Stockholm i november 1967

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT 

 

Författningsreformen

"Föredrar ni att kommunalval och riksdagsval äger rum på samma dag eller föredrar ni att kommunalval och riksdagsval äger rum på olika dagar?"

Samma valdag
Olika valdagar
Tveksam

%
67
24
9

"Anser ni det vara bäst att riksdagsmän och kommunalmän väljs på tre år enligt det nya förslaget eller anser ni det vara bäst att de väljs på fyra år som nu?"

Tre års mandat
Fyra års mandat
Tveksam

%
47
34
19

En grundlags ändring bör ha starkt stöd i opinionen. Det är alltså majoritet för gemensam valdag och opinionen lutar också åt treåriga mandat.

(Baserat på 1800 intervjuer)

 

Socialdemokraterna förr och nu

SIFO har prövat de socialdemokratiska utspelen denna höst på uppdrag av oppositionspartier. Resultaten förblir konfidentiella hos uppdragsgivarna. Vi kan dock publicera svaren på en sammanfattande fråga ställd på institutets eget initiativ for publicering i Indikator.

Social-demokraterna
%

Hela riket
%

Förr gjorde socialdemokraterna mycket som var bra och det verkar som om de fortfarande står för nya bra åtgärder

73

40

Förr gjorde socialdemokraterna mycket som var bra men nu verkar det som om de står för nya dåliga åtgärder

22

46

Förr gjorde socialdemokraterna mycket som var dåligt men nu verkar det som om de står för nya bra åtgärder

4

3

Förr gjorde socialdemokraterna mycket som var dåligt och det verkar som om de fortfarande står för flera dåliga åtgärder

6

Ej svar

1

5

Var femte socialdemokrat tycker att partiet var bra förr men att det nu står för dåliga åtgärder.

(Baserat på 1800 intervjuer)

Protester mot partiets politik och ledning tar sig uttryck bl.a. i avsikt att röstskolka. SIFO har frågat 1380 socialdemokratiska sympatisörer: "Ni sa att ni tyckte att socialdemokratiska partiet var bäst. Tycker ni tillräckligt mycket om det för att gå och rösta på det när det blir val, eller tycker ni partiet får klara sig utan er röst i nästa val?" 7% tänker inte rösta, 19% är tveksamma och 74% tycker tillräckligt om partiet för att gå och rösta,

 

Politisk handlingskraft

Borgerliga blocket
%

Socialistiska blocket
%

Tycker ni att regeringen är:

– mycket handlingskraftig?
– ganska handlingskraftig?
– inte alls handlingskraftig?
Ej svar, vet ej

14
54
28
4

29
61
6
4

Tycker ni att den borgerliga oppositionen är:

– mycket handlingskraftig?
– ganska handlingskraftig?
– inte alls handlingskraftig?
Ej svar, vet ej

12
68
15
5

6
52
35
7

(Baserat på 1800 intervjuer)

 

Sysselsättningskrisen

"Man talar nu ofta om sysselsättningskrisen, det vill säga att en del industrier läggs ned, slås ihop eller lägger om driften, så att anställda blir arbetslösa.
Tycker ni att regeringen har skött de senaste årens ekonomiska politik för att förebygga sysselsättningskrisen bra, ganska bra, ganska dåligt eller dåligt?"

Bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Dåligt
Vet ej

%
5
27
30
27
11


"Vilken regering är bäst skickad att klara av den nuvarande sysselsättningskrisen?"

Socialdemokratisk
Borgerlig el Mitten
Ingen
Vet ej

%
29
43
5
23

(Baserat på 1800 intervjuer)

 

Försvarskostnaderna

"Anser ni att statsutgifterna till försvaret för nästa budgetår blir för stora eller för små eller lagom stora?"

För stora, bör minskas
Lagom stora
För små, bör ökas
Tveksam

Maj
%

Oktober
%

25
45
13
17

26
44
12
18

(Baserat på 1800 intervjuer)

 

Tolv nationer om Vietnam

 

Finland och Sverige har de högsta siffrorna — USA och Australien de lägsta — av dem som anser att USA bör börja dra tillbaka sina trupper från Vietnam. Ovanstående siffror baserar sig på en undersökning i 12 nationer, genomförd av världsorganisationen Gallup International. SIFO är svensk representant i Gallup International och kan genom denna organisation utföra undersökningar i 31 länder i alla världsdelar.

 

Partiledarnas ställning i opinionen

 

Egna partiet

Februari 1967
%

November 1967
%

Tycker ni Holmberg sköter sig bra som ledare för högern?

Ja
Nej
Tveksam

79
4
17

79
4
17

Tycker ni Wedén sköter sig bra som ledare för folkpartiet?

Ja
Nej
Tveksam

 

64
2
34

Tycker ni Hedlund sköter sig bra som ledare för centerpartiet?

Ja
Nej
Tveksam

85
5
11

90
2
8

Tycker ni Erlander sköter sig bra som ledare för regeringen?

Ja
Nej
Tveksam

65
10
25

77
6
17

Ovanstående siffror avser det egna partiet. För frågan om Erlander är det av värde att veta också vad hela riket tycker:

 

Hela riket

Februari
%

April-maj
%

November
%

Tycker ni Erlander sköter sig bra som ledare för regeringen?

Ja
Nej
Tveksam

41
31
27

53
25
22

50
26
24

I februari tyckte 33% av socialdemokraterna att Erlander borde avgå och ge plats för en efterträdare från sitt parti, i april-maj var siffran 42% och i november 44%. Som lämpligaste efterträdare håller 55% av 700 utfrågade socialdemokrater på Palme och 29% på Sträng och 16% är tveksamma. SIFO gav inte de utfrågade några andra kandidater än Palme och Sträng..

(Baserat på minst 1800 intervjuer)

* * * * * * *

(c) 1967 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1.200 svenskar i åldern 18 till 80 år. Tabellerna bygger vanligen på siffror som ackumulerats i flera veckor, alltså 1.200 eller 1.800 eller 2.400 intervjuer. Alla upplysningar om partiernas ställning i väljarkåren bygger på s.k. flödesanalys av minst 2.000 intervjuer, en metod som ger mycket små felmarginaler genom sin förankring i det faktiska valresultatet.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften, kr. 125:-, insättes på postgiro 50 73 50, SIFO AB, Box 7207, Stockholm 7.