Årgång 2
Stockholm i januari 1968

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT 

 

Erlanders efterträdare

Social-
demokrater
%

Alla
partier
%

"Om ett år kommer Tage Erlander förmodligen att avgå som ledare för socialdemokraterna. Bland hans efterträdare nämns ofta Olof Palme, Gunnar Sträng och Krister Wickman.
Vilken skulle ni föredra?"

Palme
Sträng
Wickman
Tveksam

32
19
40
9

21
21
37
21

(Baserat på 1200 intervjuer)

På en tidigare fråga om vilket parti Wickman tillhör svarade 69% rätt (72% av socialdemokraterna svarade rätt).

 

Säkerhetspolisen

"Har ni hört talas om Säpo?"

Ja
Nej
Tveksam

83
13
4

"Vad betyder Säpo?"

Rätt svar
Fel svar

70*)
30*)

*) Av alla som hört talas om Säpo

"Anser ni att Sverige behöver en säkerhetspolis?"

Ja
Nej
Tveksam

89
5
6

"Tror ni att de flesta personer som säkerhetspolisen (Säpo) intresserar sig för blivit rättvist behandlade eller tror ni att de flesta blivit orättvist behandlade?"

Rättvist
Orättvist
Tveksam

59
13
28

"Anser ni att kommunister i Sverige är en säkerhetsrisk?"

Ja, stor risk
Ja, viss risk
Nej
Tveksam

7
25
52
16

(Baserat på 1200 intervjuer)

 

Stormakterna

"Tror ni att 1968 (1966, 1967) kommer att bli ett år under vilket Amerikas (Rysslands, Kinas) makt i världen ökar eller ett år under vilket Amerikas (Rysslands, Kinas) makt i världen minskar?"

Makten ökar för:

Amerika
Ryssland
Kina

Nyåret
1966
%

Nyåret
1967
%

Nyåret
1968
%

36
33
-

30
30
49

18
40
47

(Baserat på 1200 intervjuer nyåret 1968)

Det har blivit allt färre som tror att USA kommer att öka sin makt.

 

Världsinflationen

"Tror ni att 1968 kommer att bli ett år med stigande priser eller ett år med sjunkande priser?"

Sve-rige
%

Norge
%

Tysk-land
%

Eng-land
%

Frank-rike
%

Schweiz
%

Hol-land
%

Ita-lien
%

USA
%

Stigande
Sjunkande
Vet inte

75
12
13

84
4
12

65
14
21

89
3
8

87
4
9

76
15
9

81
3
16

66
10
24

90
6
4

(Baserat på 1200 intervjuer i Sverige nyåret 1968)

 

Levnadsstandarden

"På det hela taget skulle ni säga att er levnadsstandard — d.v.s. vad ni kan köpa eller göra — ökar, minskar eller förblir densamma år 1968 (1967)?"

Ökar
Minskar
Samma, vet inte

Sverige

Nyåret
1967
%

Nyåret
1968
%

17
13
70

17
15
68

1968

Norge
%

Tysk-land
%

Eng-land
%

Frank-rike
%

Schweiz
%

Hol-land
%

Ita-lien
%

USA
%

Ökar
Minskar
Samma, vet inte

27
6
67

25
15
60

30
29
41

20
34
46

37
7
56

26
40
34

24
13
63

63
10
27

(Baserat på 1200 intervjuer i Sverige nyåret 1968)

 I Sverige är det färre som har känslan att deras levnadsstandard ökar än i de övriga undersökta industriländerna.

 

Anspråk och inkomst

"Hur stor inkomst per vecka tycker ni att en fyrapersoners familj (man, hustru och två barn) behöver för sin hälsa och bekvämlighet?
Är er egen familjeinkomst (med hänsyn till antalet familjemedlemmar) större än denna inkomst, mindre än den, eller ungefär densamma som denna inkomst?"

Sverige

Norge

Tyskland

England

Schweiz

Holland

Behövlig veckoinkomst
(i US-Dollars)

104

60

64

51

68

40

Egen inkomst är:

– större
– mindre
– samma, vet ej

%

31
31
38

%

40
28
32

%

38
22
40

%

26
35
39

%

54
22
24

%

42
18
40

(Baserat på 1200 intervjuer i Sverige nyåret 1968)

Anspråk kan öka snabbare än medlen att förverkliga dem.

