Årgång 2
Stockholm i maj 1968

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

Rörliga väljare

Den hårdare valrörelsen i år avspeglas i ett större antal partibyten än tidigare.

Valet 1962 - våren 1964
Valet 1964 - våren 1966
Valet 1966 - våren 1968

Fullbordade
partibyten
%

4.4
8.0
10.0

Till dessa procentsiffror av väljarkåren, som övergått från ett parti till ett annat, kan man lägga dem som övergett sitt parti, men ännu inte tycker att något annat är klart bäst: de utgör i vår 3.4 procent.

De många partibytarna i denna valrörelse leder emellertid ej till stora förskjutningar: mot inflödarna till varje parti svarar i år en nära nog lika stor grupp av utflödare. Socialdemokraterna har i april-maj 1968 ökat sitt inflöde så att det är lika stort som utflödet av partibytare.

 

Partibyte sedan 1966 års val

Tabellen anger slutresultatet efter fullbordade partibyten, d.v.s. nettot av in- och utflöde för varje parti. Den är uträknad med flödesanalys och avser endast dem som röstade 1966.

 

Högerpartiet

Folkpartiet

Centerpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet kommunisterna

KDS

Valet
1966
%

Andra
kvartalet
1967
%

Tredje
kvartalet
1967
%

Fjärde
kvartalet
1967
%

Första
kvartalet
1968
%

April-
maj
1968
%

16.5

17.9

15.1

42.3

6.4

1.8

-0.1

+0.5

+0.7

-0.9

-0.1

-0.1

-0.3

+0.6

+0.9

-0.8

-0.3

-0.1

-0.1

+0.5

+0.3

-1.2

+0.3

+0.2

-0.1

+0.9

+0.4

-1.3

+0.1

±0

-1.1

+0.7

+0.5

-0.1

-0.2

+0.2

(Antal intervjuer)

 

(5455)

(2400)

(5400)

(6000)

(3000)

Eftertryck av denna tabell är tillåtet med angivande av
SIFOs nyhetsbrev INDIKATOR som källa.

 

Förstagångsväljare 1962, 1964, 1966 och 1968

Centerpartiet och socialdemokraterna får i år få förstagångsväljare.

Tabellen visar antalet förstagångsväljare som röstade på varje parti per 1000 partiröster i valen 1962, 1964 och 1966. För 1968 anges antalet röstvilliga förstagångsväljare per 1000 äldre väljare som tänker rösta.

Högerpartiet

Folkpartiet

Centerpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet kommunisterna

1962

1964

1966

1968

40

32

18

26

-

54

43

34

37

65

50

49

23

33

43

49

48

11

25

53

I valet 1966 blev tre årskullar röstberättigade genom att rösträttsåldern sänktes, så att man fick rösta samma år man fyllde 21. Siffrorna för 1966 har därför reducerats med en tredjedel för att göra alla siffror jämförbara.

 

Borgerlig statsminister

"Vem tror ni blir bäste borgerlige statsministern i en ny regering, Gunnar Hedlund, Yngve Holmberg eller Sven Wedén?"

Hedlund
Holmberg
Wedén
Tveksam

Borgerliga

Sept.
1967
%

Mars
1968
%

April
1968
%

Maj
1968
%

34
30
25
11

23
25
34
18

31
17
36
17

29
13
41
16

 

Erlanders efterträdare

"Bland de efterträdare som nämns till Tage Erlander, när denne en gång avgår som ledare för socialdemokraterna, förekommer ofta Olof Palme, Gunnar Sträng och Krister Wickman.
Vilken skulle ni föredra?"

Palme
Sträng
Wickman
Tveksam

Socialdemokrater

Alla partier

Jan.
1968
%

Maj
1968
%

Jan.
1968
%

Maj
1968
%

32
19
40
9

35
10
45
10

21
21
37
21

22
13
46
19

(Baserat på 1200 intervjuer varje gång)

 

Partiledarnas ställning i opinionen

Egna partiet

Febr.
1967
%

Nov.
1967
%

April-maj
1968
%

Tycker ni Yngve Holmberg sköter sig bra som ledare för högerpartiet?

Ja
Nej
Tveksam

79
4
17

79
4
17

71
20
9

Tycker ni Sven Wedén sköter sig bra som ledare för folkpartiet?

Ja
Nej
Tveksam

64
2
34

78
3
19

Tycker ni Gunnar Hedlund sköter sig bra som ledare för centerpartiet?

Ja
Nej
Tveksam

85
5
11

90
2
8

93
1
6

Tycker ni Tage Erlander sköter sig bra som ledare för socialdemokraterna?

Ja
Nej
Tveksam

65
10
25

77
6
17

84
6
10

 Nedan anges för Erlander även vad hela riket tycker:

Hela riket

Febr.
1967
%

Nov.
1967
%

April-maj
1968
%

Tycker ni Tage Erlander sköter sig bra som ledare för socialdemokraterna?

Ja
Nej
Tveksam

41
31
27

50
26
24

60
22
18

(Baserat på minst 1200 intervjuer varje gång)

 

Kyrka - stat

"En statlig utredning har gjorts om förhållandet mellan stat och kyrka. I den rapport som presenterades hade fyra lägen skisserats. Vilken av dessa lösningar tycker ni vore den bästa: ..."

A.
Det nuvarande förhållandet mellan stat och kyrka behålls oförändrat.

48%

B.
Kyrkan friställd från staten. Kyrkan skall ha rätt att ta ut kyrkoskatt via skattsedlarna eller därmed jämförbar förmån och ha kvar rätten till kyrklig jord och övrig kyrklig egendom.

9%

C.
Kyrkan friställd från staten. Kyrkan har inte rätt att ta ut kyrkoskatt via skattsedlarna eller dylik förmån men bibehåller sin rätt till jord och övrig egendom.

19%

D.
Kyrkan friställd från staten. Kyrkan saknar såväl rätt att ta ut kyrkoskatt via skattsedlarna och liknande förmån som rätten till jorden och den övriga kyrkliga egendomen. Kyrkobyggnader med tomter skall dock alltjämt stå till kyrkans disposition.

13%

Tveksam

10%

Ålder

Bostadsort

Under
30 år
%

Över
30 år
%

Stor-städer
%

Övriga städer
%

Köping,
lands-bygd
%

A
B
C
D
Tveksam

39
9
26
20
7

51
9
17
11
11

36
12
24
21
8

51
9
18
14
8

56
7
17
8
13

Kön

Socialgrupp

Män
%

Kvinnor
%

Högre yrkes-klass
I
%

Medel-klass
II
%

Arbetar-klass
III
%

A
B
C
D
Tveksam

43
10
22
17
8

53
8
17
9
13

30
23
30
12
5

43
10
22
15
10

58
6
13
11
12

(Baserat på 1200 intervjuer)

 

Vilka ungdomar demonstrerar?

"Har du deltagit i en demonstration någon gång?"

Höger-
partiet
%

Folk-
partiet
%

Center-
partiet
%

Social-
demokra-
terna
%

Vänster-
partiet
%

Ja
Nej

3
96

6
94

2
98

10
90

25
75

(Baserat på 2120 intervjuer gjorda januari-mars 1968 med ungdomar i åldern 12-24 år i SIFOs ungdomsundersökning.
Alla tillfrågades om partisympatier.)

 

Eftertryck förbjudes!

* * * * * * *

(c) 1968 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år.

Uppgifter från utlandet kommer från Gallup-instituten i respektive länder. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr. 125:-, insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, 10384 Stockholm 7.
Reprinted by permission.