Årgång 2
Stockholm i mars 1968

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT 

 

Borgerlig statsminister

"Vem tror ni blir bäste borgerlige statsministern i en ny regering, Gunnar Hedlund, Yngve Holmberg eller Sven Wedén?"

Hedlund
Holmberg
Wedén
Tveksam

Borgerliga

Sept.
1967
%

Mars
1968
%

Ungdomsundersökningen januari-mars 1968
%

34
30
25
11

23
25
34
18

25
25
30
19

(Baserat på 1800 intervjuer båda tillfällena.)

(Denna fråga ställdes till ungdomar i åldern 18-24 år. Baserat på 1235 intervjuer. Alla tillfrågades om partisympatier.)

Åsikten att Wedén blir den bäste borgerlige statsministern har blivit vanligare ju mer känd han blivit.

 

Sveriges vänner

I England, Frankrike och Sverige har Gallup-instituten frågat vilket av världens länder som är respektive lands bästa vän.

I England kommer Förenta Staterna först (45%) och därefter Australien, Kanada, Skandinavien, Västtyskland och Holland.
I Frankrike, där oviljan mot kriget i Vietnam är stor liksom den är i Sverige, nämns trots detta Förenta Staterna först följt av Kanada, Ryssland, Tyskland, Belgien och England.
I Sverige ställdes frågan om vår bästa vän förutom de skandinaviska länderna och rangordningen är följande: England (26%), Förenta Staterna (17%), Schweiz (6%), Västtyskland (6%), Ryssland (4%) och Holland (3%).

(Baserat på 1200 intervjuer i Sverige.)

 

Vietnam

September
1967
%

Mars
1968
%

Amerika bör börja dra tillbaka sina trupper

79

83

Amerika bör fortsätta att strida med samma styrkor som nu

10

8

Amerika bör öka sina anfall

4

4

Ingen åsikt

7

6

(Baserat på 1200 intervjuer båda tillfällena)

Inställningen till USAs engagemang i Vietnam är oförändrat negativ.

 

U-hjälpen

"Anser ni att vi bör öka anslagen till de underutvecklade länderna eller bör vi hålla anslagen oförändrade eller bör vi minska anslagen?"

Öka anslagen
Oförändrade
Minska anslagen
Tveksam

Åldrarna
12-24 år
Jan.-mars 1968
%

Åldrarna
18-80 år
Januari 1968
%

42
41
12
5

34
49
11
6

Öka anslagen
Oförändrade
Minska anslagen
Tveksam

Ungdomsundersökningen januari-mars 1968

Bostadsort

Syssel-
sättning

Åldrarna

Stock
holm
%

Göte-
borg,
Malmö
%

Övr.
stä-
der
%

Lands
bygd
%

Stude
rande
%

För-
värvs
arb.
%

12-15
år
%

16-19
år
%

20-24
år
%

47
35
13
5

43
41
11
5

40
42
13
5

40
45
9
5

54
33
7
6

30
50
17
4

52
35
5
8

42
39
15
4

36
47
14
3

(SIFOs ungdomsundersökning baserar sig på 2120 intervjuer
med ungdomar i åldern 12-24 år.)

Ungdomen är mer positivt inställd till att öka u-hjälpen än den äldre befolkningen.

 

Politisk handlingskraft

Borgerliga

Socialister

November
1967
%

Mars
1968
%

November
1967
%

Mars
1968
%

Tycker ni att regeringen är:

– mycket handlingskraftig?
– ganska handlingskraftig?
– inte alls handlingskraftig?
Tveksam

14
54
28
4

9
51
27
13

29
61
6
4

25
62
4
9

Tycker ni att den borgerliga oppositionen är:

– mycket handlingskraftig?
– ganska handlingskraftig?
– inte alls handlingskraftig?
Tveksam

12
68
15
5

14
59
9
18

6
52
35
7

5
39
30
26

(Baserat på 1800 intervjuer båda tillfällena.)

 

 

Förtroende för regering och opposition

Borger-liga
%

Socia-lister
%

Tycker ni att regeringen inger ...

– stort förtroende?
– varken stort eller litet förtroende?
– föga förtroende?
Tveksam

7
31
53
9

49
33
10
8

Tycker ni, att den borgerliga oppositionen inger...