Svenskens anspråk på levnadsstandard är högre ställda och den behövliga inkomsten att förverkliga dem är större än vad andra européer anser sig behöva. I Sverige liksom genomgående i västvärlden tycker omkring en tredjedel av befolkningen att de har mindre inkomst än vad anspråken på familjens hälsa och komfort kräver. Att ha högre anspråksnivå än faktisk levnadenivå leder vanligen till missnöje, oavsett om levnadsnivån är hög eller låg.

 

Oro för arbetslöshet

"Tror ni att 1968 (1967) kommer att bli ett år med full sysselsättning eller ett år med ökande arbetslöshet?"

Full sysselsättning
Ökande arbetslöshet
Vet inte

Sverige

Nyåret
1967
%

Nyåret
1968
%

28
61
11

12
79
9

1968

Norge
%

Tysk-land
%

Eng-land
%

Frank-rike
%

Schweiz
%

Hol-land
%

Ita-lien
%

USA
%

Full sysselsättning
Ökande arbetslöshet
Vet inte

57
24
19

34
39
27

19
58
23

12
73
15

72
21
7

13
71
16

32
31
37

60
30
10

(Baserat på 1200 intervjuer i Sverige nyåret 1968)

Hoppet om full sysselsättning sjönk i Sverige från nyåret 1967 till nyåret 1968 från 28 till 12%, vilket är den lägsta siffran (tillsammans med Frankrikes och Hollands) i ett antal ledande industriländer.

 

U-hjälpen

"Anser ni att vi bör öka anslagen till de underutvecklade länderna eller bör vi hålla anslagen oförändrade eller bör vi minska anslagen?"

Öka
Oförändrade
Minska
Tveksam

1961
%

1966
%

1968
%

24
55
9
12

34
45
12
9

34
49
11
6

Bostadsort

Socialgrupp

Stor-
städer
%

Övriga städer
%

Köping, lands-bygd
%

Högre
yrkes-klass
I
%

Högre
medel-klass
IIA
%

Lägre
medel-klass
IIB
%

Arbetar
klass III
%

Öka
Oförändrade
Minska
Tveksam

40
43
12
5

34
45
13
8

32
55
9
4

62
27
2
9

37
46
12
5

36
48
13
3

27
56
12
5

Parti

Höger-
partiet
%

Folk-
partiet
%

Center-
partiet
%

Social-
demokrater
%

Vänster-
partiet
kommunist-
erna
%

Öka
Oförändrade
Minska
Tveksam

34
50
13
3

39
43
11
7

35
50
12
3

33
54
9
4

48
34
8
10

(Baserat på 1200 intervjuer 1968)

Opinionen att öka u-hjälpen är fortfarande tre gånger så vanlig som att minska hjälpen och har inte ändrats sedan 1966.

 

Partibyte sedan 1966 års val

Tabellen anger slutresultatet efter fullbordade partibyten, d.v.s. nettot av in- och utflöde för varje parti. Den är uträknad med flödesanalys och avser endast dem som röstade 1966.

 

Högerpartiet

Folkpartiet

Centerpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet kommunisterna

KDS

Valet
1966
%

Andra
kvar-talet
1967
%

Tredje
kvar-talet
1967
%

Oktober
1967
%

November
1967
%

December
1967
%

Januari
1968
%

16.5

17.9

15.1

42.3

6.4

1.8

-0.1

+0.6

+0.7

-0.9

-0.1

-0.1

-0.3

+0.6

+0.9

-0.8

-0.3

-0.1

+0,7%

-0,4%

+0,7%

-1,1%

+0,1%

+0,1%

-0,6%

+0,9%

+0,2%

-1,4%

+0,7%

+0,1%

-0,2%

+1,1%

-0,2%

-1,1%

+0,3%

+0,2%

+0,4%

+0,4%

+0,2%

-1,1%

+0,1%

-0,1%

(Antal intervjuer)

 

(5455)

(2400)

(1797)

(1800)

(1800)

(1800)

Eftertryck av denna tabell är tillåten
med angivande av SIFOs nyhetsbrev INDIKATOR som källa.

 

* * * * * * *

(c) 1968 SIFO, INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras. eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1200 svenskar i åldern 18-80 år. Alla upplysningar om partiernas ställning i väljarkåren bygger på s.k. flödesanalys, en metod som ger mycket små felmarginaler genom sin förankring i det faktiska valresultatet.

Uppgifter från utlandet kommer från Gallupinstituten i respektive länder. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr 125:-, insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, Stockholm 7.
Reprinted by permission.