intervjuer)

 

Tjeckoslovakien

"Med utgångspunkt från vad ni har hört eller läst, vilken utav dessa två åsikter överensstämmer med hur ni själv tycker om invasionen i Tjeckoslovakien?"

Aug.
1968
%

Ryssland och dess allierade bör dra tillbaka sina trupper från Tjeckoslovakien

98

Ryssland och dess allierade bör fortsätta att hålla sina trupper kvar i Tjeckoslovakien

1

Vet ej

1

(Baserat på 1200 intervjuer)

 

USA - Ryssland

"Vilket land tycker ni f.n. bidrar mest till ordning och rättvisa i världen, Ryssland eller Amerika?"

Ryssland
Amerika

Sept.
1967
%

Sept.
1968
%

36
65

11
89

(Baserat på 1200 intervjuer)

 

Svensk protest mot ockupationen av Tjeckoslovakien

"Svenska regeringen gjorde ett uttalande som fördömde ockupationen av Tjeckoslovakien så snart ryska truppers intåg i landet blev känt. Tycker ni att regeringen skulle ha varnat Sovjetunionen om den svenska inställ-ningen vid de ryska regeringsledarnas besök här i somras, som en del politiker föreslog, eller tycker ni regeringen gjorde rätt i att inte uttala sig förrän den sett att en ockupation verkligen ägde rum?"

Alla
%

Borger-liga
%

Socia-lister
%

Skulle ha varnat tidigare i somras

27

37

20

Gjorde rätt i att vänta med uttalande

64

55

74

Vet ej

8

8

6

(Baserat på 1200 intervjuer)

 

Skilsmässor

"Anser ni att det här i landet borde vara lättare att få skilsmässa än vad det nu är eller att det borde vara svårare eller bör det vara ungefär som det nu är?"

Lättare
Svårare
Oförändrat
Vet ej

Sve-rige
%

Norge
%

Neder-
län-derna
%

Schweiz
%

Öster-
rike
%

Frank-
rike
%

Stor-
bri-tann.
%

USA
%

19
14
62
5

16
31
42
11

24
35
32
9

21
30
38
11

15
29
51
5

37
27
22
14

30
33
29
8

18
60
15
7

Svenskarna är mer belåtna med sitt lands skilsmässolagstiftning än vad som är vanligt i andra länder.

.

* * * * * * *

(c) 1968 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet - detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år. De frågor som redovisas är ställda på SIFOs bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Uppgifter från utlandet kommer från Gallup-instituten i respektive länder. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr. 125:-, insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, 103 84 Stockholm 7.

Reprinted by permission.