– stort förtroende?
– varken stort eller litet förtroende?
– föga förtroende?
Tveksam

30
48
9
13

3
25
56
16

(Baserat på 1800 intervjuer.)

 

Partiernas program

Egna partiet
%

Alla
partier
%

"Har ni intrycket av att HÖGERPARTIET i den här valrörelsen har ett klart program eller verkar det som om de inte riktigt vet vad de vill?"

Har ett klart program
Inte vet riktigt vad de vill
Tveksam

 

75
7
18


28
35
37

"Har ni intrycket av att FOLKPARTIET i den här valrörelsen har ett klart program eller verkar det som om de inte riktigt vet vad de vill?"

Har ett klart program
Inte vet riktigt vad de vill
Tveksam

58
13
29

31
32
36

"Har ni intrycket av att CENTERPARTIET i den här valrörelsen har ett klart program eller verkar det som om de inte riktigt vet vad de vill?"

Har ett klart program
Inte vet riktigt vad de vill
Tveksam

62
10
28

37
25
38

"Har ni intrycket av att SOCIALDEMOKRATERNA i den här valrörelsen har ett klart program eller verkar det som om de inte riktigt vet vad de vill?"

Har ett klart program
Inte vet riktigt vad de vill
Tveksam

70
9
20

47
23
29

"Har ni intrycket av att
VÄNSTERPARTIET KOMMUNISTERNA i den här valrörelsen har ett klart program eller verkar det som om de inte riktigt vet vad de vill?"

Har ett klart program
Inte vet riktigt vad de vill
Tveksam

87
6
8

34
26
40

(Baserat på 1800 intervjuer.)

 

Borgerligas möjligheter

Borger-liga
%

Alla
partier
%

"Har ni intrycket att de borgerliga (d.v.s högerpar-tiet, folkpartiet och cen-terpartiet) tar väl vara på sina möjligheter att vinna nästa val eller tycker ni att de försummar många chanser?"

Tar väl vara på sina möjlig-heter
Försummar många chanser
Tveksam

 

50
29
21


47
24
29

(Baserat på 1800 intervjuer.)

 

Filmcensur

"Tycker ni att det är bra eller inte bra att vi här i landet har en filmcensur som skall granska och kan ingripa mot filmer innan de visas för allmänheten?"

November 1967

Alla
%

Socialgrupp

Högre yrkes-klass
I
%

Högre medel-
klass
IIA
%

Lägre medel-klass
IIB
%

Arbetar-klass
III
%

Bra
Inte bra
Tveksam

78
12
10

60
24
16

80
11
10

85
10
5

78
11
12

(Baserat på 1200 intervjuer.)

 

Partibyte sedan 1966 års val

Tabellen anger slutresultatet efter fullbordade partibyten, d.v.s. nettot av in- och utflöde för varje parti. Den är uträknad med flödesanalys och avser endast dem som röstade 1966.

 

Högerpartiet

Folkpartiet

Centerpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet kommunisterna

KDS

Valet
1966
%

Andra
kvartalet
1967
%

Tredje
kvartalet
1967
%

Fjärde
kvartalet
1967
%

Januari
1968
%

Februari
1968
%

Mars
1968
%

16.5

17.9

15.1

42.3

6.4

1.8

-0.1

+0.6

+0.7

-0.9

-0.1

-0.1

-0.3

+0.6

+0.9

-0.8

-0.3

-0.1

-0.1

+0.5

+0.3

-1.2

+0.3

+0.2

+0,4

+0,4

+0,2

-1,1

+0,1

-0,1%

-0,6

+1,1

+0,3

-1,3

+0,3

+0,2

+0,2

+1,2

+0,1

-1,4

± 0

-0,1

(Antal intervjuer)

 

(5455)

(2400)

(5400)

(1800)

(2400)

(1800)

Eftertryck av denna tabell är tillåten
med angivande av SIFOs nyhetsbrev INDIKATOR som källa.

 

 

* * * * * * *

(c) 1968 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år.

Uppgifter från utlandet kommer från Gallup-instituten i respektive länder. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr 125:-, insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, 103 84 Stockholm 7.
Reprinted by permission.